¯ 2008 ¯ 2014 - עין חרוד איחוד

‫השוואת תנאי דיור לחברי‬
‫אושר בקלפי‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫מינהלת השיכו‬
‫מהדורת אוגוסט ‪2008‬‬
‫מעודכ לינואר ‪2014‬‬
‫השוואת תנאי דיור קבע לחברי עי חרוד איחוד‬
‫נוסח שאושר במזכירות ‪6.3.2003 9.1.2003 1.1.2003‬‬
‫מעודכ להחלטות האסיפה מתארי ‪23.11.04 17.6.2003 10.6.2003 27.5.2003‬‬
‫‪.1‬‬
‫שטח דירת קבע סטנדרטית בעי חרוד איחוד‪:‬‬
‫א‪ .‬למשפחה ‪ 95 #‬מ“ר‬
‫ב‪ .‬ליחיד ‪ 60 #‬מ“ר‬
‫ג‪ .‬שטח הדירה = השטח הנמצא מעל יסודות הבית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בניי המגורי) הינו רכוש הקיבו(‪.‬‬
‫א‪ .‬השוואת תנאי הדיור בי החברי) לפי גודל הדירה‪ ,‬איכות מרכיביה‪ ,‬והמצב‬
‫האישי של הדיירי)‪ ,‬תתבצע בדר של הרחבות ושיפוצי) במאמ( מרוכז‪,‬‬
‫ובהתא) ליכולת הכלכלית של הקיבו( שתידו כל שנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המטרה ‪ #‬יצירת סטנדרט דיור דומה‪ ,‬למשפחות וליחידי)‪ ,‬בפועל ובמהירות‪,‬‬
‫בי כל חברי הקיבו(‪ ,‬תו השגת יעילות מקצועית וכלכלית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫עיקרי התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬השלמת בניית דירות קבע למשפחות ‪ 95 #‬מ“ר וליחידי) ‪ 60 #‬מ“ר‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבנייה תהיה מרוכזת על מנת להגיע ליעילות מקצועית‪#‬כלכלית מירבית‪.‬‬
‫הבנייה תהיה לפי תכנית שתובא לאישור האסיפה‪ ,‬ע“י מינהלת השיכו‪.‬‬
‫התכנית תכלול את התכנו הכולל לפרוייקט‪ ,‬את התכנו הפנימי והחיצוני‬
‫ושיתו‪ +‬הדיירי) בתכנו‪.‬‬
‫התקציב השנתי לפרוייקט‪ ,‬יקבע כל שנה במסגרת השקעות הקהילה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במידה ולא ינוצל כל התקציב‪ ,‬תועבר היתרה לקר מיוחדת לבינוי לשני) הבאות‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקציב אינו כולל‪ :‬בנייה ושיפו( דירות לקליטה‪ ,‬שיפוצי דיור למגזר דור צעיר‪,‬‬
‫תחזוקת בדק בית שוטפת‪ ,‬כבישי) ותשתיות נוספות‪ ,‬כל אלה יתוקצבו בנפרד‬
‫ובמקביל‪.‬‬
‫ה‪ .‬השאיפה לסיי) את הפרוייקט ב‪ 6#‬שני)‪.‬‬
‫שנת ‪ 2003‬תוגדר כשנת הכנה‪ ,‬שנת ההפעלה תהיה ‪.2004‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫צעדי) אופרטיביי) נדרשי) להמש הפרוייקט‪:‬‬
‫א‪ .‬המש קיו) מינהלת שיכו עפ“י המנדט המפורט במסמ המצור‪.+‬‬
‫ב‪ .‬להכי ולהביא לדיו תכנית כוללת לביצוע הפרוייקט‪ ,‬בהיבט התכנוני‪ ,‬ביצועי‪,‬‬
‫כלכלי וחברתי‪.‬‬
‫להשלי) את הכנת תכנית האב לאיזורי המגורי)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪ .‬להשלי) את תכנית הדגמי) לדירות בעי חרוד איחוד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪ .‬המזכירות תדו ותחליט על הקפאת זכאות) של חברי) במקרי) מיוחדי)‪ :‬בעלי‬
‫חוב כרוני‪ ,‬חברי) שאינ) עומדי) בחובת עבודה בקיבו(‪ ,‬חברי) הנמצאי)‬
‫בסכסו ע) הקיבו( וכיו“ב‪.‬‬
‫תוספת‪/‬שינוי בתכנו ע“ח החבר‪ ,‬יהיה מותנה בכ שלא יכנס לחוב חריג בתקציבו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חברי מינהלת השיכו וועדת תכנו‪:‬‬
‫אריאל הלר‬
‫צ‘אי שגיא‬
‫פני יסעור‬
‫יוחאי קמחי‬
‫נגה גלד‬
‫סיו דורשביט‬
‫ציפי סהר‬
‫יעקב פלג‬
‫אורי שפר‬
‫משה נשיא‬
‫‪4‬‬
‫גודל הדירה‬
‫‪.1‬‬
‫דירת הקבע שתועמד ע“י הקיבו( לרשות החבר תהיה של ‪ 95‬מ“ר ו‪ 60#‬מ“ר ליחיד‪ ,‬לפי‬
‫ההחלטות הקיימות * ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבר יוכל להרחיב את דירת הקבע‪ ,‬הרחבה פרטית‪ ,‬עד לגודל ‪ 140‬מ“ר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫דירת המגורי)‪ ,‬תשתרע על לא יותר מ‪ 2#‬מפלסי)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שטח הדירה כתוצאה מהרחבה פרטית במפלס העיקרי יהיה עד ‪ 110‬מ“ר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שטח הדירה כתוצאה מהרחבה פרטית במפלס שמעל המפלס העיקרי‪ ,‬יהיה עד ‪ 35‬מ“ר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בנייה למגורי) במפלס התחתו‪ ,‬לא תעלה על ס של ‪ 140‬מ“ר שטח מגורי)‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כל הרחבה מעבר לגודל התיקני שהקצה הקיבו(‪ ,‬תחייב אישור אדריכלי כ‪ ,‬שתעמוד‬
‫באפשרות לפרצלציה עתידית‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החלטה זו תהיה תקפה לכל חבר הגר או העובר לדירת קבע בי א) במסגרת השוואת‬
‫תנאי דיור ובי א) עבר לדירה בגודל תיקני של ‪ 95‬מ“ר‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בנייה במפלס תחתו‪ ,‬בגובה עד ‪ 180‬ס“מ‪ ,‬לא תחשב בשטח הדירה‪.‬‬
‫*‬
‫ההחלטות הקיימות מופיעות בעמודי) ‪.21#18‬‬
‫‪5‬‬
‫המפרט הפנימי והחיצוני של הדירה‬
‫‪.1‬‬
‫דירה של ‪ 95‬מ“ר למשפחה ו‪ 60#‬מ“ר ליחיד מעל יסודות הבית ומתחת לגג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שטחי מטבח‪ ,‬מקלחת ושירותי) יהיו כשאיפה צמודי) לקיר חיצוני‪.‬‬
‫שטחי הדירה יכללו ‪ 2‬עד ‪ 3‬חדרי שינה‪ ,‬חדר משפחה‪ ,‬מקלחת ‪ +‬שירותי)‪ ,‬יחידת‬
‫‪.4‬‬
‫שירותי) נפרדת‪ ,‬מטבח‪ ,‬מרפסת ומחס‪ ,‬לבחירת הדייר במסגרת שטח הדירה‪.‬‬
‫פרמטרי) לשיפו( על‪#‬פי טבלת הפרמטרי) המצורפת בסו‪ +‬החוברת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫החלפת גגות אסבסט ורעפי) שלא הוחלפו בעבר לרעפי חרס‪.‬‬
‫דירות ששופצו ל‪ 95#‬מ“ר משנת ‪ 94‬ועד היו)‪ ,‬יקבלו השלמת שיפו( הכולל‪ :‬מטבח‪,‬‬
‫חלונות‪ ,‬שירותי) וריצו‪ +‬פנימי‪ ,‬בא) לא הוחל‪ +‬בה המטבח‪ ,‬ו‪/‬או לא נעשה שיפו(‬
‫מקלחת ושירותי)‪ ,‬ו‪/‬או לא הוחל‪ +‬הריצו‪.+‬‬
‫‪6‬‬
‫מצבי לשיפו דירות‬
‫ככל יחידת השיפו הבסיסית היא הבית השל‪.‬‬
‫א‪ .‬מצב ראשו‪:‬‬
