COM(2017) 109 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 6 mars 2017
(OR. en)
6996/17
AGRI 124
STATIS 15
ENV 229
PESTICIDE 1
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
3 mars 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 109 final
Ärende:
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH
RÅDET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om
bekämpningsmedel
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 109 final.
Bilaga: COM(2017) 109 final
6996/17
/ub
DG B 2B
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 3.3.2017
COM(2017) 109 final
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av
den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel
SV
SV
1. INLEDNING
I artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 (nedan kallad
förordningen) om statistik om bekämpningsmedel 1 fastställs följande:
”Kommissionen ska vart femte år överlämna en rapport om tillämpningen av denna
förordning till Europaparlamentet och rådet. Denna rapport ska särskilt innehålla en
bedömning av kvaliteten på de översända uppgifterna i enlighet med artikel 4, metoden för
uppgiftsinsamling, belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella
förvaltningarna samt statistikens nytta i anslutning till den temainriktade strategin för hållbar
användning av bekämpningsmedel, särskilt när det gäller de mål som anges i artikel 1.
Rapporten ska, om det är lämpligt, innehålla förslag för att ytterligare förbättra uppgifternas
kvalitet och metoderna för uppgiftsinsamling, och därigenom förbättra täckningen för
uppgifterna och deras jämförbarhet samt minska belastningen på näringslivet,
jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna. Den första rapporten ska överlämnas
senast den 31 december 2016.”
2. TÄCKNING OCH INNEHÅLL
Enligt artikel 2 a i förordningen avses med bekämpningsmedel växtskyddsmedel som avses i
artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 2 eller biocidprodukt enligt definitionen i artikel
2.1 i direktiv 98/8/EG 3. I förordningen fastställs att medlemsstaterna en gång om året ska
översända sina statistiska uppgifter om de bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden
varje år (statistik om försäljning av bekämpningsmedel) till kommissionen. Dessutom ska de
tillhandahålla statistik om bekämpningsmedel i jordbruket (statistik om användning av
bekämpningsmedel) i femårsperioder. Uppgifterna ska inbegripa konfidentiella uppgifter.
Medlemsstaterna måste också avlägga rapport till kommissionen om kvaliteten på de
uppgifter som överförts, och kommissionen ska i sin tur bedöma de överförda uppgifternas
kvalitet.
2.1. Statistik om försäljning av bekämpningsmedel
När det gäller bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden är referensperioden
kalenderår. Den första referensperioden var det andra kalenderåret efter den
30 december 2009. Uppgifterna ska översändas inom tolv månader efter referensårets slut
och kvalitetsrapporterna ska lämnas in tre månader senare. De uppgifter och
kvalitetsrapporter som har lämnats in hittills omfattar referensåren 2011 till och med 2014.
1
2
3
EUT L 324, 10.12.2009, s. 4.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och
91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktiv 98/8/EG upphörde att gälla med verkan den 1 september 2013
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till förordning (EU) nr 528/2012.
2
2.2. Statistik om användning av bekämpningsmedel
När det gäller statistik om användning av bekämpningsmedel i jordbruket ska
referensperioden vara en period på högst tolv månader under varje femårsperiod. Den första
femårsperioden inleddes det första kalenderåret efter den 30 december 2009. Dessa uppgifter
och kvalitetsrapporter ska lämnas in inom tolv månader efter varje femårsperiods slut.
Tidsfristen för inlämning av uppgifter och kvalitetsrapporter för den första femårsperioden
(referensåren 2010 till och med 2014) löpte därmed ut i december 2015.
För båda uppgiftskategorierna gäller att kommissionen (Eurostat) före offentliggörandet ska
aggregera uppgifterna, med vederbörligt beaktande av skyddet av konfidentiella uppgifter
från medlemsstaterna. Det innebär att kommissionen (Eurostat) inte kan tillhandahålla någon
statistik om enskilda verksamma ämnen.
I de följande kapitlen presenteras en övergripande bedömning av kvaliteten hos de uppgifter
om försäljning av bekämpningsmedel som har lämnats in av medlemsstaterna. Denna
bedömning görs med hjälp av de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna har tillhandahållit i
enlighet med artikel 4 i förordningen. De kvalitetskriterier som tillämpas fastställs i
artikel 12.1 (Statistikens kvalitet) i förordning (EG) nr 223/2009 4. Valideringen av de
kvalitetsrapporter som rör statistik om användning av bekämpningsmedel har ännu inte
avslutats, och därför analyseras dessa inte nedan.
2.3. Metoder för uppgiftsinsamling och uppgiftskällor
För de flesta av de 28 medlemsstaterna samt Norge gäller att underliggande primärdata om
försäljning av bekämpningsmedel kommer från förvaltningskällor som enligt lagen måste
rapportera in sådana uppgifter. Alla länder utom Danmark, Slovenien och Norge betraktar all
information om enskilda uppgiftslämnare som konfidentiell. De flesta länder har inga
offentliga databaser, och aggregerade uppgifter finns vanligtvis tillgängliga i statistiska
publikationer och/eller på webbplatser. I Belgien och Norge tillhandahålls enskilda uppgifter
på begäran. Eftersom en undantagsbestämmelse gäller för Schweiz finns inga
kvalitetsrapporter för detta land. Mer detaljerad information finns i bilaga I.
4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk
statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008
om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor,
rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om
inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009,
s. 164).
3
2.4. Kvaliteten på de översända uppgifterna
Alla medlemsstater, Schweiz och Norge följer reglerna om deras uppgifters täckning och
aktualitet. De flesta länder lämnar in uppgifterna i tid och är samarbetsvilliga när det krävs
ytterligare kontroller eller korrigeringar.
