התקנון

‫תקנון מועדון‬
‫מבוא‬
‫מועדון חברים רשת מוזס (להלן‪ " :‬מועדון הלקוחות") הוקם ומנוהל על ידי רשת מוזס בע"מ (להלן‪" :‬מוזס")‪.‬‬
‫‪ .1‬תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מוזס המעוניינים להיות חברים‬
‫במועדון הלקוחות ‪ ,‬והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן‪":‬התקנון")‪.‬‬
‫‪ .2‬ההצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לתנאי התקנון שלהלן‪ ,‬כפי שיופיעו מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .3‬האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים‬
‫במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כחבר‬
‫למועדון הלקוחות ומקבל לידיו כרטיס חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה‪ ,‬על כל‬
‫סעיפיו ו‪/‬או חלקים מהם‪.‬‬
‫‪ .4‬למחזיק כרטיס חבר או לכל אדם אחר‪ ,‬לא תהיה כל דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר עם תנאי התקנון‬
‫ותוכנית ההטבות או שינויים בהם‪ .‬הנהלת מוזס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את‬
‫פעילות מועדון הלקוחות בכל עת‪.‬‬
‫‪ .5‬הנהלת מוזס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו‪/‬או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו‪.‬‬
‫‪ .6‬נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת מוזס בכתובת‪ :‬סדנאות ‪ 4‬א‪.‬ת‪.‬‬
‫הרצלייה‪ ; .46733 ,‬או באתר הרשמי של החברה בכתובת ‪"( : www.mosesrest.co.il‬אתר‬
‫החברה"); או בסניפי רשת מוזס‪.‬‬
‫‪ .7‬כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר‪ ,‬הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד‪.‬‬
‫החברות במועדון הלקוחות‬
‫‪ .8‬חבר מועדון הלקוחות הנו מי שזכאי להחזיק כדין‪ ,‬בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של מועדון‬
‫הלקוחות (להלן‪" :‬כרטיס חבר")‪.‬‬
‫‪ .9‬זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים‪(,‬לא בתי עסק‪ ,‬ארגונים או סוכנים או תאגידים)‬
‫המנצלים את חברותם לשימוש פרטי‪ ,‬אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון‬
‫הלקוחות במלואו ושילמו דמי חבר (כהגדרתם להלן) למועדון הלקוחות‪ .‬הנהלת מוזס תהא רשאית‬
‫שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק‬
‫את סירובה‪.‬‬
‫‪ .11‬עם חתימתו על טופס הבקשה להצטרף למועדון הלקוחות‪ ,‬מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו‬
‫שמוזס תפנה אליו‪ ,‬בעצמה ו‪/‬או באמצעות גורמים שלישיים עימם תשתף פעולה‪ ,‬בכל אמצעי‬
‫תקשורת‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬באמצעות דואר אלקטרוני‪ SMS ,‬והוא מאשר לה לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .11‬המבקש להצטרף למועדון הלקוחות במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי‬
‫פרטי טופס הרישום כאמור בסעיף ‪ 9‬לעיל ובמקרה כזה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר מועדון‬
‫הלקוחות החל מרגע הצטרפותו ולאחר תשלום דמי החבר במלואם‪ .‬תשלום דמי החברות במועדון‬
‫הלקוחות יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או במזומן בלבד‪ ,‬לפי בחירת החבר‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪ .12‬החברות חלה על בעל כרטיס החבר וקרוב משפחה מדרגה ראשונה‪ .‬בתקנון זה למונח "קרוב משפחה‬
‫מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן ‪:‬בן זוג‪ ,‬ילד (עד גיל ‪.)18‬‬
‫‪ .13‬כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את מוזס בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר‬
