Bästa KMK-medlemmar, Ikväll har KMK:s styrelse fått information

BästaKMK-medlemmar,
IkvällharKMK:sstyrelsefåttinformationfrånrevisornpåPwC.Pågrundavattdeiettsent
skedeavsittrevisionsarbetetvingatsfördjupaförvaltningsrevisionenefterattettantal
medlemmarifrågasattrenoveringenavföreningensklubbhusbehöverdemertidochkaninte
avgerevisionsberättelsenvidårsmötetpåtorsdag.Vibeklagardetta.
Eftersommångamedlemmarändåavsatttidförårsmötetvillvitatillfälletiaktatthållaett
informationsmötedärvipresenterarfaktaochsvararpåfrågor.Mötetägerrumpåsammaplats
ochvidsammatidsomtidigareutannonseratochklubbenbjudersomvanligtpådryckoch
snittar.
Vivillsamtidigtbeklagaattnidensenastetidenfåtttaemotettflertalmailmedklubbens
logotypochnamnfrånnågonutanförKMK:skanslisomavsändare.Detförekommertyvärr
mångafelaktigheterochinsinuationer.Detstårivårastadgarhurfrågorskadrivasiföreningen.
Styrelsensermycketallvarligtpåhurdennagruppgjortintrångiklubbensmedlemsregisteroch
användervåramedlemmarsmejladresserochklubbensvarumärkeutantillstånd.Därutöver
förtalargruppenenskildastyrelsemedlemmarochhängerutdemisocialamedier,konkretahot
ochutpressningharframförtsmotkansliet,styrelsenochmedlemmaristyrelsen.Ettsådanthär
beteendehörintehemmaiföreningslivetochiettciviliseratsamhälle.Klubbenhargjort
polisanmälan.
Igruppensutskickpåståsocksåatthotframförtsmotdem.Styrelsentarbestämtavståndfrån
allaformeravhotochpåtryckningar.Viuppmanarallamedlemmartillensakligochsansad
dialog.
Fleraavdemedlemmarsompåståshaskrivitunderpågruppenskravochstödjerderas
tillvägagångssättharhörtavsigtillkanslietochförklaratattderasnamnkapatsochattdeinte
stårbakomgruppensagerande.Vifårdärföruppmanasamtligamedlemmarsomfelaktigt
förekommeridessautskickattkontaktakansliet.
Vidarevillstyrelseninformeraattklubbenunderetttiotalårharfonderattotalt1.250.000
kronorsomengrundplåtförrenoveringavvårtklubbhus.Dentotalabyggkostnadenfinansieras
avklubbensegnamedel.Viharocksåsäkerställtenfinansieringupptill50%av
investeringskostnadenförattinteklubbenslikviditetskariskeras.Renoveringenkommer
såledesintedrabbaKMK:smedlemmariformavhöjdamedlemsavgifter.Denupparbetade
kostnadeniprojektetäridagca1,4miljonerkronorexklmoms,budgetenärpå3,4miljoner
kronorexklmoms.EnligtstadgarnaföreträderstyrelsenKMKochansvararföralladess
intressenochangelägenhetersamtförvaltarKMK:smedel.
HusetägsavKMKochärattbetraktasomlösegendompåarrenderadfastighet.KMKharalltså
ettarrendeavtalavseendemarkendärhusetstårpåmedStockholmsStad.
StadsträdgårdsmästareOsvaldAlmqvistpåStadsbyggnadskontorethargjortdeursprungliga
ritningarnaochiplandirektörSvenMarkeliusverksförteckningfinnsKMK:sKlubbhus,
Strandvägen,Stockholm,upptaget.
EnligtStockholmsStadsmuseumharhusetenviktighistorikochettstortkulturhistorisktvärde.
KMK:sklubbhustangerarenligtStadsmuseumtvåvärdekärnorinomriksintresset.Husetligger
inomNationalstadsparkenochskyddasenligtmiljöbalken.Kravfinnspåattrenoveringenska
anpassassåattbyggnadenskulturhistoriskavärdebestår.Detinnebärattändringarmåste
utförasvarsamtochmedhänsyntillbyggnadenskaraktärsdrag,stårdetattläsaiStadsmuseets
remissvarförbygglovet.InuvarandedetaljplanarbeteförStrandvägsområdetföreslåsen
skärpningavkravenförhusettilllillakochlillaq.
Dessaomständighetergörattenrenoveringmåsteskevarsamtochmedunikkompetenssom
harrespektochförståelsefördehistoriskavärdena.DetärviktigtförKMKattföljaderegelverk
somskyddarfastigheten.
Styrelsenhoppasattsåmångamedlemmarsommöjligtkommertillinformationsmötetnupå
torsdagden9marspåStockholmsmässaniÄlvsjöochAlltförSjön,salK2.Kallelsetillårsmöte
kommerskeinomkort.
Välkommen!
//KMK:sstyrelse2017-03-07