‫שני הדיירי) רוצי) בשיפו( ‪ #‬שני הדיירי) יוצאי) מהבית ושניה) יקבלו השוואת תנאי‬
‫דיור מלאה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצב שני‬
‫דייר א‘ רוצה השוואת תנאי דיור ואילו דייר ב‘ מבקש שיפו( קל ‪ #‬כל דייר יקבל את‬
‫מבוקשו‪ .‬יבוצע בכל הבית טיפול בחזיתות‪ ,‬גגות ותשתיות‪ .‬יבנו יסודות להרחבה עתידית‬
‫כדי למנוע הרס תשתיות עתידי‪.‬‬
‫ג‪ .‬מצב שלישי‬
‫דייר א‘ מבקש שיפו( מלא ודייר ב‘ אינו רוצה דבר ואינו מעוניי לצאת מדירתו ‪ #‬דייר‬
‫א‘ יוצא מדירתו ומקבל השוואת תנאי דיור ואילו ב‘ נשאר בביתו‪ .‬יבוצע בכל הבית‬
‫טיפול בחזיתות‪ ,‬גגות ותשתיות חיצוניות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫השוואת תנאי דיור‪/‬שיפו לחבר העובר לדירת קבע‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫נוהל זה מגדיר מצבי) להשוואת תנאי דיור ‪ /‬שיפו( של חבר העובר לדירת קבע‬
‫בפע) הראשונה והינו בעל וותק של ‪ 5‬שנות חברות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דירת קבע בגודל של כ‪ 95#‬מ"ר למשפחה או ‪ 60‬מ"ר ליחיד שעברה השוואת תנאי‬
‫דיור ‪/‬שיפו( לא תשופ( בתו פחות מ‪ 10#‬שני)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫דירה שעברה שיפו( ולא הורחבה ל‪ 95#‬מ"ר‪ 60 /‬מ"ר לא תשופ( בתו פחות‬
‫מ‪ 5#‬שני)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫על א‪ +‬האמור לעיל רשאית מנהלת השיכו לאשר השוואת תנאי דיור ‪ /‬שיפו(‬
‫בדירה לפני תו) המועד שבסעיפי) ‪ 2‬ו‪ ,3#‬לאחר שבחנה את מימוש זכותו של‬
‫החבר להשוואת תנאי דיור ‪ /‬שיפו( ומצאה כי עדיפה החלופה של השוואת תנאי‬
‫דיור ‪ /‬שיפו(‪ ,‬לפני כניסה לדירה‪.‬‬
‫בי שאר אמות המידה על פיה תבח המנהלת את הנושא יהיו ג)‪ :‬מיקו)‬
‫הדירה וקרבתה לאזור העובר השוואת תנאי דיור‪ ,‬מצאי דירות זמניות אליה‬
‫יכולה לעבור המשפחה בעת השיפו(‪ ,‬הוותק והזמ הקצוב עד למועד בו תוכל‬
‫המשפחה לממש זכותה להשוואת תנאי דיור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫חבר העובר לדירת קבע שעברה השוואת תנאי דיור ‪ /‬שיפו( זכאי להכנה בסיסית‬
‫של הדירה הכוללת סיוד וצביעה‪ ,‬תיקוני בדק רגילי) והתאמות קטנות לצרכי‬
‫המשפחה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תוספות בנייה פרטית‬
‫‪ .1‬בתו מסגרת ‪ 10‬שעות התכנו האדריכלי נית לתכנ ג) את התוספת הפרטית‪.‬‬
‫‪ .2‬בסיו) שלב התכנו יחתו) החבר על התכנית האדריכלית ועל ההסכ) ע) הדייר‪ ,‬ימלא‬
‫ויחתו) על תקנו הדיירי)‪.‬‬
‫‪ .3‬ביצוע התוספת הפרטית יהיה ע“י הקבל שייבחר ע“י הקיבו( לשיפו( הבית‪ ,‬או ע“י‬
‫”קבל פרטי“ בתנאי שאושר ע“י וועדת התכנו מראש ובהתא) לתכניות שאושרו ע“י‬
‫הקיבו(‪.‬‬
‫‪ .4‬חבר המבקש לבנות את התוספת הפרטית ע“י קבל אחר שאושר ע“י הקיבו(‪ ,‬יוכל לבצע‬
‫זאת רק לאחר מסירת המבנה לקיבו( וברצ‪.+‬‬
‫‪ .5‬לא בנה החבר תוספת פרטית ברצ‪ +‬ימתי שלוש שני) מסיו) העבודה ועד תחילת‬
‫הבנייה הפרטית‪.‬‬
‫‪ .6‬החבר יודיע על כ בתחילת השיפו( לפרוייקטור ויקבל ארכה נוספת למעבר לדירתו‬
‫המשופצת‪.‬‬
‫‪ .7‬החבר יהיה אחראי לכל פג) בחלק שנבנה על ידו‪ ,‬או בתפר ע) המבנה שנמסר על ידי‬
‫הקיבו(‪) .‬במידה והתוספת נבנתה ע“י ”קבל פרטי“(‪.‬‬
‫‪ .8‬בסיו) העבודה יוחזר מצב השטח לקדמותו בכל היבט‪) .‬נקיו גינו מסלעות וכיו“ב(‪.‬‬
‫‪ .9‬כל תוספת פרטית‪ ,‬לפי מחירי כתב הכמויות ובהתא) להסכ) הקבלני‪.‬‬
‫‪ .10‬החבר ישא בתוספת הארנונה‪ ,‬בבנייה הפרטית‪ ,‬במידה והקיבו( יידרש לכ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תקנו דיירי‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ 1.1‬כללי ‪ #‬הקיבו( מספק בית בגודל ‪ 95‬מ"ר‪ ,‬לאחר שיפו( והרחבה‪ ,‬כולל מפרט‬
‫פנימי על פי תכנו בסיסי של הקיבו( ועפ“י תקנו זה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬מטרת התקנו להבהיר ולהגדיר‪ ,‬עד כמה שנית את ההחלטות‪ ,‬הנהלי)‬
‫והאפשרויות הנוגעות ליכולת הבחירה של החבר‪.‬‬
‫‪ 1.3‬לצור ליווי הבנייה ימונה איש קשר‪ .‬מנהל פרוייקט מטע) מינהלת השיכו‪,‬‬
‫שתפקידו יהיה להסביר ולייש) את תקנו זה וללוות את שלבי התכנו‬
‫והבנייה‪,‬יחד ע) המשפחה‪ ,‬עבורה נעשה השיפו( וההרחבה‪.‬‬
‫‪ 1.4‬לתקנו זה ילווה תיק שרטוטי) ובה) מפרט הדירה וכ תיק דייר בו ימולאו‬
‫כל הסעיפי) הניתני) לבחירה ע"י המשפחה‪.‬‬
‫‪ 1.5‬על תיק השרטוטי) המהווה מעי חוזה יחתמו נציג מינהלת השיכו והמשפחה‪,‬‬
‫עבורה נעשה השיפו(‪.‬‬
‫‪ 1.6‬המתכנ בתקנו זה הינו אדריכל הקיבו( שנבחר ואושר על ידי וועדת התכנו‪.‬‬
‫‪ 1.7‬סעיפי) בתקנו זה רלוונטיי) ג) להרחבות פרטיות שלא במסגרת מינהלת‬
‫השיכו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מבנה וחומרי‬
‫‪ 2.1‬הצורה החיצונית של המבנה תהיה לפי התכנית המרחבית שתקבע ע"י הקיבו(‪.‬‬
‫‪ 2.2‬קירות ופתחי) במעטפת הבית‪ ,‬מיקומ)‪ ,‬גודל)‪ ,‬החומרי) והצבעי) מה)‬
‫עשויי)‪ ,‬יקבעו ע"י המתכנ‪.‬‬
‫‪ 2.3‬הגגות ‪ #‬כיוונ) וגודל)‪ ,‬הרעפי) וצורת)‪ ,‬יקבעו ע"י המתכנ‪ .‬גגוני) ‪ #‬צורת‬
‫הגגוני) תקבע ע"י המתכנ‪ ,‬כולל גגוני) פרטיי)‪ ,‬שינוי של החבר באישור ועדת‬
‫תכנו‪.‬‬
‫‪ 2.4‬אביזרי) וציוד הניתני) לבחירה ע"י החבר‪ ,‬יאושרו ע"י מנהל הפרוייקט‬
‫ובתנאי שאינ) נופלי) מהסטנדרט שנקבע‪.‬‬
‫‪ 2.5‬לא יבוצעו שינויי שלד במבנה אלא‪ ,‬בא) קיי) אילו( תכנוני ע"י המתכנ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח השטח והמגרש‬
‫‪ 3.1‬פיתוח השטח החיצוני יפורט בנפרד והמשפחה תקבל בתו סל השיפו(‪ ,‬נוי‬
‫בסיסי ומערכת השקייה על חשבו הקיבו(‪ .‬גינת הנוי הפרטית תהיה ע"ח‬
‫החבר‪ ,‬למעט מערכת ההשקייה‪ ,‬כפי שתקבע מינהלת השיכו‪ ,‬ובתאו) ע)‬
‫החבר‪.‬‬
