EkonomiNytt - Sveriges Kommuner och Landsting

| Ekonomi Nytt
Nr 04/2017 | 2017-03-07
Dnr SKL 17/01427
Madeleine Holm
08-452 70 01
Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
Budgetdirektörer Lt
Redovisningsdirektörer Lt
Finansdirektörer Lt
Landstingsekonomer
Landstingens preliminära bokslut för 2016
Landstingen redovisade för 2016 ett samlat överskott på 3,4 miljarder kronor
eller 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en förbättring med cirka 2,7 miljarder kronor jämfört med året innan. Skatteintäkter och
intäkter från generella bidrag har ökat snabbare än verksamhetens nettokostnader.
Inför 2016 höjde tre landsting skattesatsen, vilket innebar en höjning av medelskattesatsen med 7 öre. Ett landsting sänkte skattesatsen med anledning av skatteväxling, till följd av att hemsjukvård överförts till kommunerna. Höjningen inklusive skatteväxling motsvarade 6 öres höjning av medelutdebiteringen.
Tre landsting redovisade underskott 2016 med redovisning enligt blandmodellen
och åtta landsting klarade av ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Landstingens resultat
förbättrades jämfört med prognosen vid delårsbokslutet. En anledning är förbättrade skatteintäkter och statsbidrag. Nettokostnaderna ökade något långsammare
än under föregående år. Vi återkommer med redovisning av balanskravsresultaten efter att de behandlats i fullmäktige.
Landstingens samlade investeringar ökade med 9 procent under 2016. Långfristiga skulder ökade totalt med 8,7 miljarder kronor under 2016. Flertalet landsting har dock inte någon långsiktig upplåning. De pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 143 miljarder kronor vilket är en
minskning med 5 miljarder kronor jämfört med året innan. Förklaringen är att
värdeuppräkningen av skulden är mycket låg, samtidigt fortsätter pensionsutbetalningarna att öka då allt fler tar ut pension.
1 (3)
Postadress: 118 82 Stockholm • Besöksadress: Hornsgatan 20 • Tfn 08-452 70 00 • Fax: 08-452 72 26
EkonomiNytt 04/2017
2017-03-07
Tabell 1. Resultaträkning blandmodellen, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor
2016
2015
–285 120
–270 783
–9 723
–9 114
236 925
223 996
Bidrag från/Avgifter till utjämningen
25 185
24 638
Övriga generella bidrag
26 055
22 951
355
–123
Resultat före extraordinära poster
3 400
679
Årets resultat
3 400
679
Verksamhetens nettokostnader
därav avskrivningar och nedskrivningar
Skatteintäkter
Finansiella intäkter minus kostnader
Tabell 2. Balansräkning blandmodellen, landsting/regioner exklusive Gotland
Miljoner kronor
2016
2015
Anläggningstillgångar
182 145
165 365
Bidrag till infrastruktur
2 437
1 665
Omsättningstillgångar
87 386
82 943
271 968
249 973
Eget kapital
51 265
47 866
Avsättningar
96 909
91 090
Långfristiga skulder
59 046
50 306
Kortfristiga skulder
64 748
60 711
123 794
111 018
18,8
19,1
143 298
148 425
Tillgångar
Skulder
Soliditet (%)
Pensionsförmåner intjänade före 1998
2 (3)