כתב שירות לשירותים רפואיים נלווים לפעילויות ספורט חובבני

‫כתב שירות לשירותים רפואיים נלווים‬
‫לפעילויות ספורט חובבני‬
‫_________________________________________________________‬
‫מהדורה ‪09/2014‬‬
‫נספח ‪50/01‬‬
‫אין כיסוי לפעילויות‪/‬מצבים הבאים כהגדרתם בכתב השירות‪:‬‬
‫•ספורט מקצועי‬
‫•ספורט אתגרי‬
‫•תאונה שארעה במישרין בשל מצב רפואי קודם‬
‫א‪ .‬מבוא‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫המנוי יהיה זכאי לשירותים הכלולים בכתב שירות זה‪ ,‬בכפוף לתנאים‪ ,‬להוראות ולסייגים‬
‫המפורטים להלן‪ ,‬ובלבד שצוין במפורש במפרט הפוליסה כי כתב שירות זה מתווסף‬
‫לפוליסה על שם המנוי והנו בתוקף על שם המנוי במועד קבלת השירותים בפועל‪ ,‬וחלפה‬
‫תקופת האכשרה לשירותים להם קיימת תקופת אכשרה בכתב שירות זה‪.‬‬
‫השירותים הניתנים על פי כתב שירות זה ניתנים על ידי ספק השירות‪ ,‬שאינו החברה‪.‬‬
‫כל האמור בכתב שירות זה בלשון יחיד‪ ,‬משמעו גם בלשון רבים‪ ,‬וכל האמור בלשון זכר‪,‬‬
‫משמעו גם בלשון נקבה‪ ,‬אלא אם כן נאמר במפורש אחרת‪.‬‬
‫כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד‪ ,‬ולא תשמשנה לצורך פרשנות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגדרות‪:‬‬
‫בכתב שירות זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה שבצדם‪:‬‬
‫"החברה" ‪ -‬איי‪ .‬די‪ .‬איי חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫"ספק השירות" או "הספק" ‪ -‬פמי פרמיום בע"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפוליסה ‪ -‬הפוליסה אליה מצורף כתב שירות זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫"מפרט הפוליסה" ‪ -‬מסמך המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה ומכתב השירות‪ ,‬אשר‬
‫‪.4‬‬
‫מצוינים בו בין היתר‪ ,‬פרטי המנוי‪ ,‬סכום דמי המנוי‪ ,‬המועד הקובע ופרטים נוספים הנוגעים‬
‫לכתב שירות זה‪.‬‬
‫"השירות או השירותים" ‪ -‬השירותים המפורטים בסעיף ג' להלן‪ ,‬ועל פי הוראותיו‪,‬‬
‫‪.5‬‬
‫חריגיו וסייגיו של כתב השירות כולם או מקצתם‪ ,‬לפי הקשר הדברים‪.‬‬
‫"מוקד השירות" או "המוקד" ‪ -‬מוקד מאויש בקו טלפון המצוין בכתב שירות זה‪ ,‬שיפעיל‬
‫‪.6‬‬
‫הספק בעבור המנויים‪ ,‬שבאמצעותו יופנו המנויים לנותני השירות לשם קבלת השירותים‪.‬‬
‫"מנוי" ‪ -‬אדם אשר שמו נקוב במפרט הפוליסה כמבוטח אשר נרכש בעבורו כתב שירות‬
‫‪.7‬‬
‫זה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪p220414_555‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪2‬‬
‫"ילד" ‪ -‬מנוי אשר גילו אינו עולה על ‪ 18‬שנים ביום קבלת השירות‪.‬‬
‫"בוגר" ‪ -‬מנוי אשר גילו מעל ‪ 18‬שנים ביום קבלת השירות‪.‬‬
‫"נותן שירות שבהסכם" ‪ -‬רופא‪ ,‬רופא מומחה‪ ,‬מרפאה‪ ,‬מטפל‪ ,‬מכון וכל גוף אחר עמו‬
‫התקשר הספק למתן השירותים להם זכאי המנוי על פי כתב שירות זה‪ ,‬ובלבד שהינו צד‬
