PROJEKT BUDOWLANY _ 0. Kondygn.

Sovrum
11,1 Kvm
Sovrum
11,1 Kvm
Sovrum
11,1 Kvm
Sovrum
11,1 Kvm
Sovrum
13,3 Kvm
Sovrum
13,3 Kvm
Sovrum
13,3 Kvm
Sovrum
13,3 Kvm
Badrum
5,4 Kvm
Badrum
5,4 Kvm
Badrum
5,4 Kvm
Badrum
5,4 Kvm
Sovrum
10,0 Kvm
All rum/Sovrum
13,1 Kvm
Sovrum
10,0 Kvm
All rum/Sovrum
13,1 Kvm
Sovrum
10,0 Kvm
All rum/Sovrum
13,1 Kvm
Sovrum
10,0 Kvm
All rum/Sovrum
13,1 Kvm
PLAN 2, SKALA 1:100
0
5
10m