Möte 171101

Protokoll vid styrelsemöte
den 11 januari i byalagsskolan
Närvarande: Roland, Tora, Ulla-Karin, Karin, Birgitta, Emma och Sussi
1. Mötets öppnande
Roland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
Birgitta valdes till protokolljusterare.
3. Dagordningen
Förelagd dagordning godkändes
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Vi har kassabank 359tkr. Belysning uppsatt utanför entrén. Lucia gick jämnt ut.
Tora förslår en hyreshöjning från 1 juli på 3%. Beslutades att genomföra detta.
6. Utvärdering av aktiviteter sedan förra mötet
Grevlunda manskör var ett trevligt arrangemang som ca 60 besökare.
Lucia gick bra trots att både Emma och Yvonne blev sjuka. Ca 50 personer
inkl. barn kom.
7. Planerad verksamhet.
Årsmöte fred 3/3 kl 19.00. Lennart Johansson lagar en gryta till oss.
Vegetariskt alternativ ska anges vid anmälan. Ulla-Karin ordnar kaka till kaffet.
Birgitta fixar läsk och öl.100 kr/pers, 50 kr/barn. Anmälan till Karin 70073,
[email protected] eller Ulla-Karin 70040 senast tors 23/2.
Emma kollar upp en trollkarl för ev. barn- och familjeaktivitet någon gång i vår.
8. Fastigheten.
Kyl och frys till fikarummet i stora salen.
Hyra av lokal under två timmar: 100:-/gång. Mer än två timmar: 200:-/gång
9. Övriga frågor.
Årsavgiften föreslås oförändrad. Karin är sekreterare på årsmötet.
10. Nästa möte
Onsd 8/3 kl 19.30. Emma fixar fika.
11. Avslutning
Roland tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justeras:
Roland Persson
Birgitta Jönsson