‫להסכם התקשרות עם הספק במועד פניית המנוי למוקד לצורך קבלת השירות‪.‬‬
‫"נותן שירות אחר" ‪ -‬רופא‪ ,‬רופא מומחה‪ ,‬מרפאה‪ ,‬מטפל‪ ,‬מכון וכל גוף אחר הנותן‬
‫שירותים להם זכאי המנוי על פי כתב שירות זה אשר אינו בהסכם עם הספק במועד פניית‬
‫המנוי למוקד לצורך קבלת השירות‪.‬‬
‫"דמי מנוי" ‪ -‬הסכום שעל המנוי לשלם לחברה מדי חודש בגין כתב השירות‪ ,‬כנקוב‬
‫במפרט הפוליסה‪ ,‬וזאת כתנאי לקבלת השירותים על פי כתב שירות זה‪.‬‬
‫"המועד הקובע" ‪ -‬מועד כניסתו לתוקף של כתב שירות זה‪ ,‬כפי שהוא מופיע במפרט‬
‫הפוליסה‪.‬‬
‫"השתתפות עצמית" ‪ -‬סכומים שהמנוי מחויב לשאת בהם בעצמו‪ ,‬כתנאי לקבלת‬
‫השירותים‪ ,‬כמפורט בכתב השירות‪ .‬המנוי ישלם את דמי ההשתתפות העצמית לנותן‬
‫השירות או לספק‪ ,‬על פי הנחיות מוקד השירות‪.‬‬
‫"רופא" ‪ -‬מי שהוסמך ורשאי לעסוק ברפואה בישראל בהתאם להוראות כל דין והרשויות‬
‫המוסמכות‪ ,‬למעט רופא וטרינר ורופא שיניים‪.‬‬
‫"רופא מומחה" ‪ -‬רופא שהוסמך ורשאי לעסוק בישראל כרופא מומחה בתחום רפואי‬
‫מסוים בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות‪ ,‬ושתחום מומחיותו רלוונטי למתן‬
‫שירותים על פי כתב שירות זה‪.‬‬
‫"שנה" או "שנת ביטוח" ‪ -‬תקופה של כל ‪ 12‬חודשים רצופים‪ ,‬שהראשונה מתחילה‬
‫במועד הקובע‪.‬‬
‫"תקופת אכשרה" ‪ -‬תקופת זמן רצופה‪ ,‬המתחילה לגבי כל מנוי במועד הקובע ונמשכת‬
‫‪ 90‬יום‪ .‬תקופת האכשרה בכתב שירות זה תחול אך ורק ביחס לשירותים המפורטים‬
‫בסעיף ג' בכתב שירות זה‪ ,‬בהם נקבע במפורש כי קיימת להם תקופת אכשרה‪.‬‬
‫"תאונה" ‪ -‬אירוע פתאומי‪ ,‬מקרי ובלתי צפוי שאירע על ידי גורם חיצוני אלים במהלך‬
‫תקופת הביטוח ושגרם במישרין וללא תלות בגורמים אחרים לפגיעה פיזית בגוף‬
‫המבוטח‪.‬‬
‫"מקרה מזכה" ‪ -‬תאונה שנגרמה למנוי למעט תאונה שארעה בעת פעילות ספורט‬
‫מקצועי ו‪/‬או ספורט אתגרי‪.‬‬
‫"ספורט מקצועי" ‪ -‬פעילות ספורטיבית אשר מהווה כמקור פרנסתו של המנוי ומהווה‬
‫כעיקר עיסוקו של המנוי אשר שכר כספי לצידה‪.‬‬
‫"ספורט אתגרי" ‪ -‬טיפוס הרים‪ ,‬גלישת מצוקים‪ ,‬סקי מים‪ ,‬החלקה או גלישה של שלג או‬
‫קרח‪ ,‬צניחה‪ ,‬גלישה או דאייה באוויר‪ ,‬בנג'י‪ ,‬צלילה באמצעות מכשירים‪ ,‬אגרוף‪ ,‬היאבקות‬
‫וכל סוגי קרב המגע למיניהם‪ ,‬ציד‪ ,‬רכיבה על סוסים‪ ,‬סנפלינג‪ ,‬קייט סרפינג‪ ,‬דאון היל‬
‫(רכיבת שטח מקצועית)‪.‬‬
‫ג‪ .‬פירוט השירותים‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫הוצאות פינוי באמצעות אמבולנס‪:‬‬
‫‪ 1.1.1‬המנוי יהא זכאי לקבלת החזר כספי מאת הספק בגין הוצאות פינוי באמבולנס‬
‫בעקבות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ 1.1.2‬ההחזר הכספי מותנה בכך שהמנוי אינו זכאי לקבל החזר בגין הוצאה זו מגורם‬
‫אחר ובכפיפות למסירת קבלה מקורית על התשלום או העתק נאמן למקור‪,‬‬
‫לספק‪.‬‬
