Program i PDF - Konferenser som gör skillnad

Inbjudan till konferens
Brottsförebyggande &
trygghetsskapande arbete
– metoder för samverkan och dialog
Stockholm 31 maj – 1 juni 2017
Våldet i dagens samhälle blir allt mer påtagligt. Detta kan
bidra till en ökad oro, att invånare drar sig tillbaka från
gemensamma ytor och att tilltron till resten av samhället
minskar. Förebyggande åtgärder för att minska brott och
öka trygghet genom samverkande insatser är därför
viktigare nu än någonsin. På konferensen om brottsförebyggande arbete diskuterar vi dessa frågor samt
den komplexa trygghetsfrågan.
Datum
Ta bl.a. del av:
• Goda exempel på hur kommun och myndigheter genom
samverkan kan ta större ansvar i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet
• Förebyggande och verksamma sätt att arbeta med
ungdomar i riskzon och kriminalitet
• Sätt att organisera arbetet på så att polisen blir mer
synlig och tillgänglig för medborgarna
31 maj – 1 juni 2017
Missa inte denna möjlighet att inspireras, utvecklas och få
konkreta verktyg för ditt fortsatta förebyggande arbete!
www.teknologiskinstitut.se
Plats
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Johanneshov
(Stockholm)
Anmälan
Varmt välkommen!
Sigrid Widén,
Projektledare
Medverkande talare
Hur möter vi utmaningarna med den ökande drogliberalismen hos unga?
Mikael Cederlund
Trollhättans stad
Brottsförebyggande arbete i skolan – fokus fysisk miljö & socialt klimat
Jan Landström
Nacka kommun
Teoretiska grunder för praktiskt trygghetsskapande arbete
Maria Doyle
Örebro universitet
…och många fler
Program
Onsdag 31 maj 2017
8:45 Registrering med kaffe & smörgås
12:35 Lunch
9:15 Moderator Jan Landström inleder konferensen
13:35-14:35
Jan är säkerhetssamordnare och har 19 års erfarenhet av
konkret brottsförebyggande arbete på skolor, socialtjänst,
fritidsgårdar, fastighetsbolag och inom stadsplanering. Han
är utbildad i kriminologi vid Stockholms universitet och har
även arbetat som utbildnings- och nätverkssamordnare på
Brottsförebyggande rådet (Brå) i Stockholm.
Konkreta sätt att arbeta förebyggande mot
våld & psykisk ohälsa bland unga
• Att vara ung idag – vilka föreställningar om manlighet
råder och hur påverkas unga killar och tjejer av detta?
• Hur kan sociala normer för maskulinitet ifrågasättas och
förändras?
9:35–10:35
• Metoder som hjälper unga att själva ta makten över sina liv
Brottsförebyggande arbete i skolan – fokus
fysisk miljö & socialt klimat
Representant från Machofabriken
• Var i skolan sker brotten, vad är det för typ av brott och
vilka är det som drabbas?
• Vad kan utmärka skolan som brottsplats och vilka
åtgärder kan sättas in mot så kallade ”hotspots”?
• Hur kan den fysiska miljön förbättras i skolan för att
minska brottsligheten?
Jan Landström, säkerhetssamordnare, Nacka kommun
Machofabriken är ett arbetsverktyg för personer som
arbetar med unga mellan 13-25 år. Det är ett metodmaterial
för ökad jämställdhet och våldsförebyggande arbete. Fokus
är på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas
och förändras och är en verksamhet som ägs och drivs
gemensamt av Unizon, ROKS (Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och MÄN
14.40-15.30
Jan har bedrivit prisbelönt forskning kring skolans fysiska
miljö och dess påverkan på elevers beteende.
Synlig & tillgänglig polis – så kan arbetet
organiseras
10:40-11:40
• Vilka arbetssätt krävs för att få en mer synlig och
tillgänglig polis?
Ungdomar i riskzonen – hur förebygger vi att
de hamnar i kriminalitet & hur kan vi arbeta
med dem som redan hamnat där?
