" ברנפלקס פינוקים " פעילות

‫תקנון ‪ -‬פעילות " ברנפלקס פינוקים "‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫במהלך תקופת הפעילות‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬שתיערך על ידי יוניליוור ישראל מזון בע"מ (להלן‪:‬‬
‫" יוניליוור " או " עורכות הפעילות") ‪ ,‬מוזמנים גולשי אתר האינטרנט ‪http://wallstream.com‬‬
‫( להלן‪ " :‬האתר " ו ‪ "-‬פייסבוק "‬
‫והרשת החברתית "פייסבוק" ‪http://www.facebook.com‬‬
‫בהתאמה ) להשתתף בפעילות ברנפלקס פינוקים המתרחשת ב אתר ‪( ,‬להלן‪ " :‬הפעילות ") ולנסות‬
‫לזכות בפרסים‪ ,‬ו הכל כמפורט בתקנון זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת הפעילות‬
‫תקופת הפעי לות הינה למשך ‪ 41‬ימים‪ ,‬החל מיום שלישי ‪ 5.44.1143 ,‬בשעה ‪ 10:11‬ועד ליום‬
‫שלישי ‪ 49.44.1143‬בשעה ‪ . 13:59‬עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת‬
‫הפעילות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך‬
‫סבירה‪ .‬עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב‪ ,‬כל‬
‫אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרסום הפעילות‬
‫הפעילות תפורסם לציבור במהלך תקופת הפעילות‪ ,‬או בחלקה‪ ,‬באמצעות האתר ו‪/‬או פייסבוק ו‪/‬או בכל‬
‫דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת הפעילות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫זכאות להשתתף בפעילות‬
‫א‪.‬‬
‫הפעילו ת פתוחה לכל אדם שייכנס לאתר ויירש ם לפעילות‪ ,‬בין אם ייכנס ישירות לאתר‪ ,‬בין‬
‫אם דרך פנייה ב פייסבוק ובין אם בכל דרך אחרת‪ ,‬ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה (להלן‪:‬‬
‫" משתתף ") ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעצם השתתפותו מצהיר ה משתתף כי הינו מעל גיל ‪ . 40‬מובהר כי אם ה משתתף הינו קטין‬
‫(מתחת לגיל ‪ ,) 40‬בעצם השתתפותו מצהיר הקטין כי אושר לו להשתתף בפעילות‪ ,‬על ידי‬
‫נציגו של אותו ה משתתף ‪.‬‬
‫"נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו הקטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית‬
‫והאפוטרופסות‪ ,‬התשכ"ב ‪. 4991 -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו‪/‬או חברת ‪ Wallstream‬ו‪/‬או‬
‫מנהליהם‪ ,‬שותפיהם‪ ,‬עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מאלה‪.‬‬
‫עם רישום ה משתתף לפעילות ‪ ,‬ה משתתף מצהיר‪ ,‬מאשר ומתחייב כי‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ידוע ל משתתף כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית בלבד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ידוע ל משתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות‪ ,‬כפי שנקבעו‬
‫בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך באתר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ידוע ל משתתף כי השתתפותו ו‪/‬או אי השתתפותו בפעילו ת כפופה לזמינות ותקינות רשת‬
‫האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות‪ ,‬ובפרט מערכת‬
‫האתר‪ ,‬הן אלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת הפעילות‪ .‬ה משתתף לא יהא רשאי‬
‫להעלות כלפי עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה כל טענה ו‪/‬או דרישה בגין נזק שנגרם לו‬
‫עקב טעות‪ ,‬תקלה‪ ,‬איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב‪ ,‬לרבות אי קליטת‬