‫שירותי יעוץ עם רופא מומחה‪:‬‬
‫‪ 1.2.1‬במסגרת השירות יהא זכאי המנוי ל‪ 3 -‬פגישות יעוץ בשנת ביטוח עם רופא מומחה‬
‫בעקבות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ 1.2.2‬הפגישות יערכו פנים מול פנים‪.‬‬
‫‪ 1.2.3‬בחר המנוי לפנות לרופא מומחה שבהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית‬
‫בסך של ‪ ₪ 150‬בגין כל פגישת ייעוץ‪.‬‬
‫‪ 1.2.4‬בחר המנוי לפנות לרופא מומחה שאינו בהסכם‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בגין קבלת‬
‫הייעוץ‪ ,‬בגובה ‪ 80%‬מההוצאות הממשיות שהוצאו על ידו ולא יותר מ‪₪ 1,000 -‬‬
‫לפגישת יעוץ‪.‬‬
‫פגישות יעוץ עם תזונאי‪:‬‬
‫‪ 1.3.1‬המנוי יהיה זכאי לקבלת סדרה בת ‪ 10‬פגישות יעוץ בשנת ביטוח עם תזונאי לצורך‬
‫בניית תכנית תזונה מותאמת אישית‪.‬‬
‫‪ 1.3.2‬בחר המנוי לפנות לתזונאי שבהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית בסך של‬
‫‪ ₪ 50‬בגין כל התייעצות‪.‬‬
‫‪ 1.3.3‬בחר המנוי לפנות לתזונאי שאינו בהסכם‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בגין קבלת‬
‫הייעוץ‪ ,‬בגובה ‪ 80%‬מההוצאות הממשיות שהוצאו על ידו ולא יותר מ‪₪ 150 -‬‬
‫לפגישת יעוץ‪.‬‬
‫‪1.3.4‬השירות בסעיף זה אינו מותנה בקרות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ 1.3.5‬השירות לפי סעיף זה יינתן רק לאחר תום תקופת האכשרה‪.‬‬
‫פגישות טיפול עם פיזיותרפיסט‪:‬‬
‫‪ 1.4.1‬המנוי יהיה זכאי לקבלת סדרה בת ‪ 10‬פגישות טיפול בשנת ביטוח עם פיזיותרפיסט‬
‫בעקבות מקרה מזכה‪ ,‬לצורך קבלת כלים למניעה ושיקום של הגוף במערכת‬
‫התנועה‪.‬‬
‫‪ 1.4.2‬בחר המנוי לפנות לפיזיותרפיסט שבהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית‬
‫בסך של ‪ ₪ 50‬בגין כל פגישת טיפול‪.‬‬
‫‪ 1.4.3‬בחר המנוי לפנות לפיזיותרפיסט שאינו בהסכם‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בגין‬
‫פגישת טיפול‪ ,‬בגובה ‪ 80%‬מההוצאות הממשיות שהוצאו על ידו ולא יותר מ‪200-‬‬
‫‪ ₪‬לפגישת טיפול‪.‬‬
‫פגישות טיפול באמצעות הידרותרפיה (טיפול במים)‪:‬‬
‫‪ .1.5.1‬המנוי יהיה זכאי לקבלת סדרה בת ‪ 10‬פגישות טיפול בשנה באמצעות הידרותרפיה‬
‫(טיפול במים) לצורך שיקום בעקבות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ .1.5.2‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות בהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית בסך‬
‫‪ ₪ 50‬לפגישת טיפול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪p220414_555‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1.5.3‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות אחר‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בסך של ‪80%‬‬
‫מההוצאות שהוציא בפועל אך לא יותר מ‪ ₪ 150-‬לפגישת טיפול‪.‬‬
