במתנה בכל יום! תקנון מבצע X box One S הגדרות 1. לזוכים שתשובותיהם

‫תקנון מבצע ‪ Xbox One S‬במתנה בכל יום!‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫"המבצע" – מבצע שבמהלכו יחולקו קונסולות ‪ Xbox One S‬ופרסים נוספים לזוכים שתשובותיהם יבחרו ע"י צוות‬
‫שופטים כתשובות המפתיעות והמקוריות ביותר‪ .‬המבצע נערך על ידי עורכת המבצע כהגדרתה להלן‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות תקנון זה‪ .‬הכל כמפורט בתקנון זה‪.‬‬
‫"תקופת המבצע" – המבצע יערך בין התאריכים ‪ 20.09.16‬עד ‪ , 18.10.16‬בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה‪.‬‬
‫עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו‪/‬או להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת המבצע ו‪/‬או לבטלו על פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי ובהתאם להיתר הכללי‪ ,‬ולא תשמע כל טענה לעניין זה‪.‬‬
‫"החברה" ו‪/‬או "עורכת המבצע" – ציבלין תקשורת צעירים (פרסום ושיווק ‪ )2008‬בע"מ‬
‫"דומינו'ס פיצה" – חברת אלגד פיצה בע"מ‪.‬‬
‫"מיניסייט" ‪ -‬אתר אינטרנט ייעודי למבצע שכתובתו‪/http://dominos-xbox.co.il :‬‬
‫"משתתף" ‪ -‬כל אדם יחיד אשר הינו מעל גיל ‪, 12‬אשר הזמין פיצה מדומינו'ס פיצה‪ ,‬ואשר פעל בהתאם להוראות‬
‫ולהנחיות כמפורט בתקנון זה‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬חברות ו‪/‬או קבוצות ו‪/‬או התארגנויות ו‪/‬או כל גוף שאיננו אדם פרטי‬
‫אינם רשאים להשתתף במבצע זה‪.‬‬
‫"מספר הזמנה" ‪ -‬מספרה של חשבונית הקנייה אשר מצוין עליה מספר החשבונית‪ ,‬אותו מזין המשתתף במיניסייט‬
‫לצורך השתתפות במבצע‪.‬‬
‫"פרס ראשון"‪:‬‬
‫‪‬‬
‫חבילת אקס בוקס הכוללת קונסולת ‪ + xbox one s‬שלט אלחוטי ‪ +‬משחק ‪FIFA 17‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬כרטיסי הרשמה לאירוע ‪Game In 2016‬‬
‫"פרס שני"‪:‬‬
‫‪‬‬
‫משחק ‪Forza Horizon 3‬‬
‫‪‬‬
‫ארוחה הכוללת משפחתית ‪ 100%‬מוצרלה ‪ +‬תוספת לבחירה בדומינו'ס פיצה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬כרטיסי הרשמה לאירוע ‪Game In 2016‬‬
‫"פרס שלישי"‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬כרטיסי הרשמה לאירוע ‪Game In 2016‬‬
‫‪ .2‬פרשנות‬
‫‪. 2.1‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון‬
‫זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ 2.2‬כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ 2.3‬תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בו מתייחס לשני המינים‪.‬‬
‫‪ 2.4‬נספח לקבלת הפרסים‪ ,‬מצורף לתקנון זה והוראותיו וכל האמור בו‪ ,‬מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .3‬השתתפות במבצע‬
‫‪ 3.1‬השתתפות במבצע מותנית בהסכמת המשתתף לתקנון זה‪ .‬כל פעולה שתיעשה בקשר למבצע תהווה קבלה‬
‫והסכמה של תנאי שימוש אלו‪.‬‬
‫‪ 3.2‬ההשתתפות אסורה על עורכת המבצע‪ ,‬המפרסמת וכן מנהליהם‪ ,‬עובדיהם ובני משפחותיהם‪" .‬בן משפחה" לעניין‬
‫סעיף זה – בן זוג‪ ,‬הורים‪ ,‬ילדים‪ ,‬אחים ואחיות‪.‬‬
‫‪ 3.3‬משתתף רשאי לעשות שימוש במספר הזמנה לצורך השתתפות במבצע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4‬לתקנון‪ ,‬פעם אחת‬
‫בלבד‪ .‬בעבור מספר הזמנה יחיד רשאי משתתף לזכות בפרס אחד בלבד‪.‬‬
‫‪ 3.4‬למען הסר ספק‪ ,‬החברה תהיה רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להאריך ו‪/‬או לקצר את המבצע בטרם תום התקופה האמורה‬
‫לעיל מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪. 4‬איך משתתפים במבצע‬
‫‪ 4.1‬על המשתתף להיכנס אל המיניסייט ולענות על שאלה המופיעה בו‪" :‬אני חושב שמגיע לי לזכות במבצע דומינו'ס‬
‫ואקס בוקס פיצה פארטי בגלל‪"...‬‬
‫‪ 4.2‬מרגע שסיים המשתתף לענות על השאלה ‪ ,‬ירשם ויספק את שמו‪ ,‬כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר ההזמנה‬
