תקנון קאנטרי רמת גן

‫ט ו פ ס ה ר ש מ ה ‪ -‬קאנטרי רמת‪-‬גן‬
‫**************************************************************‬
‫שם משפחה________________ שם פרטי________________ ת‪.‬ז‪ ________________ .‬ת‪ .‬לידה_____________‬
‫רחוב __________________________________ מס'_____ עיר__________________ מיקוד______________‬
‫טלפון _________________________‬
‫נייד ________________________‬
‫כתובת מייל ____________________________________________________‬
‫אופן הצטרפות‪:‬‬
‫מס' חבר‬
‫חידוש‬
‫פרסום‬
‫_______________‬
‫אינטרנט‬
‫תוקף המנוי‪ __________ :‬תאריך הצטרפות____________‬
‫סוג מנוי _______________‬
‫סוג תשלום ___________________‬
‫נלווים‪:‬‬
‫שם משפחה _________ שם פרטי_________ ת‪.‬ז_____________ ת‪ .‬לידה_________ נייד ________________‬
‫שם משפחה _________ שם פרטי_________ ת‪.‬ז_____________ ת‪ .‬לידה_________ נייד ________________‬
‫שם משפחה _________ שם פרטי_________ ת‪.‬ז_____________ ת‪ .‬לידה_________ נייד ________________‬
‫•‬
‫בריאות ‪ -‬הריני מצהיר שמצב בריאותי תקין ואינני סובל ממחלה או ליקוי בריאותי האוסר עלי פעילות ספורטיבית‬
‫כל שהיא בבריכה ומתקניה‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הריני מתחייב לעבור בדיקה רפואית וכן בדיקה תקופתית מעת לעת‬
‫ולפעול על פי המלצות הרופאים המטפלים על פי הצורך‪ ,‬ואני מודע לכך שהקאנטרי אינו אחראי לבעיה רפואית או‬
‫לנזק שיתגלה אצלי לאחר ההרשמה‪.‬‬
‫כמו כן הנני מתחייב להמציא אישור רפואי המאשר השתתפות בפעילות‪.‬‬
‫•‬
‫תשלום ‪ -‬הריני מתחייב לשלם את כל התשלומים מראש עד תום תקופת המנוי או הרישום‪ ,‬וידוע לי כי בכל מקרה‬
‫הקאנטרי אינו מחזיר דמי רישום או תשלומים ששולמו‪.‬‬
‫בנוסף הובא לידיעתי שאין אפשרות להשהות‪/‬לעכב‪/‬להקפיא מנוי מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫דמי המנוי לא יוחזרו במקרה של הפסקת הפעילות‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫•‬
‫אחריות ומשמעת ‪ -‬אני מודע לכך שמתקני הקאנטרי על כל פעילויותיו )חדר‪-‬כושר‪ ,‬בריכות‪ ,‬חוגים‪ ,‬סאונות( פועלים‬
‫על פי הוראות בטיחות וכללי משמעת‪ ,‬ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו‪ .‬לא תהיה לי עילה לתביעה כל‬
‫שהיא במקרה של הפרת משמעת וכללי התנהגות במקום‪.‬‬
‫)רצ"ב מסמך נהלים(‬
‫•‬
‫פעילות ותכנים ‪ -‬קבלתי הסבר מקיף על אופי הפעילות ותכניה יחד עם זאת אני מודע לכך שבשל אופי הפעילות‬
‫ומגבלות הזמן יתכנו מעת לעת שינויים בלוח הפעילות וזמניו‪.‬‬
‫•‬
‫תקנון ‪ -‬קיבלתי את תקנון ההרשמה‪ ,‬ההשתתפות והפעילות בקאנטרי‪ ,‬קראתי אותו בעיון וקיבלתי על עצמי את‬
‫תכניו ומהותו‪.‬‬
‫אני מאשר כי חתימתי על מסמך זה מהווה אישור לכך שעיינתי וקראתי את תקנון הקאנטרי‪ ,‬וקיבלתי על עצמי את כל‬
‫הכללים וההתחייבויות העולים ממנו ומאשר בחתימתי את טופס ההרשמה שלעיל‪.‬‬
‫_______________________________‬
‫חתימה‬
‫_______________________________‬
‫תאריך‬
‫תקנון למנויים ואורחים בקאנטרי רמת‪-‬גן‬
‫התקנון נועד להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו‪/‬או האורחים וכן שמירת הציוד במקום‪ ,‬וזאת‬