‫‪ .1.5.4‬השירותים יכולים להינתן במסגרת טיפול קבוצתי או טיפול אישי‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתו המקצועי של נותן השירות (במקרה של נותן שירות שבהסכם)‪.‬‬
‫‪ .1.6‬פגישות טיפול עם מרפא בעיסוק ‪:‬‬
‫‪ .1.6.1‬המנוי יהיה זכאי לקבלת סדרה בת ‪ 10‬פגישות טיפול בשנת ביטוח עם מרפא‬
‫בעיסוק לצורך הקניית כלים לשיפור יכולות התנועה בעקבות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ .1.6.2‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות בהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית‬
‫בסך ‪ ₪ 50‬לפגישת טיפול‪.‬‬
‫‪ .1.6.3‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות אחר‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בסך של ‪80%‬‬
‫מההוצאות שהוציא בפועל אך לא יותר מ‪ ₪ 150-‬לפגישת טיפול‪.‬‬
‫‪ .1.6.4‬השירותים יכולים להינתן במסגרת טיפול קבוצתי או טיפול אישי‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתו המקצועי של נותן השירות (במקרה של נותן שירות שבהסכם)‪.‬‬
‫‪ .1.7‬בדיקות הדמיה אבחנתיות‪:‬‬
‫‪ .1.7.1‬מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא לביצוע בדיקה‪/‬ות רפואיות אבחנתיות‬
‫הכלולות ברשימה שלהלן בעקבות מקרה מזכה יהיה זכאי לקבלן באמצעות‬
‫נותן שירות שבהסכם או לשיפוי בגינן על פי המפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .1.7.2‬רשימת הבדיקות הרפואיות האבחנתיות כוללת את הבדיקות שלהלן‪ ,‬ובדיקות‬
‫אלו בלבד‪:‬‬
‫‪ 1.7.2.1‬בדיקת רנטגן‪.‬‬
‫‪ 1.7.2.2‬בדיקת אולטרסאונד (‪.)U.S‬‬
‫‪ 1.7.2.3‬בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת בשיטת ‪.M.R.I‬‬
‫‪ 1.7.2.4‬בדיקת ‪.C.T‬‬
‫‪ .1.7.3‬בגין קבלת השירות ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית בגובה ‪ 20%‬מעלות‬
‫הבדיקה אצל נותן שירות שבהסכם‪ .‬ביצע המנוי את הבדיקה אצל נותן שירות‬
‫אחר‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בסך של ‪ 80%‬מההוצאות שהוציא בפועל‪.‬‬
‫‪ .1.7.4‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬סכום השיפוי המרבי שישולם במצטבר למנוי‬
‫בגין ביצוע כל הבדיקות האבחנתיות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ .1.7.2‬לא יעלה על סך‬
‫‪ ₪4,000‬לשנת ביטוח‪.‬‬
‫‪ .1.7.5‬אם ביצע המנוי את הבדיקה אצל נותן שירות שבהסכם‪ ,‬עלותה לצורך קביעת‬
‫ההשתתפות העצמית לצורך קביעת סכומי השיפוי שבסעיף ‪ 1.7.3‬לעיל‪ ,‬ולצורך‬
‫קביעת סכום השיפוי המרבי לשנה שבסעיף ‪ 1.7.4‬לעיל תהיה בהתאם למחירון‬
‫המפורסם מעת לעת באתר משרד הבריאות בגין תיירים‪.‬‬
‫‪ .1.8‬בדיקת ארגומטריה (מבחן מאמץ)‪:‬‬
‫‪ .1.8.1‬המנוי יהיה זכאי לקבל אחת לשנה בדיקת ארגומטריה לבחינת ההשפעה של‬
‫פעילות ספורטיבית מאומצת של הלב‪.‬‬
‫‪ .1.8.2‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות בהסכם‪ ,‬ישלם המנוי דמי השתתפות עצמית‬