• Så kan polisens arbete med medborgardialog och
medborgarlöften bidra till det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet
• Så identifierar och fångar vi upp unga som är på väg in i
ett riskfyllt beteende och så agerar vi i ett tidigt skede
• Så arbetar vi kring sekretessen för att snabbt fånga upp
ungdomar i riskzonen
• Vikten av att erbjuda en alternativ livsstil – så kan du
arbeta med social färdighetsträning, sysselsättning och
praktikplatser för unga vuxna i kriminalitet
• Samverkan – social insatsgrupp där olika professioner
arbetar tillsammans i både akuta, tidiga och fördjupade
insatser
Dashmire Osmani & Tove Lundell, sektionschefer på Individ
och Familjeomsorg, enhet Öppenvård, Malmö stad
11:45-12:35
Hur möter vi utmaningarna med den ökande
drogliberalismen hos unga?
• Vilka ansvarsområden skulle kunna gå att omfördela för
att frigöra mer av polisens resurser?
Iréne Rosell, kommunpolis, lokalpolisområde Hallsberg
Irene har under många år arbetat som närpolis i Hallsberg,
men har nu den nya tjänsten som kommunpolis.
Uppdraget är relativt nytt och målet är att komma närmare
medborgarna genom exempelvis medborgarlöften. Det
handlar också om att stärka samverkan mellan polis och
andra aktörer för att bättre kunna förebygga brott.
15:30 Eftermiddagskaffe
15:50-16:45
Praktiska exempel för framgångsrika
samarbetsformer
• Hur har synen på droger bland unga förändrats under
senare år?
• Hur drivs ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheter,
kommun, landsting och övriga organisationer?
• Hur kan ungas argument och åsikter kring drogdebatten
bemötas på bästa sätt?
• Hur kan kriminalvården bidra i det brottsförebyggande
arbetet?
• Medias framställning av droger – så bidrar den till social
acceptans kring ungas droganvändning
• Lyckat samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård utifrån samverkansavtalet – exempel från Laholms
kommun
Mikael Cederlund, drogförebyggare Resursforum Barn och
Unga, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Trollhättans stad
Mikael arbetar som cannabiskoordinator i Trollhättan.
Tjänsten är ett samarbetsprojekt där flera förvaltningar i
Trollhättans stad finansierar projektet.
Kenth Ahlin, kriminalvårdschef, Kriminalvården Halland
16:45 Konferensens första dag avslutas
www.teknologiskinstitut.se
Torsdag 1 juni 2017
9:00-9:45
Lyckade metoder för samverkan mellan olika
myndigheter i det brottsförebyggande arbetet
13:15 – 16:00
• Arbetssätt för att skapa en samlad lägesbild mellan olika
verksamheter såsom socialtjänst, skola, fritid och polis
Workshop
• Vår fungerande struktur kring brottsförebyggande arbete
i kommunen
Trygghet i kommunen – hur kan vi minska
oron bland invånarna & få dem att aktivt
ta del i det brottsförebyggande arbetet?
• Så organiserar vi arbetet med att förhindra social oro i
kommunen
Maria Kanka, säkerhetschef & Carl Gynne, brotts- och
drogsamordnare, Enköpings kommun
09:45 Förmiddagskaffe
10:05-11:05
Kommunikation i sociala medier – hur kan den
användas som en kanal för ökad trygghet?
• Så kan sociala medier användas för kommunikation,
konversation och trygghetsskapande relationer med
kommuninvånarna
• Metoder för att skapa ett positivt engagemang hos
kommuninvånarna via sociala medier
• Sociala medier och ryktesspridning – hur kopplas detta
ihop med invånares känsla av otrygghet och oro?
• Vems ansvar är det att se till att inte felaktig information
sprids och förstoras upp?
• Vad kan göras åt att minska ”uthängning” på nätet?
• Hur kan spekulationer på nätet bäst bemötas och hanteras?
Jeanna Ullén, webbredaktör på Krisinformation.se,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
11:10-12:10
Teoretiska grunder för praktiskt trygghetsskapande
arbete
• Teorier och forskning kring begreppet trygghet – hur
kan det avgränsas och definieras?
• Vilka andra orsaker än brottslighet kan kopplas till
otrygghet?
• Finns det något samband mellan utsatthet för brott och
ökad otrygghet?