När det gäller huruvida uppgifterna är precisa, tillförlitliga och jämförbara uppgav de flesta
länder att de ansåg att de översända uppgifterna var korrekta, med tanke på att deras
primärdata om försäljning av bekämpningsmedel samlats in från förvaltningskällor eller från
innehavare av godkännande. Dessutom var urvalsfel inte relevanta, eftersom enbart de
faktiska förvaltningsvärdena samlades in och varken skattningar eller urval användes.
Emellertid användes olika metoder för uppgiftsinsamling.
Kommissionen anser därför att alla primärdata om försäljning av bekämpningsmedel är
precisa och tillförlitliga, eftersom det inte förekom några beräkningar eller skattningar av de
värden som statistiken var avsedd att mäta. Till följd av detta betraktas även de aggregerade
uppgifterna om försäljning av bekämpningsmedel som precisa och tillförlitliga.
I allmänhet uppgav de flesta länder att de hade vidtagit följande åtgärder för att säkerställa
den statistiska kvaliteten hos sina uppgifter:
• Frekvent översyn och uppdatering av deras enkäter.
• Hänsyn till rapporterade problem och rekommendationer från uppgiftslämnare under
tidigare år.
• Användning av en fullständig förteckning över godkända produkter.
• Intern kvalitetskontroll av uppgifterna.
• Lagring av konfidentiella uppgifter i säkra miljöer.
Uppgifterna om försäljning av bekämpningsmedel ger en högkvalitativ skattning av den
totala mängden bekämpningsmedelsprodukter som släpps ut på marknaden i varje land. De
kan visa trender vad gäller nya typer av bekämpningsmedel, produkternas mängd över tid och
de medföljande riskerna för människor och miljö. Dessa skattningar skulle kunna förbättras i
framtiden genom att skilja mellan yrkesmässigt godkännande och hushålls- och
trädgårdsgodkännande (dvs. för jordbruksändamål respektive icke jordbruksändamål). Man
skulle också kunna tänka sig ytterligare kontroller av uppgifternas kvalitet vad gäller
kvarstående lagrade volymer. Mer detaljerad information finns i bilaga II.
3. RELEVANS – DE STATISTISKA UPPGIFTERNAS NYTTA OCH SPRIDNING
3.1. Information från intressenter
Vid samråd med kommissionens berörda avdelningar och byråer har följande viktiga
synpunkter framförts för beaktande:
4
•
•
5
All lagstiftning om bekämpningsmedelsstatistik bör omfatta harmoniserade
riskindikatorer, som kommissionen måste upprätta i enlighet med artikel 15 i
direktivet om hållbar användning 5. Denna lagstiftning bör också underlätta
beräkningen av riskindikatorer med användning av de insamlade statistiska
uppgifterna. Arbetet med att samla in statistiska uppgifter om bekämpningsmedel kan
inte anses vara helt separat från arbetet med att använda dessa uppgifter för
riskberäkning. Det förefaller logiskt att riskindikatorerna först bör vara kända, innan
ett beslut fattas om de uppgifter som ska samlas in för detta ändamål. Ytterligare
diskussioner krävs och medlemsstaterna bör också rådfrågas inom ramen för
arbetsgruppen för direktivet om hållbar användning.
Intressenter föreslår en anpassning av lagstiftningen, så att aggregerade siffror på
lägre nivå kan lämnas ut, eftersom de kan behövas vid beräkningen av riskindikatorer.
Svårigheten
med
att
samla
in
meningsfulla
uppgifter
om
bekämpningsmedelsanvändning från jordbrukare och medlemsstaternas kostnader för
detta har erkänts, liksom svårigheten att nå en gemensam, EU-omfattande
överenskommelse om vilka grödor som är relevanta, eftersom dessa kan variera
betydligt mellan de olika klimatzonerna i Europa.
•
Bekämpningsmedel är en källa till föroreningar och har en direkt påverkan på i
synnerhet den biologiska mångfalden, vattenförekomster och marken. För att se till att
denna påverkan hanteras på ett lämpligt sätt är det mycket viktigt att beslutsfattare
kan kvantifiera risken och nivån av bekämpningsmedelsförorening. Det skulle också
hjälpa till att genomföra befintliga miljöpolitiska verktyg bättre och göra det möjligt
att identifiera de kvarstående glappen i politiken för att ta itu med
bekämpningsmedlens miljöpåverkan. De politiska åtgärder där man för närvarande
har behov av uppgifter är EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020, den
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), vattenramdirektivet och den temainriktade
strategin för markskydd.
•
Statistiken om bekämpningsmedel är alltför aggregerad för att effektivt kunna ligga
till
grund
för
en
miljöriskbedömning.
En
robust
analys
av
bekämpningsmedelsanvändningens effekter på ekosystem skulle kräva uppgifter om
vilka specifika verksamma ämnen i bekämpningsmedlen som används på vilka
grödor, samt information om de typer av ekosystem som finns där dessa grödor odlas.
Uppgifter om faror, t.ex. (eko)toxikologiska egenskaper, är olika för olika verksamma
ämnen. Därför är det bara möjligt att effektivt kombinera uppgifter om faror med
uppgifter om exponering i syfte att förstå riskerna om det finns tillgång till uppgifter
om doserna av specifika verksamma ämnen i bekämpningsmedel per gröda, område
och ekosystemtyp. Dessutom skulle metoder för samlad riskbedömning behöva
tillämpas för att förstå hur blandningarna av verksamma ämnen, skyddsämnen
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT
L 309, 24.11.2009, s. 71).
5
(safeners) och synergister interagerar för att skapa kombinerade effekter i
bekämpningsmedel.
