2017-03-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kallelse
Sammanträde
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats
torsdagen den 9 mars 2017
kl 08.30
Rådhuset
1 (2)
Kallade
Ledamöter:
Jan-Erik Persson (S)
Christl Bengtsson (S)
Klas Göthe (L)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Hans-Olof Höglund (MP)
Christer Akej (M)
Bo Håkansson (M)
Carl Strömberg (M)
Fredrik Ramberg (SD)
Ingmarie Jakobsen (F!)
Ersättare: (för kännedom)
Anders Åkerberg (S)
Agneta Åhlin (S)
Erik Persson (S)
Henrik Mårtensson (C)
Agne Johnsson (ÖP)
Johan Niss (MP)
Henric Appelkvist (M)
Cecilia Buhre (M)
Paul Frogner Kockum (KD)
Jan-Olof Kellgren (SD)
Staffan Olzon (F!)
Ärenden
ADRESS:
BESÖ K:
TELEFON:
F AX:
E-POST:
1
Upprop och val av justeringsperson
2
Information
2a)
Enhetsinformation, hamn
2b)
Förvaltningschefen informerar
3
Redovisning av delegeringsbeslut
2017/18
4
Årsbokslut 2016
2016/165
5
VA-investeringsfond (bokslut 2016)
2016/1050
6
Intern kontroll 2016, uppföljning
2016/228
272 80 Simrishamn
Storgatan 22
0414-81 92 00
0414/81 97 01
[email protected]
www.simrishamn.se
2 (2)
7
Intern kontrollplan 2017
2017/134
8
Budget 2017, analys
2016/384
9
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
2016/384
10
Ekonomisk rapport 2017-01-01--2017-02-28
2017/136
11
Ekonomi, uppföljningsrutiner
2016/165
12
2016/1007
13
Medborgarförslag från Olof Stålhammar om utegym i
Sankt Olof,
Skrivelse från boende angående skötsel Agdelund
14
Bostadsförsörjningsprogram, samrådsredogörelse
2015/833
15
Bostadsförsörjningsprogram, utställning
2015/833
16
Hjälmaröd 9:15, begäran om planbesked
2016/933
17
Hoby 4:33, begäran om planbesked
2016/967
18
Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1,
antagande
Detaljplan för Brantevik 36:32, södra hamnen, antagande
2015/217
2017/84
23
Önskemål om optionsavtal för del av Simris 206:1, AB BilBengtsson
Markförhandling med Trafikverket avseende allmän
platsmark i Skansen-planerna
Tomter inom detaljplan för Simris 206:1, 206:18 m.fl. i
Simris, Lerehöjsvägen
Gärsnäs mölla
24
Kurser och konferenser
2017/17
25
Meddelanden
2017/16
19
20
21
22
Simrishamn 28 februari 2017
Annette Knutsson
nämndsekreterare
2014/614
2015/483
2017/111
2017/113
2016/45