‫בסך ‪ ₪150‬לבדיקה‪.‬‬
‫‪ .1.8.3‬בחר המנוי לפנות לנותן שירות אחר‪ ,‬ישפה הספק את המנוי בסך של ‪80%‬‬
‫מההוצאות שהוציא בפועל אך לא יותר מ‪ ₪ 1,000-‬לבדיקה‪.‬‬
‫‪ .1.8.4‬שירות זה אינו מותנה בקרות מקרה מזכה‪.‬‬
‫‪ .1.8.5‬השירות לפי סעיף זה יינתן רק לאחר תום תקופת האכשרה‪.‬‬
‫‪ .1.9‬מנהל תיק רפואי בחו"ל למנוי‪:‬‬
‫‪ .1.9.1‬בנוסף לשירותים המפורטים בסעיפים ‪ 1.8-1.1‬יהיה זכאי מנוי לשירותים‬
‫המפורטים בסעיף קטן זה‪ ,‬והכל בכפוף להלן‪:‬‬
‫‪ .1.9.2‬במסגרת השירות יהא זכאי המנוי בעקבות מקרה מזכה בחו"ל לקבל שירותי ליווי‪,‬‬
‫הכוונה והסדרת טיפול רפואי במוסדות רפואיים בחו"ל ע"י רופא מומחה מישראל‪.‬‬
‫‪ .1.9.3‬השירות יינתן לאורך כל שלבי הטיפול וכל עוד שוהה המנוי בחו"ל‪.‬‬
‫‪ .1.9.4‬השירות אינו כרוך בתשלום דמי השתתפות עצמית‪.‬‬
‫‪ .1.9.5‬למען הסר ספק‪ ,‬המנוי לא זכאי לקבל החזרים בגין עלות הטיפולים בפועל‬
‫בחו"ל ו‪/‬או לשיפוי בגינם‪.‬‬
‫ד‪ .‬אופן קבלת השירותים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫נזקק המנוי לשירות על‪-‬פי כתב שירות זה‪ ,‬יפנה טלפונית למוקד השירות לפי מספר‬
‫הטלפון המצוין בכתב שירות זה‪ ,‬יזדהה בשמו‪ ,‬כתובתו‪ ,‬מס' הטלפון בו ניתן להשיגו‪ ,‬שם‬
‫החברה המבטחת‪ ,‬וימסור כל מידע אחר שיידרש לשם ייעול מתן השירות‪ .‬במידת הצורך‬
‫יציג למוקד השירות או לנותן השירות תעודה מזהה‪.‬‬
‫מוקד השירות יהא פעיל בכל ימות השנה‪ 24 ,‬שעות ביממה‪ ,‬למעט החל מערב יום‬
‫הכיפורים בשעה ‪ 14:00‬ועד תום שעתיים לאחר שעת סיום צום יום כיפורים‪.‬‬
‫הספק רשאי לשנות את מספר הטלפון של מוקד השירות‪ ,‬בתיאום ובאישור החברה‪,‬‬
‫ובלבד שימסור על כך הודעה מראש בכתב למנויים‪.‬‬
‫על המנוי לפנות למוקד השירות בכל עניין הקשור בקבלת שירותים על פי כתב שירות‬
‫זה בטרם קבלת השירותים עצמם‪ ,‬ולפעול בהתאם להוראות המפורטות בהמשך כתב‬
‫השירות‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי אם יפנה המנוי ישירות לנותני שירות שלא באמצעות המוקד‪ ,‬הסכום‬
‫שישולם לו הינו הסכום שהיה משולם אילו פנה מלכתחילה למוקד השירות‪.‬‬
‫הזכות לקבלת השירותים על –פי כתב שירות זה הינה אישית‪ ,‬ואין המנוי רשאי להעבירה‬
‫לאחר‪.‬‬
‫השירות יינתן בשטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים אשר נמצאים בשליטת ישראל‬
‫בלבד‪ ,‬למעט השירות לפי סעיף ‪( 1.9‬מנהל תיק רפואי)‪.‬‬
‫במקרה של קבלת שירות אצל נותני שירות שבהסכם יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫‪ .7.1‬המנוי יהא זכאי לבחור את נותן השירות ממנו יקבל את השירות מתוך רשימה של‬
‫נותני שירות בהסכם כפי שתהא בתוקף במועד פנייתו למוקד השירות‪ .‬רשימת‬
‫נותני השירותים שבהסכם יכול שתשתנה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .7.2‬מוקד השירות‪ ,‬יתאם את מועד השירות עם המנוי ועם נותן השירות שבהסכם לא‬