‫בכדי להבטיח כי הקאנטרי ינוהל ברמה גבוהה‪ ,‬לשביעות רצונם של כל המנויים והאורחים‪.‬‬
‫הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח‪ ,‬ללא החזר כספי‪ ,‬במקרה‬
‫והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים‪ ,‬או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו‪/‬או את האחרים או שגרם נזק‬
‫במתכוון‪ .‬היה והנזק ייגרם במתכוון‪ ,‬יחויב המנוי ‪ /‬אורח במלוא מחיר תיקון הנזק‪.‬‬
‫ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם‪ ,‬אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו בקאנטרי‪,‬‬
‫לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת‪ ,‬כלפי צוות הקאנטרי‪ ,‬המנויים או האורחים‪.‬‬
‫נהלי רישום והשתתפות‬
‫‪ .1‬המנוי תקף מיום הנפקתו במשרדי הרישום‪.‬‬
‫‪ .2‬המנוי אינו ניתן להעברה‪ .‬העברת המנוי לאדם אחר‪ ,‬כרוכה בדמי טיפול של ‪.₪ 150‬‬
‫‪ .3‬דמי המנוי לא יוחזרו במקרה של הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ .4‬תג אלקטרוני )צ'יפ( של המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה‪ ,‬העברתו לאדם אחר תגרום לביטולו‪ .‬בכל מקרה של‬
‫הונאה‪ ,‬יוחרם הכרטיס עד לברור בהנהלת החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬הרישום למשפחה הנו ל "בית אב" בלבד‪ ,‬דהיינו הורים וילדיהם עד גיל ‪ 18‬וכן חיילים בשירות חובה‪ .‬ברישום‬
‫שני בני משפחה מחיר המנוי יחושב לפי מחיר של זוג‪.‬‬
‫‪ .6‬יש לרכוש תג אלקטרוני – צ'יפ בעלות של ‪ ₪ 40‬אשר ישמשו כפיקדון )בתום המנוי לכשיוחזר התג למשרד‪ ,‬יוחזרו‬
‫דמי הפיקדון למנוי(‪.‬‬
‫במקרה של אובדן ו‪/‬או גניבת התג האלקטרוני‪ ,‬יונפק תג חדש בתנאים הבאים‪:‬‬
‫בעל המנוי יצולם צילום עדכני וברור וישלם סכום של ‪ ₪ 40‬עבור הנפקת תג חדש ודמי טיפול‪ ,‬בשום מקרה לא‬
‫תותר הכניסה לשטח המרכז ללא התג‪.‬‬
‫‪ .7‬ארונית ‪ -‬ניתן לשכור תא אישי תמורת תשלום לתקופת מנוי אחת בלבד‪ .‬אין ההנהלה אחראית לאובדן‪ ,‬גניבה‪,‬‬
‫ו‪/‬או נזק שייגרם‪.‬‬
‫בעל מנוי שלא יחדש את חברותו בתום תקופת המנוי או יחדש מנוי ולא ישלם עבור הארונית‪ ,‬יתבקש לפנותה לא‬
‫יאוחר מחמישה ימים מיום תום תקופת המנוי‪.‬‬
‫במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת הבריכה תפנה חפציו ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה של‬
‫הארונית‪.‬‬
‫‪ .8‬ילד מגיל שלוש ומעלה חייב בכרטיס כניסה בתשלום‪.‬‬
‫‪ .9‬רוכשי כרטיסים חד פעמיים לא יורשו להשתמש בחדר כושר‪ ,‬בחוגים ובשאר הפעילויות של הקאנטרי המיועדות‬
‫למנויים בלבד‪.‬‬
‫‪ .10‬חריגים ‪ -‬להקפאת מנוי‬
‫הקפאת מנוי ‪ -‬תקופה בה תתאפשר היעדרותו של מנוי מהפעילות השוטפת בקאנטרי‪ ,‬ללא הפסקה וללא ביטול‬
‫התשלומים השוטפים בגין המנוי‪ ,‬ובאישור מנהל הבריכה‪ ,‬וזאת בכפוף לנסיבות שיפורטו להלן‪:‬‬
‫• מילואים ]מעל שבועיים[‪.‬‬
‫• היעדרות עקב מצב בריאותי מעל חודש ימים‪.‬‬
‫• נסיעה לחו"ל מעל חודש ימים‪.‬‬
‫בקשה להקפאת המנוי תתקבל בכתב בלבד בנימוק הנסיבות ובצירוף אסמכתאות מתאימות‪.‬‬
‫בהקפאת המנוי יזוכה המנוי בקיזוז כספי בלבד )לא בהחזר תקופת המנוי‪/‬החזר כספי( לעונת המנויים הבאה‪,‬‬
