צווייטע דערמאנונג - סניף בהמ

#11-142
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
î® èê¬òîï
Mar. 22
ö½−ò ’ë
’½ôñ
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
 íéëåãéù 
á"ñîåå é"ð èòîéö íééç ìàøùé ä"åî
á"ñîåå é"ð øòãéåå íäøáà ä"åî
á"ñîåå é"ð ÷àììàô íåìù ä"åî
é"÷ é"ð ìàñ á÷òé ä"åî
é"ð ìãðòî íçðî
éåùà÷ é"ð èñåé ïéîéðá ìàåîù ä"åî
é"ð ìãðòî íçðî
éñðàî é"ð àéøåì ìàåîù ä"åî
é"ð íééç íäøáà
á"ñîåå é"ð øòöèéôù ìàøùé ä"åî
é"ð ãåã
é"÷ é"ð àøáâ éëãøî ìàéøåà ä"åî
 ïáä ïåéãô 
ññàø 207
éåùà÷
5:45 ïåéãô - 5:00 äòùá
é"ð íåìá óñåé á÷òé ä"åî ïúç éñðàî - é"ð øòììòè 'éøà ïøäà ø"á ïåòîù ä"åî
 èëàð êàåå 
é"÷ - ìéç úùàá ,é"ð ñééåå á÷òé ä"åî ïúç
é"ð ùèéååàáà÷àé ùåáééì ãåã ø"á ìàåé ä"åî
000 úéøçù ......... ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
à"èéìù íàèùøòáìàä éëãøî íééç â"äøä
163 Skillman #4-R éúéáá ,à"èéìù èåöðàì ÷"ãáà ö"äâä ïúç
ãåîéìä ÷îò é"ø
9:00 úéøçù 1452 55 St. áå÷éèøàè ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
áå÷éèøàè ë"äàøå êåðéç úçðî ìä÷ã áø ö"äâä ïá
ññàø 135 àé÷ñðéùåã ã"îäéáá ,àé÷ñðéùåã õ"îåã à"èéìù ïàîøòáéì éùé â"äøä ïúç
é"ð ùéåà 'éìà ä"åî
(íéùð úøæò)
à"èéìù ïà÷ìàåå ã"áà ö"äâä ïá
8:30 úéøçù ìèøåî/ïì÷ðòøô 154 ïà÷ìàåå ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
th

é"ð ïòæàø øéàî ä"åî
úåðåúç 
é"ð êìîéìà óñåé
é"ð ïéåøá 'éìà ä"åî
éáö ñãøô íìåàá
é"ð ìàøùé
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð ãìòôâéìòæ ÷çöé ãåã ìàåîù ä"åî
é"ð áåã äîìù
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð ùèéååàìàøèñ ïîçð ä"åî
é"ð ìàåé
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð âøòáðòæàø àôæåé óñåé ä"åî
é"ð øòá øòëùé
æåéä/ãøàôãòáî 9:30 äòùáå 7:00 äòùá òñé ñàá
1030 86th St. ñèééä øò÷ééã íìåàá
é"ð ùøéä éáö ïîìæ äîìù ä"åî
‫ בית שני‬- ‫ראדני‬
é"ð øòáéåìâ ñçðô ä"åî
é"ð ùèéååà÷ôòì áééì ãåã ä"åî
é"ð êàøá ìàåîù ä"åî
é"ð øòôééì øîúéà ä"åî
3:30
‫ צווייטע דערמאנונג‬- ‫ סניף בהמ"ד הגדול‬- ‫השבת אבידה ד'סאטמאר‬
‫אלע איבערגעלאזטע חפצים דורך אויס די ווינטער חדשים ליגן אויסגעשטעלט אין בעיסמענט‬
‫ טעג‬2 ‫ דאס וועט זיין אויסגעשטעלט ביז‬,‫בבהמ"ד הגדול ביי די לי עוועניו אריינגאנג פון מקוה‬
.‫ דערנאך וועט דאס זיין הפקר וכל הקודם זכה‬,‫פאר ערב פסח‬
‫התורה חסה על ממונם של ישראל קומט אפנעמען אייערע פארלוירענע חפצים‬
347-834-2226 ‫ אויב האט אייער חפץ א נאמען‬.‫ב‬.‫נ‬
‫יארצייטן‬
212-444-9955
‫חברת מספקי מזון‬
718-907-1950
