דבר בעתו מה טוב!

#11-31
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
íþ¾ −−ì èꬽò−ð
Nov. 11
Fax: 718-384-4631
Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî
øåáéöä çåì - ô"á
ìàåé úéø÷
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
öî¾ì ì"−
’½ôñ
í"¼¾³
'14
774 Bedford Ave.
718.215.0460
íéëåãéù
íñ×í −ëê
"‫א 'חתן' קויפט דעם 'שטריימל' ביי "חתן שטריימל‬
ö³ìí
é"ð àôéì ÷éæééà
é"÷ é"ð ïàîèåâ ìàøùé ä"åî
íåéä úéøá
ïàñéøòä/øòôåä 284 æàäãòøéð à"èéìù øòèìàåå ìéùèðà â"äøä ïúç é"ð íéåáðéøâ óìàåå òùåé áøäá è"åé äîìù ä"åî
718-388-4710 àåø÷ì àð äòùä éèøôì
ïáä ïåéãô
ãìòéôøàâ 4 øòðòî ãìòéôøàâ
é"ð äèàø ùéã÷ óñåé ä"åî ïúç é"ð øòâðéæ (é"÷) ãåã ø"á ìàåé ìàøùé ä"åî
ä"öçà 4:00 äòùá - ìàåé úéø÷
èëàð êàåå
é"÷ é"ð
øòååàøá øæòéìà ä"åî
ö³ìí −ëê
203 Wallabout #4 éúéáá ,é"ð ñàøâ 'éìà äùî ä"åî ïúç
9:00 úéøçù ôòé÷ 190 à÷ðéôñ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
9 Lynch 3 fl. î"à úéáá ,à"èéìù ùéìæééî ïøäà éëãøî áøä ïúç
9:00 úéøçù ãøàôãòá 549 ïòöèééåå ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
80 Skillman #3-B éúéáá ,à"èéìù øôåñ ìùéô â"äøä ïúç
8:00 úéøçù àðùæàååàé ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
é"ð
õèòîðééèù äùî ø"á ÷çöé øæòéìà ä"åî
é"ð
é"ð
õéååøåä ãåã áøäá ìàåé ä"åî
øò÷öàçðàåå á÷òé ìàøùé â"äøä ïá ìàåé ä"åî
úåðåúç
íñ×í −ëê
ö³ìí
à"èéìù øòììòè éáö íäøáà áøä
é"ð éëãøî
à"èéìù íàèùøáìä ÷çöé â"äøä
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð äîìù íééç
áå÷éèøàè ë"äàøå êåðéç úçðî '÷ã áø ö"äâä ïá
à"èéìù ø"çàúä õ"ãáä øáçå åæîâ ã"áà ö"äâä ïúç
é"ð øòâøòáãìàâ óñåé íäøáà ä"åî
é"ð êàøá íåìù íäøáà ä"åî
é"ð ïàîãòéøô äîìù ä"åî
é"ð ùèéååàáòì ìà÷æçé ìåàù ä"åî
å"éä øòãðàñ òùåé ä"åî ïúç
é"ð ÷éìâ àãåé íééç ä"åî
ì"öæ øòéåðøéè ì"âñ ÷çöé éëãøî ö"äâä ïá
ö³ìí −ëê
à"èéìù ñééåå á÷òé áøä
à"èéìù íàèùøáìä éáö íçðî ö"äâä
äùî ìàåéå íìåàá
é"ð óìàåå äùî
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð âéìòæ øùà
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð ïøäà
ìèñò÷ æåàø íìåàá
é"ð áåã 'éððç
éñðàî - äøù 'éç úøèò íìåàá
é"ð äîìù ìàëéî
é"÷ - ñééãàøàô ìçø úéá íìåàá
æðàö äøåú éðá ã"áà
é"ð øòãéåå áåã äîìù ä"åî
é"ð âøòáðééèù ãåã ä"åî
à"èéìù øòáìéæ ìàéçé á÷òé áøä
é"ð ïàîñàøâ òùåé éëãøî ä"åî
é"ð ùèéååà÷ùøòä ìàøùé ä"åî
‫לכבוד ידידנו הרה"ג חו"ב עצום מעמיק נפלא ומלבן שמעתתא‬
‫כש"ת מוה"ר שלמה פריעדמאן שליט"א‬