‫‪ 3.2‬פיתוח השטח וגבולות המגרש יקבעו ע"י המינהלת‪ ,‬באופ שייאפשר חלוקה‬
‫למגרשי) בעתיד‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.4‬‬
‫תכנו אדריכלי‬
‫‪ 4.1‬לכל משפחה יוקצו ‪ 10‬שעות תכנו‪ ,‬יחד ע) האדריכל‪ .‬על המשפחה לחלק את‬
‫השעות לתכנו ראשוני‪ ,‬לתכנו פרטי)‪ ,‬מיקו) נקודות חשמל‪ ,‬גגוני) ומטבח‪.‬‬
‫על כל שעת תכנו מעבר לכ ישל) החבר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תמחיר‬
‫‪ 5.1‬על חריגות ממחירי האביזרי) בסטנדרט הנקוב בהמש ישל) החבר‪.‬‬
‫‪ 5.2‬עבור שעות מפגש ע) האדריכל‪ ,‬מעבר ל ‪ 10‬שעות‪ ,‬ישל) החבר‪.‬‬
‫‪ 5.3‬במידה ועלות אביזר עלתה פחות מהתקציב‪ ,‬יכול החבר להשתמש בתקציב כדי‬
‫לשדרג אביזר קבע אחר מהרשימה שלעיל‪.‬‬
‫‪ 5.4‬אי החבר יכול להמיר חסכו באביזר לכס‪ +‬בתקציבו‪.‬‬
‫‪ 5.5‬שינויי)‪ ,‬תו כדי בנייה‪ ,‬מהמפרט המוסכ) והחתו) שיבקש החבר‪ ,‬ישולמו על‬
‫ידו‪ ,‬אלא א) אושרו על‪#‬ידי המינהלת‪.‬‬
‫‪ 5.6‬מעבר לדירה שעברה השוואת תנאי דיור‪ ,‬על‪#‬פי תקנו דיור חדש המופיע‬
‫בהמש החוברת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תחזוקה‬
‫‪ 6.1‬הבנייה במפלס הראשי‪ ,‬לא כולל גגוני) ושטחי שירות‪) ,‬אלא א) סופקו על‪#‬ידי‬
‫המשק( ג) א) היא ‪ 110‬מ“ר תהיה כולה באחזקה מלאה של הקיבו(‪.‬‬
‫‪ 6.2‬בשאר חלקי המבנה ידאג הקיבו( לאחזקה מינימלית שתשמור על שלד המבנה‬
‫וקיו) מספר דרישות בסיסיות‪ ,‬כגו‪ :‬צבע חו(‪ ,‬אספקת מי)‪ ,‬חשמל וגז‪ .‬כל מה‬
‫שמעבר לכ יהיה על חשבו החבר‪.‬‬
‫‪ 6.3‬הקיבו( אחראי לתחזוקה שוטפת של ציוד ואביזרי) ברמה שנקבעה‪ ,‬אחזקת‬
‫ציוד ואביזרי) לאחר גמר השיפו( ‪ /‬הרחבה‪ ,‬תהיה בגובה עלות האחזקה‬
‫לפריטי) שאושרו ע"י הקיבו(‪ .‬העלות הנוספת תהיה על חשבו החבר‪.‬‬
‫*‬
‫ההחלטות הקיימות מופיעות בעמודי) ‪.21#18‬‬
‫‪11‬‬
‫מפרט בנייה לדירה במסגרת פרויקט השוואת תנאי דיור‬
‫כל המחירי) להל לפני מע"מ וכפופי) להסכ) של הקיבו(‪ ,‬ייבדקו פע) בשנה ע) הספקי)‬
‫אית) עובד הקיבו(‪.‬‬
‫ייתכנו שינויי) קלי) בטבלאות שלהל )במידת הצור(‪.‬‬
‫המחירי) ה) סדרי גודל בלבד והמחיר בשטח יקבע לפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫שטחי חו הדירה‬
‫שטח‬
‫חו‬
‫שבילי)‪,‬‬
‫דרכי גישה‬
‫מדרכה ראשית אחת לבית‬
‫ברוחב ‪ 1.5‬מטר מבטו‪.‬‬
‫מדרכות ראשיות ‪ 2‬מטר מבטו‪.‬‬
‫פיתוח‬
‫צמחייה‪,‬‬
‫פרטי)‬
‫גדר חיה בחזית הבית ולאור‬
‫שבילי) ציבוריי)‪ ,‬דשא בשטח‬
‫הפרטי עד ‪ 100‬מטר‪ ,‬השקייה‬
‫באמצעות קוצב השקייה של‬
‫הדשא‪ ,‬במידת האפשר‪ .‬צמחייה‬
‫אחרת ותוספת דשא ע“ח החבר‪,‬‬
‫דשא במרחב הציבורי לפי שיקול‬
‫דעת הנוי‪ .‬עצי) רק בשטחי‬
‫ציבור‪.‬‬
‫חנייה לכלי רכב תהיה עד ‪100‬‬
‫מטר מיחידת המגורי) או‬
‫לחילופי בריכוז‪ .‬לא תותר חנייה‬
‫במגרש הביתי‪.‬‬
‫מותר מחס מנותק רק בבנייה‬
‫קלה ובתנאי שיהיה במגרש‬
‫הדירה ובאישור וועדת תכנו‪.‬‬
‫מחסני) הממוקמי) כיו) שלא‬
‫במגרש הדירה יוזזו‪ .‬גודל המחס‬
‫לא יעלה על ‪ 7‬מ"ר‪.‬‬
‫חנייה לקלאבקאר משפחתי‬
‫תשולב בשביל הכניסה ובגגו‬
‫הבית בגודל ‪ 6‬מ"ר‪ .‬בחנייה‬
‫יותק שקע חשמל מוג מי)‪.‬‬
‫)האדריכל יכי סקיצה במסגרת‬
‫המבטי) של הבית(‬
‫חנייה‬
‫מבנה‬
‫מחס מנותק‬
‫שאינו‬
‫למגורי)‬
‫חנייה‬
‫לקלנועיות‬
‫ולקלאבקאר‬
‫שנית ע“י‬
‫הקיבו(‬
‫כוללת גג‪,‬‬
‫ע“ח הגו‪+‬‬
‫שנות את‬
‫הרכב‬
‫גווני‬
‫הבנייני)‬
‫‪12‬‬
‫במקומות ע) מגבלות שטח‬
‫ותשתית תהיה חנייה מרוחקת‬
‫משותפת למספר דיירי)‬
‫לפי מפת צבעי) שהאדריכל יכי‬
‫לכל אזור‬
‫שיחי) יישתלו‬
‫כ‪ 70#‬ס“מ מקו‬
‫המדרכה‪ ,‬כ‪10#‬‬
‫שתילי) לבית‬
‫ע"ח החבר‬
‫משטח וחשמל‬
‫ע"ח הקיבו(‬
‫גג‬
‫רעפי)‪ +‬קצה‬
‫גג‬
‫מזחלות בחלק הקדמי בלבד‪,‬‬
‫בהתא) לתיכנו האדריכלי‪.‬‬
‫שטוח‬
‫גמר ‪ #‬אטו) ומבודד‬
‫עלות המזחלת‬
‫והמרזב בגגו‬
‫הנבנה על‪#‬ידי‬
‫החבר יהיו‬
‫ע“ח החבר‬
‫איטו)‬
‫סטנדרטי‬
‫שאינו מותא)‬
‫לדריכה‬
‫ניקוז ‪ #‬לפי התכנו האדריכלי‬
‫מעקה גג והכנה למעקה ‪#‬‬
‫ע"ח החבר‪.‬‬
‫גגו‬
‫חבר שסוגר מרפסת רשאי לבנות‬
‫גגו על חשבונו‪ ,‬לפי תכנית‬
‫מאושרת ע"י וועדת תכנו‪ .‬סכמה‬
‫עקרונית ומידות ע"י אדריכל‬
‫הבית‪ .‬שטח הגגו לא יעלה ‪20‬‬
‫מ"ר ומרחקו מקוו קצה מגרש לא‬
‫מעקות‬
‫שביל‬
‫גישה‬
‫מדרגות‬
‫מזגני‬
‫יקט מ ‪ 3‬מ"ר‬
‫לפי תכנית עקרונית שתוגדר ע"י‬
‫סה“כ כל שטחי‬
‫הגגוני)‬
‫)פרגולה‪,‬‬
‫מחס בנוי‬
‫צמוד לבית‪,‬‬
‫גגו לקלנועית‬
‫וכיו“ב(‬
‫לא יעלו על‬
‫‪ 30‬מ“ר‪.‬‬
‫אדריכל הבית לכל הבתי)‪.‬‬
‫התכנית תתייחס למעקות‬
‫חיצוניי) ומעקות לחלונות‬
‫מונמכות ותעמוד בדרישות התק‪.‬‬
‫תכנו אדריכלי‬
‫של מעקות‬
‫תקניי) בלבד‪.‬‬
‫כשאיפה‪ ,‬יגיע לבית שביל גישה‪,‬‬
‫ללא מדרגות‬
‫שביל גישה‬
‫שלא במתווה‬
‫האדריכלי לפי‬
‫מחירי כתב‬
‫הכמויות‬
‫ייבנו ע"ח הקיבו( רק במידה ויש‬
‫אילו( טופוגרפי‪.‬‬
‫לפי ההחלטות הקיימות‪.‬‬
‫האדריכל יקבע את מיקו) מעבה‬
‫המזג כ שיהיה בנקודה שאינה‬
‫מפריעה לשכני) ומוסתרת במידת‬
‫האפשר‪ .‬תוספת עלות הצנרת‬
‫וההסתרה ע“ח המשק‪.‬‬
‫לפי ההחלטות‬
‫הקיימות‪:‬‬
‫מעל ‪ 4‬מטר‬
‫צנרת ע“ח‬
‫הקיבו( בצינור‬
‫מוביל‪.‬‬
‫עלויות ניקוזי)‬
‫והכנות אחרות‬
‫ע“ח החבר‬
‫‪13‬‬
‫יחידת המגורי‬
‫חלוקת‬
‫הפני‬
‫של‬
‫הדירה‬
‫חדר‬
‫משפחה‬
‫חדרי‬
‫שינה‬
‫מרפסת‬
‫‪ 18‬מ"ר‬
‫מחס‬
‫משולב‬
‫בנייה‬
‫נוספת ‪/‬‬
‫הרחבה‬
‫כניסה‬
‫מבואת‬
‫כניסה‬
‫אוורור‬
‫מטבח‬
‫ארונות‬
‫כיור‬
‫ברזי)‬
‫ציוד‬
‫משטח‬
‫חיפוי‬
‫קירות‬
‫‪14‬‬
‫החדר המרכזי בדירה‪.‬‬
‫לפחות ‪ 2‬חדרי שינה‪.‬‬
‫יכול החבר לצר‪ +‬את שטח המרפסת‬
‫לחלל הדירה על חשבונו ובכ חת)‬
‫על כתב וויתור למרפסת ומחס על‬
‫חשבו הקיבו(‪.‬‬
‫בתו המרפסת או בחלל הדירה‬
‫בגודל ‪ 4‬מ"ר‪ .‬חבר יכול לצרפו לחלל‬
‫הדירה ובכ חת) על כתב וויתור‬
