Miljöråd nr 1, 2017. Pdf öppnas i nytt fönster.

Miljöråd för lantbrukare
Miljöråd nr 6 2016
Nr 1 2017
Nyhetsblad för dig som är lantbrukare
Underhåll delar av diken där det behövs
Våren och senhösten är bra tider att se över diken. En del behöver underhållas ofta, andra mer sällan och det
är inte alltid som hela diket behöver åtgärdas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har testat en metod
att bedöma underhållsbehovet.
Ingrid Wesström, SLU och hennes forskarkollegor har
stora förhoppningar om att metoden ska underlätta både
att bestämma vilka delar av ett dike som behöver åtgärdas
och vilken typ av åtgärd som är lämplig. Genom att göra
rätt insatser på rätt ställe går det att spara både pengar
och miljö.
Poäng utifrån tillståndet
Metoden MADRAS (Minnesota Agricultural Ditch
Research Assessent for Stability) går ut på att man går
utmed diket och gör en bedömning med hjälp av ett
poängsystem. Några av de saker man tittar efter är om det
finns erosioner eller ras, om dikesbanken är underskuren
och hur mycket sediment det finns i diket.
Bäst överblick får man tidigt på våren eller på senhösten
när det är lägre flöden och mindre vegetation.
De olika delsträckorna poängsätts utifrån hur det ser ut
i diket. Slutresultatet blir en bedömning av om de olika
delarna är i gott skick, marginellt påverkat, påverkat eller
i dåligt skick.
En fördel med metoden kan vara att identifiera vilka
delar som har behov av åtgärder, prioritera och inrikta
insatserna på rätt ställe. Det kan spara både pengar och
miljö. Kanske kan metoden också underlätta när det är
flera inblandade som ska ta beslut om åtgärder.
Källa: www.greppa.nu
Undersök ditt dike med MADRAS-metoden
Börjar med att dela in diket i representativa delsträckor
Breddning eller underskärning – är
med en längd på 30 x dikets bredd. Gå längs diket och gör 1) kanalbanken jämn över hela delsträckan utan underen bedömning för varje delsträcka.
skurna bankar 2) ses något av följande: oregelbunden
dikesform, oregelbunden kanalbredd, vertikal dikesbank,
Dikessläntens stabilitet – finns
3) ses två av följande: Oregelbunden dikesform, oregel1) slänterosion orsakad av ytavrinning, 2) ras eller 3)
bunden kanalbredd, vertikal dikesbank?
grundvattengenomträngning i slänten?
Punkt 1=1 poäng, punkt 2=3 poäng och punkt 3=5 poäng,
Ingen av indikatorerna=0 poäng, 1 indikator=3 poäng,
20 % av dikesbankarna är underskurna eller har fallit ner
2 indikatorer=5 poäng, 3 indikatorer eller 10 % av
i diket=10 poäng.
delsträckan är påverkad=10 poäng.
Summera poängen fr ån de övr iga delar na.
Deposition –
Totalpoängen innebär att delsträckan bedöms vara:
1) ingen påtaglig deposition, 2) sedimentdjupet över0-8 poäng: i gott skick
stiger 7,5 cm i genomsnitt, 3) sedimentavlagringar i diket,
9-15 poäng: marginellt påverkad
4) bankar i vattenkanalen.
16-20 poäng: påverkad
Punkt 1=0 poäng, Punkt 2=3 poäng, punkt 3=5 poäng,
>21 poäng: i dåligt skick
punkt 4=10 poäng.
Inspiration EKO för konventionella växtodlare
Ekowebs marknadsrapport för 2016 talar sitt tydliga språk. Svenska konsumenter köper allt mer
ekologiska livsmedel. Under 2016 såldes ekologiska livsmedel för 25,4 miljarder kronor, en ökning med 18 procent jämfört med 2015. Är du en av dem som vill möta den ökande efterfrågan?
Det här är en träff för dig.
Onsdag 15 mars, 13.30 - 15.30
Adventskyrkans församlingsgård,
Kyrkogatan 1, Hallsberg
Marknaden är rätt just nu och det finns stor potential för
flera växtodlingsgårdar att öka sin lönsamhet genom att
ställa om till ekologisk odling.
Det är många saker man behöver fundera igenom innan
man väljer att ställa om till ekologisk produktion.
Hur ser marknaden ut? Vilka förutsättningar har min
verksamhet? Vad finns det för ekonomiska möjligheter?
Och vad bör man tänka på för att få bästa förutsättningar
att lyckas med omläggning till ekologisk växtodling.
Henrik Nätterlund, HS Konsult AB går
igenom viktiga saker som man bör tänka
på vid omläggning och hur man går tillväga. Vi tittar på
ekonomiska kalkyler och pratar om försäljningskanaler
och hur det ser ut på marknaden för ekologiskt.
Information: Ingalill Kämmer ling, 010-224 84 31,
ingalill.kammerling[email protected]
Anmälan senast fredag 10 mars via kalender n på
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/orebro
startsidan längst ned till höger)
Framtiden heter Ekogrisar - inspirationsträff
Gård & Djurhälsan inbjuder till inspirationsträffar för dig som är nyfiken på att starta uppfödning av ekologiska
grisar, EU-ekologiska eller KRAV.
Torsdag 6 april, 10.00-15.00
Carina Andersson, Högsta gård, Köping
hagen till butiken och vilken hjälp kan rådgivare bidra
med vid en omställningsprocess.
Vi inleder dagen med en kopp kaffe. Carina berättar och
visar oss runt på Högsta Gård. På eftermiddagen får vi
höra om hur det började och hur ser framtiden ut.
Medverkande: Mar ia Alar ik, Apemia AB, Mar ia
Lindberg, Eva Heldmer, Thea Kristensson och Lotta
Henrysson, Gård& Djurhälsan samt Maria Ivarsson
Schartau, Hushållningssällskapet
Vi kommer att prata om grundförutsättningar för ekologisk produktion av grisar. Hur ser möjligheterna ut för din Deltagaravgift: 650 kr onor (exkl moms).
Kaffe och lunch ingår.
gård? Hur fungerar marknadsföring och planering från
Information: Mar ia Melin, 018-68 28 91,
[email protected]
Anmälan senast torsdag 23 mars. Kur sanmälan på
Gård & Djurhälsans webb når du via kalendern på
Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/orebro
(startsidan längst ned till höger).
Länsstyrelsen i Örebro län
Telefon:010-224 80 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/