HÄR - SLTK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Smedslättens Lawn Tennisklubb (SLKT) får härmed avgiva berättelse över
verksamheten 2016.
Styrelsen har sedan ordinarie stämman 2016 haft följande sammansättning:
Ordförande och ordförande STAB
Sekreterare och sekreterare STAB
Kassör
Kommunikationsansvarig,
ansvarig vuxentennis
Junioransvarig (bredd/träningsgrupp)
Junioransvarig (bredd/träningsgrupp)
Seniorspel, tävlingsverksamhet
Börje Ericsson
Hanna von Schantz
Claes Magnus Åkesson
Auktoriserad revisor
Föreningsrevisor
Föreningsrevisor suppleant
Kristian Pellvik
Jonas Eklund
Björn Bentzer
Åsa-Mia Fellinger
Erik Einerth
Sofie Björling
Anders Eliasson
SLTK:s styrelse har under perioden 160101-161231 haft 24 protokollförda sammanträden.
2016 - ett år fullt av roliga tennishändelser
2016 har varit ett innehållsrikt år och SLTKs verksamhet fortsätter att växa och utvecklas.
Intresset för träning i klubbens regi är stort bland både barn och vuxna och vi har satt nya
rekord i antalet anmälningar till verksamheten. Juniorsektionen har bl a utökats med tennis för
förskolebarn och vuxenträningen växte med tio nya grupper. SLTK är i högsta grad en
levande förening för folk i alla åldrar, vilket manifesteras tydligt när man besöker hallen. Med
en hög beläggningsgrad är det full fart på både banor och läktare under stora delar av dygnets
timmar. Under året startades dessutom en junior- och trivselkommitté som under 2017
kommer öka antalet aktiviteter på klubben. Nedan följer en sammanfattning av 2016-års
verksamhet.
Ekonomi
Trycket är fortsatt stort på våra inomhusbanor med en beläggningsgrad om drygt 90%. Detta
tillsammans med en god kostnadskontroll utgör basen för en trygg ekonomi. Efter
avskrivningar om cirka 700 tkr, räntekostnader om cirka 570 tkr och extraordinära kostnader
om cirka 170 tkr gör den konsoliderade verksamheten ett överskott om cirka 540 tkr.
Amorteringar av lån görs löpande om 250 tkr per kvartal.
1
Organisation
De anställda på SLTK utgörs av; Jonas Tydén; klubbchef, David Bengtsson; sportchef, Cecilia
Helland; ansvarig för vuxentennisen och Lasse Lundberg; hallansvarig.
Juniorverksamhet
SLTK har en stor och omfattande juniorverksamhet som engagerar 399 barn och ungdomar i
åldrarna 4-18 under veckans alla dagar. Vår övergripande målsättning är att ge så många barn
och ungdomar som möjligt chansen att lära sig spela tennis efter sin egen förmåga och att
grundlägga ett intresse för tennis som håller livet ut. Detta gör vi först och främst genom att
främja och ta tillvara på tennisintresset i vårt närområde och sträva efter att fostra duktiga
spelare som får glädje av sin tennis genom livet. Vi vill också i största utsträckning stötta och
hjälpa de barn och ungdomar med tävlingsambitioner att nå sina mål. Verksamheten sträcker
sig ifrån ”Microtennis” för de yngsta till ”Tennisskolan” för de äldre. Vi har även en
tävlingsgrupp för spelskickliga barn och ungdomar som vill satsa på sitt tävlingsspel.
Nytt för 2016 är en service till de familjer som behöver hjälp med transport till tidiga
tennisträningar. Barnen hämtas med SLTKs minibuss och detta är ytterligare ett steg framåt
där vi på SLTK jobbar aktivt för hitta bra lösningar och skapa förutsättningar för mer
tennisträning för de boende i närområdet.
Vi har haft sex stycken populära och fulla juniorläger under 2016. Fyra stycken under
sommarlovet på våra grusbanor samt ett påsk- och höstlovsläger inomhus. För
tävlingsjuniorerna genomfördes flera lyckade träningsläger på grus - i Halmstad under Kristi
Himmelsfärdshelgen samt i anslutning till Båstadtennisen i juni och JSM i augusti. I
september anordnades även ett läger tillsammans med Mälarhöjdens IK där klubbarnas
juniorer gemensamt tränade i Långtora utanför Enköping. SLTK fortsätter att söka samarbeten
och kommer under året att genomföra flera liknande aktiviteter tillsammans med andra
föreningar.