‫ ר"מ בישיבה דרכי תשובה דינוב‬- ‫בן כ"ק הגה"צ הראב"ד שליט"א‬
,‫לרגל שמחתו בעת הגיע בנו המו"מ לתוי"ש כמר אלעזר הי"ו לעול התורה והמצות‬
‫ידידיו ומוכיריו‬
,‫יבורך ברוב נחת מכל יוצאי חלציו‬
‫והשי"ת יעזור שיראה‬
‫רוב נחת מכל יוצ"ח‬
'‫ המלמדים בכיתות ד' ה' ו‬:‫המברכים‬
.‫סניף ב' טרופ עוו‬
‫משגרים אנו ברכת מזל טוב לכבוד המנהל המסור בלב ובנפש‬
‫לתלמידינו הרב נחום דוד שמאיע שליט"א‬
.‫מנהל כיתות ד' ה' ו' סניף ב' טרופ עוו‬
‫לרגל שמחת הולדת בתו שתחי' למז"ט‬
‫היום חל היארצייט של מו"ה יונה אלעזר ניסן בן ראובן יצחק לינדער היות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות ולהדליק נר‬
!‫דבר בעתו מה טוב‬
‫ וסגולה זו אינו מועיל‬,‫חכמינו ז"ל הבטיחו לנו שכל הקורא שנים מקרא ואחד תרגום מאריכן לו ימיו ושנותיו‬
‫ ולא בחומשים החדשים שהתרגום שלהם‬,‫רק אם הוא קורא בתרגום האמיתית בנוסחא הישנה בלי שינויים‬
.‫נשתנה לגמרי הן התיבות והן הנקודות‬
,‫חומש "עטרת" החדש נערך מחדש ומסודר בדיוק רב‬
.‫בפרט התרגום אונקלוס כפי מסורת הניקוד שנהגו אבותינו ורבותינו הק' מדור דור‬
‫בהסכמת הביד"ץ דירושלים עיה"ק‬
,"device ‫ "אן עפענען די‬Sansa Clip ‫ פון א‬radio ‫ מען קען שוין ארויסנעמען די‬- ‫בשורה טובה‬
Tag 14 Lee Ave.
1:30pm - 3:30pm
8:30pm - 10:30pm
,[‫]נישט מעגליך עס צוריקלייגן‬
‫מפעל החק לימוד‬
‫להצלת בתי חיים באירופהה‬
‫חק לישראל‬
212-444-9955
‫חברת מספקי מזון‬
718-907-1950
àúééøåàå ìàøùé úøåáç
øéæð/ïéèéâ
:‫ מז‬.‫ מב‬.‫ נד‬:‫ נז‬.‫נח‬
ö¬−−®þê−
ë"½¾ - ±ò−ô −"þ ð−ôñ³ - êëîðêõ ±"ôîð ñ"®ï ñêð−îî® þîðè−ëê −ëþ
ð"ñ³ - µñôí šô¼ ½"ìô - ¬þîõšòêþõô ñ"®ï µþ×ë öòìñê ëš¼− þ”ë ±þ−í −ñ³õò −ëþ
½"³ - µñôñ íò¾ôí ö³îì - êò−ðòꬾòîš ð"ëê ñ"®ï ½−òêïîþ þ−êô þ”ë (öî¾êþí) óíþëê −ëþ
î"½³ (¬ë¾ ì"− ê"−î) - ¹þêð½òîê ð"ëê ñ"®ï í¾ô þ”ë −ò−½ ö−ô−òë −ëþ
ë"¼³ - ëîëñ ,−ñîîêš ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê ñêþ¾− þ”ë ±þ−í −ñ³õò −ëþ
í"õ³ - öîþëì ±"ôîð ñ"®ï −ïò×¾ê −šñêõ ¼¾îí− ñêõþ −ëþ
ï"®³ (ï"×ë ê"−î) - êòïîõô ñ"®ï [öñð³¾] ëš¼− −ëþ
ï"®³ (îñ½× ì"− ê"−î) - êòïîõô ñ"®ï ¹½î− þ”ë [ö¾þð] ë−−ñ ’−þê −ëþ
ì"š³ - µñôñ íò¾ôí îðîð ð−ôñ³ - ꬾîšë ññî×í ëþ ñ"®ï ½−òêïîþ ¹½î− þ”ë (−ò¾í) óíþëê −ëþ
−"š³ - ö−¬íîþô ñ"®ï −ïò×¾ê šîð® þ”ë í¾ô ðîð óíþëê −ëþ
í"ñš³ - −ñêþš ð"ëê ñ"®ï þ¼×−−þ¬½¼ íðîí− þ−êô −ëþ
î"®³ - −î½¼ð ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë½ðòêñ öî¾þè í¾ô þ”ë šì®− ¹½î− −ëþ
î"ñš³ - ’−þê ³èê¾í −ìê - š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾þ¼ñêîî þ¾ê þ”ë óíþëê šì®− −ëþ
è"ôš³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï óíþëê þ”ë ½ìòõ −ëþ
î"¼š³ - −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õ½ò−þè −îñí [ë−−ñ öôñï] ’−þê íôñ¾ −ëþ
ì"¼š³ - èþîë¾òþ ë"þíô −ëê - èþîë¾òþ ð"ëê ñ"®ï ëš¼− í¾ô þ”ë ñêî− −ëþ
ê"®š³ - êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï óîñ¾ −ëþ
ï"®š³ - ö−ïêš ð"ëê ñ"®ï öí×í í¾ô þ”ë −îñ −ëþ
þ"³ - öî¾ô¾ ³þ−ïò ½"ìô - öêþ−ïîêô ñ"®ï þ¼ñ¼í −îñí (³ôê −þëð þ¾î−) ¾îë−−õ óñî¾ô þ”ë öî¾ô¾ −ëþ
ì"þ³ - ±"× −"þíô ½"ìô - ½"³ì ð−ôñ³ - ¬¼ñ¼õþ¼îî ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþöí×í íðîí− þ”ë ¼¾îí− −ëþ
−"þ³ - îí−ñê ð− ½"ìô - ¾−ñêš ð"ëê ñ"®ï þ¼ñîèîþ ëš¼− þ”ë îí−ñê −ëþ
î"¬þ³ - š®êšî ,êì½−¾õ −ð−ôñ³ −ñîðèô - êñê−ëô ñ"®ï (þîþë óñî¼) ñ¾−õ þï¼−ñê þ”ë ñ×−ô í¾ô −ëþ
î"ñþ³ - êšêþš ,±−ñð¼¾ ð"ëê ñ"®ï ½ñ¼ï−−ô (êšêþš) ¾−þ¼ë ëîð þ”ë ñêþ¾− −ëþ
í"½þ³ - ðîð ¼þï/’í ³×þë ½"ìô - (½−òî¬) êëþ’è −êô ñ"®ï ö³òîí− öí× šî³¼ô −½ê½ −ëþ
ê"¼þ³ - ð¼þ−õ-öê¬êñêë ð"ëê ñ"®ï šêññêõ óíþëê þ”ë ðîð êèþ¾ −ëþ
í"¼þ³ - í¾òô −õñê ½"ìô - ±−¾îñêïô ñ"®ï èþ¼ëèò−ñš ëš¼− í¾òô þ”ë −×ðþô óíþëê −ëþ
õ"þ³ - ê³õ½î³’ê šì®− ³ìòô ½"ìô - ó−ñ¾îþ− -þô¼®êì ð"ëê ñ"®ï öêþðîîë¾ öí×í (ó"¾þíô) −×ðþô óîñ¾ þ"ë šì®− −ëþ
ë"õþ³ - ñ−¼îíñ ðôñô ³"î¾ ½"ìô - ö−ñþ¼ëë ô"þ ñ"®ï öêôõõêí ë−−ñ íðîí− í¾ô þ”ë −ë® ðîð −ëþ
ð"õþ³ - êò½îþšô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (ñõ−−¬½òþêí) ëîð −×ðþô þ”ë öôñï þîê−ò¾ µñô−ñê öþíê −ëþ
-----------------ë"¾³ - þ−ô ð"ëê ñ"®ï −êôš µîþë îí−ñê þ”ë −ë® óíþëê −ëþ
50∞-35∞ è−òîï èꬾþ¼òêð
718-640-1470 ‫אבותינו‬
íéðîæ
5:26
6:38
8:32
9:08
9:35
9:59
11:40
12:11
3:18
4:41
5:54
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
ê"½š³ - š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï öþíê þ”ë ëš¼− −ëþ
è"¼š³ - êòñ−îîô ñ"®ï ½òþõ ë−−ñ ’−þê −ëþ
õ"š³ - þ®ô ³þï¼ ½"ìô - ó−ñ¾îþ−-ê−ò½îë ð"ëê ñ"®ï î½ò−õ ñêþ¾− þ”ë óíþëê −ëþ
ê"õš³ - ¬−ñêš½ô ñ"®ï ±−îîþîí þï¼−ñê í¾ô þ”ë ðò−š½−ï ñê−³îš− −ëþ
¬"®š³ - ³ôê −þëð þ¾î−í ð×ò - ö−¾ðêþëô ñ"®ï þ¼ññ¼í −îñí (±−òï−îî) šì®− µîþëþ”ë ¾−îî−−õ óñî¾ô −ëþ
î"þ³ - ¼ò¼ñí−õ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò¾þ¼îî ñêþ¾− þ”ë óíþëê −ëþ
è"×þ³ - ëîñš¾ô −"þ ö³ì - ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï −šêðþêë þ¼ë þ×¾− þ”ë ’−¼¾− −ëþ
ô"þ³ - ëê¾îôî¬ô ñ"®ï ¾−õò−è−îþ í¾ô −ëþ
- êëêï−¾¬ ð"ëê ñ"®ï ¹ñêîî −ëþ