‫למחס ע"ח הקיבו(‪.‬‬
‫על חשבו החבר לפי התכנו‬
‫האדריכלי של הקיבו(‬
‫במגבלות שהוגדרו ע“י ו‪ .‬תכנו‪.‬‬
‫לפי התכנו האדריכלי‪.‬‬
‫מבואת כניסה מקורה בגודל של‬
‫כ‪ 1.5 #‬מ"ר‪.‬‬
‫מטבח צמוד לקיר חיצוני ע) חלו‪.‬‬
‫או וונטה‪.‬‬
‫‪ 3.5 # 4‬מטר ארו תחתו‪,‬‬
‫‪ 3.5 # 4‬מטר ארו עליו במחיר‬
‫כלול ג) עיצוב המטבח‪.‬‬
‫התקנה שטוחה לפי בחירת הדייר‪.‬‬
‫ידית אחת פרח ‪ #‬מדגל ‪ /‬חמת‬
‫דג) אפולו‪/‬סלקטד‪,‬‬
‫פיה קשתית ארוכה‬
‫תוספות אינסטלציה כגו‪ :‬מי)‬
‫למקרר‪ ,‬תמי ‪ 4‬וכו‘ על חשבו החבר‪.‬‬
‫שיש קיסר מותא) לארו תחתו של‬
‫‪ 4‬מ"ר אור ע) פינה‪ .‬גימור ע)‬
‫סרגלי) ישרי) ‪ ,‬פתח לגז ופתח‬
‫לכיור‪.‬‬
‫‪ 3‬מ"ר קרמיקה‪.‬‬
‫מחיר יסוד ‪/5 58.40‬מ"ר‬
‫חלוקה פנימית נוספת ע"ח החבר‬
‫לפי מחירי כתב הכמויות‪.‬‬
‫מחיר מסובסד לפי החלטות‬
‫קיימות‪.‬‬
‫בתו שטח הדירה‬
‫לבחירת הדייר‪.‬‬
‫לפי טבלת הפרמטרי)‪.‬‬
‫לפי התכנו האדריכלי‪.‬‬
‫וונטה במקו) חלו‪.‬‬
‫‪5 18,875‬‬
‫הארו לא‬
‫יקט מ‪3.5#‬‬
‫מטר‪.‬‬
‫‪5 1,420‬‬
‫‪5 290‬‬
‫‪5 4,066‬‬
‫לפי הגדרות‬
‫משק‪#‬חו)‪.‬‬
‫לא יקט‬
‫מ‪ 3.5#‬מטר‪.‬‬
‫ממול(‬
‫להוסי‪ +‬סרגל‬
‫לקיר‪.‬‬
‫א) החבר יבחר חיפוי שיש יזוכה‬
‫בעלות עבודת הריצו‪ .+‬התקנת‬
‫קישוטי) מיוחדי) ופסיפס‬
‫ע“ח החבר‪.‬‬
‫אוורור‬
‫יחידת‬
‫מקלחת ‪+‬‬
‫שירותי‬
‫שירותי‬
‫נפרדי‬
‫ארונית וכיור‬
‫מקלחת‬
‫המקלחת תהיה צמודה לקיר חיצוני ע)‬
‫חלו‪ .‬דייר המוותר על קיר חיצוני ‪ #‬וונטה‪.‬‬
‫ארונית ‪ ,‬תו התחשבות בקרבה‪/‬ריחוק‬
‫מברז המקלחת‪.‬‬
‫כיור מקלחת דג) ‪.105‬‬
‫גובה תקרה מומל(‬
‫‪ 2.20‬מטר‬
‫‪5 1,638‬‬
‫ברז כיור‬
‫סלקטד מדגל מק"ט ‪78806‬‬
‫פיה קצרה‬
‫‪ 5 290‬לפי הגדרות‬
‫משק חו)‪.‬‬
‫ברז מקלחת‬
‫אינטרפו( ‪ 4‬דרכי‪ ,‬חמת בתו הקיר‪.‬‬
‫‪ 5 400‬לפי הגדרות‬
‫משק חו)‪.‬‬
‫אסלה‬
‫מושב אסלה תמר‪ ,‬ניאגרה‪.‬‬
‫לפי הגדרות משק חו)‪.‬‬
‫‪5 392‬‬
‫חיפוי קירות‬
‫עד לגובה משקו‪ .+‬מחיר יסוד ‪/5 58.40‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ 10‬מ“ר ע“ח הקיבו(‬
‫דלת מקלחת‬
‫מנעול‬
‫דלתות‬
‫רוחב דלת נטו של ‪ 70‬ס"מ‪.‬‬
‫אוורור‬
‫מנעול‬
‫דלתות‬
‫דלת‬
‫תפוס‪/‬פנוי‪.‬‬
‫שירותי) והמקלחת יהיו צמודי) לקיר‬
‫חיצוני ע) חלו‪.‬‬
‫דייר המוותר על קיר חיצוני ‪ #‬וונטה‪.‬‬
‫תפוס‪/‬פנוי‪.‬‬
‫רוחב דלת נטו של ‪ 70‬ס"מ‪.‬‬
‫עד לגובה ‪ 1.5 # 1.4‬מטר‪.‬‬
‫מחיר יסוד ‪ 5 58.40‬מ"ר‬
‫‪ 5‬מ“ר ע“ח הקיבו(‬
‫כיור‬
‫כיור נטילת ידיי) ‪ #‬חרסה דג) פטרה ‪40‬‬
‫לברז ח)‪/‬קר ידית אחת‪.‬‬
‫לפי הגדרות משק חו)‪.‬‬
‫‪5 459‬‬
‫ברז כיור‬
‫ברז ח)‪/‬קר ידית אחת מדגל ‪/‬חמת‬
‫לפי הגדרות משק חו)‪.‬‬
‫‪5 290‬‬
‫אסלה‬
‫מושב אסלה תמר‪ ,‬ניאגרה‪.‬‬
‫לפי הגדרות משק חו)‪.‬‬
‫חיפוי קירות‬
‫‪5 392‬‬
‫* ברזי הסטנדרט שיותקנו ה תוצרת מדגל‪/‬חמת‪ .‬נית להתקי ג שווה ער‪ %‬באישור משק חו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פתחי‬
‫דלת ראשית‬
‫דלתות‬
‫דלת מחס‬
‫דלת מחס מתכתית‪” ,‬סטנלי“‬
‫עד ‪ 5‬דלתות ע(‪.‬‬
‫בדלתות השירותי) אשנב ומנגנו‬
‫תפוס‪/‬פנוי‬
‫זכוכית‬
‫שקופה ‪ 4‬מ"מ‪.‬‬
‫פני)‬
‫חלונות‬
‫תריסי)‬
‫ומסגרות‬
‫חומרי‬
‫ריצו‪+‬‬
‫קירות‬
‫נגרות‬
‫על האדריכל להגדיר לפי אופי‬
‫העיצוב שית למבני)‪ .‬פרופילי‬
‫האלומיניו) לפי קליל ‪ 7000‬לב‬
‫או ‪.1700‬‬
‫ל ‪ 95 #‬מ"ר‪.‬‬
‫מחיר יסוד של ‪/5 58.40‬מ"ר‬
‫עד שלושה צבעי) לבחירה בצביעה‬
‫אחידה‪.‬‬
‫‪5 1,539‬‬
‫‪5 878‬‬
‫זכוכית בידודית‪,‬‬
‫טריפלקס או‬
‫ביטחו ע“ח‬
‫החבר‪.‬‬
‫מנגנו ידני‪.‬‬
‫מנוע ונקודת‬
‫חשמל ע“ח‬
‫החבר‪.‬‬
‫‪5 5,548‬‬
‫תקרות‬
‫צבע ‪ #‬פוליסיד לב‪.‬‬
‫ארונות‬
‫חישוב לפי‪ 2 :‬ארונות לדירת‬
‫משפחה ‪ 1.5 /‬ארונות לדירת יחיד‪.‬‬
‫‪5 10,660‬‬
‫למשפחה‬
‫‪ 5 6,539‬ליחיד‬
‫סה"כ ‪ 80‬נקודות חשמל הכוללות‬
‫שקעי)‪ ,‬מפסקי)‪ ,‬תאורה‪,‬‬
‫נקודות טלפו‪ ,‬נקודות טלוויזיה‪.‬‬
‫נקודות אלו יכללו ג) את תאורת‬
‫החו( לסוגיה‪.‬‬
‫יותקנו שעוני שבת ומוני)‪.‬‬
‫מחיר נקודה‬
‫נוספת לפי‬
‫‪ 5 125‬לנקודה‬
‫למעט נקודות‬
‫מיוחדות‪.‬‬
‫מטבח ‪ #‬פלואורסנט כפול ‪T5‬‬
‫‪5 176‬‬
‫מקלחת ‪ #‬גו‪ +‬מוג מי) ‪13X2‬‬
‫‪5 120‬‬
‫שירותי) ‪ #‬גו‪ +‬מוג מי) ‪13X2‬‬
‫‪5 120‬‬
‫תאורת חו( ‪ 1 #‬נורה ‪ PL‬אטומה‪.‬‬
‫‪5 176‬‬
‫חדרי) ‪ #‬נורת ליבו או‬
‫פלואורסנט ‪ 45X1‬רגיל‪.‬‬
‫‪5 176‬‬
‫חשמל‬
‫שקעי)‬
‫נקודות‬
‫חשמל‬
‫סוגי‬
‫המנורות‬
‫סוג אביזרי‬
‫החשמל‬
‫ארו‬
‫חשמל‬
‫‪16‬‬
‫דלת פלדה‪ .‬רוחב דלת כניסה‬
‫‪ 88‬ס"מ נטו‪ .‬דלת חו( נוספת על‬
‫חשבו החבר‪.‬‬
‫‪5 3,077‬‬
‫גייויס או לפי הגדרת החשמליה‪.‬‬
‫שקוע בקיר‪ .‬המיקו) יהיה‬
‫בהתייעצות ע) האדריכל‪.‬‬
‫ארו תקשורת‬
‫מתחתיו‪.‬‬
‫חלונות‬
‫תריסי‬
‫ורשתות‬
‫סלו ‪ 2 #‬חלונות ‪160 x 140‬‬
‫פינת אוכל ‪ 1 #‬חלו ‪140 x 120‬‬
‫מטבח ‪ 1 #‬חלו‬
‫‪90 x 160‬‬
‫חדר שינה ‪ 1 #‬חלו ‪140 x 120‬‬
‫שירותי) ומקלחת ‪ 1 #‬חלו ללא כיס וללא תריס ‪80 x 60‬‬
‫)כנ‪ ,+‬רפפה או קיפ פשוט(‬
‫‪ .1‬חלו ע) עומק או הגדלה ‪ #‬ע“ח החבר‬
‫‪ .2‬הגדלת חלונות בחזית הרחוב או יצירת הבלטה‬
‫באישור המינהלת בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬תריסי אור ע“ח החבר‪.‬‬
‫‪ .4‬מנוע לתריס גלילה ע“ח החבר‪.‬‬
‫‪ .5‬דלת יציאה למרפסת מאושרת על‪#‬פי הדג) בשכונה המערבית‪.‬‬
‫בבתי ”סבב ב‘“ ע“ח החבר‪.‬‬
‫קומה‬
‫שנייה‬
‫מרת'‬
‫שעת‬
‫מתכנ‬
‫כללי) לקומה שנייה‪ ,‬כגו‪:‬‬
‫גובה‪ ,‬גג וכיו"ב לפי כללי תכנית‬
‫עקרונית ע"י אדריכל הבית‪.‬‬
‫עד שטח דירה כולל‬
‫של ‪ 140‬מ“ר‪.‬‬
‫התכנו במסגרת‬
‫‪ 10‬השעות המוקצות‬
‫לחבר‪.‬‬
‫הבנייה ע"ח החבר‪,‬‬
‫במחירי כתב הכמויות‪.‬‬
‫מחויב באישור מהנדס כדי‬
‫לקבוע את צורת הביסוס‪ .‬צורת‬
‫הגמר תהיה לפי הכללי) בתקנו‬
‫זה על חשבו החבר‪.‬‬
