26.2 Svar på interpellationen

Svar på interpellation – Samarbete med handikappförbunden och
andra viktiga organisationer
Från Ann-Christin Frickner, C, ställd till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman , S.
Mathias Bohman har uppdragit till Anders Rosén, V, att svara på interpellationen i egenskap av
ordförande i kommunala handikapprådet.
Jag delar interpellantens syn att kommunens samarbete med civilsamhällets olika organisationer är
mycket viktigt för att åstadkomma ett jämlikt och jämställt Väsby. Majoriteten utvecklar ständigt
formerna för detta. Exempel är det nya demokratimålet i FÅP 17-19, användandet av IOP-avtal och
de uppdrag som rådet för medborgardialog har. Vidare arbetar kommunen aktivt med formaliserade
samråd – Pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet, Rådet för romsk inkludering och Samrådet
för finskt förvaltningsområde.
Samarbetet med de olika handikapporganisationerna sker främst via det lokala HSO och det
Kommunala handikapprådet där HSO utser representanter. Rådet sammanträder fyra gånger per år.
Vid dessa möten inbjuds regelmässigt verksamhetsrepresentanter från kommunen till dialog kring
hur tillgänglighet i verksamheten ska säkerställas. Vidare följer rådet löpande upp det
handikappolitiska programmet med tillhörande handlingsplan. Till budgetprocessen formulerar rådet
fokusfrågor till respektive nämnd att beakta i budgetarbetet.
Rådets möten bereds av en beredningsgrupp där rådets ordförande, tjänstemän och tre
representanter för HSO deltar. HSO har därmed en direkt kanal till den kommunala organisationen
för att väcka frågor. Formerna för beredningsarbetet har diskuterat under hösten 2016 i och med
framtagande av ny arbetsordning. Inga beslut om ändrad beredning är tagna.
Det finns en fungerande rutin för hur HSO är remisinstans i frågor som rör LSS, daglig verksamhet och
andra tillgänglighetsfrågor inom SÄN. Samverkan kan ske inför nämndärende, genom information
och utvecklingsarbete. Samverkan kan ske i form av arbetsgrupp, regelbundna möten. Ansvarig
tjänsteman kallar till möte minst fem arbetsdagar innan utsatt samverkansmöte. Det skrivs protokoll
vid varje samverkansmöte. Det finns en övergripande rutin och lokalruin i vårt
kvalitetsledningssystem kring samverkan. (SOSFS 2011:9)
Kontoret för samhälsbyggnad samarbetar med HSO-representanter för inventering av den fysiska
tillgängligheten i offentliga miljöer. Det finns en tydlig budgetpost och tjänstemannaresurs tillsatt för
detta arbete.
Det är en grannlaga uppgift att skapa fungerande rutiner för samråd kring tillgänglighetsfrågor i
samtliga kommunens beslutande organ. Tillgänglighet är ett mycket brett område, om vi beaktar
allergier, neurospsykiatriska funktionshinder, nedsatt rörelseförmåga, hörselskador etc, etc , så rör
det i stort sett all kommunal verkssamhet. Det finns såväl goda rutiner som konstaterade brister i
detta samråd. Därför kan betydelsen av ett aktivt Handikappråd och integrering av tillgänglighetsperspektivet i styrsystem i inte nog betonas. Där eventuella brister i remissförförande och samråd
konstateras, i frågor som är helt centrala för tillgänglighet, ska rutiner upprättas. För att rutinerna ska
fungera rent praktiskt för tjänstemännen måste de vara välmotiverad, kräva en rimlig arbetsinsats
och leda till reell verksamhetsutveckling.
Det är oklart vilken ”rapport om tillgänglighet från HSO 2015” som interpellanten syftar på. Någon
skriftlig rapport finns inte och har inte förelagts Handikapprådet. Möjligen avses resultat från
inspektion av den fysiska tillgängligheten som genomförts på HSO:s initiativ och som presenterades
för Handikapprådet 9/9 -15. HSO:s rapport mottogs positivt på Stadsbyggnadskontoret och ligger till
grund för åtgärder.
Vidare genomfördes en enkätundersökning om tillgänglighet i början av 2015. Svarsfrekvensen var
låg så någon regelrätt rapport om läget för funktionsnedsatta var inte möjlig att ta fram.
Enkätresultatet användes som ett underlag för workshop (9/4 -15) om prioriterade områden i
handlingsplan och senare också i skrivelse om prioriterade områden till FÅP 17-19. Denna skrivelse
fick alla nämnder för att vara ett underlag i framtagande av respektive nämnds verksamhetsplan med
budget.