í"ô ê"í - èþîëò¬îþô ó"þíô −ëê - êï−−ôþ−îî ð"ëê ñ"®ï þ−êô þ”ë μîþë
î"×¾ - −š−òîñê¾ð ññî×í ëþ ñ"®ï îòê½îþ îí−ñê
ô"¾ - íìô¾ ñ¾ ñíîê/³−ëí ³−òë³ ½"ìô - ëîëñô ñ"®ï í¾ô þ”ë [š−ð®í] ö−ô−òë
¬"®³ - íðî³ −ôìñ ½"ìô - î−−è−þ ð"ëê ñ"®ï öê½êë ’−šïì− ñêþ¾− þ”ë ’−¼¾−
ì"−š³ - êñ−õ ð"ëê ñ"®ï ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë þ”ë ±þ−í −ñ³õò
¬"½š³ - êòñ−îîô ñ"®ï μêñë êèþ¾ −þîê þ”ë ìò
(ïòê®)
óíþëê þ”ë [¹−þì] ëš¼−
ð"®š³ - ó−þô¼ −ì−õ½ ½"ìô - êîîêñ−ê ð"ëê ñ"®ï μ−þô¼ ¹ñêîî þ”ë ñêò³ò
î"òþ³ - þ¾ê ³ìîòôí ð−ôñ³ - ê½ê½êí ð"ëê ñ"®ï ó−îëò−þè þï¼−ñê þ”ë óíþëê
í"½þ³ - ê¾−−þô ñ"®ï ó−îëñ−¾ò−−îî íðîí− íôñ¾ þ”ë ëêï
ï"¼þ³ - þ¼ðò¼ëô −"þ ö³ì - ñ"®ï þ¼òþ¼ñ −×ðþô þ”ë þ¼ë ëîð ñêþ¾−
ï"¼š³ - ê−õñ¼ðêñ−õëî ö−−ñêþêš ¬îê½ öꬽñþ꾬 ð"ëê - îíñêîîþêš ½−òîò ñêîòô¼ −ëþ
ð"õš³ - ê³−−þîêð ö−ïþ ½"ìô - ï−þêëïô ñ"®ï (ëêñï) ñ×−ô ñê−ì− þ”ë ëêï ö−ô−òë −ëþ
¬"×þ³ - þ¾î− −×þð ½"ìô - ö−®−õ¾îê ,þ−¬êï ±"ôîð ñ"®ï ¹þê¾ ó−þõê þ”ë ñš¼− ëš¼− í¾ô −ëþ
ë"òþ³ - ±−¾îðêþô š"½í ð×ò - êšêþšô ñ"®ï (±−¾îðêþ) šì®− ñêþ¾− þ”ë óìîþ− þï¼−ñê −ëþ
í"¼þ³ - þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï ½−−îî íðîí− −ëþ
î"¼þ³ - ³õ®-¾¼¼ðô ñ"®ï èþ¼ëòþ¼¬¾ šì®− þ”ë [öš³¾] ñðò¼ô óìòô −ëþ
è"õþ³ - ½ìòõ −−ì ½"ìô - ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš (ó−−ìí þîþ®) êšñ¼ô¾ ñêîô¾ þ”ë ó−−ì ½ìòõ −ëþ
ï"®þ³ - êò−îî ð"ëêþ ñ"®ï öíê½þ−êô šì®− ó−−ì þ”ë þ−êô −ëþ
-------ñ"¾³ - ¬þîõšòêþõ ,¹þêð½òîê ô"þî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí íðîí− þ”ë −ë® íòî− ¹½î− −ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
5:44
6:56
9:23
9:59
10:36
11:00
1:03
1:42
5:19
7:10
8:22
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
õ"þ³ - þ¼òñ μîòì ½"ìô - ¾¬−îîêëî−ñô ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ ñêîô¾ þ”ë [ë"¾þíô] þ¼ëîð óîñ¾ −ëþ
è"õþ³ - îî¼−šë ð"ëêþ ñ"®ï öêôþ¼¬îè (ö−−þîîê½ô) ðîð þ”ë í¾ô −ëþ
®"þ³ - ëî−ñîì ,ëîš−¬þê¬ô ñ"®ï ðîð öëîêþ þ”ë −³þõê −×ðþô −ëþ
î"®þ³ - ó−ð¾ ³î×þë ½"ìô - ¬îè−½ ±"ôîð ñ"®ï šêëê¬ ë−−ñ íðîí− íôñ¾ þ”ë ðîð þ−êô −ëþ
-------ì"×¾³ - êþ−îîš½ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ ðîð þ”ë ¹½î− ëš¼− −ëþ
ö½−ò ’è - èê¬òêô öèþêô
ë"ך³ - ±−¾ë−−ê −"þ ð−ôñ³ - èêþõ ±"ôîð ñ"®ï ±−ñþ¼¬½−îê ñ"è½ öþíê þ”ë ¹ñêîî ö−ô−òë šì®− −ëþ
ë"ñš³ - −ðêþëë ô"ô ñ"®ï −ïò×¾ê (−ë® ó×ì) ¾þ−í −ë® þ”ë ó−þõê −ëþ
è"ñš³ - ö−−ðþêîî½−îþè ð"ëê ñ"®ï ±−îîêìõ−ñ ¾þ−í −ë® −ñ³õò −ëþ
‫ב' ניסן‬
