" אדרבא " מבצע תקנון - ניו-פארם

‫תקנון מבצע "אדרבא"‬
‫‪ .1‬ברוכים הבאים לקמפיין מבצע "אדרבא" )להלן‪" :‬המבצע"( הנערך מטעם ניו‪-‬פארם דראגסטורס בע"מ‬
‫)להלן‪" :‬ניו פארם"( והדרן ‪ 2006‬ד‪.‬ש שיווק והפצת כרטיסים בע"מ )להלן‪" :‬הדרן"(‪.‬‬
‫‪ .2‬תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם ינוהל המבצע )להלן‪" :‬התקנון"(‪.‬‬
‫‪ .3‬כל הרוכש במהלך התקופה שמיום ‪ 30.11.14‬ועד ליום ‪) 23.12.14‬כולל( או עד גמר המלאי )עד ‪2,000‬‬
‫כרטיסים ללקוחות ניו‪-‬פארם במסגרת מבצע זה( )להלן‪" :‬המלאי"(‪ ,‬לפי המוקדם ביניהם )להלן‪" :‬תקופת‬
‫המבצע"(‪ ,‬בסניף ניו‪-‬פארם‪ , ,‬ברכישה אחת )חשבונית אחת(‪ ,‬ממגוון מוצרי ניו‪-‬פארם )לא כולל תרופות‬
‫מרשם( בסך מינימלי של ‪ 49‬ש"ח נטו )לאחר הנחות‪ ,‬בגמר חשבון( )להלן‪" :‬רכישה מזכה"( יהא זכאי‬
‫לספח קופה המקנה לו זכות לרכישת עד חמישה כרטיסים למופע "אדרבא" של להקה "מיומנה" )להלן‪:‬‬
‫"המופע" ו"הכרטיסים" בהתאמה( במחיר מוזל של ‪ 79‬ש"ח בלבד לכל כרטיס )לעיל ולהלן גם‪:‬‬
‫"השובר"(‪ ,‬בכפוף לתנאי תקנון זה‪ .‬ביצע משתתף רכישה כאמור ולא קיבל שובר במעמד התשלום‪ ,‬יבקש‬
‫השובר מנציג ניו‪-‬פארם בקופה‪.‬‬
‫‪ .4‬יש לשמור את חשבונית הרכישה המזכה‪.‬‬
‫‪" .5‬משתתף" – לקוח אשר יבצע רכישה מזכה בתקופת המבצע בהתאם לתנאי התקנון‪.‬‬
‫‪ .6‬ניו‪-‬פארם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו‪/‬או להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת המבצע ו‪/‬או לבטלו בכל‬
‫עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה‪.‬‬
‫‪ .7‬לקוח שבידיו שובר שנתקבל כדין לפני תנאי תקנון זה‪ ,‬ומעוניין לממשו‪ ,‬יפנה למספר טלפון או לאתר‬
‫אינטרנט אשר פרטיהם יופיעו על גבי השובר )‪ ,(www.eventim.co.il ,*9066‬ימסור בהתאם להנחיות‬
‫את הקוד אשר יופיע על גבי השובר‪ ,‬ויבקש להזמין עד חמישה כרטיסים למופע לאחד מהמועדים‬
‫המצוינים בנספח א' לתקנון זה‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫‪ .8‬בקשתו של הלקוח להזמנת כרטיסים תיבחן בהתאם לקיומם של מקומות פנויים במועד המבוקש‬
‫ולקיומם של כרטיסים במלאי‪ ,‬על בסיס "כל הקודם זוכה"‪ .‬ככל שיהיו כרטיסים פנויים במלאי וכן במועד‬
‫המבוקש בכמות הרצויה‪ ,‬יוכל הלקוח לרכוש עד חמישה כרטיסים במחיר של ‪ 79‬ש"ח לכרטיס‪ .‬ככל שלא‬
‫יהיו בעת ההזמנה די כרטיסים פנויים למועד המבוקש אך יהיו כרטיסים פנויים במלאי במועדים אחרים‬
‫במקומות סמוכים‪ ,‬תוצע ללקוח‪ ,‬במידת האפשר‪ ,‬האפשרות לרכוש כרטיסים למופעים חלופיים כאמור‪.‬‬
‫ככל שבעת ההזמנה לא יוותרו כרטיסים במלאי כלל‪ ,‬לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה של כרטיסים למופע‪.‬‬
‫ללקוח לא יהיו כל טענות בעניין זמינות הכרטיסים למועדים המבוקשים על ידו ו‪/‬או בכלל‪.‬‬
‫‪ .9‬חובה על לקוח שהזמין כרטיסים ובקשתו אושרה לוודא כי ברשותו אישור הזמנה מלא ומדויק ולהציגו‬