‫עד שטח דירה כולל‬
‫של ‪ 140‬מ“ר‪.‬‬
‫התכנו במסגרת‬
‫‪ 10‬השעות המוקצות‬
‫לחבר‪.‬‬
‫הבנייה ע"ח החבר‪ ,‬לפי‬
‫מחירי כתב הכמויות‪.‬‬
‫בשכונה המערבית‬
‫אי אישור למרתפי)‪.‬‬
‫על כל שעה מעבר ל‪10#‬‬
‫השעות המוקצות ע"י‬
‫הקיבו(‪ ,‬כולל שעות‬
‫תכנו של האדריכל‪,‬‬
‫שלא ע) הדייר‪.‬‬
‫‪5 200‬‬
‫‪17‬‬
‫החלטות בנושאי דיור‬
‫אושרו באסיפה להעברה לקלפי ב ‪ 02‬לאוגוסט ‪2011‬‬
‫עבר בקלפי בתארי ‪2.9.2011‬‬
‫חלק ‪ 1‬שיפו בתי הקומתיי‬
‫בתי הקומותיי) ישופצו לסטנדרט של החוברת הורודה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נית יהיה להרחיב בהתחשב במגבלות תכנוניות‪ ,‬על חשבו הדייר ובהתא) לתקנו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מינהלת השיכו תבנה לוח מחירי) על פי קריטריוני) זהי) לאלו שנקבעו בשיפו( השכונות עד‬
‫‪.3‬‬
‫עתה‪.‬‬
‫חברי) בבתי קומתיי) המתחייבי) בכתב להישאר בדירת) כדירת קבע יקבלו שיפו( פנימי‬
‫‪.4‬‬
‫מיידי על פי תור‪ .‬השיפו( יותא) לטעמ) על פי תקנו השיפו(‪.‬‬
‫התור ייקבע על פי וותק החבר כמרכיב עיקרי‪ ,‬ובהתחשבות בגיל‪ ,‬שנות מגורי) בבתי‬
‫‪.5‬‬
‫קומתיי) ומועד השיפו( האחרו של הדירה‪.‬‬
‫משפחה צעירה הנכנסת למגורי) בבתי קומתיי) זכאית לשיפו( פני) לפני כניסתה לדירה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫השיפו( יהיה על פי מדדי) של ועדת תכנו‪/‬שיכו‪.‬‬
‫כדי להקל על התהלי יש לשאו‪ +‬לשיפו( של כל הדירות שבבני במהל אחד‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫חלק ‪ 2‬תור לדירה צמודת קרקע‬
‫חברי) בבתי קומתיי) המבקשי) לעבור לדירה צמודת קרקע ייכנסו לתור הכולל את כל‬
‫‪.8‬‬
‫הזכאי) לדיור קבע‪.‬‬
‫חברי) בבתי קומתיי) שהתחייבו להישאר בדירת) כדירת קבע )סעי‪ 4 +‬לעיל( לא ייכנסו‬
‫‪.9‬‬
‫לתור זה‪.‬‬
‫‪ .10‬אי לבנות תקנו דיור נפרד לדיירי בתי הקומתיי)‪ .‬יהיה תקנו דיור אחד עבור כול)‪.‬‬
‫‪ .11‬התור ייקבע על פי וותק החבר כמרכיב עיקרי‪ ,‬ובהתחשבות בגיל‪ ,‬שנות מגורי) בבתי‬
‫קומתיי) ומועד השיפו( האחרו של הדירה‪.‬‬
‫‪ .12‬משפחה שהייתה בחברות או במועמדות בזמ קבלת ההחלטה תהיה זכאית לדירה צמודת‬
‫קרקע לאחר ‪ 15‬שני) בדירה בבתי קומתיי) או קוד) לפי המצאי‪ ,‬ובהתא) ליכולת המשק‪.‬‬
‫חלק ‪ 3‬בנייה חדשה‬
‫הקיבו( יתחיל בנייה חדשה ב ‪.2012‬‬
‫‪.1‬‬
‫בנייה חדשה תהיה במקביל לשיפו( פנימי בבתי הקומתיי)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קצב הבנייה החדשה בשלוש שני) ראשונות יהיה ‪ 6‬עד ‪ 10‬דירות בשנה ועל פי יכולת‬
‫‪.3‬‬
‫המשק‪ .‬לאחר שלוש שני) ייקבע מחדש‪.‬‬
‫החל משנת ‪ 2012‬ואיל המשק יקציב סכו) של כ ‪ 10‬מיליו שקל בשנה לבנייה חדשה‬
‫‪.4‬‬
‫ולשיפו( בתי הקומתיי)‪ .‬בכפו‪ +‬ליכולת המשק‪.‬‬
‫שימוש בכספי תאגיד הנאמנות למטרה זו יחייב אישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫היחס בי השקעה בבנייה חדשה לבי השקעה בשיפו( בתי הקומתיי) יוחלט כל שנה‬
‫‪.6‬‬
‫לקראת תוכנית ההשקעות‪.‬‬
‫הבנייה תהייה על פי ‪ 2#3‬מודלי)‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.8‬‬
‫לא תתאפשר הרחבה של דירות שאינ דירות סטנדרט כל עוד קיימות דירות‬
‫סטנדרד זמינות למגורי)‪.‬‬
‫חלק ‪ 4‬זכויות דיור‪.‬‬
‫זכויות לדיור קבע ייקבעו לפי וותק‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫וותק ייחשב לפי הוותק הגבוה בי שני בני הזוג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דיור מלא )להל "דיור מלא"( ‪ #‬דירת קבע קרקעית כפי שמוגדרת בחוברת הורודה‪ ,‬או‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫דירה בבית קומתיי) א) הדיירי) הצהירו על כ‪.‬‬
‫דיור מלא לחבר יחיד רווק )להל "דיור מלא יחיד"( ‪ #‬עד גיל ‪ # 45‬דירת ‪ 60‬מ"ר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מעל גיל ‪ # 45‬דירת ‪ 75‬מ"ר או דירה בבית קומתיי) ‪ #‬לפי המצאי‪.‬‬
‫משפחה פרודה ע) ילד אחד או ללא ילדי) ‪" #‬דיור מלא יחיד" ע) שני חדרי שינה לכל אחד‬
‫‪.5‬‬
‫מבני הזוג‪.‬‬
‫משפחה פרודה ע) ‪ 2‬ילדי) ומעלה ‪ #‬אחד מבני הזוג "דיור מלא"‪ .‬ב זוג שני "דיור מלא‬
‫‪.6‬‬
‫יחיד" )ע) שני חדרי שינה (‪ .‬החלוקה על פי החלטת בני הזוג‪.‬‬
‫משפחה חד הורית ע) ילד אחד ‪" #‬דיור מלא יחיד" ע) שני חדרי שינה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫משפחה חד הורית ע) שני ילדי) ‪" #‬דיור מלא"‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫משפחה בה אחד מבני הזוג איננו חבר קיבו( ‪ #‬כמו סעיפי) ‪ 7‬ו ‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪ .10‬אלמ או אלמנה ע) ילד אחד או ללא ילדי) ‪" #‬דיור מלא יחיד" ע) שני חדרי שינה‪.‬‬
‫‪ .11‬אלמ או אלמנה ע) שני ילדי) ומעלה ‪" #‬דיור מלא"‪.‬‬
‫‪ .12‬הזכאי) ל"דיור מלא" יכול שייבחרו בדירה בבית קומתיי) כדירת קבע ואז יקבלו שיפו(‬
‫פנימי לפי בחירת)‪) .‬לפי סעי‪ 4 +‬בחלק ‪ 1‬לעיל(‬
‫חלק ‪ 5‬כללי‬
‫‪ .13‬מסמ זה כולו יהווה בסיס לבניית מנגנו מפורט לקביעת התור על ידי ועדת דירות ויובא‬
‫לאישור האסיפה‪.‬‬
‫‪ .14‬הגדרת המצב המשפחתי לצור החלטות אלה תיכנס לתוק‪ +‬מיו) קבלת ההחלטה באסיפה‪.‬‬
‫‪ .15‬החלטות אלה ייכנסו לתוק‪ +‬מיו) אישור) בקלפי‪.‬‬
‫‪ .16‬בכל מקרה של סתירה בי החלטות אלה להחלטות אחרות בתחו) הדיור גוברות החלטות‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫קיבו עי חרוד(איחוד‬
‫האסיפה הכללית‬
‫הצעת החלטה בעניי פתרונות דיור‪.‬‬
‫אושר במזכירות ביולי ‪2013‬‬
‫אושר בקלפי באוקטובר ‪2013‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪20‬‬
‫הרחבת דירות בבתי קומתיי) תהיה ללא יציאה מקו הבית הקיי) אלא על ידי חיבור‬