‫ אין זעלבן טאג האבן‬.‫ איז מקריב די קרבנות לחנוכת המזבח ביים משכן אין מדבר‬,‫ נשיא שבט יששכר‬,‫נתנאל בן צוער‬
[‫ ]ב'תמ"ט‬.‫משה רבינו און אלעזר הכהן געמאכט די ערשטע "פרה אדומה" לטהר את ישראל אויף יו"ט פסח‬
[‫ ]ה'מ"ג‬.‫ הונדערטער אידן אומגעקומען עקד"ה‬,‫ דייטשלאנד‬,‫ביטערע קרייצציגלער פאגראמען אין מאינץ‬
‫ אז אידן מוזן זיך ח"ו שמד'ן אדער פארלאזן‬,‫אין דעם טאג האט שפאניע ארויסגעגעבן די ביטערע גזירת שמד וגירוש‬
‫ און אנדערע קוועלער גיבן אן דערויף אנדערע טעג אין חודש אדר‬,‫ ]ה'רנ"ב‬.‫דאס לאנד ביז קומענדיגן תשעה באב‬
[‫וניסן‬
‫ אין די זעלבע צייט פון די שווערע פאגראמען און הריגות אין‬,‫פאגראמען ברעכן אויס קעגן אידן אין ירושלים עיה"ק‬
[‫ ]ה'תרמ"א‬.‫רוסלאנד‬
‫ וועלכע האבן דאן צוגענומען זייערע‬,‫ זענען געווארן אומגעברענגט דורך אראבער‬,‫ פארמער אין א"י‬,‫צוויי אידן הי"ד‬
[‫ ]ה'תרצ"ז‬.‫סטאדעס פון זיבעציג ציגן און איבער דריי הונדערט שאף‬
. #107 .‫פאר סיי וועלכע הוספות און הערות רופט אין אפיס עקס‬
42∞-30∞ è−òîï èꬽò−ð

39∞-24∞ è−òîï èê¬òêô

39∞-22∞ è−òîï èê¬òîï øòèòåå





‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫א איד א יורד ל"ע וואס האט נישט קיין געלט פאר די תפילין און סעודת הבר מצווה פאר זיין קינד‪ ,‬צו ספאנסערן רופט ‪845-662-5645‬‬
‫כולל אברכים למצויינים מקבלין עוד מספר מצומצם לזמן הבעל"ט לחבורת הל' שבת ולחבורת יו"ד ח"ב עם תשלומין ‪ 347-674-3435‬להשאיר מעס‪.‬‬
‫מצה שמורה דביהמ"ד ד'האדאס ‪ -‬היינט זונטאג וועלן מיר זיין אפען פון ‪ 2:00‬ביז ‪ , 6:00‬ביינאכט פון ‪ 8:00‬ביז ‪718-858-0404 11:00‬‬
‫עס ווערט געזוכט א קנעטער פאר א חבורה ערב פסח גוט באצאלט‪ ,‬רופט‪718-838-0379 :‬‬
‫אכטונג שמשים! האנטוכער ‪ ,100% cotton ,22X48‬אויך גרויסע האנטוכער אפצווישן די הענט‪718-781-4080 ,‬‬
‫מיר האבן בעז"ה מצליח געווען ארויסצוהעלפן בחורים שטייגן בלימוד ועוד ענינים‪ ,‬יעצט עוועיל‪ .‬רעפרענסעס עוויעל‪ .‬רופט‪ 347-760-5852 :‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫שוועריגקייטן צו צאלן קרעדיט קארד ביללס? נערווירט פון מיטשענדע טעלעפאון קאלס? פאר א גרינגע ‪ solution‬רופט‪845-694-5200 :‬‬
‫‪ - Safety Electric‬ווערט פטור פון אלע אייער עלקטריק ‪ violations‬צוזאמען מיטן חמץ! ‪718-807-8170‬‬
‫בשורה טובה! מיט די הילף פון א נדבן איז דא יעצט נייע מאושר סעלפאונס פאר האלב פרייז!!!‬
‫צו באקומען ביי די כשר'ע סעלפאון געשעפט אויף ‪140 Rodney St.‬‬
‫א הערליכע דיינונג רום טיש מיט ‪ 8‬בענקלעך צו פארקויפן‪ ,any offer accepted ,‬רופט‪718-413-8957 / 718-599-3312 :‬‬
‫שמעון'ס פארמעסי ‪ - 115 Lee‬מיר שטייען גרייט צו ענטפערן אלע פסח ספיקות בנוגע מעדיצינען און דאס גלייכן‪718-384-0234 .‬‬
‫האט איר אוועק צו געבן א שטריימל לשם מצוה‪ ,‬ביטע רופט‪718-384-2771/ 347-533-3466 :‬‬
‫געזוכט א שיבער פאר א חבורה אויף ערב פסח פון ‪ 4:30‬נ‪.‬מ‪ .‬רופט‪917-549-4660 :‬‬
‫אלע וואלענע טליתים קטנים אין אלע דיזיינס קיטלעך ‪15% DIS.‬‬
‫רובינפעלד'ס‬
‫‪279 Marcy‬‬
‫זייער גוטע פרייזן אויף הערליכע פסח סעט'ס‬
‫מיר לערנען אויס מעביר סדרה זיין און לייענען אין די תורה הערליך און פראפעשענאל‪ ,‬רופט‪917-680-0647 :‬‬
‫בית אופה דקראלי ‪ 1 -‬טאג נאך פארבליבן פאר חבורות בייטאג אדער ביינאכט שעה'ן‪ ,‬רופט‪240# 718-254-8005 :‬‬
‫עס ווערט געזוכט א עקספיערנס קעכער פאר די זומער פאר א קליינע קעמפ אין סוואן לעיק רופט‪718-514-4696 :‬‬
‫‪QuickBooks & excel setup - customized for your needs - 347-533-1762‬‬
‫מיר ספעציעליזירן זיך אין אויסגלייכן ‪ Files/Accounts/Reports/Statements‬וואס שטומען נישט‬
‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום‪ -‬איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪,.‬‬
‫ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬אפען יעדע טאג פון ‪190 Wilson #A-8 9:00AM‬‬
‫נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם‪917-817-0185/718-388-3199 ,‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט א ‪ 3‬בעדרום פורנישד דירה פאר א משפחה שמחה‪ ,‬פון ‪ May 31‬ביז ‪ ,Jun 23‬גוט באצאלט‪917-613-9931 ,‬‬
‫‪ 3 - ë"½ôîî‬בעדרום פורנישד דירה קאך‪/‬דיינעט‪/‬דיינינג רום צו פארדינגען פאר בערך ‪ 1‬יאר‪ ,‬ביליגע פרייז‪347-683-6859 ,‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬א נייע ‪ 3‬בעדרום דירה צו פארדינגען‪'5 ,‬טע שטאק‪ ,‬דוויזשאן ראדני רופט‪347-351-2525 :‬‬
‫‪2 ½ bed. Apt. avail. Rutledge Cor. Lee, for 2 years only. Artex Management 347-436-7576 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî −−ò‬צו פארדינגען א שיינע אויפגעפיקסטע פלאץ מיט ‪ 6-7‬אפיסעס מיט קאנפערנץ רום גאייגענט פאר דאקטוירים וכד' ‪347-452-5974‬‬
‫‪Brand new hi-end office space available immediately, contact ARG Broker: 718-852-8981 - ë"½ôîî −−ò‬‬
‫‪Linden, NJ - 20,000 sq. ft. Warehouse space avail. for Short Term or Long Term (4 Yr. Lease). Truck Parking avail., 516-986-7892‬‬
‫‪ - Hotel-Motel -ñêî− ³−þš‬גרייט אן צו נעמען א משפחה מיט היימישע געקאכטע עסן אויף פסח‪ ,‬רופט‪845-783-0558/845-781-6662 :‬‬