‫הרשמתו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אדם המעוניין להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן‬
‫שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות‪ ,‬וכי בכל מקרה של טעות כאמור‪ ,‬לא תהווה השתתפותו‬
‫ו‪/‬או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה בגין נזק שנגרם לו‬
‫עקב הטעות‪ ,‬איחור או כשל בהשתתפות בפעילותו כיוצא בזה‪ ,‬לרבות אי קליטת רישומו של‬
‫ה משתתף באתר‪.‬‬
‫מהלך הפעילות‬
‫א‪.‬‬
‫מטרת הפעילות היא לאתר ולתפוס כמה שיותר אלמנטים הנופלים מחלקו העליון של‬
‫המסך במהלך סרטון שיוקרן למשת מש ‪ ,‬על מנת לצבור נקודות ו לזכות בפרסים ‪.‬‬
‫‪-1‬‬‫ב‪.‬‬
‫כדי להשתתף בפעילות‪ ,‬על ה משתתף ל היכנס לאתר ולצפות בסרטון ברנפלקס המהווה‬
‫למעשה משחק אינטראקטיבי‪ ,‬במסגרתו נדרש המשתתף לצבור כמה שיותר נקודות על ידי‬
‫תפיסה של אלמנטים ‪ -‬פתיתי ברנפלקס ופירות ‪ -‬הנופלים מחלקו העליון של המסך‪ .‬כל‬
‫פתית שיתפוס המשתתף יזכה את המשתתף בנקודה אחת וכל פרי יזכה אותו בשלוש‬
‫נקודות‪ ,‬ול הירשם לפעילות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על גבי מסך הכניסה לאתר ובמהלך המשחק האינטראקטיבי‪ ,‬יודגש בכיתוב ברור כי‬
‫הפעילות כפופה לתקנון הפעילות‪ .‬לכיתוב יצורף קישור (לינק) שיפנה לתקנון זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מיד עם סיום המשחק יתבקש המשתתף למסור את פרטיו האישיים ‪ -‬שם מלא וכתובת‬
‫דואר אלקטרוני‪ ,‬כשהם נכו נים ומדויקים‪ ,‬ולאחר כי קרא בעיון את תקנון הפעילות ושהינו‬
‫מאשר את תוכנו ללא סייג‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בתום תקופת הפעילות המשתתף שצבר את הניקוד הגבוה ביותר יזכה בפרס‪ ,‬כפי שיוגדר‬
‫להלן (להלן‪ " :‬הזוכה ") ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬המשתתף אינו חייב ליתן את פרטיו‪ ,‬אולם לשם השתתפות במסגרת הפעילות‬
‫לשם זכ ייה ב פרסים‪ ,‬המשתתף יהיה חייב להשאיר את פרטיו המלאים והמדויקים כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬ובנוסף לאשר את תקנון הפעילות כאמור ‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬יובהר כי החלטות עורכת הפעילות בכל שלבי הפעילות‪ ,‬הינן סופיות ולא‬
‫ניתן יהא לערער עליהן‪ ,‬לרבות תוצאות המשחק‪ ,‬כל זאת בכפוף לזכאותה של עו רכת‬
‫הפעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫במסגרת הפעילות ניתן לצבור ‪ 4111‬נקודות בסך הכל‪ ,‬כאשר הנקודות נצברות על בסיס‬
‫מספר ה אלמנטים הרב ביותר שנתפס על ידי המשתתף ‪ ,‬בהתאם לסוג האלמנט כאמור לעיל‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫בתום תקופת הפעילות הזוכה יקבל שובר לארוחת בוקר זוג ית בשווי ‪ ₪ 419‬למימוש באחד‬
‫מסניפי רשת בתי הקפה "קפה קפה" (להלן‪ " :‬הפרס ") ‪ .‬הפרס יכיל את שייכתב על גבי‬
‫השובר ותוקפו יהיה עד ליום ‪. 4.1.1141‬‬
‫י‪.‬‬
‫במצב שבו מחזיקים שניים או יותר מה משתתפים במספר נקודות זהה אשר בעטיו הם היו‬
‫אמורים להיות הזוכים בפרס ‪ ,‬יזכה המשתתף אשר צבר את מספר הנקודות במועד‬
‫המוקדם יותר ‪.‬‬
‫יא ‪ .‬קבלת הפרס ומימושו בידי כל זוכה כפופה לכך כי כל התנאים המצטברים המפורטים להלן‬
‫התקיימו בקשר עם הזוכה‪:‬‬
‫‪)4‬‬
‫הזוכה מעוני י ן ויכול לממש את הפרס במלואו‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫הזוכה חתם על מסמך המאשר את קבלת הפרס ואישר כי איננו נמנה על אלה‬