‫דירות פנימי והקטנת מספר הדירות בכל בית כפי הצור‪.‬‬
‫במקרה של הרחבת דירה בבתי קומתיי) מ ‪ 95‬מ"ר ל ‪ 110‬מ"ר ישל) חבר ‪5 1,500‬‬
‫לכל מ"ר‪ .‬בהרחבה מ ‪ 110‬מ"ר עד ‪ 140‬מ"ר ישל) החבר ‪ 5 2,700‬לכל מ"ר‪ .‬סכו) זה‬
‫ישול) על ההרחבה בלבד‪ .‬על שדרוגי) אחרי) ישל) החבר על פי השדרוג ובהתא)‬
‫לחוברת הורודה‪.‬‬
‫חבר הנכנס לדירה שעברה השוואת תנאי דיור זכאי לשיפו( דירתו על פי טבלת‬
‫הפרמטרי) לשיפו( המצורפת‪ .‬בנוס‪ +‬יקבל החבר סכו) של עד ‪ 50‬אל‪ 5 +‬לצור‬
‫התאמת הדירה לצרכיו‪ .‬סכו) זה מותנה בביצוע ההתאמות ויימסר מול הוכחת‬
‫תשלו)‪.‬‬
‫חבר הנכנס לדירה שעברה השוואת תנאי דיור ושהורחבה על ידי הדייר הקוד) ישל)‬
‫לקיבו( על כל מ"ר של הרחבה על פי המפתח שבסעי‪ 2 +‬לעיל‪.‬‬
‫במקרה בו חבר מסרב לדירה שהוצעה לו בשל גודלה סירוב זה לא ייפגע במיקומו של‬
‫החבר בתור לדיור‪.‬‬
‫לא נית יהיה לחלק דירה ששטחה מעל ‪ 95‬מ"ר על מנת להקטינה ולהתאימה‬
‫לדרישות הדייר החדש‪.‬‬
‫הרחבה שהיא בדר של מרת‪ +‬או עליית גג שה) בעלי כניסה נפרדת יועברו לרשות‬
‫הקיבו( בא) סירב הדייר החדש לשל) על שטחי) אלו‪.‬‬
‫טבלת השוואת פרמטרי לשיפו דירות למשפחה העוברת בפע הראשונה לדירת קבע‬
‫שיפו קט‬
‫השוואה מרפסת פתוחה ( השוואה מרפסת סגורה דירות מעל‬
‫פרמטרי‬
‫מבוגרי ( ‪77‬‬
‫( ‪ 95‬מ"ר על יסודות ‪ 100‬מ"ר‬
‫‪ 95‬מ"ר על יסודות‬
‫לשיפו‬
‫מ"ר‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫תשתיות מי‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫תשתיות ביוב‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫תשתיות חשמל‬
‫שינוי קל ‪ #‬בהתא)‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫שביל גישה‬
‫למיקו) דלת הכניסה‬
‫לא ‪ #‬אלא א) נדרש חדר‬
‫שינויי‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫שינה נוס‪ +‬על פי כללי‬
‫פנימיי‬
‫החוברת הורודה‬
‫החלפת מטבח‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫החלפת שיש‬
‫החלפת ריצו'‬
‫החלפת ארונות‬
‫בגדי‬
‫החלפת ארונית‬
‫אמבטיה‬
‫שיקו סביבתי‪/‬‬
‫נוי‪ /‬פיתוח‬
‫שינוי גודל חדרי‬
‫אמבטיה‬
‫שינוי בגג‬
‫לא‬
‫בהתא) לשינוי‬
‫לא‬
‫בהתא) לשינוי‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫כ‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫דלתות‬
‫כ‬
‫לא‬
‫לא ‪ #‬אלא א) הפתח קט‬
‫מ ‪ 80‬ס"מ ברוטו‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫חלונות‬
‫הגדלה ( ממ"ד‬
‫כ ‪ #‬על פי כללי‬
‫הגודל והמיקו)‬
‫המוגדרי) ע"י‬
‫הוועדה‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כ‬
‫פרטי ‪ #‬השתתפות לפי‬
‫החלטות המשק‬
‫פרטי ‪ #‬השתתפות לפי‬
‫החלטות המשק‬
‫לא‬
‫למינהלת השיכו שיקול דעת בקבלת שינוי מהטבלה המצורפת‪.‬‬
‫צבע חו‪ ,‬מבנה חיצוני‪ ,‬חזיתות ( על פי החלטות המינהלת בלבד‪.‬‬
‫החזרת מצב לקדמותו ( א לא יבוצע תו‪ %‬שלושה חודשי‪ ,‬הקיבו יבצע ויחייב את החבר‪.‬‬
‫בדירות קבע של ‪ 95‬מ"ר ומעלה‪ ,‬יינת סכו להתאמות אישיות בס‪. 50,000 %‬‬
‫‪21‬‬
‫הסכ לחבר הנכנס לדירת קבע‬
‫שנער ונחת) בעי חרוד איחוד ביו) _____‪;_____/_____/20‬‬
‫בי‪:‬‬
‫קיבו עי חרוד איחוד‬
‫קיבו( עי חרוד איחוד‬
‫)להל‪" :‬הקיבו("(‬
‫לבי‪:‬‬
‫‪ , _____________ .1‬ת‪.‬ז‪____________ .‬‬
‫מצד אחד‬
‫מעי חרוד איחוד‬
‫)להל‪" :‬החבר"(‬
‫‪ , _____________ .2‬ת‪.‬ז‪____________ .‬‬
‫מעי חרוד איחוד‬
‫)להל‪" :‬החברה"(‬
‫הואיל‬
‫מצד שני‬
‫והקיבו( החליט לבצע מהל מקי‪ +‬של השוואת תנאי דיור של חברי הקיבו(‪,‬‬
‫ובמסגרת זאת להרחיב את כל דירות הקבע בה מתגוררי) חברי הקיבו( לשטח‬
‫של ‪ 95‬מ"ר;‬
‫והואיל‬
‫והקיבו( החליט כי חברי הקיבו( יהיו רשאי) להגדיל את שטח הדירה מעבר ל‪95‬‬
‫מ"ר‪ ,‬א לא יותר מ‪ 140 #‬מ"ר‪ ,‬וזאת על חשבונ)‪ ,‬בהתא) להחלטות ולנהלי)‬
‫שהתקבלו בקיבו(‪ ,‬בכפו‪ +‬לכל די ובהתא) לתנאי הסכ) זה;‬
‫והואיל‬
‫והחבר והחברה )שיקראו להל ביחד ולחוד‪" :‬החברי)"( הינ) בני זוג‬
‫המתגוררי) יחדיו בדירה בקיבו(; )למחוק במקרה של חבר יחיד(‬
‫והואיל‬
‫החברי) מעונייני) לקבל מ הקיבו( הלוואה לצור מימו הוצאות נוספות‬
‫הנובעות משיפו( דירת) במסגרת פרויקט השוואת תנאי דיור )למחוק במקרה‬
‫והחבר אינו מקבל הלוואה(;‬
‫והואיל‬
‫והחברי) אינ) בהגדרת מקרה מיוחד כגו‪ :‬בעלי חוב כספי חריג או "חוב כרוני"‬
‫שאינו מוסדר; אי עמידה בחובת עבודה או המצאות בסכסו ע) הקיבו(‪.‬‬
‫והואיל‬
‫והקיבו( הסכי) לתת לחברי) הלוואה לצור מימו הוצאות נוספות הנובעות‬
‫משיפו( דירת) במסגרת פרויקט השוואת תנאי הדיור כאמור ולצור זה בלבד –‬
‫הכל בהתא) לתנאי הסכ) זה; )למחוק במקרה והחבר אינו מקבל הלוואה(;‬
‫‪22‬‬
‫אי לכ‪ %‬הוסכ והוצהר בי הצדדי כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬המבוא להסכ) זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫הרחבת הדירה‬
‫‪ .2‬מוסכ) בזה כי הדירה בה מתגוררי) או עוברי) לגור החברי) בקיבו( )להל‪" :‬הדירה"(‬
‫תשופ( ותורחב כ ששטחה הבנוי ברוטו יהיה ‪ 95‬מ"ר ע"ח הקיבו( או יותר מכ ע"ח החבר‪,‬‬
‫וזאת בהתא) לתכנו הנדסי וארכיטקטוני שייעשו באמצעות מתכנ שאושר ע"י הקיבו(‬
‫ולאחר שתוגש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנו ובניה‪.‬‬
‫‪ .3‬מוסכ) ומוצהר בזה כי ס העבודות הפרטיות ישול) על ידי החברי) בהתא) להוראות‬
‫הסכ) זה והתשלו) בפועל יהיה לפי מחירי יחידה בכתב הכמויות והמדידה בשטח בצירו‪+‬‬
‫מע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬עבודות השיפו( וההרחבה בדירה יבוצעו באמצעות קבל מתאי) שימונה ע"י‬
‫הקיבו(‬
‫לש) כ תחת פיקוחו של מפקח שימונה ע"י הקיבו(‪.‬‬
‫החברי) והקיבו( יעשו כמיטב יכולת) כדי לגרו) לכ שעבודות ההרחבה והשיפו( בדירה‬
