Svar på interpellation gällande strukturellt jäv

Svar på interpellation gällande strukturellt jäv ställd av Malin Lybecker (m) till Mathias
Bohman (s)
Jag vill börja med att tacka interpellanten för interpellationen. Jag känner till de uppdrag som Maria
Tuvesson har i Upplands Väsby kommun. Det är bra att hon i likhet med andra förtroendevalda runt
om i landet kliver av sin tjänstgöring vid de tillfällen under mandatperioden då en jävsituation skulle
kunna uppstå.
Vidare är min uppfattning att det är rimligt att enskilda företrädare i ett parti kan ha fler än ett uppdrag.
Alla förtroendevalda har ett ansvar att bevaka risken för jäv. Jag har bett kommunjuristen granska
frågan och något strukturellt jäv handlar det inte om.
Vi har alla förtroendevalda ett ansvar att leva upp till det förtroende vi har att förvalta. Min bedömning
är att allmänhetens syn på förtroendevalda präglas av hur vi som förtroendevalda agerar. Det spelar
roll att vi lever som vi lär. Det spelar roll att vi lever upp till de förväntningar som finns. Det spelar
roll om vi är stabila och tydliga eller om vi framstår som taktisterande och populistiska.
Vi har alla ett ansvar för att bygga förtroende för politiken, det är en del av demokratibygget. Jag
förutsätter att förtroendevalda i kommunen tar sin roll på största allvar och gör vad de kan för att
bygga förtroende.
Enligt kommunallagen som reglerar dessa frågor så finns det inte något som hindrar att en
förtroendevald sitter i två nämnder. Kommunallagens regler om jäv är skrivna just för att hantera dessa
jävssituationer.
6 kap 25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller landstinget är jävig, om
1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv
eller någon närstående,
2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till,
4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans
opartiskhet i ärendet. Lag (2003:519).
Lagstiftaren har varit medveten om att det kan var svårt att engagera ett så stort antal förtroendevalda
att det aldrig uppstår jäv. Tanken har varit att förtroendevalda ska kunna sitta i flera nämnder och att
man får hantera jäv när dessa uppstår i ett ärende. Det är bara i ärenden där utbildningsnämnden
ansvarar för en viss verksamhet som miljönämnden utövar tillsyn över som jäv blir aktuellt.
Jävssituationen borde därför rimligen inte inträffa speciellt ofta.
Till sist: Maria Tuvesson har inte deltagit i vare sig miljönämndens eller utbildningsnämndens
handläggning och beslut av detta ärende.
Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande