Insert letterhead - הבורסה לניירות ערך

‫‪Insert letterhead‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו‪-‬החזקות בע"מ‬
‫("החברה")‬
‫‪ 7‬בספטמבר ‪6102‬‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫‪www.isa.gov.il‬‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ‬
‫‪www.tase.co.il‬‬
‫הנדון‪ :‬שינוי בעל שליטה בחברת די פארם בע"מ ורכישת פוליסת ביטוח מסוג ‪Run-Off‬‬
‫ביום ‪ 2‬בספטמבר ‪ ,6102‬הודיעה די פארם בע"מ‪ ,1‬הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‬
‫והמוחזקת על ידי החברה בכ‪( 2016% -‬להלן‪" :‬די פארם")‪ ,‬כי כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫(להלן‪" :‬כת"ב")‪ ,‬בעלת השליטה בדי פארם נכון למועד ההודעה‪ ,‬מכרה‪ ,‬בעסקה מחוץ לבורסה‪ ,‬את‬
‫מלוא החזקותיה בדי פארם‪ ,‬המהווים‪ ,‬נכון ליום ההודעה‪ ,‬כ‪ 65%-‬מהון המניות המונפק והנפרע של‬
‫די פארם (כ‪ 6000%-‬בדילול מלא‪ )2‬לבית סייבל השקעות בע"מ‪ 3‬ולתשובה ויקטור ושות' – משרד‬
‫עורכי דין‪( 4‬להלן‪" :‬שינוי השליטה")‪0‬‬
‫בעקבות שינוי השליטה‪ ,‬רכשה די פארם‪ ,‬בהמשך לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון די פארם‬
‫ובהתאם לתנאים הקבועים במדיניות התגמול של די פארם‪ ,‬פוליסת ביטוח מסוג ‪ Run-Off‬לכיסוי‬
‫ביטוחי של אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בדי פארם (לרבות דירקטורים המכהנים כנושאי‬
‫משרה בכת"ב) לתקופה של ‪ 7‬שנים אשר תחל ביום ‪ 7‬בספטמבר ‪( 6102‬יום לאחר השלמת העסקה‬
‫כאמור)‪ 0‬היקף הכיסוי הביטוחי הינו בסך של ‪ 01‬מיליון דולר ארה"ב שהינו במסגרת גבול האחריות‬
‫של הפוליסה הנוכחית הקיימת בדי פארם (דהיינו‪ ,‬כיסוי ‪ Run Off‬תחת הפוליסה הנוכחית של די‬
‫פארם במתכונת ‪ - Stretch Limit‬כך שמדובר בשימוש בגבול האחריות הקיים) והפרמיה הינה בסך‬
‫של ‪ 5506‬אלפי דולר לתקופה בת ‪ 7‬שנים‪0‬‬
‫עם קבלת ההודעה על שינוי השליטה כאמור‪ ,‬הסתיימה באופן מיידי העסקתה של מ"מ מנכ"ל‬
‫וסמנכ"ל הכספים של די פארם‪ ,‬גב' עופרה ימין‪ 0‬כמו כן‪ ,‬הודיעו יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר אהרון‬
‫שוורץ‪ ,‬והדירקטורים אסף סגל‪ ,‬תמי כפיר וסיגל גפן (דח"צית) על סיום כהונתם כדירקטורים בדי‬
‫פארם‪0‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו‪-‬החזקות בע"מ‬
‫על ידי‪ :‬מר ברוך הלפרט‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ראה דיווח מיידי של די פארם מיום ‪ 2‬בספטמבר ‪ ,6102‬מס' אסמכתא‪06102-10-005206 :‬‬
‫כולל מניות רגילות של די פארם שינבעו ממימוש כל ניירות הערך הניתנים למימוש למניות של די פארם כדלקמן‪:‬‬
‫(א) ‪ 0,151,111‬מניות רגילות של די פארם שינבעו בהנחה של מימוש כל ‪ 0,151,111‬כתבי האופציה הסחירים‬
‫שבמחזור של די פארם; ו‪(-‬ב) ‪ 5,056‬מניות רגילות של די פארם שינבעו בהנחה של מימוש כל ‪ 55,021‬האופציות (אשר‬
‫אינן רשומות למסחר) שהוקצו לעובדים‪ ,‬יועצים‪ ,‬דירקטורים ונושאי משרה בדי פארם‪0‬‬
‫כת"ב הודיעה לדי פארם כי למיטב ידיעתה‪ ,‬בית סייבל השקעות בע"מ הינה חברה פרטית בשליטתו של מר שחר‬
‫סיידון‪0‬‬
‫כת"ב הודיעה לדי פארם כי למיטב ידיעתה‪ ,‬תשובה ויקטור ושות' – עורכי דין בבעלותו המלאה של עו"ד ויקטור‬
‫תשובה‪0‬‬