ê"¼þ³ - ñêšïì− ³½ò× ½"ìô - š½ôêðêþô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í þ×¾− óíþëê þ”ë ñêšïì− −ëþ
ê"õþ³ - −îîêðêñš ,îîêòô−ñê ð"ëê ñ"®ï (ñ−îš) öþíê þ”ë µîþë ó−þõê −ëþ
ì"®þ³ - ³õ® −òëþô ñ"®ï èîþ³ê óîìò −ëþ
-------------ì"½¾³ - ê¼ð−îòêô ð"ëê ñ"®ï þ¼ò¬−−ñ −ë® −ñ³õò þ”ë óíþëê êò−òì −ëþ
öî¾ì ¬"− - µêîî¬−ô öèþêô
(ö½−ò ð"−ë îê-’×ë ê"−î) - (’ší −"þêí õ"¼) - í"¼ öî¾êþí óðê öë ñëí
’þ ê"í (ð"−-è"− ê"−î) - èêþõô ñ"þíô öšï - èêþõô ñ"®ï ñêñ®ë þ”ë [ð−½ìí öšïí] −êîîñ íðîí− −ëþ
ï"¬¾ - öî®þ ¼ë¾ −ñ³õò ½"ìô - ëîëñô ñ"®ï ñ"è½ ë−−ñ ’−þê þ”ë šì®− −ñ³õò −ëþ
¬"¼³ - ëîëñô ñ"®ï ±"× öí×í í¾ô −ëþ
65∞-39∞ è−òîï µêîî¬−ô
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
63∞-54∞ è−òîï èꬽò−ð øòèòåå
-
ñãééôéñàì÷
.‫ אויב קיין ענטפער לאזט מעס‬929-214-2039 :‫ רופט‬,‫ א וואך‬$50 ,‫כולל בוקר אין סאוט סייד געיגנט זוכט ערענסטע אינגעלייט‬
347-391-5158 "‫ "מכון להשפיע‬,‫ נאר איר ווייסט נישט וויאזוי? דאן רופט‬,‫האט איר די טאלאנט אויפצוטרעטען ברבים‬
718-419-8539 .‫ קאוטשעס‬,‫ פעקס מאשינען‬,‫ ספרים שענק‬,‫ בענקלעך‬,‫ קאנפרענס רום טיש‬,‫ דעסקס‬,‫צו פארקויפן צוליב מופן‬
347-455-9227 :‫ רופט‬,‫ עיקר ארבעט פרייטאג און שבת‬,‫א ביהמ"ד אין די סאוט געיגענט זוכט א שמש‬
M&H com 160 Lee 718-797-2668 $50 ‫ סעלפאון'ס פאר בלויז‬brand new Verizon, Page Plus ‫די וואך ספעשל‬
917-474-8133 ‫ ספרים שאנק מען מוז עס אויפפיקן‬,‫ עלקטעריק ריקליינער‬,‫ דיינוג רום טיש אן בענקלעך‬,‫אוועק צו געבן א טשיינע קלאזעט‬
Ì
2 Seforim bookcases for sale $450. Solid natural wood, glass doors, mint cond. (Retail price $1,800) Call 917-548-2541
718-384-0810 ,‫בעדפארד‬/‫ דיוויזשאן‬,‫ פארלוירן א שטריימאל מוצש"ק סליחות‬- íð−ëê ³ë¾í
718-243-2643 ,‫ ריזשוואלקע פרייטאג צו נאכט פר' לך קיט"ל ראדני מיט א נאמען אין די ביזעם טאש‬GB ‫ פארטוישט א‬- íð−ëê ³ë¾í
718-797-1215 ,‫ דרינגענד געזוכט א דירה פאר א גרעסערע משפחה פון י' כסלו פאר איין חודש‬- ë"½ôîî
347-876-0855 :‫ רופט‬,(‫ כמעט פארטיגע דירה‬Domsey ‫ געזוכט צו קויפן א נייע פארטיגע דירה )אדער א‬- ë"½ôîî
347-585-1278 :‫ רופט‬,‫ גרייט אריינצומופן‬,‫ דרינגעד געזוכט צו קויפן א קליינע דירה‬- ë"½ôîî
Brand new 3 room medical office for rent. Walk-in, Hewes/Bedford 347-985-1085 x8 - ë"½ôîî
3 fully furnished office rooms for rent within a shared office environment with conference room, 718-415-5132 - ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬347-564-6707 :‫ רופט‬,‫ווייט‬/‫ בראדוועי‬,‫ פארגעצויגן‬8 .‫ סעק‬,‫ בעדרום דירה צו פארדינגען‬3 - ë"½ôîî