•
Förordningen innehåller inget krav på att medlemsstaterna ska tillhandahålla
information om den typ av ekosystem som finns där ämnena används. De effekter
som blandningar av verksamma ämnen får på ekosystemet där en gröda odlas beror på
ekosystemets särdrag, inklusive både biotiska och abiotiska faktorer. Inom projektet
för kartläggning och bedömning av ekosystem och ekosystemtjänster 6 används en
överenskommen typologi för ekosystem. Denna skulle kunna ligga till grund för
medlemsstaternas rapportering om bekämpningsmedelsanvändning per ekosystemtyp
och öka vår förståelse för de miljörisker som användningen av bekämpningsmedel
medför. Det behövs en grundlig analys av bekämpningsmedlens miljörisker för att
stödja den jämförande bedömning av kandidatämnen för substitution som krävs enligt
artikel 50 i förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden. Detta är inte möjligt med de uppgifter som för närvarande finns
tillgängliga.
•
Om tillräckligt detaljerad statistik om bekämpningsmedel blev tillgänglig skulle det
kunna vara ytterst användbart vid genomförandet av retrospektiva riskbedömningar av
de faktiska risknivåer som vi kan förvänta oss av den EU-omfattande användningen
av bekämpningsmedel, både när det gäller människors och djurs hälsa och miljön. Det
skulle möjliggöra en uppskattning av trender baserad på risk, som ett komplement till
trenderna i fråga om försäljning. Med tanke på att varje verksamt ämne i
bekämpningsmedel har olika toxicitet och sannolikhet i fråga om exponering, skulle
trender baserade på deras risker för människors och djurs hälsa och de olika
grupperna av icke-målorganismer kunna vara mycket värdefulla som underlag för
EU:s policyer i fråga om folkhälsa, konsumentskydd, djurhälsa och miljöskydd.
Sådana bedömningar skulle komplettera de årsvisa bedömningarna av riskerna för
konsumenter från de nivåer av bekämpningsmedelsrester som medlemsstaterna
övervakar.
•
Balans mellan uppgifternas konfidentialitet och deras relevans eller nytta skulle kunna
uppnås genom att undersöka olika aggregeringsalternativ, t.ex. baserat på toxicitet och
användningsmönster. Följaktligen föreslås en dialog mellan kommissionens
avdelningar och byråer och andra berörda aktörer för att utforska alternativ som skulle
kunna hjälpa till att maximera uppgifternas relevans och nytta i framtiden.
3.2. Studier om användning av bekämpningsmedel utanför jordbruket
Jordbruket är den mest uppenbara och förmodligen den största yrkesmässiga sektor där
användning av bekämpningsmedel förekommer. Andra yrkesmässiga eller amatörmässiga
användare kan emellertid också bidra mer eller mindre till den totala mängden
6
http://biodiversity.europa.eu/maes
6
bekämpningsmedel som används. En jämförelse av den mängd bekämpningsmedel som
används inom jordbruket med den totala mängd som släpps ut på marknaden ska göras i den
kvalitetsrapport som kommer att lämnas in tillsammans med uppgifterna om användning av
bekämpningsmedel i jordbruket. Förordningen omfattar både årlig statistik om utsläppande
av bekämpningsmedel på marknaden och statistik om användning av bekämpningsmedel i
jordbruket. Det finns en brist på konsekvens mellan dessa två uppgiftskategorier, eftersom det
inte finns någon information om bekämpningsmedel som används utanför jordbruket. Detta
noterades också vid förhandlingarna inför förordningens godkännande, och därför lades en
strecksats till i avsnitt 6 (”Kvalitetsrapport”) i bilaga II till förordningen: ”– en
sammanfattande beskrivning av kommersiella användningar av bekämpningsmedel utanför
jordbruket, vilken erhålls inom ramen för de pilotstudier som kommer att ledas av
kommissionen (Eurostat).”
Figur 1 Översyn över olika användningar av bekämpningsmedel
Alla användningar av bekämpningsmedel
Yrkesmässiga användningar
Användningar i
Icke yrkesmässiga
Användningar utanför
Under 2011 gav kommissionen bidrag till pilotstudier för att skatta både kommersiella och
icke-kommersiella användningar av bekämpningsmedel utanför jordbruket. Fem länder
(Belgien, Italien, Litauen, Lettland och Rumänien) ansökte om bidrag. Dessutom är
kommissionen medveten om att sådana undersökningar har genomförts i Nederländerna och
Förenade kungariket
Pilotundersökningarna inriktades på sektorer såsom
- anlagda områden eller trädgårdar, friluftsområden utomhus, parker,
- sport, friluftsområden och friluftsanläggningar,
- järnvägar,
- motorvägar och vägar,
- flygplatser och hamnar,
- arkeologiska platser,
- hemodlare/hobbyjordbrukare,
- statligt ägda skogsområden,
- trädgårdar och parker,
- övriga.
7
De viktigaste lärdomarna från tidigare insatser och från pilotstudierna är följande:
1. Mönstren i fråga om användning av bekämpningsmedel utanför jordbruket skiljer sig
åt betydligt mellan medlemsstaterna, eller till och med mellan regioner i ett och
samma land.
2. Vissa huvudsakliga användningssektorer kan identifieras och dessa är gemensamma
för de flesta medlemsstaterna.
3. De huvudsakliga användningarna är förknippade med ett begränsat antal verksamma
ämnen.
4. De olika användningssektorerna kräver olika metoder för uppgiftsinsamling eller en
kombination av metoder.
Utöver den påfallande mångfalden i nationella eller regionala situationer är vissa
huvudaktörer gemensamma för alla medlemsstater, och dessa bör utgöra grunden för alla
undersökningar om användning av bekämpningsmedel i icke-jordbrukssektorer. Dessa
aktörer är
1. bostadsområden (inklusive hushåll och trädgårdar),
2. offentliga områden (inklusive golfbanor),
3. industriområden,
4. infrastruktur,
5. skogsområden.
Dessa aktivitetssektorer bör prioriteras och utgöra grunden för statistiska jämförelser av
användning av bekämpningsmedel utanför jordbruket som görs mellan medlemsstater eller
regioner.
