Detaljerat program

FORMAS
FRUKOSTMÖTE
TRUMP OCH
KLIMATET
6 APRIL
NOBELMUSÉET
VAD BET YDER TRUMP FÖR K LIMATET ?
– ET T SAMTAL UTIFRÅN FORSKNINGENS,
POLITIKENS OCH NÄRINGSLIVETS HORISONT
F R Å N 0 7. 3 0
FORMAS BJUDER
PÅ FRUKOST
8.00
MÖTET BÖRJAR
Ÿ
FRIDA STRANNE
Ÿ
MARKKU RUMMUK AINEN
Ÿ
MARIA SUNÉR FLEMING
Världens mäktigaste politiske ledare ser inte klimathotet som ett problem.
Nyligen utsåg han en klimatförnekare till chef för miljöskyddsmyndigheten
och han säger att han ska riva upp tidigare avtal. Hur stor roll spelar
Donald Trump för klimatforskningen? Kan det komma något gott från hans
offensiva reformer?
Lyssna på ett samtal som med olika perspektiv ger oss en analys av
vad Trump innebär för klimatet – från forskningens, politikens och näringslivets horisont.
Ÿ
LARS RONNÅS
Ÿ
FRÅGOR OCH DISKUSSION
08.55–09.00
SUMMERING OCH
AVSLUTNING
TAL ARE
Fr i d a S t r a n n e,
Forskare amerikansk in- o ch
utrikespolitik, H ögskolan Halmstad
MÖTET MODERERAS
AV INGRID PETERSSO N,
G EN ERA LDI REKTÖ R
PÅ FORMAS.
Markku Rummukainen,
Klimatforskare o ch huvudsekreterare, Formas
Maria Sunér Fleming,
Enhetschef energi, infrastruktur,
miljö, Svenskt Näringsliv
L ars Ronnås,
Ambassadör för klimatfrågor
F o r m a s h a r t i l l u p p g i f t a t t f r ämj a o c h s t ö d j a
g r u n d f o r s k n i ng o c h b e h o v s m o t i v e r a d f o r s k n i ng
i n o m o m r å d e n a mi l j ö , a r e e l l a n ä r i ng a r o c h
s am h ä l l s b y g g a n d e . D e n f o r s k n i ng s o m s t ö d s
s k a v a r a a v h ö g s t a v e t e n s k ap l ig a k v a l i t e t o c h
relevans för rådets ansvarsområden. Formas
f å r o c k s å f i n a n s i e r a u t v e c k l i ng s v e r k s am h e t i
b e g r ä n s a d o m f a t t n i ng .
FORMAS, FORSKNINGSRÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
MI S S A
IN T E N Ä S TA
F RUK O S T MÖ T E
– H Å L L U T K IK I
IN K ORGE N