‫יאוחר מ‪ 3-‬ימים מקבלת פניית המנוי למוקד ובמקרים דחופים תוך ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪ .7.3‬השירותים על‪-‬פי כתב שירות זה יינתנו בשעות הפעילות הרגילות וללוח העבודה‬
‫של נותני השירות שבהסכם‪.‬‬
‫‪ .7.4‬במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת שירות על‪-‬פי כתב שירות זה‪,‬‬
‫יודיע על כך המנוי למוקד השירות מוקדם ככל הניתן‪ .‬על המנוי להודיע למוקד‬
‫השירות על ביטול פנייתו גם אם מסר על ביטול הפנייה ישירות לנותן‬
‫השירות שבהסכם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪p220414_555‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪ .7.5‬מחויבות הספק בטיפולו בפניה של מנוי לקבלת השירות אצל נותן שירות שבהסכם‬
‫תסתיים במוקדם מבין שני האירועים המפורטים להלן‪:‬‬
‫הפנית המנוי לנותן השירות הרלוונטי‪.‬‬
‫‪7.5.1‬‬
‫ביטול הפנייה לקבלת השירות לפי הודעת המנוי למוקד השירות‪.‬‬
‫‪7.5.2‬‬
‫‪ .7.6‬במקרים בהם בחר המנוי לקבל שירותים באופן של קבלת החזר בגין‬
‫הוצאות בפועל (שיפוי) אצל נותן שירות אחר יחולו ההוראות שלהלן‪:‬‬
‫כל תשלום אשר המנוי זכאי לו מהספק לפי כתב שירות זה ישולם למנוי‬
‫‪7.6.3‬‬
‫תוך ‪ 30‬יום ממועד מסירת חשבונית מקורית‪/‬קבלה מקורית או העתק‬
‫נאמן למקור לספק ולאחר אישור התביעה‪.‬‬
‫‪ 7.6.4‬חשבונית המס או הקבלה המקורית שתועבר לספק תהווה תנאי מוקדם‬
‫להעברת התשלום למנוי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ימסור המנוי לספק ו‪/‬או למוקד השירות ו‪/‬או לנותן השירות‪ ,‬את מלוא המידע הרפואי‬
‫הידוע לו‪ ,‬כפי שיידרש על ידי הספק ו‪/‬או מוקד השירות ו‪/‬או נותן השירות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫הספק ישפה את המנוי אך ורק בגין הוצאות שהוצאו בפועל בלבד‪ .‬לא יינתן שיפוי‬
‫בגין תשלומים עבור טיפולים שעדיין לא ניתנו למנוי בפועל ו‪/‬או בגין התחייבות‬
‫לטיפולים עתידיים‪.‬‬
‫האחריות למימוש השירותים תהא על המנוי בלבד‪.‬‬
‫ה‪ .‬חריגים כלליים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוטח לא יהא זכאי לקבלת השירותים המפורטים בכתב שירות זה בכל אחד מהמקרים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.1‬מקרה מזכה שארע למנוי לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫‪ .1.2‬הוצאות ו‪/‬או טיפולים הנובעים ממצב רפואי קודם כהגדרתו בתקנות הפיקוח על‬
‫עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מצב רפואי קודם)‪ ,‬התשס"ד ‪-‬‬
‫‪ ,1984‬כדלקמן‪" :‬מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו‬
‫לביטוח‪ ,‬לרבות בשל מחלה או תאונה; לענין זה‪" ,‬אובחנו במבוטח" ‪ -‬בדרך של‬
‫אבחנה רפואית מתועדת‪ ,‬או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת‬
‫החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח"‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מקרה מזכה הנובע מהשתתפות בפעילות ספורט מקצועי ו‪/‬או ספורט אתגרי‪,‬‬
‫כהגדרתם בכתב שירות זה‪.‬‬
‫ו‪ .‬הגבלת אחריות הספק ו‪/‬או החברה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪6‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור להלן בסעיף ‪ 2‬הספק מתחייב להתקשר עם נותני שירות שבהסכם שהינם‬
‫בעלי ניסיון מקצועי נאות ורמת שירות גבוהה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הספק מתחייב לבחון מעת לעת את רמת‬
‫השירותים שיעניקו נותני השירות למנויים ולסייע ככל שניתן בטיפול בכל בעיה שירותית שתתעורר‬
‫בין המנויים לבין נותני השירות בקשר לשירותים המפורטים בכתב שירות זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫האחריות בגין השירותים הניתנים על ידי נותני השירותים השונים תחול על נותני השירותים‪.‬‬
‫החברה ו‪/‬או הספק לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים‪:‬‬
‫‪ 2.1‬תוכן הבדיקות‪ ,‬ההתייעצויות והפרוצדורות הרפואיות נשוא כתב שירות זה‪.‬‬
‫‪ 2.2‬רשלנות מקצועית או אחרת ו‪/‬או כל נזק‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬לגוף או לרכוש‪ ,‬או הפסד‪,‬‬
‫אבדן או תוצאה אחרת מכל סוג שהוא שייגרם למנוי ו‪/‬או לכל אדם בקשר עם‬
‫השירותים‪ ,‬אם בשל מעשה או בשל מחדל של נותני השירותים‪.‬‬
‫‪ 2.3‬הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים החורגים מסכומי השיפוי כמפורט בכל אחד‬
‫מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה‪.‬‬
‫‪ 2.4‬מובהר כי החברה אינה המעסיקה של הספק והחברה והספק אינם המעסיקים‬
‫של נותני השירות‪.‬‬
‫‪ 2.5‬במקרה שפעילות הספק או חלק משמעותי ממנה תפגע על‪-‬ידי כל גורם‬
‫שאינו בשליטת הספק‪ ,‬לרבות (ולא רק) עקב מלחמה‪ ,‬הפיכה‪ ,‬סכסוכי עבודה‪,‬‬
‫מהומות‪ ,‬רעידות אדמה וכוח עליון‪ ,‬פטור הספק מלתת את השירותים באזור‬
‫ובתקופה בהם נפגעה היכולת לתת את השירותים על פי כתב שירות זה‪,‬‬
‫החברה ו‪/‬או הספק לא יהיו אחראים לכל נזק כתוצאה מכך‪.‬‬
‫ז‪ .‬תוקפו של כתב השירות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כתב שירות זה ייכנס לתוקפו החל מהמועד הקובע כנקוב במפרט הפוליסה‪ .‬תוקפו של‬
‫כתב שירות זה‪ ,‬יפוג מאליו בתום תקופת השירות הנקובה במפרט הפוליסה‪.‬‬
‫ביטול על ידי החברה‪:‬‬
‫‪ 2.1‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין ‪ ,‬רשאית החברה‬
‫לבטל את כתב שירות זה לכלל המנויים בכל עת‪ ,‬לפני תום תקופת השירות‪,‬‬
‫לרבות‪ ,‬ולא רק‪ ,‬במקרה של סיום ו‪/‬או הפסקת ההסכם שבין החברה לספק‪,‬‬
‫ולאחר שהודיעה על כך למנויים בכתב לפחות ‪ 60‬ימים מראש ממועד ההודעה על‬
‫הפסקת השירות‪.‬‬
‫‪ 2.2‬ביטלה החברה כתב שירות זה בהתאם לסעיף ‪ 2.1‬לעיל יהיה זכאי מנוי הנמצא‬
