inbjudan - SMK Hörby

INBJUDAN
till
RS tävling ingående i
DM för Södra BF,
B- och C-förarcupen
samt AsfaltCup
Huvudsponsor:
TÄVLINGSINBJUDAN
EXPRESS- SPECIALEN.
2017-04-09
INGÅENDE I DM FÖR SÖDRA BF OCH ASFALT CUP.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella,Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, samt regler för DM i RS för Södra BF och regler för Asfalt Cup.
Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras
ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin
verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
1. TÄVLINGSARRANGÖR, -FORM OCH DATUM
Svenska Motorklubbens Hörbyavdelning, Box 8, 242 21 Hörby, 0415-132 90
Nationell RS-tävling, Express-Specialen, söndagen den 9 april 2017 i Hörby.
Tävlingen ingår som deltävling i Södras RS-DM 2017, B- och C-förarcupen samt AsfaltCup.
2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Mia Nilsson, Magnus Helgesson, Bertil Gunnarsson, Kurt Andersson, Eva-Marie Hasslöf, Markus Andersson, Leif
Svensson, Bengt Prahl och Lars Mårtensson .
3. TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare:
Mia Nilsson
Biträdande:
Eva-Marie Hasslöf
Tävlingssekr/kassör: Bertil Gunnarsson
Mediachef:
Tommy Svensson
Banchef: :
Markus Andersson
Säkerhetschef:
Leif Svensson
Biträdande:
Bengt Prahl
.
4. TEKNISK CHEF Lennart Nielsen
070-928 55 26
070-433 84 86
070-563 09 10
044-18 55 34 (mobil)
070-554 30 54
073-447 27 17
076-112 08 15
070-582 69 21
5. DOMAREORDF: C-G Wilke
070-521 58 02
6. DOMARE:
073-738 76 93
Tony Jönsson
7. TEKNISK KONTR: Torgny Johansson
070-531 44 92
8. MILJÖCHEF:
070-515 32 87
Kurt Andersson
9. TÄVLINGSFORM, LÄNGD
Nationell RS med SP på asfalt. Banans längd är ca 60 km varav ca 15 km utgör Specialprov.
Proven körs endast en gång.
10. START- OCH MÅLPLATS
Folkets Hus, Hörby. Telefonnummer under tävlingen anges i PM 1.
11. TIDPLAN
2017-03-06 Inbjudan offentliggöres och Anmälan öppnar.
2017-03-30 Anmälningstiden utgår. Därefter efteranmälan enligt pkt. 18 mot förhöjd avgift.
2017-04-04 Startavgiften skall vara SMK Hörby tillhanda. Se pkt 17.
2017-04-09 Bannan offentliggöres kl. 07.00.
2017-04-09 Anmälan öppnar enligt PM 1.
2017-04-09 Besiktning öppnar enligt PM 1. Besiktningen är en A-besiktning
2017-04-09 Rekognosering av SP enligt tidsplan i PM 1. Se även pkt. 16.1.
2017-04-09 Första start kl. 10.30. (Juniorer)
Efter avslutad tävling skall bilarna besiktigas och uppställs därefter på anvisad plats.
Preliminär resultatlista anslås efterhand vid målet, och fastställs som prisprotokoll senast 2 timmar efter tävlingens
avslutande. Prisutdelning enl. PM 1
12. DELTAGARE, LICENSKLASSER, DELTAGARANTAL OCH GALLRING
Tävlingen är öppen för förare och kartläsare med för år 2017 gällande licens i Rally, A-, B, C-förare och Junior, samt
utländska förare och kartläsare med giltig licens (EU-licens). Debutant tillåts att deltaga i tävlingen, men denna räknas ej
som utfört debutprov för uppklassning till C-licens.
Arrangören, SMK Hörby, äger rätt att begränsa antalet deltagare, och förbehåller sig rätten till gallring.
13. TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER, STARTORDNING
13.1 TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER
Enligt gällande DM-regler i RS 2017 för Södra BF och regler för Asfalt Cup 2017.
Klass Standard:
R1a, Gr.E, Gr.N<1400.
R1b, VOC, Gr F, Gr F Övriga, Gr N<1600.
Klass Trimmat:
R2, Gr H<1600, Gr N<2000, R3, Gr H.
4 WD.
Dessutom :
Ungdomsrally och Appendix K, vilka inte tävlar om DM.
Prisbedömning i tävlingen sker i 4 bilklasser i resp. förarklass, samt Ungdomsrally och Appendix K. Vid mindre 3 startande
i någon fordonsklass äger arrangören rätt att sammanslå denna med nästa högre fordonsklass i resp. förarklass.
13.2 STARTORDNING
Startordning: Deb, Ungdomsrally, Appendix K, C-, B-, A-förare inom respektive fordonsklass. Fordonsklassordning:
Klass Standard R1a - Klass Standard R1b - Klass Trimmat R2,3 – Klass Trimmat 4WD (alla).
Flytande start tillämpas. Startmellanrum 3 minuter.