3.3. Utvidgning av förordningens tillämpningsområde
I skäl 5 i förordningen sägs det att man förväntar sig att tillämpningsområdet kommer att
utvidgas till att omfatta biocidprodukter. I sin rapport 7 om hållbar användning av biocider har
kommissionen emellertid angett att det inte förefaller lämpligt att enbart utvidga
tillämpningsområdet för ramdirektivet om hållbar användning av bekämpningsmedel till att
även gälla biocidprodukter. Med tanke på detta anser kommissionen också att det är onödigt
att utvidga förordningens tillämpningsområde till att omfatta biocidprodukter, trots att detta
var den ursprungliga avsikten.
4. KOSTNADER OCH BÖRDA
Kostnaderna och den administrativa bördan i samband med undersökningarna beror till stor
del på vilken undersökningsmetod som väljs.
7
COM(2016) 151.
(http://ec.europa.eu/health/biocides/docs/2016_report_sustainableuse_biocides_en.pdf.)
8
Statistiken om försäljning av bekämpningsmedel grundas i många medlemsstater på
förvaltningsuppgifter från myndigheter med ansvar för bekämpningsmedel eller från
innehavare av godkännande (se bilaga I). De kostnader som uppkommer i detta fall har att
göra med kontakten med myndigheterna, eller med det ofta relativt begränsade antalet
innehavare av godkännande, för att begära uppgifterna och med den efterföljande
bearbetningen av uppgifterna. Det finns inte tillgång till uppgifter om belopp från alla
medlemsstater, men antalet arbetsdagar och de faktiska kostnaderna uppges vara relativt låga
i de flesta fall. Kostnaderna och bördan för rapporteringsenheterna uppges också vara relativt
rimliga, eftersom de uppgifter som efterfrågas i vilket fall måste registreras i enlighet med
förordning (EG) nr 1107/2009.
När det gäller statistiken om användning av bekämpningsmedel måste uppgifterna
registreras hos varje enskilt jordbruk, vilket skapar en större börda. Det betyder att ett urval
måste fastställas, att en enkät måste tas fram och att intervjuare eller brev måste skickas ut
om det inte finns något elektroniskt insamlingssystem. De totala kostnaderna beror i hög grad
på den valda metoden, vilket också kan utläsas av den information som översänds till
kommissionen. Det går inte att dra några direkta slutsatser från rapporterna om vilka
kostnader det handlar om, eftersom informationen inte är tillräckligt detaljerad.
Såsom redan har konstaterats kommer uppgifterna i de flesta länder direkt från jordbrukarna
själva. Enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska yrkesmässiga användare (jordbrukare eller
entreprenörer) föra register över de bekämpningsmedel som de använder. Det innebär att det
bör vara enkelt att få tillgång till informationen när jordbrukaren besvarar intervjuarens frågor
eller fyller i enkäten. Detta återspeglas i kvalitetsrapporterna, där det i många fall framgår att
jordbrukarens deltagande i undersökningen endast kräver begränsad tid – från 15 minuter upp
till omkring 2 timmar per undersökning (vart femte år).
5. ERFARENHETER FRÅN DE FÖRSTA FEM ÅREN
Uppgifter om försäljning av bekämpningsmedel har lämnats in årligen sedan december 2012
(uppgifter gällande 2011). Trots vissa inledande tekniska svårigheter inom kommissionen är
processerna nu mogna och välfungerande. De första uppgifterna om användning av
bekämpningsmedel i jordbruket översändes till kommissionen i slutet av 2015. På grund av
den mycket stora mängden komplexa data har det ännu inte varit möjligt att bearbeta
uppgifterna till fullo, vilket innebär att de ännu inte har gjorts tillgängliga för användare.
Följaktligen har deras nytta ännu inte kunnat bedömas. Trots detta kan vissa konstaterade
brister och rekommendationer presenteras nedan.
5.1. Tillgång till detaljerade uppgifter om bekämpningsmedel
Enligt förordningen är det förbjudet att lämna ut uppgifter om enskilda verksamma ämnen. I
artikel 3.4 anges följande: ”Av sekretesskäl ska kommissionen (Eurostat) före
offentliggörandet aggregera uppgifterna i enlighet med de kemiska klasser eller
produktkategorier som anges i bilaga III, med vederbörligt beaktande av skyddet av
9
konfidentiella uppgifter i den enskilda medlemsstaten. Nationella myndigheter och
kommissionen (Eurostat) ska enbart använda konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål i
enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 223/2009.”
Det innebär att kommissionen inte kan offentliggöra uppgifter om enskilda verksamma
ämnen. Dessutom kan de aggregerade uppgifterna inte alltid spridas om det finns en direkt
eller indirekt risk för att statistiska enheter identifieras, vilket är en allmän regel inom statistik
som har att göra med dataskydd.
Om försäljningsstatistiken skulle samlas in från detaljhandlare skulle det finnas ett stort antal
statistiska enheter, vilket skulle leda till få problem med uppgifternas konfidentialitet. Det har
emellertid blivit tydligt att de flesta medlemsstater samlar in uppgifter direkt från innehavarna
av godkännande. Det görs antingen i form av förvaltningsuppgifter som har rapporterats till
de myndigheter som ansvarar för bekämpningsmedel eller genom en enkät. För de flesta
verksamma ämnen finns det därför bara en enda uppgiftslämnare, vilket innebär att
uppgifterna klassas som konfidentiella. Eftersom det finns många klasser som bara innehåller
några få ämnen, eller tillverkaren/importören är densamma för många av ämnena i en viss
grupp, har en stor mängd aggregerade uppgifter på högre nivåer också blivit konfidentiella.
Kommissionen anser att de försäljningsuppgifter som krävs enligt förordningen samlas in
med lyckat resultat och översänds till kommissionen av länderna. Den anser också att
uppgifternas kvalitet är god överlag. Tillämpningen av sekretessbestämmelser på en stor del
av uppgifterna minskar emellertid värdet på de statistiska uppgifter som användare ges
tillgång till. Därför kan man inte anta att användarnas behov tillgodoses på ett bra sätt av
förordningen.