Maria Doyle, doktorand, institutionen för juridik, psykologi
och socialt arbete, Örebro Universitet
Maria är doktorand i psykologi och lärare i kriminologi.
Hennes forskning handlar främst om geografiska
prediktionsmodeller men även om polisiära metoder och
dess effektivitet samt om känslor av trygghet. Maria
bedriver även undervisning inom vetenskaplig metod,
brottsprevention och kriminologiska teorier.
12:10 Moderator Jan Landström summerar & avslutar
konferensen
Separat bokningsbar
För många som arbetar med brottsförebyggande
arbete i kommunen är den övergripande utmaningen
trygghetsfrågan, hur den ska definieras och hur den
upplevda oron ska bemötas och adresseras. Ofta är
den stora prövningen att få till ett väl fungerande
samarbete både inom kommunens olika funktioner,
men också tillsammans med civilsamhället.
Hur kan du på ett konkret sätt arbeta för att påverka
medborgares upplevda känsla av otrygghet?
På workshopen varvas teori med praktiska övningar
och interaktiva diskussioner. Allt för att ge dig verktyg
för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Vi går igenom frågor såsom:
• Trygghet i kommunen – hur ska den definieras,
operationaliseras och mätas?
• Verksamma sätt att samverka med civilsamhället för att
öka tryggheten och minska brotten
• Metoder för att öka civilkurage hos allmänheten och få
den engagerad i faktisk brottsförebyggande verksamhet
• Så kan invånarna själva agera för att möta de problem de
ser i samhället – lyckade exempel
• Vilka möjligheter finns för att påverka medborgarnas
upplevda känsla av otrygghet i offentliga miljöer?
• Mål och helhetssyn kring trygghet – sätt att arbeta med
värdegrund, kommunikation, tvärsektoriellt samarbete
och deltagande
• Hur håller vi gemensamt fast vid långsiktiga planer?
Workshopen leds av Thomas Ahlskog, projektledare, SIS
Thomas har i många år arbetat med trygghetsfrågor inom
Polisen, Länsstyrelsen i Uppsala län och Stiftelsen Tryggare
Sverige. Under åren har han hjälpt ett flertal kommuner,
bostadsbolag, kollektivtrafikens aktörer m.fl. med deras
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Han
har också genomfört och arrangerat ett flertal studieresor
för att hämta inspiration till att utveckla det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, bl.a. till
Amsterdam, Tammerfors och New York. Sedan en tid tillbaka
arbetar han hos SIS, Swedish Standards Institute, där han
bland annat undersöker möjligheterna för att utveckla
standarder inom det brottsförebyggande området.
12:15 Lunch för workshopens deltagare
www.teknologiskinstitut.se
Returadress:
Teknologisk Institut
Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
Avsändare: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 411 16 Göteborg
Inbjudan till konferens
Datum
Brottsförebyggande &
trygghetsskapande arbete
31 maj – 1 juni 2017
Plats
– metoder för samverkan och dialog
Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Johanneshov
(Stockholm)
Stockholm 31 maj – 1 juni 2017
Anmälan
www.teknologiskinstitut.se
Fem anledningar att gå på konferensen:
• Förutsättningar för brottsförebyggande arbete i
skolan – fokus fysisk miljö och socialt klimat
• Gångbara metoder för att åstadkomma en samlad
lägesbild mellan olika verksamheter såsom
socialtjänst, skola, fritid och polis
Kontakt
Sigrid Widén
[email protected]
076-5275540
• Ta del av konkreta sätt att arbeta förebyggande
mot våld och psykisk ohälsa bland unga
• Lyckade arbetssätt för att skapa positivt
engagemang hos kommuninvånare via sociala
medier
• Trygghet i kommunen – metoder för att minska
oron bland invånarna och få dem att aktivt ta del i
det brottsförebyggande arbetet
Börja nätverka direkt
Teknologisk Institut AB
@TeknologiskAB
#framtidenskommun
Pris
T.o.m. 7 april
T.o.m. 5 maj
Fr.o.m. 6 maj
Konferens 6 550 kr
7 350 kr 8 350 kr
Workshop 2 950 kr
3 350 kr 3 950 kr
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.
ISO 9001
CON401200
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
CERTIFI
ER
A
Information