Vattentillståndsansökningarna för gasledningen Balticconnector

Vattentillståndsansökningarna för gasledningen Balticconnector
kungörs 9 mars–10 april 2017
Balticconnector är en gasledning som förenar Finland och Estland och som gör det möjligt att
förena gasmarknaderna i Baltikum och Finland. Projektets finländska byggherre Baltic
Connector Oy har ansökt om tillstånd enligt vattenlagen att få bygga en naturgasledning i
havsområdet från Joddböle i Ingå till gränsen mellan Finland och Estland samt ti llstånd för
naturgasledningen mellan Ingå och Sjundeå att ledas under Ingarskila ån.
Kungöringstiden för Balticconnector -projektets tillstånd enligt vattenlagen är 9 mars –10 april
2017 vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Under denna tid finns
ansökningshandlingarna till påseende vid Ingå kommuns infopunkt. Den som önskar kan även
bekanta sig med handlingarna på regionförvaltningsverkets elektroniska tillstånds informationstjänst.
Parterna får göra anmärkningar på vattentillståndsansökan och inv ånarna i projektets
konsekvensområde får lämna sina åsikter om ärendet. Myndigheterna ges en begäran om
utlåtande i ärendet.
Anmärkningarna och åsikterna ska sändas in senast 10 april 2017 till regionförvaltningsverket,
i första hand med den elektroniska blanketten för anmärkningar.
Balticconnector-gasledningen ansluter till Finlands nuvarande gasnät via en ventilstation som
är belägen i Pölans i Sjundeå och sänker sig ned i havet i Fjusö -området i Ingå. Rörledningen
går i huvudsak genom Ingå kommuns område och i norra delen av gasledningen en kort sträcka
genom områden som tillhör Lojo och Sjundeå kommuner.
Vid placeringen av rörledningen har nuvarande och kommande markanvändning i område t,
stadsplanering och miljöfaktorer tagits i hänsyn. Dessutom har man strävat efter att minimera
olägenheterna för människor, organismer och miljö under bygg - och drifttiden.
Miljökonsekvensbedömningen för gasledningen avslutades i december 2015.
Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades 2015 för att genomföra Finlands andel av
gasledningsprojektet Balticconnector.
Ansökningshandlingarna finns på Regionförvaltningsverkets Tillstånds-Informationstjänst.
Mer information:
verkställande direktör Herkko Plit, [email protected], tfn 050 462 0788
projektdirektör Tom Främling, [email protected], tfn 050 326 2918
Baltic Connector Oy
Porkalagatan 1
FI-00180 Helsingfors
www.balticconnector.fi
FO-signum 2716791-9
Hemort, Helsingfors