‫אלקטרוני (‪ , )E-MAIL‬מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר‪.‬‬
‫‪ .14‬לכל כרטיס חבר יותאם מספר סידורי פנימי המתאים לאותו הכרטיס בלבד‪.‬‬
‫‪ .15‬כרטיס החבר הנו אישי אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי‪ ,‬לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא‬
‫תמורה לצד שלישי כלשהו‪ .‬מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬קרוב משפחה מדרגה ראשונה רשאי‬
‫לממש את ההטבות‪ ,‬לרבות ילדים עד גיל ‪.18‬‬
‫‪ .16‬הנהלת מוזס תהיה רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי‬
‫לשימוש בכרטיס החבר והן בצבירת נקודות ובמימוש נקודות‪.‬‬
‫‪ .17‬כרטיס חבר יהא תקף למשך שנה (‪ 12‬חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫בקשה לחידוש החברות במועדון הלקוחות‪.‬‬
‫‪ .18‬בתום שנת החברות ואם לא הוארך תוקף כרטיס החבר לשנה נוספת‪ ,‬יפקעו כל הזכויות המוקנות‬
‫לחבר מועדון הלקוחות וכרטיס החבר אשר יוחזק על ידו לא יקנה לו כל זכות שהיא‪ .‬הארכת תוקף‬
‫החברות במועדון הלקוחות תיעשה באמצעות פניית חבר מועדון הלקוחות אל מנהל המסעדה או‬
‫באמצעות פנייה בכתב אל הנהלת מוזס בכתובת‪ :‬רחוב סדנאות ‪ 4‬א‪.‬ת‪ .‬הרצלייה‪.46733 ,‬‬
‫‪ .19‬במקרה של אובדן‪ ,‬גניבה או פגם בכרטיס החבר‪ ,‬על חבר מועדון הלקוחות לפנות להנהלת מוזס על‬
‫מנת לקבל כרטיס חבר חלופי‪ .‬מוזס תהא רשאית לגבות תשלום בגין הנפקת כרטיס חבר חלופי‪,‬‬
‫במחיר כפי שיקבע על ידיה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .21‬בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל‪ ,‬הנהלת מוזס תיזום מפעם לפעם‬
‫שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים‬
‫אלו‪ ,‬יפנו אל חבר מועדון הלקוחות אותם גופים שלישיים באופן ישיר‪ .‬חבר אשר יביע התנגדותו‬
‫לפניה כאמור של אותו גורם שלישי‪ ,‬יהיה רשאי להודיע על כך להנהלת מוזס בכתב בדואר רשום‬
‫ו‪/‬או בפקס‪ ,‬ועם קבלת הודעתו לא יופנה אליו כל גורם ע"י הנהלת מוזס‪.‬‬
‫‪ .21‬הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס החבר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס‬
‫החבר‪.‬‬
‫עלות ההצטרפות למועדון הלקוחות‬
‫‪ .22‬ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום דמי חבר (לעיל ולהלן‪" :‬דמי החבר") כפי שייקבעו‬
‫מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .23‬מובהר כי הנהלת מוזס תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬שונו דמי החבר‬
‫במהלך תקופת חברותו של החבר במועדון הלקוחות ‪ -‬יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד‪.‬‬
‫זכויות המוקנות לבן בת זוג של חבר במועדון‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ .24‬כרטיס החבר הינו אישי‪.‬‬
‫‪ .25‬מבלי לגרוע מן האמור‪ ,‬הזכויות המוענקות לחבר במועדון הלקוחות על פי תקנון זה‪ ,‬בעת האירוח‬
‫במסעדה בלבד‪ ,‬תוענקנה אם ירצה בכך חבר המועדון גם לבן‪/‬בת זוג שלו‪ .‬ביקש חבר מועדון‬
‫הלקוחות לאפשר לבן‪/‬בת זוג כאמור לעשות שימוש בכרטיס החבר שברשותו‪ ,‬ירשום חבר מועדון‬
‫הלקוחות במקום המיועד בטופס ההרשמה את הפרטים המלאים של בן‪/‬בת הזוג והנהלת מוזס‬
‫תנפיק כרטיס חבר גם לבן‪/‬בת הזוג האמור‪. .‬‬
‫‪ .26‬בן‪/‬בת הזוג כאמור יהא זכאי לקבל את ההטבות המוקנות לחבר מועדון הלקוחות בעת אירוח‬
‫במסעדה ובלבד שחברות החבר במועדון הלקוחות תהא בתוקף ו‪/‬או לא בוטלה בהתאם להוראות‬
‫תקנון זה‪ .‬מובהר כי כרטיס החבר לא יקנה כפל הטבות לבני הזוג וההטבות בגין אירוח יינתנו בעת‬
‫אירוח משותף במסעדה באופן חלופי לחבר מועדון הלקוחות או לבן הזוג כאמור‪.‬‬