‫יבוצעו במקביל לעבודות הרחבה ושיפו( שייעשו בדירות אחרות בקיבו( במסגרת מהל‬
‫השוואת תנאי הדיור‪ ,‬וזאת לצורכי ייעול‪ ,‬כדי לצמצ) ככל האפשר נזק לתשתיות‪ ,‬כדי‬
‫ב‪.‬‬
‫לקצר ככל האפשר‪ ,‬את מש ביצוע עבודות הבניה בתו אזורי המגורי) בקיבו( וכדי‬
‫לצמצ)‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬את המפגעי) וחוסר הנוחות הנגרמי) עקב כ לתושבי הקיבו(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מוסכ) ומוצהר בזה כי החברי) ישאו בכל העלויות של שינויי) בתכניות ובעבודות‬
‫השיפו( וההרחבה בדירה לפני ותו כדי ביצוע העבודות וכ בעלויות הנובעות מחיזוק‬
‫יסודות ושינויי שלד – ככל שיתבקשו שינויי) כאלה‪ ,‬עקב השינויי) שיזמו בדירה‪.‬‬
‫הזכויות בדירה‬
‫‪ .5‬א‪.‬‬
‫מוסכ) ומוצהר בזה ע"י שני הצדדי) כי כל הזכויות במקרקעי עליה) נמצאת הדירה‬
‫ובמקרקעי הסמוכי) לדירה‪ ,‬וכל הזכויות בדירה‪ ,‬הינ בבעלותו הבלעדית של הקיבו(‬
‫ומעמד) של החברי) בדירה היה והינו מעמד של ברי‬
‫רשות למגורי) בלבד‪ ,‬וזאת כל עוד לא יתקבלו בקיבו( החלטות אחרות בעני שיו‬
‫דירות‪.‬‬
‫ב‪ .‬להסרת ספק מודגש בזה כי השיפו( ו‪/‬או הרחבת הדירה לפי הסכ) זה‪ ,‬לרבות העובדה‬
‫שחלק מ השיפו( וההרחבה נעשו על חשבו החברי) – אי בה) כדי להקנות‪ ,‬וה) לא‬
‫יפורשו כמקני) לחברי) זכויות נוספות כלשה בדירה או בקשר לדירה‪ ,‬פרט‬
‫לזכויותיה) כברי רשות למגורי) כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ג‪ .‬מוסכ) ומוצהר בזה כי החברי) לא יהיו זכאי) בשו) מקרה‪ ,‬ג) א) יעברו שניה) או מי‬
‫מה) לדירה אחרת בקיבו(‪ ,‬ג) א) יעזבו‪ ,‬שניה) או מי מה)‪ ,‬את הקיבו( וג) א) יחדלו‬
‫להתגורר בדירה‪ ,‬שניה) או מי מה)‪ ,‬מסיבה אחרת כלשהי‪ ,‬להחזר הסכומי) שהשקיע‬
‫בשיפו( ו‪/‬או בהרחבת הדירה ולא תיער בעניי זה בי הקיבו( לבי החברי) התחשבנות‬
‫נוספת כלשהי מעבר למת הלוואה ופירעונה לפי הסכ) זה‪.‬‬
‫ההלוואה‬
‫‪ .6‬הקיבו( יית לחברי) הלוואה מיוחדת לצור מימו ההוצאות הנובעות מעבר‬
‫להשוואת תנאי הדיור ולצור זה בלבד‪ ,‬בהתא) לתנאי) אלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫סכו) ההלוואה )קר( יהיה ______________ ש"ח )בכל מקרה לא יותר ‪ #30,000‬ש"ח(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קר ההלוואה תהיה צמודה לעליית מדד המחירי) לצרכ כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד‬
‫הידוע ביו) מת ההלוואה והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בכל מועד החזר‪ .‬הקר‪ ,‬בצירו‪+‬‬
‫הפרשי ההצמדה כאמור לעיל‪ ,‬תישא ריבית בשיעור ‪ ___%‬לשנה ‪.________________/‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החברי) יחזירו לקיבו( את ההלוואה )קר ‪ +‬הפרשי הצמדה ‪ +‬ריבית( ב‪ #60‬תשלומי)‬
‫חודשיי) במש ‪ 5‬שני)‪ ,‬החל מחודש _______ ועד וכולל חודש _______ )להל‪" :‬תקופת‬
‫ההלוואה"( בהתא) ללוח הסילוקי המצור‪ +‬להסכ) זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי‬
‫נפרד ממנו ולא פחות מ ‪ _____ #‬ש"ח בשנה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בהנהלת החשבונות של הקיבו( יתנהל כרטיס חו"ז נפרד )להל‪" :‬הכרטיס"( בו יירשמו‬
‫סכו) ההלוואה הפרשי ההצמדה והריבית בגי ההלוואה וכל סכו) שישול) על חשבו‬
‫פירעו ההלוואה‪ .‬החברי) יקבל לעיונ) העתק של הכרטיס מידי רבעו‪ .‬החברי) יהיו‬
‫זכאי) לבקש ולקבל הבהרות לגבי הרישומי) בכרטיס‪ .‬מוסכ) בזה כי הרישומי) בכרטיס‬
‫ייחשבו כראיה לכאורה לנכונות)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מוסכ) בזה כי כל עוד לא החזירו החברי) את מלוא ההלוואה קר ‪ +‬ריבית כאמור לעיל‪,‬‬
‫לא יועברו בפועל לחברי) סכומי) שיגיעו לה) מ הקיבו( בגי חיסכו אישי ו‪/‬או‬
‫דיווידנדי) ו‪/‬או בונוס‪ ,‬ככל שיחולקו כאלה בתקופת ההלוואה‪ ,‬ו‪/‬או כל סכו) אחר‬
‫שיחליט הקיבו( להעניק לחבריו מעבר לתקציב הכולל הרגיל‪ .‬סכומי) אלה ייחשבו‬
‫ויירשמו בכרטיס כסכומי) ששולמו ע"י החברי) על חשבו פירעו ההלוואה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫החזר ההלוואה ו‪/‬או עלויות בנייה פרטית‬
‫כל האמור במסמ‪ %‬זה בנוגע להלוואה אמור ג להחזרי עלויות תוספות בנייה פרטיות‬
‫‪ .7‬מוסכ) בזה כי כל עוד החברי) מתגוררי) בקיבו( וכל עוד לא יחולו בקיבו( שינויי) מהותיי)‬
‫בסידרי הצריכה והתיקצוב – ינכה הקיבו( אחת לחודש מתקציב) של החברי) את סכו)‬
‫ההחזר החודשי על פי לוח הסילוקי‪.‬‬
‫‪ .8‬מוסכ) בזה כי א) בתקופת ההלוואה יווצר בתקציב) של החברי) או בתקציבו של מי מה)‪,‬‬
‫חוב שהוא לדעת הקיבו( בלתי סביר וחוב זה לא יסולק או יצומצ) להנחת דעת הקיבו(‪,‬‬
‫לאחר שהקיבו( דרש בכתב לסלק או לצמצ) את החוב‪ ,‬או לחילופי‪ ,‬א) לא יחזירו החברי)‬
‫את ההלוואה עד תו) תקופת ההלוואה ‪ #‬יהיה הקיבו( רשאי שלא להעביר בפועל לחברי)‬
‫סכומי) שיגיעו לה) או למי מה) בגי מענק בגי הורי) ו‪/‬או תקציב חתונה וכיוצ"ב‪ ,‬אלא‬
‫לזקו‪ +‬סכומי) אלה על חשבו החזר החוב ו‪/‬או ההלוואה וסכומי) אלה ייחשבו ויירשמו‬
‫כסכומי) ששולמו ע"י החברי) על חשבו החוב בתקציב ו‪/‬או על חשבו פירעו ההלוואה‪,‬‬
‫ובנוס‪ +‬יהיה הקיבו( רשאי לנקוט באמצעי) נוספי) עד לסילוק החוב‪.‬‬
‫‪ .9‬בקרות אחד או יותר מ המקרי) הבאי) – תעמוד היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה כפי‬
‫שתהיה אותה עת עפ"י הכרטיס לפירעו מיידי והחברי) מתחייבי) כי מיד ע) קרות) של‬
‫המקרי) הנ"ל או אחד מה)‪ ,‬ה) ישלמו לקיבו( את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של‬
‫ההלוואה‪ ,‬לרבות הפרשי ההצמדה והריבית שיתווספו עליה) עד לאותו מועד מיד ע) דרישת‬
‫הקיבו(‪:‬‬
‫א‪ .‬החברי) או מי מה) עזבו את הקיבו(‪.‬‬