‫בהתאם למשך תקופת ההקפאה שאושרה ללא התחשבות בתקופת "הבונוס"‪ ,‬באם תהיה‪.‬‬
‫)"בונוס" ‪ -‬למשל מנוי שנתי ל ‪ 12‬חודשים ועוד תקופת בונוס של ‪ 3‬חודשים( החישוב להקפאה חלקית במנוי‬
‫זוגי‪/‬משפחתי‪ ,‬יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם האחרון ועד הנרשם הראשון‪.‬‬
‫)ההנהלה שומרת לעצמה הזכות לשנות ולהגביל את תקופת ההקפאה(‪.‬‬
‫חריגים לביטול מנוי )הפסקת חברות במועדון(‬
‫המנוי בקאנטרי מאפשר שימוש יום יומי וחופשי בכל מתקני הבריכה המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות‬
‫השנה‪ .‬במהות העסקה קיימת הטבה )מחיר חודשי מוזל( למשלימים את כל תקופת ההתחייבות עד לסיום תקופת‬
‫המנוי ‪.‬‬
‫בביטול המנוי לא תוענק ההטבה והחישוב יתבצע בהתאם לשינוי תקופת המנוי וחישוב התקופה שנוצלה בפועל‪) ,‬ללא‬
‫התחשבות ב"תקופת הבונוס"(‪.‬‬
‫ביטול המנוי בכפוף לנסיבות שיפרטו להלן‪:‬‬
‫מעבר לעיר אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫מצב בריאותי שאינו מאפשר פעילות גופנית בצירוף אישורים רפואיים המעידים על כך‪.‬‬
‫•‬
‫החישוב לביטול המנוי זוגי‪/‬משפחתי‪ ,‬יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם האחרון ועד הנרשם הראשון‪.‬‬
‫ביטול מנוי‬
‫בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד בנימוק הנסיבות ובצירוף אסמכתאות מתאימות‪.‬‬
‫‪ .1‬עד ‪ 14‬יום מיום ההרשמה‪ ,‬יוחזר הסכום המלא בקיזוז של ‪ 5%‬או ‪ ₪ 100‬הנמוך מביניהם‪.‬‬
‫‪ .2‬מעל ‪ 14‬יום מיום ההרשמה‪ ,‬יוחזר סכום חלקי בקיזוז ‪ 15%‬מעלות המנוי‪.‬‬
‫נהלים כללים‬
‫‪ .1‬על בעל המנוי להישמע לכל ההוראות‪ ,‬הנהלים והתקנון המופצים על ידי הנהלת הקאנטרי באמצעות פרסומים‬
‫בכתב או בשטח הבריכה‪ ,‬כמו כן על המנוי להישמע להוראות בעל פה של עובדי הבריכה‪ .‬כמו כן‪ ,‬חובה להזדהות‬
‫על ידי תג אלקטרוני‪ ,‬ועובד החברה רשאי להעביר את התג לבירור במשרדי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬בעל המנוי מחויב בשמירת רכוש הקאנטרי‪ ,‬שמירה על הניקיון והצמחייה‪.‬‬
‫‪ .3‬זמני פתיחת וסגירת הקאנטרי על כל מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות‪ ,‬והנהלת‬
‫הקאנטרי רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלו לידיעתם של המנויים מבעוד‬
‫מועד‪ ,‬באמצעות לוחות המודעות ו‪/‬או אמצעי פרסום אחרים‪.‬‬
‫‪ .4‬אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים בשטח המתקנים‪ ,‬והנהלת הקאנטרי אינה אחראית לרכוש שנעזב‬
‫בשטח‪ ,‬במלתחות או בתאים‪.‬‬
‫‪ .5‬הורים ו‪/‬או מלווים הינם אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם בכל זמן שהותם של הילדים בשטח הבריכה‪ .‬הפרת‬
‫הסדר על ידי הילדים‪ ,‬עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם‪.‬‬
‫‪ .6‬השימוש במתקני הספורט הקאנטרי רק בבגדי ספורט מלאים ולפי תקנון‪ ,‬סוג הפעילות והמתקן‪.‬‬
‫‪ .7‬אין להכניס לבריכה משקאות חריפים‪ ,‬משחקי קלפים‪ ,‬מזל והימורים בכסף ‪ -‬אסורים‪.‬‬
‫‪ .8‬כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח הבריכה ‪ -‬אסורה בהחלט‪.‬‬
‫‪ .9‬אין להיכנס לתחום משרדי החברה בבגד ים או פלג גוף חשוף‪.‬‬