14. REKLAM
SMK Hörby förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarnas dörrar och framskärmar och ansvarar ej för
eventuellt uppkomna lackskador vid reklamens borttagande. Friköpning: 1.000 SEK.
15. LAGTÄVLAN
Lagtävlan äger ej rum.
16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER (DÄCK, SERVICEPL. MM), UPPLYSNINGAR
16.1 TRÄNING
Rekognosering av SP tillåten med standardbil. Besiktningen kräver inte förare/co-drivers närvaro. Tider för rekognosering
anges i PM 1.
16.2 UTRUSTNING
Enligt gällande reglemente.
16.3 NOTER, ROAD-BOOK
Arrangörsnoter förekommer ej. Specialprov köres efter skiss och transportsträckor efter karta.
16.4 BROTT MOT TRAFIKBESTÄMMELSER
Kan medföra uteslutning.
16.5 PRICKBELASTNING
Enligt gällande reglemente.
16.6 DÄCK
Enligt gällande reglemente.
16.7 SERVICE
All service skall ske på angivnen serviceplats, i övrigt råder serviceförbud.
Service enl. RY 02T
16.8 PILNING
Ev. pilning är av engelsk typ, orange färg.
Tävlingsledningen frånsäger sig allt ansvar för eventuellt sabotage. Något tidsavdrag beviljas ej om pilning borttagits,
ändrats eller om banan blockeras av annan tävlande, trafikant eller hinder.
16.9 FÖRSÄKRINGARS GILTIGHET
Bilens trafikförsäkring gäller enligt trafikskadelagen under hela tävlingen.
Delkaskoförsäkringens giltighet framgår av respektive försäkringsbolags villkor.
17. TÄVLINGSAVGIFT
750 SEK som skall vara SMK Hörby tillhanda senast tisdagen den 4 april 2017 på bankgiro 5027-4596. Betalning
inkommen efter 4 april betraktas som efteranmälan och då tillkommer efteranmälningsavgift på 700 SEK.
Se även pkt 18 Anmälan. 50 kr av startavgiften avsätts till B- och C-förarecupen inom Södra BF.
Återbetalning göres av hela startavgiften vid återbud senast lördagen den 8 april. Därefter ingen återbetalning.
Utländska deltagare betalar 300 SEK i Tävlingsavgift och denna betalas vid anmälan tävlingsdagen.
Debutanter och Juniorer har fri Tävlingsavgift.
18. ANMÄLAN, (DAG OCH TID)
Anmälan skall vara arrangören tillhanda, fullständigt ifylld, senast torsdagen den 30 mars 2017.
Efteranmälan efter den 30 mars i mån av plats mot 700 kr i efteranmälningsavgift.
Anmälan göres elektroniskt via SMK Hörbys hemsida, www.smkhorby.se
E-mail kommer efter lottning att skickas med länk till SMK Hörbys hemsida där PM 1, startlista och övrig information kan
hämtas. Ange giltig och korrekt e-postadress vid anmälan.
19. AVLYSNING
Tävlingsledningen äger rätt att efter domarnas godkännande avlysa tävlingen om inte minst 30 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång eller av annan av domarna godkänd anledning.
20. PRISER, PRISUTDELNING, SÄRSKILJNING OCH PRISBEDÖMNING
Hederspriser utdelas till placering 1 t.o.m. 3 i respektive klass. Vid fler än 9 startande i någon klass utdelas därefter även
pris per påbörjat tretal startande i respektive klass.
Varje förarklass och bilklass bedöms var för sig Vid lika sluttid prisbedöms den först som har bäst tid på SP 1, vid lika tid
avgör SP 2 osv.
Sträckpriser kan förekomma. För att erhålla sträckpris skall hela tävlingen fullföljas. Vid lika sträcktid avgör
totalplaceringen.
21. ÅTERBUD
Återbud lämnas till Tävlingssekreteraren, eller på tävlingsdagen till telefonnummer enligt PM 1.
22. UPPLYSNINGAR
Upplysningar erhålls antingen av tävlingsledningen enligt punkt 3, på SMK Hörbys Klubblokal, torsdagar mellan klockan
20-22 på tel. 0415-13290, eller via Internet på vår hemsida, www.smkhorby.se alternativt e mail [email protected]
23. DISPENS FRÅN HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Dispens från hastighetsbegränsning har sökts för tävlingens SP.
24. BENSIN OCH OLJA
Bränsle finns ej på start- och målområdet.
25. INLAGT UPPEHÅLL
Tävlingen köres utan uppehåll.
26. RESPITTIDER OCH TYP AV TIDTAGNING
Tidtagning på SP sker på 1/10 sekund. Maxtid anges i PM 1. Överskriden maxtid medför uteslutning.
27. PLATS FÖR ANSLAG AV TILLSTÅND OCH PM
Tillstånd och numrerade PM anslås vid anmälan på den officiella anslagstavlan.
Bulletiner till denna inbjudan är bindande.
28. TELEFONNUMMER TILL TÄVLINGSLEDNINGEN UNDER TÄVLINGEN
Meddelas i PM 1.
VÄ LKOM NA TILL EXPRESS-SPECIALEN 2017.
SMK HÖRBY