Här finner ni möteshandlingar

Medlemmarna i brf Bäckhagen kallas till
EXTRA
STÄMMA
om nya stadgar för föreningen
Onsdag 15 mars, kl. 18.30
Samlingslokalen, Fältspatvägen 48
Vi behöver göra några justeringar av föreningens stadgar igen.
De flesta är formella följder av ändrade bokföringsregler samt ändringar i
lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.
Stadgeändringar måste beslutas av två olika föreningsstämmor. Därför tas
ändringsförslagen upp först på den extra stämman och sedan på vårt
ordinarie årsmöte.
Årsstämman hålls i år i maj
Bäckhagens ordinarie årsstämma kommer i år att hållas några veckor senare
än vanligt. Preliminärt datum är satt till tisdag 23 maj. Kallelse med
årsmöteshandlingar delas som vanligt ut några veckor före.
Styrelsen för brf Bäckhagen
Dagordning extrastämma för brf Bäckhagen
Onsdag 15 mars 2017, kl. 18.30 i samlingslokalen Fältspatvägen 48.
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Godkännande av nya stadgar
9. Stämmans avslutande
Efterstämmans avslutande kommer det hållas en kortare information om hur
arbetet med radonsaneringen fortlöper.