5.2. Statistik om försäljning av bekämpningsmedel
Att jämföra försäljningen av bekämpningsmedel i olika länder och mellan olika år är inte
enkelt, eftersom yttre faktorer såsom klimatförhållanden, jordmån och produktionsmetoder
kan ha stor inverkan på de typer och volymer av bekämpningsmedel som behövs.
Den plats där en produkt säljs är inte heller nödvändigtvis den plats där den används, och
bekämpningsmedel kan också säljas direkt till jordbrukare av detaljhandlare i grannländer.
Detta kanske bara utgör en liten del av den sammanlagda försäljningen av
bekämpningsmedel, men dessa volymer återspeglas inte korrekt i försäljningsstatistiken. Det
kan också förekomma en fördröjning mellan försäljningen av ett bekämpningsmedel och dess
användning, beroende på om det inhandlas för lagring eller för direkt användning.
Många användare skulle vilja få tillgång till detaljerade uppgifter om vilka volymer som säljs
av enskilda verksamma ämnen. Emellertid kan varken kommissionen eller de nationella
statistikinstituten tillhandahålla sådan information, eftersom de måste följa förordningen och
sekretessbestämmelserna.
10
Förordningen är, såsom konstaterats ovan, mycket restriktiv när det gäller kommissionens rätt
att sprida uppgifterna. Alla uppgifter måste aggregeras i klasser och grupper, oavsett om
uppgifterna betraktas som konfidentiella av medlemsstaterna. Dessutom kan kommissionen
inte frångå de klasser som fastställs i bilaga III till förordningen.
Med tanke på att användare ofta är intresserade av specifika verksamma ämnen eller grupper
av ämnen som skiljer sig från de fastställda klasserna skulle förordningen kunna ses som
alltför restriktiv, detta eftersom den inte ger möjlighet att genomföra rätt analyser. Ett bra
exempel är den senaste tidens diskussion om neonikotinoider, en grupp bekämpningsmedel
som misstänks vara skadliga för bin. Bland de verksamma ämnen som är aktuella i detta fall,
ingår inte alla i samma kemiska klasser i bilaga III. Det innebär att kommissionen inte har
kunnat förse beslutsfattarna med alla relevanta uppgifter.
I förordningen fastställs att den enda enhet som ska användas är vikt, men biologiska
bekämpningsmedel ska inte beräknas i vikt utan i s.k. kolonibildande enheter. Detta skapar
problem både för dem som lämnar uppgifter och dem som använder dem, eftersom de
lämnade uppgifterna antingen inte är meningsfulla eller måste omvandlas innan de överförs
och används. Denna uteslutande tekniska aspekt måste utvecklas ytterligare.
5.3. Statistik om användning av bekämpningsmedel
I fråga om statistik om användning av bekämpningsmedel i jordbruket fastställs det i
förordningen att varje medlemsstat ska fastställa det urval av grödor som ska omfattas under
referensperioden på fem år, och att detta urval ska vara representativt för de grödor som odlas
i medlemsstaten och för de använda ämnena. Vid urvalet av grödor ska man beakta de grödor
som är mest relevanta för de nationella handlingsplanerna för bekämpningsmedel. Eftersom
de nationella handlingsplanerna inte alltid innehåller en hänvisning till de mest relevanta
grödorna, har urvalet av grödor emellertid varit relativt varierande. Därför finns en risk för att
det inte kommer att vara möjligt att till fullo jämföra uppgifter om användningen av
bekämpningsmedel för grödor i olika länder.
Referensperioden ska vara en period på högst tolv månader under en femårsperiod, som
omfattar samtliga växtskyddsbehandlingar som direkt eller indirekt är knutna till den grödan.
Medlemsstaterna kan välja att förlägga referensperioden till när som helst under
femårsperioden och valet kan göras separat för varje vald gröda. Det har lett till att länder har
valt olika referensperioder, och därför är det inte säkert att det kommer att gå att jämföra
olika länders uppgifter för samma år eller att få fram några EU-omfattande resultat.
6. FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGAR
Kommissionen har beaktat de relevanta intressenternas synpunkter och anser att det är viktigt
att ytterligare anpassa lagstiftningen om försäljning av bekämpningsmedel, så att alla
uppgifter som inte är konfidentiella kan offentliggöras både som verksamma ämnen och i
olika aggregerade former.
11
Kommissionen anser också att det är lika viktigt att lagstiftningen gällande statistik om
bekämpningsmedelsanvändning anpassas ytterligare, för att garantera en mer konsekvent
metod och täckning i medlemsstaterna. Det skulle kunna omfatta fastställande av
gemensamma referensperioder och tydliga täckningskrav för de kontrollerade grödorna.
Täckningsbestämmelserna skulle kunna grundas på statistiken om produktion av grödor (en
viss procentandel av jordbruksgrödor och permanenta grödor skulle kunna omfattas) och på
analyser av de potentiella riskerna för miljön och människors hälsa, baserat på försäljning av
verksamma ämnen. Dessa bestämmelser skulle upprättas genom ett nära samarbete mellan
berörda avdelningar och byråer inom kommissionen och med nationella experter.
Slutligen har kommissionen tillsammans med intressenter utarbetat ett utkast till en strategi
för jordbruksstatistik 2020 och därefter 8. Inom ramen för denna strategi föreslås att all
jordbruksstatistik, med undantag för räkenskaperna för jordbrukssektorn, bör delas in i två
ramförordningar. Kommissionen rekommenderar också eftertryckligen att statistik om
bekämpningsmedel bör slås samman med de andra områdena inom jordbruksstatistiken.