‫מיר זוכן א ‪ 5‬רומיגע דירה אין די קעטיסקעלס‪ Greenfield Park, Ellenville, Dairy Land, Ulster Heights ,‬מיר האבן סעק‪845-794-4044 ,8 .‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫‪Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530‬‬
‫פלאמבער ‪ -‬מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס‪ ,‬אויפשטאפן סינק‪WE also have water filters -Zeatman Plumbing 917-202-3536 ,‬‬
‫געזוכט א ארבייטער צו ארבייטן אין א היט סטאר אין וומס"ב פאר חודש ניסן‪ ,‬רופט‪917-868-7979 :‬‬
‫‪Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400‬‬
‫‪718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer‬‬
‫‪ ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774‬חתן כלה ‪Full renovation, kitchens, baths, basements‬‬
‫‪We do pictures for eBay or your website approved for Amazon, by R. Wienberger 347-263-2292‬‬
‫‪Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107‬‬
‫‪Express Check Printing - computer/manual/personal checks - 718-522-2161‬‬
‫‪WORLD CLASS FOOT CARE NEAR YOU Dr. Harry Baldinger D.P.M. foot specialist Williamsburg / Monsey 845-425-8686‬‬
‫)‪EMT course in Bora Park starting Mar. 25 ends Jun. 18, register online www.bhemt.com or call 845-393-4EMT (4368‬‬
‫‪Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office.‬‬
‫‪Associates degree necessary, driver license a plus. Email Resume to [email protected]‬‬
‫מיר רעדן אידיש ‪LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080‬‬
‫זיכט איר א פרנסה קלה ונקי'? ווערט א סקול באס דרייווער און מאכט פרנסה בריווח‪ ,‬עס עפענט זיך א‬
‫‪ CDL‬קלאס גלייך נאך יו"ט‪ - ,‬רופט ‪ 1258# 718-963-9260‬לאזט א מעסידש און מיר וועלן אייך אי"ה צוריק רופן‬
‫עס ווערט געזוכט א בחור מיט א קאר צו דיסטריביוטען‪ ,‬רופט‪347-461-5610 :‬‬
‫‪Looking for a driver with a car to drive girls from Williamsburg to Sunset Park, Brooklyn. Leaving‬‬
‫‪Williamsburg 8:40 am. Monday through Friday. Ready to pay per trip weekly. Please call 917-482-5850.‬‬
‫הענדימאן עיוועל‪ .‬צו ‪ install’n‬פסח קאך‪ ,‬לייגן טיילס‪ ,‬שעלווינג‪ ,‬מאכן ווענט וכד' רופט‪347-558-8238 :‬‬
‫‪Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund ‬‬
‫‪ 347‐944‐1929‬משה יואל גאלדשטיין ‪76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‬‬
~ Willoughby Suites ~
Brand new high-end office space in prime location is now available.
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator
For more info please email to: [email protected]