‫ב‪ .‬החברי) או מי מה) הלכו לעולמ) חו"ח – ובמקרה זה יחול האמור בסעי‪)11 +‬ג( להל‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫כמו כ יהיה הקיבו( רשאי לדרוש את החזר היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה לרבות‬
‫הפרשי הצמדה וריבית שיתווספו עליה עד לאותו מועד במקרה וחלו בקיבו( שינויי)‬
‫משמעותיי) בסידרי הצריכה והתיקצוב במסגרת של הסדר מסוג "רשת ביטחו" ו‪/‬או "שכר‬
‫דיפרנציאלי" ו‪/‬או "מודל משולב" ו‪/‬או כל הסדר אחר שיש בו קשר בי הכנסתו של החברי)‬
‫לבי התמורה ו‪/‬או התקציבי) שהוא מקבל מ הקיבו(‪ ,‬ו‪/‬או יחול שינוי בסיווגו של הקיבו(‬
‫לסיווג של "קיבו( מתחדש" או לכל סיווג אחר שאיננו "קיבו(" או "קיבו( שיתופי"‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .11‬להבטחת החזר ההלוואה‪ ,‬בנוס‪ +‬ומבלי לפגוע באמור בסעיפי) ‪ 10‬ו‪ #6‬לעיל‪ ,‬מוסכ) בזה בי‬
‫הצדדי) כדלקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬החברי) ימשכנו לטובת הקיבו( במישכו רשו) את כל זכויותיה) ואת כל הסכומי)‬
‫המגיעי) ואשר יגיעו לה) בגי "חיסכו אישי" מקופת הגמל ו‪/‬או קר השתלמות‬
‫שהפקיד עבור) הקיבו( או המשולמת ע"י מעביד חיצוני ‪ .‬החברי) ייתנו הוראה בלתי‬
‫חוזרת לקופה ו‪/‬או לקר הנ"ל‪ ,‬לפיה הכספי) המופקדי) בה לזכות מי מה) לא יועברו‬
‫אליה) ללא אישור בכתב חתו) ע"י הקיבו(‪.‬‬
‫ב‪ .‬החברי) מאשרי) כי ידוע לה) ומקובל עליה) כי על פי החלטות הקיבו( בעניי שיו‬
‫נכסי) יצרניי) מחודש ‪) 1/03‬המכונות "החלטות שנ"י"(‪:‬‬
‫ב‪ .1.‬א) יל מי מה) לעולמו לפני גמר החזר ההלוואה‪ ,‬ו‪/‬או א) יחליט הקיבו( על‬
‫מימוש דמי הורשה בחייו של החבר‪ ,‬כי אז יהיה הקיבו( ו‪/‬או תאגיד הנאמנות של‬
‫הקיבו( רשאי) לקזז את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה מסכו) "דמי‬
‫ההורשה" שיגיעו לחבר או ליורשיו מכוח החלטת שנ"י‪.‬‬
‫ב‪ .2.‬א) יהיה מי מה) זכאי לקבל מ הקיבו( ו‪/‬או מתאגיד הנאמנות של הקיבו( סכו)‬
‫נוס‪ +‬כלשהו‪ ,‬יהיה הקיבו( ו‪/‬או התאגיד הנאמנות של הקיבו( רשאי לקזז מסכו)‬
‫זה את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫א) יעזוב מי מה) את הקיבו( לפני שהוחזרה מלוא ההלוואה – יהיה הקיבו( רשאי‬
‫לקזז מסכו) דמי העזיבה שיגיעו לעוזב על פי הכללי) שיהיו בתוק‪ +‬אותה עת‪ ,‬או מכל‬
‫סכו) אחר שיגיע לו מ הקיבו( ביו) עזיבתו‪ ,‬את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה‪,‬‬
‫כפי שתהיה אותה עת‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫א‪ .‬החבר והחברה יקיימו את התחייבויותיה) לפי הסכ) זה שניה) ביחד וכל‬
‫אחד מה) לחוד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫להסרת ספק מודגש בזה כי החבר ערב בערבות אישית לקיו) כל התחייבויות‬
‫החברה לפי הסכ) זה והחברה ערבה בערבות אישית לקיו) כל התחייבויות החבר‬
‫לפי הסכ) זה‪.‬‬
‫א) ייפסקו חייה) המשותפי) של החבר והחברה מסיבה כלשהי‪ ,‬לרבות פרידה‪,‬‬
‫גירושי‪ ,‬עזיבה או פטירה חו"ח‪ ,‬יהיה הקיבו( רשאי לתבוע מכל אחד מה) את‬
‫החזר מלוא יתרת החוב בגי ההלוואה )ובלבד שלא יידרשו החברי) לכפל תשלו)(‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫שונות‬
‫א‪.‬‬
‫אי לשנות תנאי מתנאי הסכ) זה אלא על יסוד מסמ בכתב החתו) על ידי מורשי החתימה של‬
‫הצדדי) להסכ) זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צד לא ייראה כאילו ויתר על זכות כלשהי על פי הסכ) זה משו) שיימנע מלתבוע סעד על פי‬
‫הסכ) זה או משו) התנהגותו בקרות הפרה כלשהי של הסכ) זה המזכה אותו לתבוע על פיו‪.‬‬
‫כל ויתור על זכות על פי הסכ) זה ייעשה א ורק במסמ בכתב וחתו) על ידי הצד המוותר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫זכויותיה) וחובותיה) של החברי) על פי הסכ) זה‪ ,‬כול או מקצת‪ ,‬אינ ניתנות להעברה לאחר‪.‬‬
‫פתרו מחלוקות‬
‫א‪.‬‬
‫במקרה ויתגלעו בי הצדדי) סכסוכי) ו‪/‬או חילוקי דעות הנובעי) מהבנייה והצדדי) לא יצליחו‬
‫ליישב) ו‪/‬או לקובע) בכוחות עצמ)‪ ,‬ינסו הצדדי) ליישב את חילוקי הדעות בדר של גישור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגישור יופעל על ידי המזכירות ובתיאו) ע) מינהלת השיכו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שלב הגישור יהיה מוגבל לישיבות בודדות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫העלות לחבר תהיה ‪ 15%‬מעלות הגישור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגישור יתבצע ע"י משרד גישור כפי שיקבע הקיבו(‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לא באה המחלוקת על פתרונה בדר של גישור יובא הנושא להכרעת האסיפה הכללית‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדי) על החתו)‪:‬‬
‫_______________‬
‫_______________‬
‫הקיבו‬
‫החבר‬
‫________________‬
‫החברה‬
‫ב זוג שאינו חבר מצהיר בזאת כי כל האמור בהסכ לעיל מוסכ עליו והינו צד לכל התחייבויות‬
‫ב זוגו החבר‪ .‬ידוע לב הזוג כי שיפו הדירה יחייב תוספת לשכר הדירה המשול על ידו בהתא‬
‫להחלטות הקיבו ועדכונ מעת לעת‪.‬‬
‫ש______________________________ ת‪.‬ז‪_______________________.‬‬
‫חתימה____________________________________‬
‫‪27‬‬
‫תיקצוב רב שנתי לפרוייקט השוואת תנאי דיור‬
‫‪.1‬‬
‫תקציב השוואת תנאי דיור הינו חלק מתכנית הדגלי) בהתא) לתכנית הדגלי)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כספי) שלא נוצלו למטרה זו ייצברו משנה לשנה למימוש בעתיד‪.‬‬
‫תקציב זה ייבח בתחילת כל שנה במסגרת התכנית הכספית של הקיבו( וכשאיפה‬
‫‪.4‬‬
‫יקצה הקיבו( כ‪ 5#‬מיליו ‪ 5‬לשנה במש ‪ 6‬השני) הקרובות‪.‬‬
‫החלטה זו תיבח כל שנה לאור יכולת המשק‪.‬‬