8
Strategy for agricultural statistics 2020 and beyond - Final
12
BILAGA I
Informationen i denna bilaga är baserad på de nationella kvalitetsrapporter som länderna
ska lämna in enligt förordningen.
NATIONELLA MYNDIGHETER
MED ANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING
AV BEKÄMPNINGSMEDEL
UPPGIFTSINSAMLINGSMETODER FÖR FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
BE
Federala myndigheten för hälsa,
säkerhet i livsmedelskedjan och
miljö
Förvaltningsuppgifter; innehavare av godkännande
(tillverkare, importörer och exportörer) måste deklarera de
volymer som de släpper ut på marknaden.
BG
Jordbruks- och
livsmedelsministeriet
Förvaltningsuppgifter baserade på deklarationer från
godkända distributörer.
CZ
Tjeckiens statistikbyrå
Förvaltningsuppgifter; entreprenörer som släpper ut
produkter på marknaden eller lagrar dem för export till
tredjeländer måste rapportera till det centrala institutet för
övervakning och testning i jordbruket (Cista).
Uppgiftsinsamlingen sker online och/eller via en enkät i
pappersform.
DK
Danska miljöstyrelsen, Danmarks
miljö- och livsmedelsministerium
Förvaltningsuppgifter; obligatorisk rapportering –
elektroniskt från danska innehavare av godkännande och
via e-post för utländska innehavare av godkännande.
Federala byrån för
konsumentskydd och
livsmedelssäkerhet (BVL)
Förvaltningsuppgifter; innehavare av godkännande (inkl.
innehavare av parallellhandelstillstånd), tillverkare och
distributörer måste rapportera om de volymer som säljs
nationellt eller exporteras, inbegripet försäljning för
nödsituationer.
EE
Estlands statistikbyrå
Totalundersökning av alla importörer och leverantörer via
webbapplikationer och/eller via en pappersbaserad
undersökning via post.
IE
Jordbruks-, livsmedels- och
havsdepartementet
Uppgifterna samlas in genom en totalundersökning.
Förvaltningsuppgifterna kommer från samtliga innehavare
av produktgodkännande och marknadsföringsföretag.
Greklands statistiska myndighet
(Elstat)
Statistisk undersökning av alla försäljare inom landets
territorium genomförd av ministeriet för
landsbygdsutveckling och livsmedel, via brev eller e-post.
Sedan 2014 måste försäljare registrera uppgifterna online.
DE
EL
13
NATIONELLA MYNDIGHETER
MED ANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING
AV BEKÄMPNINGSMEDEL
UPPGIFTSINSAMLINGSMETODER FÖR FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
ES
Jordbruks-, livsmedels- och
miljöministeriet
Elektronisk enkät/undersökning (inom och utanför landets
territorium) av godkända innehavare och uppgiftslämnare
till vilka kommersialiseringsrätten har överförts.
Förvaltningsuppgifter tillhandahålls av S.G. Sanidad Vegetal.
FR
Jordbruks-, livsmedels- och
skogsbruksministeriet
Förvaltningsuppgifter; distributörer måste deklarera
försäljning till vattenbyråerna. Försäljningssiffrorna
bearbetas därefter ytterligare av miljöministeriet.
HR
Kroatiens statistikbyrå
Förvaltningsuppgifter; jordbruksministeriet ansvarar för att
samla in uppgifter från distributörer och försäljningsställen.
IT
Italiens nationella statistikinstitut
(Istat)
Totalundersökning via post av samtliga distributörer.
CY
Cyperns statistiktjänst (Cystat)
Enkät/undersökning riktad till leverantörer via post eller i
elektronisk form. Förvaltningsuppgifter tillhandahålls av
jordbruksministeriet.
LV
Lettlands statliga växtskyddstjänst
(SPPS)
Fullständig undersökning (på papper och/eller elektroniskt)
av alla uppgiftslämnare – distributörer.
LT
Litauens statistikbyrå
Fullständig undersökning av alla tillverkare och innehavare
av godkännande.
LU
Nationella institutet för statistik
och ekonomiska undersökningar
(Statec)
Totalundersökning av försäljare (detaljhandlare eller
grossister) och kooperativ.
HU
Ungerns centrala statistikbyrå
Nationella byrån för säkerhet i livsmedelskedjan (ministeriet
för landsbygdsutveckling) samlar in uppgifter från
innehavare av godkännande.
MT
Nationella statistikbyrån (NSO)
Totalundersökning online av godkända importörer.
NL
Nederländernas statistikbyrå
Förvaltningsuppgifter samlas in från växtskyddsbyrån
(NVWA).
AT
Österrikes statistikbyrå (Stat),
österrikiska byrån för hälsa och
livsmedelssäkerhet (AGES)
Godkännande; innehavare av godkännande och
distributörer måste rapportera uppgifter till Österrikes
federala livsmedelssäkerhetsbyrå.
14
NATIONELLA MYNDIGHETER
MED ANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING
AV BEKÄMPNINGSMEDEL
UPPGIFTSINSAMLINGSMETODER FÖR FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
PL
Centrala statistikbyrån
Fullständig undersökning genomförd i samarbete med
ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling och med
växtskyddsinstitutet – nationella forskningsinstitutet.
PT
Portugals statistikbyrå (INE),
nationell myndighet (DGAV)
Förvaltningsuppgifter samlas in från den nationella
myndigheten Direção Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV).
RO
Nationella institutet för statistik
En totalundersökning med intervjuer ansikte mot ansikte
genomförs i samarbete med ministeriet för jordbruk och
landsbygdsutveckling (nationella växtskyddsmyndigheten).
Den omfattar certifierade försäljningsenheter, ekonomiska
aktörer och fysiska personer.
SI
Republiken Sloveniens
statistikbyrå
Förvaltningsuppgifter rapporteras till Republiken Sloveniens
myndighet för livsmedelssäkerhet, veterinärmedicin och
växtskydd (UVHVVR).