‫בקופת הכרטיסים במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .10‬במקביל להזמנת הכרטיסים ולקבלת אישור על ההזמנה‪ ,‬חובה על הלקוח להציג את השובר המקורי בעת‬
‫קבלת הכרטיסים בקופת הכרטיסים טרם המופע‪ .‬לקוח שלא יבצע את ההזמנה מראש כאמור בתקנון זה‬
‫ו‪/‬או לא יציג את השובר המקורי בקופת הכרטיסים טרם המופע ו‪/‬או לא יהיה ברשותו אישור הזמנה תקף‬
‫ומדויק‪ ,‬לא יהיה זכאי לכרטיסים במחיר מוזל ו‪/‬או בכלל‪ ,‬ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .11‬השתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו‪ .‬ניו‪-‬פארם ו‪/‬או מי מטעמה אינם ולא יהיו‬
‫אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או נזק )כספי או אחר( שיגרמו למשתתף או לצד‬
‫שלישי כלשהו בקשר עם ההשתתפות הנ"ל‪ ,‬וככל שניו‪-‬פארם או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כלשהי‪,‬‬
‫מכל מין וסוג‪ ,‬לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי‪ ,‬בקשר‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬עם השתתפות של מאן‬
‫דהו במבצע‪ ,‬ישפה אותם המשתתף הרלוונטי שיפוי מלא‪ ,‬מיד עם דרישה‪.‬‬
‫‪ .12‬האחריות למימוש הזכות לשובר או לכרטיס בתקופת תוקפם ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם‬
‫להנחיות הדרן הנה של המשתתף בלבד‪ .‬לא מימש המשתתף את הזכאות לשובר או לכרטיס בפרקי הזמן‬
‫ו‪/‬או בתנאים האמורים‪ ,‬יראו בכך כאילו ויתר עליהם‪ ,‬לפי העניין‪ .‬במקרה כאמור‪ ,‬לא יקבל המשתתף את‬
‫"שוויו הכספי" של השובר או הכרטיס ו‪/‬או אפשרות לממשו במועד אחר‪ ,‬ולא כל הטבה‪ ,‬הנחה או פיצוי‬
‫חלופי‪ ,‬ולא תישמע ממנו כל טענה כלפי ניו‪-‬פארם בעניין‪.‬‬
‫‪ .13‬לא ניתן לשנות את השוברים והכרטיסים ולא את תנאי מימושם ולא ניתן להתאימם לפי דרישת‬
‫המשתתף‪ .‬אי ניצול‪ ,‬חלקי או מלא‪ ,‬של השוברים או הכרטיסים‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא יאפשר למשתתף‬
‫לקבל את יתרת שוויו )לא בכסף ולא בשווה כסף( ולא לממשו פעם נוספת באמצעות "היתרה"‪.‬‬
‫‪ .14‬ויתר משתתף על השוברים או הכרטיסים או לא התאפשר לו לממשם‪ ,‬מכל סיבה שהיא )לרבות אך לא רק‬
‫בשל פסילתו ע"י החברה‪ ,‬אי עמידתו בתנאי תקנון זה‪ ,‬אי מימוש השובר או הכרטיס בתקופת תוקפו‪ ,‬או‬
‫כל סיבה אחרת( ‪ -‬לא יהיה זכאי לכל הטבה או פיצוי אחר ולא תישמע מצדו כל טענה כלפי ניו‪-‬פארם‬
‫בעניין‪ ,‬וניו‪-‬פארם תהא רשאית‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להעביר את השובר או הכרטיס למשתתף‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ .15‬המופע והכרטיסים הנם באחריותה הבלעדית של הדרן‪ ,‬וניו‪-‬פארם אינה נושאת בכל אחריות ובכל נזק‬
‫)כספי או אחר( בכל עניין הנוגע למימוש הזכאות לשוברים ו‪/‬או לכרטיסים להתאמתם לאמור בפרסומי‬
‫המבצע‪.‬‬
‫‪ .16‬מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬מימוש הזכאות לכרטיסים הוא בהתאם להנחיות הדרן ובאחריותה‬