‫‪ .27‬מובהר כי הנהלת מוזס אינה מחויבת להעניק זכות ו‪/‬או הטבה כלשהי לבן‪/‬בת זוג כאמור אשר פרטיו‬
‫אינם מופיעים במדויק בטופס ההרשמה‪ .‬האמור לעיל מותנה בהצגת תעודה מזהה‪.‬‬
‫חבר מועדון הלקוחות לא יהא רשאי להחליף את שם בן‪/‬בת הזוג כאמור בסעיף ‪ 25‬לעיל בכל מקרה שהוא‬
‫במהלך שנת החברות במועדון הלקוחות החבר יהיה ראשי להחליף את שם בן‪/‬בת הזוג בעת חידוש כרטיס‬
‫החבר בלבד ‪.‬‬
‫ביטול החברות במועדון הלקוחות‬
‫‪ .28‬כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (‪ )31‬ימים‬
‫מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום ו‪/‬או פקס על רצונו כאמור‪ .‬במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב‬
‫כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות‪,‬‬
‫כמפורט בתקנון זה להלן‪ .‬למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות‬
‫זכאי להחזר דמי החבר שנגבו ו‪/‬או לכל פיצוי ו‪/‬או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות‪.‬‬
‫‪ .29‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 28‬לעיל‪ ,‬ביטל חבר מועדון הלקוחות את חברותו תוך ‪ 14‬יום מיום‬
‫הצטרפותו למועדון הלקוחות‪ ,‬בהודעה בכתב‪ ,‬יהא זכאי להשבת התשלום של דמי החבר ובלבד שלא‬
‫עשה שימוש בכרטיס החבר ולא נוצלו על ידו כל ההטבות‪ ,‬כמפורט בתקנון זה‪ .‬החזר דמי החבר‬
‫יבוצע תוך ‪ 31‬יום ממועד קבלת ההודעה בכתב‪ .‬מרגע הודעת הביטול על ידי חבר מועדון הלקוחות‪,‬‬
‫אף אם טרם הושבו לו דמי החבר‪ ,‬חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה מההטבות‬
‫המוקנות מכוח החברות במועדון הלקוחות‪.‬‬
‫ההטבות‬
‫‪ .31‬השימוש בכרטיס חבר מועדון הלקוחות לא יעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחרות‬
‫מאלו המפורטות בתקנון זה‪ ,‬אלא אם החברה הודיעה אחרת‪.‬‬
‫‪ .31‬המחזיק בכרטיס חבר מועדון הלקוחות בתוקף‪ ,‬יהנה מהטבות כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬צבירת עשרה אחוזים (‪ )11%‬ממחיר הנטו של הקניה‪ .‬הצבירה תתאפשר החל מהקניה‬
‫הראשונה‪ .‬לא ניתן לבצע צבירה בגין תשלום דמי חבר‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫ב‪ .‬חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בגין אירוח במסעדה בלבד‪ ,‬ובתנאי‬
‫שהינו שוהה בה‪ .‬צבירת נקודות לחבר מועדון הלקוחות תתאפשר על ארוחה הכוללת לא‬
‫יותר מארבע עשרה סועדים בארוחה אחת‪ ,‬ובלבד שחבר המועדון משלם עבור האירוח‬
‫במלואו‪ .‬אין כפל הטבות או הנחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬לא תינתן צבירת נקודות בארוחות ייחודיות ובאירועים‪ ,‬כפי שמוגדרים על ידי הנהלת‬
‫מוזס‪.‬‬
‫ד‪ .‬ניתן לצבור נקודות בגין רכישת "ארוחה עסקית" עד ‪ 2‬ארוחות לכל כרטיס חבר בתוקף‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר בזאת כי ההטבות המפורטות בסעיף ‪ 32‬הנ"ל‪ ,‬יהיו ממחיר המוצר שמפורסם על‬
‫ידי מוזס מעת לעת‪ .‬כמו כן‪ ,‬מובהר כי ככל שמוזס תפרסם מבצעים‪ ,‬לא יהיה כפל הנחות‬
‫ו‪/‬או מבצעים‪ ,‬וההטבות הקבועות בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא‬
‫על מחיר המבצע‪ ,‬ככל שיפורסם‪.‬‬
‫ו‪ .‬בפרסומים לחברי מועדון הלקוחות בלבד‪ ,‬ההנחה ו‪/‬או המבצע יהיו בהתאם לפרסום‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ז‪ .‬מבצעים‪ ,‬צבירת נקודות ומחירים מיוחדים יהיו כפי שיקבעו על ידי מוזס מעת לעת‪ .‬כמות‬
‫נקודות שיתאפשר לצבור בעבור כל רכישה‪ ,‬תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של מוזס‬
‫והיא רשאית לשנות את הכמות בכל עת וללא הודעה מראש בעבור כל רכישה‪ ,‬שאינה‬
‫מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר‪.‬‬
