Ledigkungörelse SUS stiftelser och donationer 2017 (pdf 183,6 kB)

Ledigkungörelse SUS stiftelser och donationer 2017
Sista ansökningsdag 2017-03-10, kl 23.59
OBS! Nytt elektroniskt ansökningssystem i vilket ansökningarna ska
lämnas in genom. Ansökningar går inte att lämna in efter ovanstående
tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad
Kungörelse hittas på:
SUS intranät under FoU, medel och anslag (Länk finns här)
LU intranät under medarbetare, anslag och stipendier
Ansökan nås via hemsida:
https://susforskningsmedel.skane.se
Härmed ledigförklaras Skånes universitetssjukvårds stiftelser och donationer.
Medel kan bara tilldelas klinisk forskning. Huvudsökande måste vara disputerad samt vid
ansökningstidens utgång ha anställning/stadigvarande arvodering inom SUS, laboratoriemedicin i
Malmö/Lund eller Psykiatri Skåne i Malmö/Lund eller vara registrerad huvudhandledare för
doktorand med sådan anställning.
Bedömning utgår ifrån kriterierna ”frågeställning”, ”material och metod” samt ”kompetens och
genomförande”. Fortsatt gäller även att kriterierna ”patientperspektiv”, ”samhällsnytta” och
”innovationspotential” vägs in i den totala bedömningen av ansökan. Granskning sker ämnesvis
baserat i första hand på donators vilja med utgångpunkt i respektive gåva och donation, därför kan
endast ett forskningsområde anges i ansökan.
Nytt för årets utlysning är att ansökan lämnas in i SUS stiftelser och donationers digitala
ansökningssystem som nås via webbadress https://susforskningsmedel.skane.se. Börja med att
registrera ett konto i fliken till vänster, ”Registrera konto”. Logga därefter in i systemet för att skapa
en ny ansökan. Alla uppgifter som skrivs in i ansökningsformuläret sparas automatiskt som en
påbörjad ansökan. När ansökan väl är inskickad går det inte att göra några ändringar.
Prioriteringskommittén består av följande professorer:
Sten Andréasson, Mattias Belting, David Erlinge, Karin Jirström, Peter Nilsson, Christine Kumlien,
(representant för kirurgi under tillsättning), Olle Melander, Ingemar Petersson (ordförande), Kristian
Riesbeck, Pia Sundgren och Johan Wennerberg.
Sökanden som tilldelas forskningsmedel skall på särskild begäran avge skriftlig ekonomisk
redovisning hur tilldelade medel har använts. Försummelse att på begäran redovisa kan medföra
återbetalningsskyldighet. Fakturering av forskningsmedel från SUS stiftelser och donationer
till universitet eller högskola tillåts ej.
Prioriteringsgruppen beräknas lämna förslag till fördelning av anslagen under maj 2017.
2
Beslut om tilldelning tas av förvaltningschefen. Vid praktiska frågor kontakta handläggare Sophia
Jönsson, 046-17 28 58, [email protected] Vid övergripande frågor kontakta
forskningschef Ingemar Petersson 072-199 82 65, [email protected]
OBS! Nytt elektroniskt ansökningssystem i vilket ansökningarna ska
lämnas in genom. Ansökningar går inte att lämna in efter 2017-03-10, kl
23.59 eller ändra i när ansökan är inlämnad