ANSÖKAN Enligt stiftelsens statuter ska utdelning ske till ”inom detta

ANSÖKAN
om gåva ur kapten Menns fond för tekniskt studerande i Kungsbacka kommun
sista ansökningsdag 31 mars
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Födelseort:
Ansökan avser:
För eventuell utbetalning, ange bank samt clearing- och kontonummer:
Datum:
Underskrift:
Ifylls av Individ & Familjeomsorg
Handläggare:
Förslag till beslut:
Ansökan beviljas, belopp kronor:
Ansökan avslås
Beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg:
Ansökan beviljas, belopp kronor:
Ansökan avslås
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information
får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
KUB6000, 2.0, 2012-05-23
Blanketten sänds till nedanstående adress
Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Box 104 14
434 24 Kungsbacka
Besöksadress
Telefon
Teknikgatan 12
0300-83 40 00
[email protected]
Fax
0300-703 99
www.kungsbacka.se