Airy 3 ½ bedroom basement apartment at Marcy/Myrtle, beautiful layout, ready to move in, 347-786-2346 - ë"½ôîî
,(‫ געיגנט )קערעסטיר‬Chestnut Ridge ‫ בעדרום הויז אין היימישע‬5 -4 ‫ צו פארקויפן א פריוואטע‬- −½òêô
845-274-2379 (‫ רופט יואל קליין )בראקער‬,‫ אויך מעגליך מיט אינקאום‬,‫ גרויסע פראפערטי‬,‫נאנט צו גראסערי‬
7,000 S.F. warehouse in Hillside, NJ 07205 (35 Min. From Brooklyn) $4,200 Rent (Incl. Heat & Utilities) - 917- 365-2934
New Jersey - 15,000 s.f. warehouse & office space for rent please call 347-743-3897
101# 845-782-6800 ,‫ אויפגעפיקסטע סוכה‬+ ‫ מיט פארטש‬,‫ רומיגע דירה אויף געציל בערגער‬7 ‫ צו פארקויפן א‬- −"š
MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 - ½ñ−š½¬¼š
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
845-694-5200 :‫האט איר שוועריקייטן צו באצאלן אייערע קרעדיט קארדס? רופט‬
Seeking aggressive salesman for great product line in the construction industry. High commission + incentives. Commission only. 718-781-0325
.‫מ‬.‫ ל‬347-436-5275 ,‫ גוט באצאלט‬,‫ מעג זיין א בחור‬,‫ וואכן‬5 ‫א קאמפעני אין ניו זשערסי זוכט א מענידזשער פאר‬
Looking for someone with experience for web site search engine SEO, Call 347-560-4165 or email [email protected]
Credit Maven 347-359-5433 12:00 ‫ רופט פון‬.‫ק‬.‫ ראונד טריפ טיקעטס קיין קאנדא גענצליך בחינם פאר עפענען א ק‬5 ‫זעלטענע געלעגנהייט! באקומט‬
718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
One way ticket to Israel $650, call/text: 845-521-5377
Limited slots available in Sunday special needs program - Are you searching for a recreation outlet
for your autistic child? Gym - outings -crafts - lunch and snack - Transportation, Call :917-407-7988
Daily Deals - Selling online, Amazon, eBay? We offer great daily deals for online retailers, [email protected]
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
‘Watch Polisher' needed for fast paced e-Commerce company in Williamsburg.
Must have experience. Email resume to [email protected] or call 718 484-1379
HASC Center Direct Support Counselors: F/T male direct support staff to work in Williamsburg Day Hab Program. Competitive
salary + benefits. 718-535-1937 . Interviews will be conducted at HASC Day Hab; 83 South 8th St. 9am -1pm. Walk ins welcome