Bilaga 5: Djurhållningen på Gotland 1805-1955

Bilaga 5. Djurhållningen på Gotland 1805-1855
Antalet djur på Gotland mellan 1805-1950..
Källa: Historisk statistik för Sverige II. Väderlek,
lantmäteri, jordbruk, skogsbruk och fiske t.i.m. år
1955. SCB 1959.
Antal djur per brukningsenhet
Källa: Historisk statistik för Sverige II.
Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk
och fiske t.i.m. år 1955. SCB 1959.
Djurhållningen på Gotland visar på en långsamt nedåtgående trend för antalet hästar från 1805 till
1955. En initial ökning av antalet får bryts omkring 1870 då antal stabiliseras på en viss nivå. Antalet kor
ökar över tiden, medan hästar stadigt minskar, detta trots att antalet brukningsenheter stadigt ökar.
Sätter man siffrorna för antalet djur i relation till antalet brukningsenheter enligt statistiken kan man
notera att antalet hästar sjunker från ca 3 hästar per brukningsenhet år 1805 till 2 hästar kring 1950.
Samma väg går fåren som minskar kraftig över tiden, från ca 7-8 får per brukningsdel år 1805 ca 4 år
1955. Siffrorna stämmer väl överens med vad som framgår om man läser bouppteckningar från tiden.
Det är överlag tämligen få djur i genomsnitt på en brukningsdel och djurhållningen på Gotland under
äldre tid var i hög grad inriktad på självhushåll. I Länsstyrelsens femårsberättelse 1822 konstateras att ; ”
Af boskapen lemna endast fårens afkastning utöfver Länets behof af så väl kött som ull; den öfrige
boskapen lemnar icke en tillräcklig afkastning, så att årligen viktualier införskrifvas".