2017-03-08 - Simrishamn Kommun

Kommunledningskontoret
Kallelse
1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträde
Kommunstyrelsen
Tid och plats
onsdagen den 8 mars 2017
kl 13.00
Rådhuset, stora salen
Kallade
Ledamöter:
Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Jan-Olof Kellgren (SD)
Fredrik Ramberg (SD)
Gudrun Schyman (FI)
Ersättare: (för kännedom)
Berit Olsson(S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Margareta Nilsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Thomas Hansson (MP)
Malin Henriksson (L)
Karin Fellström (M)
Kristina Åhberg (M)
Sven Olsson (M)
Tomas Markljung (V)
Laila Lindström (SD)
Tomas Assarsson (SD)
Margarethe Müntzing (FI)
Ärenden
AD RESS:
BESÖK:
T ELEFON:
F AX:
E-POST:
1
Val av justerare
2
MEDDELANDE
3
Trygghetsmätning 2016 region syd
2017/82
4
Sankt Olof har möjlighet att expandera
2017/13
272 80 Simrishamn
Stadshuset, Stortorget
0414- 81 91 00
0414-17 000
[email protected]
www.simrishamn.se
2 (3)
5
2016/409
6
Samverkansavtal för Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté (SÖSK)
INFORMATION
7
Skansenområdet - filmvisning
2017/108
8
Digital kommunikation
2017/109
9
2017/107
10
Förvaltningschefernas info om ärenden på dagens
ärendelista
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
11
Ansökningar om uttag av tjänstepension 2017
2017/73
12
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut
2017/67
13
BESLUTSÄRENDE
14
In- och utflyttningsundersökning
2016/424
15
Prioritering av objekt RTI/nationell plan 2018-2029
2017/85
16
Ombud till årsstämma med Simrishamns
Näringslivsutveckling AB, 11 april 2017
Ombud till årsstämma med Simrishamns Bostäder AB,
11 april 2017
Bidrag till räddningsvärnen för RAKEL-system
2017/2
2016/459
20
Fastighetsförsäljning, begäran om uppdrag att sälja
Aspehejdan 7 (Ehrenflyktsgatan, Rosentorget)
Centrumutveckling och bomässa
21
Pensionsmedelsförvaltning - halvårsrapport 2016
2016/328
22
Sammanställning av tidigare fastighetsutredning
2016/246
23
Granskning av kommunstyrelsen och dess
utskottsorganisation och styrning och ledning av
utvecklingsenheten
Lokaler till Nova Academy
2017/25
17
18
19
24
2017/3
2017/6
2017/20
2016/355
www.simrishamn.se
3 (3)
25
Havsplan och kustzonsanalys för Simrishamns kommun
2015/59
26
Årsredovisning 2016 - Kommunstyrelsens verksamheter
2016/353
27
Uppföljning intern kontroll 2016 - kommunstyrelsen
2017/80
28
2017/89
32
Överklagande laglighetsprövning enligt kommunallagen,
Hamntaxa - Froste Persson
Tomträtter i Simrishamns hamn, Simrishamn 2:51, 2:54
& 2:78 samt Simrishamn 2:46, Skillinge Fisk Impex
AB/Simrishamns Fryshus AB.
Motion från (SD) - Låt äldre på boende i Simrishamns
kommun få en "Pubkväll" med underhållning
Ändring av taxor för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem 2017
Simrishamns kommuns författningssamling
33
Friskvård och hälsa
2017/52
34
Riktlinjer för studieresor
2017/51
35
IVL-projekt
2015/358
29
30
31
Simrishamn 2017-03-02
Karl-Erik Olsson
Ordförande
Carina Persson
Sekreterare
2017/103
2016/339
2016/354
2017/79