‫באמצע סדרת טיפולים‪ ,‬או מנוי שפנה למוקד השירות לקבלת שירות טרם מועד‬
‫ההודעה על הפסקת השירות אך טרם קיבל את השירות בפועל‪ ,‬לקבל או להשלים‬
‫את קבלת השירות‪/‬ים תוך ‪ 30‬יום ממועד ההודעה על הפסקת השירות‪.‬‬
‫ביטול כתב השירות ע"י החברה או פקיעת תקפו של כתב שירות זה כאמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬למעט במקרה של ביטול כתב שירות זה לכלל המבוטחים על פי סעיף ‪2‬‬
‫לעיל‪ ,‬תסתיים זכאותו של המנוי לקבלת השירותים על‪-‬פי כתב שירות זה במועד הביטול‬
‫או פקיעת התוקף‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫ביטול על‪-‬ידי המנוי‪:‬‬
‫‪ .4.1‬המנוי רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לבטל את כתב שירות זה בהודעה לחברה‪ .‬הביטול ייכנס‬
‫לתוקפו במועד קבלת הודעת הביטול בחברה‪.‬‬
‫‪ .4.2‬בכל מקרה של ביטול כתב שירות זה לא יוחזרו דמי המנוי אשר שולמו בגין התקופה‬
‫שלפני ביטול כתב השירות‪.‬‬
‫‪ .4.3‬במידה ושולמו דמי מנוי מראש‪ ,‬יוחזר למנוי הסכום היחסי ששולם לאחר ביטול‬
‫כתב השירות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪p220414_555‬‬
‫ח‪ .‬תנאי הצמדה‪:‬‬
‫תגמולי הביטוח והפרמיה יוצמדו למדד ויותאמו לשיעור השינוי שבין המדד היסודי הקבוע במפרט‬
‫הפוליסה לבין המדד הידוע במועד תשלום הפרמיה או במועד תשלום תגמולי הביטוח‪ ,‬כמפורט‬
‫בכתב שירות זה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫ט‪ .‬שונות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫כל התשלומים הנקובים בנספח זה כוללים מע"מ כחוק‪ .‬באם יחול בעתיד שינוי בשיעור‬
‫המע"מ יעודכנו תשלומים אלה בהתאם לשיעור המע"מ החדש‪.‬‬
‫בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים‪ ,‬חייב המנוי להודיע על כך לחברה בכתב‪ .‬החברה‪/‬‬
‫הספק יצאו ידי חובתם במשלוח הודעות לכתובת האחרונה הידועה להם‪ .‬החברה מתחייבת‬
‫להודיע למנוי על כל שינוי בכתובתה‪.‬‬
‫כל הודעה שתישלח בדואר על ידי החברה‪/‬הספק למנוי‪ ,‬וכל הודעה שתישלח לחברה‪/‬‬
‫לספק ע"י המנוי לפי הכתובת המעודכנת הידועה באותו מועד‪ ,‬תיחשב כהודעה שנתקבלה‬
‫כדין ע"י הנמען תוך ‪ 72‬שעות מזמן שהמכתב הכולל את ההודעה נמסר בדואר‪.‬‬
‫כל הודעה ו‪/‬או הצהרה לחברה ו‪/‬או לספק תימסר בכתב‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי המנוי יחויב בתשלום דמי מנוי ממועד רכישת כתב‬
‫שירות זה גם בגין השירותים להם קיימת תקופת האכשרה‪ .‬תקופת האכשרה תחול‬
‫על כל מנוי פעם אחת בלבד כל עוד כתב שירות זה הנו בתוקף באופן רציף‪ .‬תקופת‬
‫האכשרה תחול מחדש בכל פעם שבה יצורף המנוי לכתב שירות זה מחדש‪ ,‬לתקופות‬
‫שירות בלתי רצופות‪.‬‬
‫י‪ .‬מקום השיפוט וברירת דין‪:‬‬
‫חילוקי דעות או תביעות ע"פ כתב השירות או בקשר אליו יתבררו בבתי משפט המוסמכים לכך‬
‫בישראל בלבד‪.‬‬
‫מספר הטלפון של המוקד‪03-5688142 :‬‬
‫‪8‬‬