‫‪ .10‬חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך‪.‬‬
‫יש לשמור על הניקיון במרכז ובמלתחות‪ .‬חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח‪ ,‬ובצבעים לשיער בשטח‬
‫המועדון בכלל‪.‬‬
‫‪.11‬הקפיטריה‪ ,‬הספא ושירותים אחרים הניתנים בשטח הקאנטרי ע"י זכיינים שונים‪ ,‬באחריות בעלי הזיכיון בלבד‬
‫ואין הקאנטרי נושא באחריות כלשהי לגביהם‪.‬‬
‫נהלי התנהגות בבריכות השחייה‬
‫בעל מנוי הנכנס לשטח הבריכה ינהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי הנהלת הבריכה ותקנות משרד הבריאות‪.‬‬
‫שמירה קפדנית על כל כללי המשמעת בבריכה היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה‪.‬‬
‫עיקרי ההוראות כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חובה להישמע להוראת המצילים או עוזרי המצילים‪ ,‬סדרנים וכן עובדי הבריכה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעלי שיער ארוך‪ ,‬חייבים לחבוש כובע ים‪ ,‬והמציל רשאי להוציא מתרחץ שנכנס ללא כובע ים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫הכניסה לשטח המרוצף והמגודר סביב הבריכה ובמים‪ ,‬אך ורק בבגד ים‪ .‬הכניסה בנעלים או במכנסים קצרים‬
‫או אחרים‪ ,‬אסורה בהחלט‪.‬‬
‫הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור‪ ,‬פצעים‪ ,‬הצטננות‪ ,‬דלקות עיניים או מחלות מדבקות‬
‫אחרות‪ .‬כמו גם אדם שאינו שולט בצרכיו לא יוכל להיכנס לבריכה השחייה )גם עם טיטול(‬
‫הכניסה לשטח הבריכה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בטרם הכניסה לשטח הבריכה ‪ -‬יש להתקלח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אזור בבריכה המסומן )באמצעות מסלול או שלט( כאזור שחייה לכיוון אחד‪ ,‬הוא אזור המיועד לשחייה בלבד‪,‬‬
‫או לימוד שחיה‪ .‬באזור זה אין קופצים או נחים על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אין להכניס אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכה‪ ,‬וכן אסור לעשן בשטח הבריכה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הכנסת כלי זכוכית או כל כלי שביר אחר מכל סוג לשטח הבריכה ‪ -‬אסורים בהחלט‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .10‬בבריכה מתקיימים באופן מתמיד אימוני שחיה כל השנה‪.‬‬
‫‪ .11‬הנהלת הבריכה רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכה השחייה‪ ,‬והודעה על כך תתפרסם‬
‫בלוחות המודעות בבריכה‪.‬‬
‫‪ .12‬אין לאפשר כניסת ילדים שאינם יודעים לשחות לתחומי הבריכות ללא ליווי מבוגר‪.‬‬
‫‪ .13‬אסורה ריצה בשטחי הבריכות ‪ -‬סכנת החלקה‪.‬‬
‫‪ .14‬הכניסה אסורה לאנשים החולים במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת‪.‬‬
‫‪ .15‬אסורה הכנסת צעצועים כגון‪ :‬גלגל ים‪ ,‬מזרוני ים‪ ,‬כדורים מכל סוג שהוא‪ ,‬שנורקל ואקדחי מים משחקי הטבעה‪,‬‬
‫"בניית פירמידות"‪ ,‬קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט!‬
‫‪ .16‬מתחם מסלולי השחייה מיועד לשחייה בלבד‪ .‬הכניסה למסלולי השחייה נועדו לגילאי ‪ 12‬ומעלה‪.‬‬
‫‪ .17‬הכניסה לבריכת המסלולים אסורה בהחלט למי שאינו יודע לשחות‪.‬‬
‫‪ .18‬הרחצה בבריכת הפעוטות עד גיל ‪ 6‬בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם‪.‬‬