‫אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫הזוכה עמד בכל תנאי התקנון‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫אם יתבקש ע"י החברה‪ ,‬הזוכה ישתף פעולה וי שתתף בפעילויות יחסי ציבור‪,‬‬
‫פרסום וקידום של התחרות ‪ ,‬לרבות השתתפות בראיונות לתקשורת ו פרסומים‬
‫בכל אמצעי המדיה לרבות בטלוויזיה‪ ,‬באינטרנט‪ ,‬בפרסום חוצות‪ ,‬עיתונ ות‬
‫ובניירות מכירה ‪ -‬וזאת הן לפני מימוש הפרס והן לאחר מימושו‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫הזוכה מילא אחר כל ההוראות והתנאים אשר הוצבו ע"י החברה לשם מימוש‬
‫הפרס‬
‫יב ‪ .‬מובהר‪ ,‬כי טיב הפרס וכל הקשור בו הינו באחריות משווק הפרס ו‪/‬או ספק הפרס ‪ ,‬מפעילת‬
‫הפעילות דה ‪ -‬וול אר‪.‬אנ‪.‬בי בע"מ‪ ,‬ואינו באחריותה של עורכת הפעילות‪.‬‬
‫יג ‪ .‬יובהר כי ניתן להשתתף במשחק ללא הגבלה‪ ,‬אולם אין אפשרות לזכות בפרס יותר מפעם‬
‫אחת ‪.‬‬
‫‪-3‬‬‫אופן בחירת הזוכים‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫בתום הפעילות ‪ ,‬עורכת הפעילות או מי מטעמה תיידע את הזוכים באמצעות כתובת המייל‬
‫שהשאירו בעת הרישום בדבר הזכייה ותבקש לאמת את זהותם ואת כתובת הדואר‬
‫האלקטרוני ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה‪ .‬לאחר מכן תשלח עורכת הפעילות את‬
‫הפרס לזוכה באמצעות דואר אלקטרוני‪ .‬לאחר הודעת הזכייה‪ ,‬עורכת הפעילות ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה תהיה זכאית לפר סם באתר את ש ם הזוכה ‪.‬‬
‫במידה ונציג עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה אינו מצליח ליצור קשר עם הזוכה במשך ‪10‬‬
‫שעות ולאחר ‪ 5‬ניסיונות‪ ,‬שמורה לעורכת ה פעילות הזכות ליצור ק שר עם זוכה אחר‪ ,‬אשר‬
‫דורג אחריו במניין צבירת הנקודות ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי במידה והזוכה לא יפעל בהתאם להודעת הז כייה עורכת הפעילות ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה רשאית‪ ,‬בכפוף לשיקול דעת ה הבלעדי‪ ,‬להעביר את הפרס למשתתף שצבר את‬
‫מספר הנקודות השני הגבוה ביותר‪ ,‬וכך הלאה במידת הצורך‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫זכאות כל זוכה לפ רס הינה בכפוף ל הוראות תקנון זה‪ ,‬ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהא‬
‫רשאית לוודא את זהות ו של הזוכ ה בכל דרך חוקית שהיא‪ ,‬על מנת לוודא כי הפרטים‬
‫שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬יובהר כי‪ ,‬החלטותיה של עורכת הפעילות באשר לזוכ ה ‪ ,‬בפרט אופן שקלול‬
‫התוצאות וההכרעה בדבר הזוכ ה ‪ ,‬הינן סופיות ולא ניתן יהא לערער עליהן‪ ,‬כל זאת בכפוף‬
‫לזכותה של עורכת הפעילות לבטל זכיית ה משתתף אשר לא יעמוד בתנאי תקנון זה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצרים או שירותים שווי ערך או‬
‫דומים לפרסים על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בעצם השתתפותם בפעילות מצהירים ה משתתפים כי הם מוותרים על כל טענה ו‪/‬או ת ביעה‬
‫ו‪/‬או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמם בקשר עם בחירת הזוכים ושיקול הדעת‬
‫ה בלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו ‪/‬או למי מטעמ ה בלבד‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה‬
‫ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו‪/‬או בעבירה ו‪/‬או בחוסר תום לב ו‪/‬או שלא בדרך‬
‫שנקבעה בתקנון זה ו‪/‬או שלא על פי דין‪ .‬במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות‬
‫רשאית שלא למסור את הפרס ו‪/‬או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכ ה בו בנסיבות‬