‫שניתן ע"י דומינו'ס פיצה‪.‬‬
‫‪ 4.3‬האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום‪ ,‬באופן מדויק ומלא כאמור לעיל‪ ,‬חלה אך ורק על המשתתף‪ ,‬ולחברה‬
‫אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו‪/‬או דיוקם ו‪/‬או על נוסחם ו‪/‬או הקלדתם‪.‬‬
‫‪. 4.4‬המשתתף מתחייב בעצם ביצוע הליך ההרשמה הנ"ל‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬כי לא תהיה לו כל טענה כלפי החברה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמה בקשר עם המבצע ו‪/‬או הליך ההרשמה‪.‬‬
‫‪ 4.5‬לעניין זה מובהר כי החברה ו‪/‬או מי מטעמה לא תהא אחראית לעיכובים כלשהם‪ ,‬ככל שיהיו‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫בהזנת הנתונים‪ ,‬בקבלתם ו‪/‬או בקליטתם במערכת הממוחשבת של המבצע‪.‬‬
‫‪. 5‬קבלת הפרסים‬
‫‪ 5.1‬בכל יום א‪-‬ה'‪ ,‬שאינו ערב חג או חג בשעה ‪ 18:00‬ייבחרו על ידי צוות שופטים מטעם ציבלין ‪ 2‬זוכים בפרס‬
‫הראשון‪ 3 ,‬זוכים בפרס השני ו‪ 23-‬זוכים בפרס השלישי אשר ייבחרו על פי תשובותיהם לשאלת התחרות וזאת לפי‬
‫קריטריון איכותי‪ :‬התשובה המפתיעה והמקורית ביותר‪ ,‬למעט ה‪ 13.10‬וה‪ 18.10‬בהם יזכה רק זוכה אחד בפרס‬
‫הראשון‪ 3 ,‬זוכים בפרס השני ו‪ 23-‬זוכים בפרס השלישי על פי אותם קריטריונים לזכיה‪.‬‬
‫‪ 5.2‬תאריכי הבחירה‪,13.10 ,10.10 ,9.10 ,6.10 ,5.10,29.9 ,28.9 ,27.9 ,26.9 ,25.9 ,22.9 ,21.9 ,20.9 :‬‬
‫‪18.10‬‬
‫‪ . 5.3‬בסמוך לכל בחירת זוכים ייבחרו עוד ‪ 5‬משתתפים על פי המפורט בסעיף ‪ .5.1‬משתתפים אלה ישמשו כעתודה‬
‫(להלן‪ :‬זוכה חלופי) למקרה בו הזוכים היומיים בפרס הראשון והשני יימצאו כמי שאינם עומדים בתנאי ההשתתפות‬
‫בתחרות בהתאם לתקנון זה ו‪/‬או מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ 5.4‬עורכת המבצע תעשה ‪ 3‬ניסיונות ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בטרם תבחר בזוכה חלופי על פניו‪.‬‬
‫‪ 5.5‬זוכה בפעילות אשר לא ענה במשך יממה שלמה בת ‪ 24‬שעות ל‪ 3-‬ניסיונות ליצור עימו קשר טלפוני – זכייתו‬
‫תתבטל ולא תישמע כל טענה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ 5.6‬מסירת הפרסים תיערך במשרדי דומינו'ס פיצה ברחוב קרליבך ‪ 1‬תל אביב‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫עורכת המבצע והזוכה מצהיר בזאת כי יתייצב לקבלת הפרס במועד האמור‪ .‬בחלוף המועד שתואם עם הזוכה למסירת‬
‫הפרס תצא עורכת המבצע ידי חובתה‪ ,‬בין אם התייצב הזוכה לקבלת הפרס ובין אם לאו‪ ,‬ולא תישמע כל טענה בעניין‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ 5.7‬חבילת האקס בוקס הנכללת בפרס הראשון תחולק לזוכים החל מה‪ .19.10‬יובהר כי זוכים אשר זכו בפרס הראשון‬
‫לפני ה‪ 19.10‬יקבלו את חבילת האקס בוקס לאחר אותו תאריך‪.‬‬
‫‪ 5.8‬כרטיסי ההרשמה לאירוע ‪ Game In 2016‬אשר נכללים בפרס הראשון‪ ,‬הפרס השני והפרס השלישי יחולקו עד‬
‫לתאריך ‪ .19.10‬לצורך מימוש הכרטיסים על הזוכה יהיה להיכנס תוך ‪ 4‬ימים לאתר הפסטיבל ולשריין לעצמו מקום‪.‬‬
‫זכאות ללא מימוש לא תאפשר כניסה לאירוע‪.‬‬
‫‪. 59‬יובהר‪ ,‬כי לא תתקבל טענת זוכה‪ ,‬לפיה לא קיבל את הודעת הזכייה כאמור בסעיף ‪ 5.1‬לעיל‪ ,‬ובתנאי שהציגה‬
‫עורכת המבצע רישום כלשהו כי שלחה הודעה כאמור‪.‬‬
‫‪. 5.10‬יובהר‪ ,‬כי האחריות על מתן פרטי קשר והזדהות הינה על המשתתף‪ ,‬ולא תשמע כל טענה כלפי עורכת המבצע‬
‫ו‪/‬או המפקח‪ ,‬מחמת טעות בפרטי זיהוי המשתתף‪.‬‬
‫‪. 5.11‬עורכת המבצע אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של משתתף‪ ,‬ולא תשמע כל טענה כי ההודעה על‬
‫הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה‪.‬‬
‫‪. 5.11‬מובהר בזאת כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה‪ ,‬היה ויתברר כי‬
