Kallelse

SÖDRA NORRLANDS
BÅGSKYTTEFÖRBUND
Kallar till
Årsstämma
Lördag 25 mars 2017 Kl. 12.00
Teorilokalen i Bollnäs sporthall, Bollnäs
Ärenden enligt stadgarna: Föredragningslista, verksamhets-,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2016 samt Förslag till
Verksamhetsplan 2017 skickas till berörda föreningar per epost senast 11 mars.
Förslag till Ärenden som skall behandlas av årsmötet skall
vara styrelsen tillhanda senast 4 mars.
Förslag till valberedningen skickas till Kent Björklund senast
18 februari.
Styrelsen