‫ח‪ .‬בכל עת רשאי חבר מועדון הלקוחות לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של ‪₪ 1‬‬
‫לנקודה ולקבל במתנה וחינם ממוזס מוצרים לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו‪.‬‬
‫ט‪ .‬השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה שלאחר צבירת הנקודות ולא ניתן‬
‫להשתמש בנקודות לאותה רכישה בהן נצברו‪.‬‬
‫י‪ .‬במקרה וחבר מועדון הלקוחות ניצל יותר נקודות מאלו שנצברו לו בשל תקלה או שיבוש‬
‫במחשב‪ ,‬רשאית מוזס לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של ‪ ₪ 1‬לנקודה בנקודות‬
‫ולחבר מועדון הלקוחות לא תהיה כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כנגד זה‪.‬‬
‫י"א‪.‬‬
‫צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר מועדון הלקוחות ואינן ניתנות להעברה לכרטיס חבר‬
‫אחר או לאיחוד בין כמה חברים‪.‬‬
‫י"ב‪.‬‬
‫ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם הצגת כרטיס חבר תקף ו‪/‬או בהצגת תעודת זהות‪,‬‬
‫בעת הרכישה‪ .‬על החבר להודיע על חברותו בזמן הרכישה ולהציג כרטיס ו‪/‬או תעודת זהות‬
‫כאמור בעת ביצוע הרכישה‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫י"ג‪ .‬אם לדעת חבר מועדון הלקוחות הוא זכאי לקבל הטבות עבור רכישה מסוימת‪ ,‬אשר לא‬
‫נצברו‪ /‬זוכו מחשבונו‪ ,‬עליו לפנות בכתב‪ ,‬למועדון הלקוחות‪ ,‬בדואר רשום ובצירוף העתק נאמן‬
‫למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא‪ .‬אי צירוף של החשבונית ומסמכים‬
‫כאמור‪ ,‬תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור‪.‬‬
‫שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן‬
‫‪ .32‬מוזס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו‪/‬או כל חלק מההטבות‬
‫הניתנות בכל עת‪ ,‬בהתאם לפרסומים שתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬מוזס לא תישא בשום‬
‫אחריות במידה ותחליט לנהוג כך‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון‬
‫הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות‪ ,‬לזמן מוגבל‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ .‬הודעה על הפסקת השירות‪ ,‬לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו‪ ,‬תימסר לחברים‬
‫במועדון הלקוחות באמצעות איזה מאמצעי הפרסום‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 36‬לתקנון זה‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי של מוזס‪.‬‬
‫‪ .33‬הנהלת מוזס תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש בת‬
‫שלושים (‪ )31‬יום לפחות‪ ,‬שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בסעיף ‪ 36‬לתקנון זה‪ .‬היה‬
‫ותופסק פעילות מועדון הלקוחות כאמור לעיל‪ ,‬תשיב הנהלת מוזס לחבר מועדון הלקוחות את החלק‬
‫היחסי מדמי החבר אשר שילם בגין כרטיס החבר בהתאם למספר החודשים שנותרו עד למועד סיום‬
‫תוקף החברות החל ממועד הודעת הביטול‪.‬‬
‫‪ .34‬תוקף הנקודות שנצברו בחשבונו של חבר מועדון הלקוחות הינו עד ליום סיום חברותו במועדון‬
‫הלקוחות‪ .‬חבר מועדון שיחדש את חברותו תוך ‪ 3‬חודשים מיום פקיעת החברות‪ ,‬יקבל לכרטיסו את‬
‫הנקודות שנצברו לזכותו טרם פקיעת התוקף של חברותו ("להלן‪ :‬נקודות ישנות")‪ .‬לא חידש חבר‬
‫מועדון את החברות‪ ,‬נקודות אלו יפקעו ולא תהיה לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה כלפי מוזס לקבלת פיצוי כספי ‪/‬או שווה כסף בגין הנקודות שפקעו‪.‬‬
‫דרכי פרסום של המועדון לקוחות‬
‫‪ .35‬הודעות מועדון לקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון לקוחות לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬בעניין‬
‫שינוי ו‪/‬או הוספה ו‪/‬או גריעה שייעשו ו‪/‬או שבכוונת מוזס לבצעם‪ ,‬בתקנון ו‪/‬או בהנחות ו‪/‬או בדמי‬
‫החבר ו‪/‬או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו‪/‬או לפעילות מועדון לקוחות ו‪/‬או הפסקת פעילותו‬
‫וכיו"ב‪ ,‬ייעשו ע"י מועדון לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני ו‪/‬או אתר האינטרנט של מוזס ו‪/‬או בכל‬
‫דרך פרסום כפי שמוזס תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬לחברים לא תהיה כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור‪.‬‬
‫‪ .36‬מובהר בזאת‪ ,‬כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל גם באמצעות האינטרנט ובכוונת מועדון‬
‫הלקוחות לשלוח את המידע לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה על גבי טופס‬
‫ההרשמה ‪ .‬לחברים לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או תלונה בנוגע לאופן העברת‬
‫ההודעות‪ ,‬בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 36‬לעיל‪.‬‬
‫אבטחת מידע ושמירה על פרטיות‬
‫‪-6-‬‬
‫‪ .37‬מוזס תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות‪,‬‬
‫והכל בהתאם להוראות הדין החל‪ .‬עם זאת מוזס אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת‬
‫אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים‪ .‬לפיכך מוזס לא‬
‫תישא בכל אחריות‪ ,‬ישירה או עקיפה‪ ,‬במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים‬
‫במועדון הלקוחות הנובע‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה‬
‫ממעשים ו‪/‬או מחדלים אשר אינם בשליטתה‪.‬‬
‫‪ .38‬מוזס תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון‬
‫הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם‪ .‬מובהר בזאת כי בשום מקרה לא‬
‫תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן אישי לצד‬
‫שלישי ללא הסכמתם מראש‪.‬‬
‫סמכות שיפוט‬
‫‪ .39‬על תקפותו‪ ,‬פרשנותו ו‪/‬או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל‪ .‬סמכות השיפוט הבלעדית‬
‫בכל הקשור לתקפותו‪ ,‬פרשנותו ו‪/‬או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל‪-‬‬
‫אביב יפו‪.‬‬
‫‪ .41‬בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את מוזס ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬לרבות בעליה ו‪/‬או מנהליה‪ ,‬ייחשב חבר‬
‫המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון הלקוחות וחברתו תבוטל‪.‬‬
‫שונות‬
‫‪ .41‬עם הקמת מועדון לקוחות זה‪ ,‬להתקשרויות ו‪/‬או התחייבויות הקודמות למועדון לקוחות זה‪ ,‬אם‬
‫ובכלל שנעשו בין המתקשר חבר מועדון הלקוחות לבין הנהלת מוזס על ידי מי מנציגיה‪ ,‬לא יהיה כל‬
‫תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך‪.‬‬
‫‪ .42‬כל השתהות של מוזס בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל‪ ,‬או הימנעותה של מוזס מעמידה‬
‫על זכותה כאמור‪ ,‬לא יחשבו כוויתור על זכויותיה‪.‬‬
‫‪ .43‬מוזס רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה‬
‫על פרסום דבר ההמחאה כאמור‪.‬‬
‫‪ .44‬החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .45‬השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו‪.‬‬
‫‪ .46‬במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן‪.‬‬
‫יצירת קשר עם המועדון‬
‫‪ .47‬בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לכתובת‪ :‬מסעדת מוזס‪ ,‬רחוב סדנאות ‪ 4‬א‪.‬ת‪ .‬הרצלייה‪,‬‬
‫מיקוד ‪ .46733‬לטלפון ‪ 19-9593111‬בין השעות ‪ 19:11-17:11‬בימים א‪-‬ה‪.‬‬
‫או לכתובת דוא"ל ‪_____________________ :‬‬