‫אותו משתתף נהג במרמה ו‪/‬או בניגוד להוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ 5.13‬הזכייה הפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫‪ 5.14‬מיקרוסופט ישראל בע"מ (להלן‪" :‬מיקרוסופט") נושאת באחריות לאיכות ולטיב הפרס במסגרת מבצע זה‪ ,‬אך‬
‫אינה אחראית למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף אשר יגרם לזוכה ו‪/‬או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס‬
‫ומימושו‪.‬‬
‫‪. 5.15‬קבלת הפרס כפופה להצגת חשבונית מקורית של רכישת הפיצה עם מספר ההזמנה כפי שהוזן כאמור בסעיף‬
‫‪ 4.2‬לתקנון‪.‬‬
‫‪ 5.16‬הזוכה מאשר בזאת לחברה לציין בעמוד המבצע ובכל מקום ואמצעי אחר את פרטי זכייתו בפרס‪ ,‬לרבות ציון‬
‫שמו ותמונתו‪ .‬כמו כן מאשר המשתתף כי ידוע לו ואין לו התנגדות לכך שזכייתו בפרס במסגרת הפעילות עשויה להיות‬
‫מסוקרת‪ ,‬לרבות לצורך קידום מכירות של החברה‪ ,‬ובהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו‬
‫ולסיקור זכייתו‪ ,‬לרבות ברדיו ובעיתונות ו‪/‬או בכל אמצעי תקשורת אחר‪.‬‬
‫‪ .6‬כללי‬
‫‪ 6.1‬עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים‬
‫הקשורים במישרין ו‪/‬או בעקיפין למבצע‪.‬‬
‫‪ 6.2‬כל זכויות הקניין הרוחני במבצע‪ ,‬לרבות פטנטים‪ ,‬זכויות יוצרים‪ ,‬סימני מסחר וסודות מסחריים‪ ,‬ככל שישנם‪ ,‬הינם‬
‫רכושה הבלעדי של עורכת המבצע או של צדדים שלישיים שעורכת המבצע קיבלה מהם רישיון שימוש כדין‪.‬‬
‫‪ 6.3‬ההשתתפות המבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף‪ ,‬ולמשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה‬
‫ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה מכל סוג ומין בקשר למבצע‪ ,‬לפרס‪ ,‬לתקנון ו‪/‬או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם‪.‬‬
‫‪ 6.4‬עורכת המבצע וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לתקלות באתר המבצע ו‪/‬או בכל אתר אחר ו‪/‬או לפעילות לא‬
‫תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו‪/‬או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין‪.‬‬
‫‪ 6.5‬למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה מכל סוג ומין בקשר למבצע‪ ,‬לפרס‪,‬‬
‫לתקנון ו‪/‬או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם‪.‬‬
‫‪ 6.6‬עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי והזוכה נותן בזאת את‬
‫הסכמתו לשמירת המיתוג על המוצר‪.‬‬
‫‪ 6.7‬עורכת המבצע תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע‪ ,‬לשנות את אורך תקופת המבצע‪,‬‬
‫לשנות את הפרס בכל שלב משלבי המבצע‪ ,‬לשנות את כללי המבצע‪ ,‬לשנות את אופן בחירת הזוכה כמפורט לעיל‬
‫ולשנות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ 6.8‬עורכת המבצע תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המבצע בכל עת בהודעה שתתפרסם באתר‬
‫המבצע‪ ,‬ולא תהיה למשתתף כל זכות או טענה בנוגע לכך‪.‬‬
‫‪ 6.9‬בהשתתפותו במבצע מסכים‪ ,‬מאשר ומצהיר המשתתף ו‪/‬או הרוצה להשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו‬
‫את הוראותיו במלואן‪.‬‬
‫‪ 6.10‬כל חבות מס‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בגין זכייה בפרס תחול על הזוכה‪.‬‬
‫‪ 6.12‬הפרסים אינם ניתנים להמרה כלשהיא‪.‬‬
‫‪ 6.13‬תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע ו‪/‬או במיניסייט‪ ,‬ועותק ממנו ניתן יהיה לקבל במשרדי‬
‫עורכת המבצע בשעות הפעילות הרגילות בתיאום עימה מראש‪.‬‬
‫‪. 6.14‬הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד‪ .‬סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי‬
‫המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד‪ ,‬ולא תהיה לבית משפט במחוז שיפוט אחר סמכות שיפוט בעניין זה‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‬