Kallelse samt dagordning Örebro SK Fotboll

Medlemmar i Örebro SK Fotboll kallas till
Föreningsstämma för 2016
Onsdag 8 mars klockan 17:30 i Hive’s lokaler på
Nikolaigatan 10. Klockan 17:30 intervjuas
profiler från ÖSK Fotboll och sedan börjar
själva stämman 18:00.
För dagordning, se baksida. Aktuella handlingar till mötet finns tillgängliga på
oskfotboll.se eller på ÖSK:s kontor på Behrn Arena.
Medlemmar i ÖSK Fotboll är även varmt välkomna att närvara på bolagsstämman
för ÖSK Elitfotboll AB som hålls den 15/3 klockan 17:30 på Restaurang 4e våningen
på Behrn Arena. Till bolagsstämman är röstberättigade aktieägare kallade, men
medlemmar som inte är aktieägare är naturligtvis också varmt välkomna för
att ta del av information och kunna ställa frågor. För deltagande på bolagsstämman krävs föranmälan till [email protected] senast den 10/3.
(OBS, detta gäller endast bolagsstämman den 15/3, för deltagande på föreningsstämman den 8/3 krävs ingen föranmälan).
VARMT VÄLKOMNA
Örebro SK Fotbolls styrelse
DAGORDNING
1.
Stämman öppnas
2.
Upprop och fastställande av röstlängd för stämman
3.
Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
4.
Fastställande av dagordning
5.
Val av ordförande samt sekreterare för stämman
6.
Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden
ska justera protokollet
7.
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets­året samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskaps­
året
8.
Framläggande av revisorernas berättelse avseende styrelsens för
valtning för det senaste räkenskapsåret
9.
Fastställande av föreningens/koncernens resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11.
Fastställande av medlemsavgift
12.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13.
Information om koncernens verksamhet och budget
14. Information inför bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB
15.
Val av:
A) föreningsordförande, tillika ledamot av ÖSK Elitfotboll AB:s
styrelse, för en tid av ett år
B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
C) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
D) tre-fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
16. Val av:
A) företrädare jämte ersättare i ÖSK Elitfotboll AB:s bolagsstämma
B) ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB
17. Övriga, ej beslutsfrågor, enligt anmälan vid punkt 4.
18. Stämman avslutas