Inbjudan - Skaraborgs Kommunalförbund

2017-03-07
Inbjudan till dialogmöte om samverkan
vid utskrivning från sjukhus
Din erfarenhet och kunskap är viktig
Detta är en inbjudan till ett dialogmöte om utskrivningar från sluten hälsooch sjukvård för fortsatt omsorg och vård i hemmet. Utgångspunkten är
regeringens förslag om en ny lag ” Lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård” som föreslås träda i kraft 1 januari 2018.
Syftet är att definiera vad en trygg och effektiv in- och utskrivning är och hur
vi behöver arbeta för att uppnå de nya kommande lagkraven. Ju fler
perspektiv och erfarenheter desto bättre. Vi vill samla dels personal med
olika befattningar inom hälso- och sjukvården och kommunens verksamheter
dels patienter, närstående och/eller representanter från patientföreningar.
Vad innebär förändringen?
Sammanfattningsvis innebär det nya lagförslaget följande:








Patientens delaktighet och självstyre stärks.
Gemensamt ansvar för planering och samordning av insatser för
fortsatt vård och omsorg från hälso-och sjukvården, socialtjänsten och
från kommunala verksamheter.
Gemensamt ansvar för att följa upp, förbättra och utveckla processen.
Öppen vården får ett planerings- och samordningsansvar.
Kortare effektiva mätbara ledtider i in- och utskrivningsprocessen till
att patienten skrivits hem.
Nya krav på information i alla led i planeringsprocessen fram till att
patienten har lämnat sjukhuset och en samordnad individuell plan
upprättas.
Samma fristdagar för alla patienter i alla åldrar (tre kalenderdagar)
under årets alla dagar.
Kommunens betalningsansvar villkoras utifrån tillgången till
information (inskrivningsmeddelande, fast vårdkontakt,
utskrivningsklar, kallelse till samordnad individuell plan).
2017-03-07
Vad kommer att hända?
Mötet kommer att ta två timmar och du kommer att arbeta med ett antal
frågor i mindre arbetsgrupper.
När och var är dialogmötet?
Dialogmötet är den 9 mars, klockan 14.00-16.00 på Gothia Science Park Lokal
Insikten. Din anmälan vill vi ha senast den 27 februari. Enklast är om du
skickar ett mail. Vi vill ha ditt FÖR- OCH EFTERNAMN på EPOST-ADRESS. Vi
vill också veta om det är någonting som du inte klarar av att äta eller om du
har särskilda önskemål exempelvis hörselslinga.
Anmäl dig till:
Jeanette Andersson, Utvecklingsledare Äldre Skaraborgs Kommunalförbund.
[email protected]
Tel: 073-461 80 45
Varmt välkommen!