‫כאמור בסעיף זה והפרס יעבור ל משתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫פרסום הפעילות ותוצאותיה‬
‫א‪.‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך הפעילות‬
‫ובין לאחריה)‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬באתר ו‪/‬או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא‬
‫לנכון את פרטי הזוכים‪ ,‬לרבות שמם‪ ,‬הפר סים בהם זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת‬
‫לזוכים‪ ,‬מעבר לפרסים בהם זכו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעצם השתתפותם בפעילות‪ ,‬ידוע ל משתתפים כי לא תהיה להם כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה כנגד עורכת הפעילות או מי מטעמה בקשר עם השימוש בפרטים שהזינו במסגרת‬
‫הפעילות לרבות פרסום הפרטים ושמות הזוכים‪.‬‬
‫זכויות הקניין של החברה‬
‫כל החומרים‪ ,‬תכנים‪ ,‬שירותים‪ ,‬מאפיינים‪ ,‬נתונים‪ ,‬טקסט‪ ,‬דגם ‪ -‬תדמית ( ‪ ,) artwork‬תמונות‪,‬‬
‫תצלומים‪ ,‬גרפיקה‪ ,‬שרטוטים‪ ,‬וידאו‪ ,‬יצירות אודיו ‪ -‬ויזואליות‪ ,‬תסריטים ( ‪ ,) scripts‬סמלילים‪,‬‬
‫סימני ‪ -‬מסחר‪ ,‬סימני ‪ -‬שירות‪ ,‬תצורה‪ ,‬עיצוב‪ ,‬ממשק משתמש‪ ,‬תוכנה‪ ,‬מידע‪ ,‬פונקציות‪ ,‬משחקי‬
‫מחשב‪ ,‬דיאלוג‪ ,‬רעיונות‪ ,‬מושגים‪ ,‬הצעות‪ ,‬סיפורים‪ ,‬תסריטים ( ‪ , ) screenplays‬מוסיקה‪ ,‬תמלילים‪,‬‬
‫הקלטות קול‪ ,‬פרופילים‪ ,‬תצוגות‪ ,‬הופעות וחומרים דומים אחרים (להלן‪" :‬תוכן") הנכללים‬
‫באתר מוגנים על ‪ -‬ידי זכויות יוצרים‪ ,‬סימני ‪ -‬מסחר‪ ,‬סימני ‪ -‬שירות‪ ,‬פטנטים או זכוי ות קנייניות‬
‫אחרות‪ ,‬הן ביחס לתכנים אינדיווידואליים והן בתור יצירה או קומפילציה משותפת‪ ,‬לפי דינים‬
‫ואמנות בינלאומיות‪ .‬כל הזכויות לאתר ותוכנו‪ ,‬אשר אינן מוענקות במפורש שייכות ושמורות‬
‫לחברה ולמי שהעניק לחברה רישיון שימוש בהם‪ .‬כל סימני ‪ -‬מסחר‪ ,‬סימני ‪ -‬שירות‪ ,‬שמות‬
‫מסח ריים וחזות מסחרית ( ‪ ) trade dress‬הם קניין החברה או קניין מעניקי הרישיון לחברה‪ .‬לא‬
‫‪-1‬‬‫מועברת למשתתפים ו‪/‬או לגולשים כל בעלות על או זכות שימוש ב ‪ -‬כל תוכן או סימני ‪ -‬מסחר‪,‬‬
‫סימני ‪ -‬שירות‪ ,‬שמות מסחריים‪ ,‬חזות מסחרית או זכויות קנייניות אחרות באתר או במוניטין‬
‫הקשור אליו‪ .‬הגולשים לאתר והמשתתפים מתחייבים שלא לבצע כל פעולה אשר אינה עולה בקנה‬
‫אחד עם‪ ,‬או העלולה לפגוע באופן כלשהו‪ ,‬בזכויות החברה (או מי שהעניק לחברה רישיון שימוש)‬
‫באתר או בתוכן‪.‬‬
‫קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים‬
‫‪.9‬‬
‫האתר עשוי להכיל קישוריות והפניות לאתרי אינטרנט של גורמים אחרים‪ .‬החברה רשאית מעת‬
‫לעת‪ ,‬לפי שיקול ‪ -‬דעתה הבלעדי‪ ,‬להוסיף או להסיר קישוריות לאתרי אינטרנט אחרים‪.‬‬
‫הקישוריות הללו מסופקות אך ורק לנוחיות המשתתפים והגולשים והכניסה לאיזה מאתרי‬
‫האינטרנט הללו היא על אחריותם בלבד‪ .‬מומלץ כי הגולשים באתר יבדקו את המידע המסופק‬
‫על ‪-‬י די צדדים שלישיים (כגון‪ ,‬ללא הגבלה‪ ,‬מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתר האינטרנט‬
‫הרלבנטי) לפני הכניסה לאתרי אינטרנט כאלו‪ .‬החברה לא בוחנת‪ ,‬מאשרת‪ ,‬מנטרת‪ ,‬מגבה‪,‬‬
‫מבטיחה או מציגה כל מצג אחר בקשר לאתרי אינטרנט כאלו‪ .‬בשום מקרה לא תהיה החברה‬
‫אחראית למידע הנכלל באתר י אינטרנט כאלו‪ ,‬לפעילויותיהם או לשימוש הגולשים לרבות‬
‫המשתתפים או לחוסר אפשרותם להשתמש באתרי אינטרנט כאלו או בשירותיהם‪ ,‬או לתשדורות‬
