Hämta - Kungsbacka kommun

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2017-03-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 2017-03-07 klockan 08:30
Kungsbackarummet, Stadshuset
Ärende
1.
Val av justerare och tid för justering
2.
Kommunalt huvudmannaskap för Åsa
Beteckning
Förslag
Ulrika Landergren (L)
KS/2014:351
Förslag till beslut i KS:
Kommunstyrelsen
beslutar att det i nya
detaljplaner i Åsa
centrum ska vara
kommunalt
huvudmannaskap för
de allmänna platser
som innehåller, eller
ska innehålla
lösningar, för
dagvattenhantering.
3.
Kungsbacka kommuns årsredovisning
KS/2016:627
Förslag till beslut i
KS/KF:
Kommunfullmäktige
godkänner
årsredovisning 2016
för Kungsbacka
kommun.
Frida Sävfält
Kommunledningskontoret
Direkt:0300-83 42 72
[email protected]
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (5)
4.
Ärende
Beteckning
Förslag
Investeringsmedel för nytt badhus och
infrastruktur Inlag
KS/2016:674
Förslag till beslut i
KS/KF:
Kommunfullmäktige
beviljar
investeringsmedel om
maximalt 426 miljoner
kronor för
färdigställande av ett
badhus på Inlags
idrottsområde,
löpnummer 104 samt
beviljar uppstart av
infrastrukturen i
området runt badhuset,
löpnummer 112.
Klockan 10.00 – 10.30
Lars Nyström
Linus Kron
Karl Lundgren
Investeringsutgift och
driftskostnad ska
inarbetas i
Kommunbudget 2018,
Plan 2019-2020.
5.
Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
KS/2017:30
Förslag till beslut i KS:
Kommunstyrelsen
utser
kommunsekreterare
Frida Sävfält till
personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen
från och med 1 maj
2017.
6.
Digital strategi
Klockan 08.30 – 09.00
Iwona Carlsson
KS/2017:57
Förslag till beslut i KS:
Kommunstyrelsen
antar Digital strategi,
daterad 2017-02-01.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (5)
7.
8.
9.
Ärende
Beteckning
Förslag
Svar på remiss om Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder för minskad
nedskräpning
KS/2016:681
Förslag till beslut i KS:
Svar på remiss om rambudget för revision av
Göteborgsregionens kommunalförbund 2018
KS/2017:99
Svar på remiss om verksamhetsinriktning
2017-2019 och budget 2018 för
Göteborgsregionens kommunalförbund
KS/2017:100
Kommunstyrelsen
antar nämnden för
Tekniks yttrande,
daterat 2017-02-06,
och översänder det
som sitt svar till Miljöoch
energidepartementet.
Förslag till beslut i KS:
Kungsbacka kommun
har inget att erinra mot
Göteborgsregionens
kommunalförbunds
förslag till utökat
anslag till revisionen
under förutsättning att
denna utökning
finansieras inom
Göteborgsregionens
kommunalförbunds
ram.
Förslag till beslut i KS:
Kungsbacka kommun
anser inte att avgiften
ska höjas innan
förbundsdirektören är
klar med översynen av
transfereringar till
andra organisationer
samt översynen av en
ny princip för
beräkning av
årsavgiften.
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (5)
Ärende
10.
Beteckning
Samråd med presidiet för nämnden för
Teknik om Bredbandspolicy
Förslag
Förslag till beslut:
Informationen noteras
i protokollet.
Klockan 10.30 – 11.00
Karl Lundgren
Monica Neptun
Lars Thelén
11.
12.
Information om kommunens
integrationsverksamhet om det ekonomiska
läget, boenden och befolkningsutveckling
2016
KS/2017:120
Förslag till beslut i KS:
Informationen noteras
i protokollet.
Information om uppdragslistan
Förslag till beslut:
Informationen noteras
i protokollet.
13.
Information om överförmyndarnämnden
Förslag till beslut:
Klockan 11.00 – 11.30
Informationen noteras
i protokollet.
Katarina Eiderbrant
14.
Avstämning - Teknikens hus
Klockan 09.00 – 09.45
Ulrika Qvist
KS/2016:523
Förslag till beslut:
Informationen noteras
i protokollet.
Yvonne Ohlsson
Lars Nyström
Linus Kron
Karl Lundgren
15.
Avstämning – Avtal
Förslag till beslut:
Klockan 11.30 – 12.00
Informationen noteras
i protokollet.
Anna Rehnberg
Karl-Erik Sundvall
Daniel Kvist
KUNGSBACKA KOMMUN
5 (5)
Ärende
16.
Beteckning
Avstämning - Bild av Halland
Förslag
Förslag till beslut:
Informationen noteras
i protokollet.
17.
Information från ledamöter och förvaltningen
Förslag till beslut:
Informationen noteras
i protokollet.
Hans Forsberg
Frida Sävfält
Ordförande
Sekreterare