Tränarkåren består som föregående år av Jonas Tydén, David Bengtsson, Lasse Åkeson, Lasse
Lundberg och Cecilia Helland. Utöver dessa engagerar klubben flertalet timtränare, av vilka
flera är fostrade i SLTKs tennisskola. Nytt och glädjande för 2016 är att Jesper Carnestedt
kommit in i klubben och att även Daniel Dahlström utökat sitt engagemang som tränare. Båda
dessa har ett förflutet som juniorer i klubben och har även varit duktiga tävlingsspelare. Detta
innebär att fler tränare nu arbetar systematiskt och engagerat och att SLTKs tennisutbildning
fortsätter att utvecklas. Sammanfattningsvis kan sägas att standarden på juniorträningarna
höjts under 2016 och att vi fortsätter vår strävan mot att bli ännu bättre.
Vuxen- och seniorverksamhet
2
2016 har varit ett fantastiskt år för SLTKs vuxentennis som under ledning av Cecilia Helland
växt både vad gäller kvalitet och kvantitet. Idag har klubben 110 spelare fördelat på 39
grupper i verksamheten. Träningarna äger rum på vardagsmorgnar och förmiddagar och
förutom gruppspel med tränare anordnas även lunchtennis, turneringar, läger och
träningsresor.
Seniorverksamheten har löpt på väldigt bra under året och grupperna är fulla med en liten
kölista. Klubbspelet för vuxna organiseras i olika spelformer och omfattar totalt cirka 150
aktiva medlemmar. Word-dokumenten som har utgjort spelmall för divisionspelet sedan 70talet har nu ersatts av det mycket uppskattade webbaserade systemet "Backhandsmash".
Tävlingar och seriespel
Utomhus-KM gick av stapeln sista veckan i maj och ett stort antal spelare gjorde upp om
klubbmästartitlarna. Inomhus-KM som arrangerades i november blev det största någonsin
med 110 vuxna deltagare och 40 barn. Det var folkfest i hallen under hela veckan med stor
publik och medlemmar som umgicks och skaffade sig nya klubbkompisar. Veckan avslutades
med en lyckad klubbfest där ca 60 personer åt mat från vår sponsor Ersons, drack, dansade
och minglade framåt småtimmarna. På nyårsafton arrangerades den klassiska och mycket
uppskattade Nyårsblixten som lockade 32 spelare och bjöd på rafflande spel och oanade
talanger.
SLTK har under året haft fyra serielag som spelat i Svenska tennisserien; Herrlag, Damlag,
Herrar 45, Herrar 55 och nytt för 2016 - Herrar 65. Dessa lag har gjort flera fina resultat och
representerat klubben väl.
Juniortennisen är stark i klubben och som bevis på detta tog SLTKs juniorer en ”Grand Slam”
under 2016. Klubbens juniorer vann minst en klass i alla de fyra största turneringarna i
Sverige: SALK Open, Båstadtennis, JSM Inne och JSM ute. Flertalet av juniorerna har även
plockat hem mängder av pokaler i olika tävlingar under året. SLTK deltog med ett lag i
Rookieserien för 12- åringar och gick till final i Stockholm.
Kommittéarbete
Under 2016 etablerades två stycken kommittéer – trivsel- och juniorkommittéerna - med syfte
att stärka SLTKs erbjudande gentemot medlemmarna samt att stötta den fasta personalen i sitt
arbete med verksamheten. Responsen på dessa initiativ har varit mycket god och flera
aktiviteter har redan genomförts. Kommittéerna ska bygga vidare på SLTKs klubbanda och
värderingar (glädje, kamratskap, ’go’ och respekt). Under 2017 kommer vi att utveckla
kommittéarbetet genom att testa olika aktiviteter och vi är angelägna om att ta del av
medlemmarnas önskemål och förslag.