‫המתקבלות מאתרים שכאלו‪ .‬בעשותם שימוש באתר‪ ,‬הגולשים באתר והמשתתפים פוטרים את‬
‫החברה במפורש מכל אחריות הנובעת מהשימוש שלהם באתר א ינטרנט כלשהו של צד שלישי‪.‬‬
‫‪ . 11‬פרסומים‬
‫החברה עשויה מעת לעת להציב פרסומים מסחריים שונים באתר‪ .‬בנוסף‪ ,‬פרסומים שונים‬
‫(הניתנים לצפייה מהאתר) מוצבים מעת לעת בעמודי הפייסבוק‪ .‬אין לחברה שום שליטה על‬
‫הדיוק‪ ,‬האמינות‪ ,‬האיכות‪ ,‬הבטיחות או החוקיות של הפרסומים אשר מוצגים בא תר‪ ,‬והיא אינה‬
‫מאשרת או אחראית לכל אותם פרסומים‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫שונות‬
‫א‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים‬
‫אחרים בדבר הפעילות‪ ,‬לרבות באתר ו‪/‬או בעיתונים ו‪/‬או במודעות‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון‬
‫זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הפעי לות מאפשרת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬צפייה במשתתפים שהשיגו‬
‫את התוצאות הטובות ביותר וכן את פרטיהם של המשתתפים בפעילות והוא נותן את‬
‫הסכמתו המלאה לגישה לפרטים אלו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מובהר כי ההשתתפות בפעילות‪ ,‬לרבות מימוש הזכייה בפרסים‪ ,‬הינה על אחריותם‬
‫הבלעדית של ה משתתפים בפעילות‪ .‬עורכת הפעי לות ו‪/‬או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא‬
‫יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן‪ ,‬נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬הפסד‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או‬
‫עקיפות‪ ,‬שיגרמו למי מה משתתפים ו‪/‬או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות‬
‫בפעילות או מימוש הזכייה ו‪/‬או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש ב פרסים וכי בכל‬
‫מקרה לא תהווה השתתפותם ו‪/‬או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו‪/‬או טענה‬
‫ו‪/‬או דרישה ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה משתתפים ב פעילות‪ ,‬בעצם השתתפותם‪ ,‬ייחשבו כ מסכימ ים לכל הוראות תקנון זה ‪.‬‬
‫בהשתתפותם בפעילות פוטרים ה משתתפים את עורכת הפעילות ו‪/‬או מי מטעמה מכל טענה‬
‫ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר ל פעילות ו‪/‬או לכל שלב משלבי ה פעילות ו‪/‬או לתקנון ו‪/‬או‬
‫לתקלות כלשהן בקשר ל פעילות והם מוותר ים על כל טענה הקשורה באלה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עורכת הפעילות רשאית להוריד לאלתר ולפסול מהפעילות באופן מיידי כל משתתף אשר‬
‫יטען לגביו כי במסגרת הפעילות הוא פגע באדם אחר וזאת מבלי לדרוש מהטוען לאמור‬
‫להוכיח את טענותיו‪ .‬ל משתתף לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה בקשר לאמור‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם‬
‫ההשתתפות בפעילות על ידי אישור ה חברות בעמ וד "כריות" באתר מהווה הסכמה מלאה‬
‫לכל האמור בו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ת קנון זה יעמוד לעיון כל דורש‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬באתר ‪ ,‬בעמוד " ברנפלקס " בפייסבוק ו‪/‬או‬
‫במשרדי עורכת הפעילות בקריית שדה התעופה בכתובת‪ :‬רח' הגלבוע ‪ , 41‬קריית שדה‬
‫התעופה‪ ,‬לוד‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר‪ ,‬נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד‬
‫ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה‪.‬‬