SK
Republiken Slovakiens
statistikbyrå (SOSR)
Förvaltningsuppgifter; det centrala kontroll- och
testinstitutet för jordbruket (CCTIA) samlar in uppgifter från
innehavare av godkännande eller innehavare av
parallellhandelstillstånd.
FI
Finska säkerhets- och
kemikalieverket (Tukes)
Finska säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samlar in
uppgifter via brev eller e-post från innehavare av
godkännande eller deras företrädare.
SE
Kemikalieinspektionen (KemI)
Myndigheten samlar in uppgifter från innehavare av
godkännande.
UK
Direktoratet för reglering av
kemiska produkter
Frivillig, elektronisk totalundersökning av företag som
genomförs av det brittiska rådet för produktion av grödor
på den nationella statistikbyråns (ONS) vägnar.
NO
Norska
livsmedelstillsynsmyndigheten
Förvaltningsuppgifter från importörer och tillverkare.
15
BILAGA II
Informationen i denna bilaga är baserad på de nationella kvalitetsrapporter som länderna
ska lämna in enligt förordningen.
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄNDA UPPGIFTER
OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
NYTTAN HOS STATISTIKEN OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
BE
Inga skattningar krävs och överskattningar är
relativt osannolika på grund av sambandet
mellan deklarerade uppgifter och avgifter.
Uppgifterna används för att beräkna årsavgiften
för att släppa ut bekämpningsmedel på
marknaden och för att skatta de totala volymerna
som används på nationell nivå samt de
förknippade riskerna för människor och miljö.
BG
Uppgifterna är heltäckande och omfattar alla
tillgängliga exporter och importer.
Uppgifterna är specifika, med endast ett fåtal
potentiella användare.
CZ
Källorna omfattar samtliga enheter som
enligt lagen måste rapportera uppgifter och
alla produkter som släpps ut på marknaden.
Uppgifterna används främst av Cista för
fytosanitära kontrolländamål, planering och
genomförande av kontroller av distributörernas
efterlevnad av regler.
Försäljningsmängden rapporteras som den
totala försäljningsmängden för varje
produkt.
Användarna är politiker, jordbruksaktörer, ickestatliga organisationer och allmänheten.
Användningen av uppgifterna inkluderar
övervakning av målet att minska mängden
bekämpningsmedel med 40 % i slutet av 2015
jämfört med 2011 (Danmarks
bekämpningsmedelsstrategi 2013–2015, nu
förlängd med ett år).
DK
16
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄNDA UPPGIFTER
OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
NYTTAN HOS STATISTIKEN OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
Uppgifternas allmänna korrekthet anses
tillfredsställande, trots att uteblivna svar
främst på grund av felaktiga
kontaktuppgifter till parallellhandelsföretag
skulle kunna vara ett problem. Det kan inte
skattas om det förekommer en alltför liten
täckning på grund av olaglig handel.
Federala byrån för konsumentskydd och
livsmedelssäkerhet (BVL) använder uppgifterna
för övervakning genom intern efterregistrering.
Uppgifterna offentliggörs också i Tysklands
statistiska årsbok om livsmedel, jordbruk och
skogsbruk samt i den federala tidskriften
(Bundesanzeiger). Julius Kühn-institutet (JKI), det
federala forskningscentrumet för odlade växter,
mottar också dessa uppgifter. Andra
myndigheter, t.ex. den federala
miljömyndigheten (UBA) eller
forskningsinstitutioner, förses med
försäljningsuppgifter om enskilda ämnen på
begäran.
EE
Statistikens kvalitet är relativt hög eftersom
samtliga försäljningsföretag omfattas och
svarsfrekvensen var hög.
Användarna utgörs bl.a. av jordbruksstyrelsen,
centrumet för jordbruksforskning,
jordbruksministeriet, andra ministerier,
forsknings- och utbildningsinstitutioner, medier,
andra organisationer och företag samt
privatpersoner.
IE
De uppgifter som rapporteras av innehavare
av produktgodkännande och
marknadsföringsföretag är den faktiska
siffran. Därmed anses uppgifterna hålla hög
kvalitet.
Endast i ett fåtal fall har det hänt att någon
begärt ut dessa uppgifter. Företag och
innehavare av godkännande har tillgång till
registret och kan se information för varje
produkt.
EL
Införandet av ett webbaserat system har
förbättrat kvaliteten överlag. Det har i
synnerhet ökat svarsfrekvensen från de låga
nivåer som tidigare var vanliga.
Ministeriet för landsbygdsutveckling och
livsmedel, regeringen, pressen, medierna och
akademiska forskare använder uppgifterna för att
minska riskerna i samband med
bekämpningsmedel.
ES
Uppgifterna går igenom en intern
konsekvensprocess.
Uppgifterna används för att bedöma offentliga
åtgärders effekter och beräkna relevanta
hälsoindikatorer och förknippade miljörisker.
DE
17
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄNDA UPPGIFTER
OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
NYTTAN HOS STATISTIKEN OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
FR
Deklarationssystemet omfattar försäljning
till slutanvändare (eller slutanvändares inköp
utomlands). Detta förhindrar dubbelräkning i
samband med godkännandeöverföringar
eller mellanhänder i försäljningskedjan.
Vi är för närvarande inte medvetna om några
specifika användarbehov.
HR
Landet har inte tillhandahållit någon
information.
Uppgiftsanvändarna är statliga organ, lokala
myndigheter och juridiska och fysiska personer.
IT
Relativt tillfredsställande.
Uppgifterna används främst av institutet för
miljöskydd och forskning (Ispra) och
jordbruksministeriet för att bedöma risker för
människor och miljö.
CY
Undersökningen var omfattande och
heltäckande, eftersom det bara fanns ett
fåtal leverantörer i landet.
Uppgifterna tillgodoser jordbruksministeriets
behov.