‫הבלעדית‪ .‬אין בעריכת המבצע ע"י ניו‪-‬פארם כדי להטיל על ניו‪-‬פארם אחריות או חבות כלשהי בכל‬
‫הקשור למופע ו‪/‬או לכרטיסים‪ ,‬ובכלל זה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעניין טיבם‪ ,‬איכותם‪ ,‬תוקף מימושם‪ ,‬אופן מימושם‬
‫)לרבות אך לא רק טענות בדבר סירוב הדרן ו‪/‬או קופת הכרטיסים ו‪/‬או כל גורם רלוונטי אחר לאפשר‬
‫מימוש הזכאות‪ ,‬מכל סיבה שהיא(‪ ,‬ולעניין התאמתם למשתתף‪ ,‬לצרכיו או לתיאורם )בין היתר‪ ,‬בפרסומי‬
‫המבצע ו‪/‬או בתקנון זה(‪ .‬כל טענה בקשר עם הפרסים תופנה ישירות להדרן‪.‬‬
‫‪ .17‬זכאות לכרטיסים הנה על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות תקנון זה‪ .‬מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו‪/‬או‬
‫מכל דין‪ ,‬ניו‪-‬פארם תהא רשאית שלא למסור את השוברים ו‪/‬או הכרטיסים לידי מי שהגיעו אליו במעשה‬
‫עבירה או במעשה שאינו כדין ו‪/‬או שאינו על פי הוראות תקנון זה‪ ,‬מכל בחינה שהיא על פי שקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .18‬המשתתף מאשר ומקבל‪ ,‬כי כל תקלה ו‪/‬או איחור ו‪/‬או שיבוש וכדומה במבצע‪ ,‬בין היתר ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור לעיל‪ ,‬מחמת כח עליון ו‪/‬או מחמת אירועים שאינם תלויים בניו‪-‬פארם‪ ,‬לא יחשבו כהפרה‬
‫של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו‪/‬או זכות‪.‬‬
‫‪ .19‬בהשתתפותו במבצע‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬מאשר ומצהיר המשתתף‪ ,‬כי הוא קרא את התקנון וכי הוא מקבל את‬
‫האמור בו ואת תנאיו‪ .‬התקנון יהיה זמין בקופות סניפי ניו פארם ברחבי הארץ‪ ,‬ויהיה זמין לעיון ללא‬
‫תשלום במשרדי ניו‪-‬פארם שברח' גיבורי ישראל ‪ 10‬שבאזור התעשייה פולג‪ ,‬נתניה‪.‬‬
‫‪ .20‬במקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל‬
‫אמצעי המדיה‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .21‬האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד ומופנה גם לנשים‪ ,‬בהתאמות הנדרשות‪.‬‬
‫נספח א' ‪ -‬רשימת המופעים‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫דצמבר‪18-‬‬
‫חמישי‬
‫דצמבר‪19-‬‬
‫שישי‬
‫דצמבר‪20-‬‬
‫שבת‬
‫דצמבר‪21-‬‬
‫ראשון‬
‫דצמבר‪22-‬‬
‫שני‬
‫דצמבר‪23-‬‬
‫שלישי‬
‫דצמבר‪27-‬‬
‫שבת‬
‫שעה‬
‫‪16:00‬‬
‫מקום‬
‫אולם‬
‫תל אביב‬
‫בית החייל‬
‫‪18:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫תל אביב‬
‫בית החייל‬
‫‪15:30‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫קריות‬
‫ת‪ .‬צפון‬
‫‪15:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫ראשל"צ‬
‫היכל התרבות‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫הרצליה‬
‫בית חיל האוויר‬
‫‪15:30‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪15:30‬‬
‫אשדוד‬
‫היכל התרבות‬
‫‪18:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪18:30‬‬
‫תל אביב‬
‫מוזיאון ת"א‬