‫נוכחותם חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים‪.‬‬
‫ילדים מתחת לגיל ‪ 6‬וילדים שאינם יודעים לשחות חייבים בליווי והשגחת מבוגר בכל הבריכות‪.‬‬
‫‪ .19‬הרחצה בבריכת הפעוטות עם בגדי ים‪ .‬ילדים שאינם גמולים יש להלבישם בטיטול מיוחד אנטי חדירת מים‪.‬‬
‫‪ .20‬השימוש בסאונות הינו מגיל ‪ 18‬ומעלה‪ ,‬לבעלי בריאות תקינה בהתאם להוראות ואחריות המשתמש‪.‬‬
‫נהלי התנהגות בחוגים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ‬
‫למנויים ולמפורט בלוחות המודעות‪ .‬ההנהלה תשתדל לשמור על שעות הפעילות‪ ,‬אך ייתכנו שינויים‪.‬‬
‫תכנית הפעילות‪ ,‬החוגים‪ ,‬האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת‬
‫ההנהלה‪ .‬ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה ללא התראה‬
‫מראש‪.‬‬
‫פתיחה‪/‬פעילות חוג מותנית במספר משתתפים‪.‬‬
‫המנויים מתבקשים לפעול עפ"י ההוראות שניתנו לכל פעילות ולכל מתקן‪ ,‬ולהגיע בלבוש מתאים ונעלי‬
‫ספורט‪.‬‬
‫באחריות המתאמן בחוגים לערוך מעקב רפואי ולהתייעץ עם רופא בנוגע להשתתפותו בחוג‪.‬‬
‫אין ההנהלה מתחייבת לנוכחות מדריך מסוים בחוג‪.‬‬
‫חוגי הילדים אינם פעילים בחודשי הקיץ‪.‬‬
‫אין להשתמש בטלפונים ניידים באולם החוגים‪.‬‬
‫בתום השיעור יש להחזיר את הציוד למקום‪.‬‬
‫לא תותר כניסה למאחרים‪.‬‬
‫נהלי התנהגות בחדר הכושר‬
‫‪ .1‬האימון ו‪/‬או הציוד במתקני חדר הכושר מותנה בהמצאת תעודה רפואית המאשרת את כשירותו‬
‫הרפואית של המנוי להתאמן בחדר כושר‪.‬‬
‫‪ .2‬הכניסה והפעילות בחדר הכושר לגילאי ‪ 14‬ומעלה‪.‬‬
‫‪ .3‬חובת המתאמן להודיע על שינוי במצב בריאותו‪.‬‬
‫‪ .4‬האימון בחדר הכושר יתאפשר בבגדי ספורט ונעלי ספורט‪.‬‬
‫‪ .5‬כל מנוי המתאמן בחדר הכושר ובחוגים חייב להצטייד במגבת אימון יבשה‪) .‬בגודל מינימאלי של ‪40‬‬
‫ס"מ*‪ 100‬ס"מ(‪.‬‬
‫‪ .6‬השימוש במכשירים על פי ייעודם בלבד‪.‬‬
‫‪ .7‬יש לשמור מרחק בטיחות בינך לבין מתאמן אחר‪.‬‬
‫‪ .8‬אין להכניס דברי מאכל ושתייה לאולם לחדר הכושר‪.‬‬
‫‪ .9‬חל איסור מוחלט על עישון בשטח חדר הכושר‪.‬‬
‫‪ .10‬אין להשתמש בפלאפון בשטח חדר הכושר‪.‬‬
‫‪ .11‬המנוי מתחייב להישמע להוראות המדריכים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד ללא קבלת הדרכה מוקדמת‪.‬‬
‫הנחיות למתאמן‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לעשות לבצע תרגילי חימום בתחילת האימון‪.‬‬
‫‪ .2‬האימון יתבצע בהדרגה ובהתאם ליכולתו האישית של המתאמן‪.‬‬
‫‪ .3‬דגש רב יושם על הרמה ועל נשיאה נכונים‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להקפיד על הצורך בנשיפה בעת ביצוע מאמצים‪.‬‬
‫‪ .5‬בגמר האימון יש לבצע תרגילי שחרור‪.‬‬
‫‪ .6‬יש לוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת!‬
‫‪ .7‬אין לפעול עם המוטות האולימפיים ללא השגחת בן זוג או מדריך!‬
‫‪ .8‬יש להחזיר את המשקולות למקומן בתום הפעילות‪ .‬אין להשליך משקולות על הרצפה!‬
‫‪ .9‬הוצאת משקולות מחדר הכושר אסורה בהחלט!‬
‫קראתי והבנתי את כל האמור לעיל‬
‫‪--------------------------------------------‬‬‫תאריך‬
‫‪--------------------------------------------‬‬‫חתימה‬