FS förslag till medlemsavgift 2018

 Svenska Judoförbundet
Medlemsavgiften 2018 Förslag till beslut: Att medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår (2018) bestäms till 90 kronor per avgiftsbelagd medlem och till 2750 kr för klubbar med upp till 30 medlemmar. Beslutsunderlag Inför förbundsmötet 2015 så aviserade förbundsstyrelsen en plan för stegvis höjning av medlemsavgiften under tre års tid, från den nivå som medlemsavgiften legat på sedan 2009, dvs från 47-­‐57 kr per medlem till en nivå på 85-­‐100 kr per medlem. Förbundsmötet 2015 beslutade att inte längre ha en differentierad skala för medlems-­‐
avgifterna utan att samma belopp ska debiteras för samtliga avgiftsbelagda medlemmar. Medlemsavgiften bestämdes 2015 till 68 kr per medlem. Vid förbundsmötet 2016 så fastställdes medlemsavgiften till 75 kr per medlem. Trots det ökade antalet medlemmar i SJF så kvarstår behovet av att ytterligare höja medlemsavgiften, för att höja självfinansieringsgraden i SJF. Vi hör också i dialogerna med RF att allt större delar av våra bidrag därifrån kan komma att öronmärkas till särskilda ändamål i framtiden, vilket också kan bli en begränsning för SJF att driva utvecklingen av judosporten på det sätt som svensk judo finner för bäst. Den nu föreslagna höjningen för att nå det tidigare kommunicerade målet för medlemsavgiften är en höjning till 90 kr per medlem 2018* samt att höja lägsta avgiften från 2500 kr till 2750 kr. /Förbundsstyrelsen * För ”medianklubben” i svensk judo som har 71 medlemmar skulle avgiftshöjningen bli 1065 kr. Hälften av klubbarna skulle få en lägre avgiftshöjning och hälften skulle få en högre höjning än 1065 kr. ”Genomsnittsklubben” i svensk judo som har 105 medlemmar skulle få en avgiftshöjning på 1575 kr.