LV
De statistiska resultatens övergripande
kvalitet bedöms vara god. Processens största
styrka är att uppgiftsinsamlingen grundas på
lagstiftning.
Främst forskare, studenter och medier har visat
intresse för uppgifterna. De statistiska
uppgifterna tillfredsställer de nationella
användarnas behov ytligt.
LT
Uppgifterna samlas in från tillförlitliga källor
som tillämpar strikta standarder i fråga om
metoder.
De huvudsakliga användarna är statliga och lokala
myndigheter och byråer, internationella
organisationer, medier, forsknings- och
branschsammanslutningar och studenter.
Uppgifterna används för att identifiera
potentiella risker för människors hälsa och miljön.
LU
Uppgiftslämnarna uppmanas också att ange
andelen inhemska och utländska
leverantörer eller mellanhänder i syfte att
utesluta potentiell dubbelräkning mellan
nationella grossister.
Försäljningsstatistiken kan vara av intresse för
beslutsfattare, jordbruksministeriet,
miljöministeriet, påtryckningsgrupper på
miljöområdet och forskarsamhället.
HU
De marknadsförda kvantiteterna jämförs
med och dubbelkontrolleras mot uppgifter
från tidigare år på produktionsnivå.
Landet har inte tillhandahållit någon information.
18
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄNDA UPPGIFTER
OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
NYTTAN HOS STATISTIKEN OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
MT
Kvaliteten är överlag god.
Uppgiftsinsamlingen är uttömmande och det
finns detaljerade processer för att validera
och analysera uppgifterna.
Europeiska kommissionen är den största
användaren.
NL
Uppgifternas kvalitet ses över regelbundet
med användning av ett ramverk baserat på
det europeiska statistiksystemets definition
av kvalitet.
Uppgifterna används för att utvärdera
regeringens politik.
AT
Landet har inte tillhandahållit någon
information.
Övervakning och kontroll.
Obligatorisk undersökning av tillverkare,
nationella distributörer och importörer via
elektroniska enkäter.
Uppgiftsanvändarna inkluderar centrala byråer,
vetenskaps- och forskningsinstitut, studenter och
företag inom jordbrukssektorn. Uppgifterna kan
användas för att bedöma förhållandena och
kostnaderna för jordbruksproduktion och
miljöpåverkan.
Valideringen baseras på jämförelser av
aggregerade uppgifter med tidigare år.
Uppgifterna används för att utvärdera
marknaden och dess kopplingar till
försäljningstillstånd från den nationella
myndigheten.
RO
Landet har inte tillhandahållit någon
information.
Användarna inkluderar ministeriet för jordbruk
och landsbygdsutveckling, den nationella
växtskyddsmyndigheten, växtskyddsenheterna,
akademin för jordbruks- och
skogsbruksvetenskap, det nationella institutet för
forskning och utveckling inom industriell ekologi,
centrumet för tillämpad biokemi och bioteknik,
miljö-, vatten- och skogsministeriet samt
forsknings- och utvecklingsinstitutet för
växtskydd.
SI
Uppgifterna omfattar grossister inom det
nationella territoriet. Uppgifterna kan
emellertid inte delas upp på mindre
territoriella enheter, eftersom de inte tillåter
att dra några slutsatser om var försäljningen
och den faktiska användningen sker.
Används som en proxyvariabel för den mängd
verksamma ämnen som används i jordbruket.
PL
PT
19
KVALITETEN PÅ ÖVERSÄNDA UPPGIFTER
OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
NYTTAN HOS STATISTIKEN OM FÖRSÄLJNING AV
BEKÄMPNINGSMEDEL
Uppgifterna är av hög kvalitet och tillräckligt
precisa och fullständiga.
Europeiska kommissionen är den största
användaren.
FI
Uppgifternas kvalitet kan anses vara god.
Uppgiftsanvändarna är myndigheter på
områdena jordbruk, miljö, livsmedelssäkerhet
och hälsa samt forskningsinstitut och medier.
Detaljerade uppgifter har lämnats in på begäran
för forsknings- och tillsynsändamål.
SE
Uppgifterna omfattar alla produkter som
släpps ut på marknaden. Uppgifterna
bearbetas manuellt, varför de kan innehålla
felaktiga beräkningar.
Vi har väldigt lite information om användare.
Trenderna är ofta mer intressanta än själva
uppgifterna.
UK
Den kvalitativa mätningen av uppgifternas
korrekthet bedöms vara godtagbar. Ett
multinationellt företag som beräknas inneha
omkring 8 % av den brittiska marknaden
räknat i volym har enligt rapporter
konsekvent nekat att tillhandahålla
uppgifter. Andra saknade svar ansågs inte
vara signifikanta eftersom de flesta som inte
har svarat är mindre aktörer på marknaden.
Potentiella nationella användare kan inkludera
medlemmar i organisationen Crop Protection
Association. Det är Storbritanniens
branschorganisation för företag som är
verksamma inom tillverkning, framtagande,
utveckling och nationell distribution av
bekämpningsmedel och
växtskyddsmedelsprodukter för jordbruk,
skogsbruk, trädgårdsnäring, hemodling,
industrier och lokala myndigheter.
Uppgifternas kvalitet bedöms vara mycket
god. All import och tillverkning måste
rapporteras och bekräftas av företagens
revisorer. Skattningar av uppgifter krävs inte.
Uppgifterna ligger till grund för beräkning av
miljöskatten. Bland användarna ingår statliga
myndigheter, jordbrukarorganisationer, ickestatliga organisationer, industrier osv. Uppgifter
finns att tillgå för både verksamma ämnen och
produkter. Användarnas kommentarer tyder på
ett behov av uppgifter på regional nivå, inte bara
på nationell nivå. Detta är emellertid inte möjligt
på grund av det sätt på vilket uppgifterna samlas
in.
SK
NO
20