3
Syftet med trivselkommittén är att ansvara för planering samt genomförande av sociala
aktiviteter och evenemang i klubben för att främja trivseln och öka utbytet mellan klubbens
medlemmar. Trivselkommittén arbetar tillsammans med klubbchefen och hjälper till med
praktiskt och förberedande arbete kring olika evenemang. Under året har luciafika samt
lördagstennis anordnats. Trivselkommittén består av: Anna Nilsson, Tobias Järnblad, Helene
Wolpert, Pernilla Tronstad, Sussi Vucetic, Caroline Hård, Henrik Lundin och Fredrik
Hovstadius. Ordförande i trivselkommittén är Hanna von Schantz som även sitter med i
styrelsen.
Syftet med juniorkommittén är att initiera samt stötta och avlasta klubbchefen i planeringen
och genomförandet av aktiviteter och evenemang kopplade till klubbens juniorverksamhet
och tennisskola med syftet att främja tennisintresset och tävlingsresultaten samt trivseln hos
klubbens juniormedlemmar. Juniorkommittén består av: Carl Rinman, Johanna Gottfarb,
Stefan Fraenkel, Sofia Skantze, Karin Kindhult, Irene Bellander, Jonas Nobel och Johan
Menckel. Ordförande i juniorkommittén är Sofie Björling som även sitter med i styrelsen.
Anläggningen
Hallen har hunnit bli 5 år vilket innebär att garantitiden löpt ut. Under hösten har hallen blivit
besiktigad och medföljande åtgärder har resulterat i att garantitiden nu är förlängd. Service
och serviceavtal har upprättats för ventilation (OVK), brandlarm (kopplat till SOS-alarm),
luftbehandling, inbrottslarm och bergvärmeanläggning. Utöver detta har ett nytt och
förmånligare elavtal skrivits med en löptid på 3 år. Lampor för att lysa upp parkeringen har
monterats upp. En oförutsedd händelse som inträffade under året var en vattenläcka i en
koppling vid det gamla klubbhuset som medförde en hög reparationskostnad.
Anläggningens utveckling
Under 2016 har styrelsen diskuterat det bygglov som möjliggör för klubben att tälta in
utebanorna. Detta skulle innebära att verksamheten kan utöka sin kapacitet genom att året om
kunna erbjuda spel på sex banor. Liknande tältlösningar finns på plats i olika delar av landet
och fungerar över såväl hardcourt- som grusunderlag. Styrelsen har fattat beslut om att för
stunden bordlägga detta byggprojektet. Anledningen till detta är att vi efter noggrann analys
kommit fram till att det i nuläget inte finns rimliga ekonomiska och finansiella förutsättningar
för ett sådant resurskrävande projekt och anser att ytterligare några års konsolidering av
existerande verksamhet och balansräkning bör prioriteras. Dessutom är timingen för ett
byggprojekt dålig med tanke på att fyra av styrelsens sju ledamöter kommer att avgå till våren
och ersättas med nya ledamöter. Ett större byggprojekt kräver en styrelsekontinuitet på flera
år. Klubben amorterar fortfarande på lånen för byggnationen av vår fina hall med 1 miljon
kronor per år. Den finansiella ställningen för klubben är god och medger möjlighet till
alternativa planer för utebanorna i form av omläggning och allmän upprustning. Vidare finns
resurser för det underhåll som gradvis uppstår för hallen. Det står naturligtvis den nya
4
styrelsekonstellationen fritt att väcka liv i frågan igen och, inte minst, att söka efter finansiella
lösningar för ett byggprojekt.
Övrigt
Bengt Kulling sköter på deltid vårt kansli och ansvarar för fakturering, kontrakt,
medlemsregistret, samt inbetalningar. Den löpande bokföringen sköts av revisionsbyrån WiCan.
I oktober fick vi nya snygga klubbkläder från NIKE. Kollektionen består av jacka, hoodie och
t-shirt och finns att beställa i alla storlekar.
Kommunikation och information till SLTKs medlemmar sker som tidigare huvudsakligen via
hemsidan samt Facebook. På hemsidan finns information om det nödvändigaste som rör
verksamheten t ex banbokning, juniortennis, vuxentennis, kalendarium, sociala aktiviteter,
nyheter, tävlingsresultat och stadgar. Facebook fungerar som ett komplement till hemsidan där
aktuell information, tennistips, bilder och annat spännande regelbundet postas.
Bromma i mars 2017
Börje Ericsson
Hanna von Schantz
Claes Magnus Åkesson
Åsa-Mia Fellinger
Erik Einerth
Sofie Björling
Anders Eliasson
5