להורדה 1

‫גיליוןא‪1‬‬
‫רמשאחודשאמדראב„אהתשע“מ‬
‫אאמיאשם‪...‬‬
‫ה אע אל או אן אא אש אל אא אמ אר אח אב אא אע אם אא א‬
‫האואדאעאואתא‬
‫‪‬‬
‫מזלאטובאלמשפחתא‬
‫דנוךאלהולדתאהבתא‬
‫‪‬‬
‫מזלאטובאלמשפחתא‬
‫בוכריסאלהולדתאהבןא‬
‫‪‬‬
‫מזלאטובאלא‟רותםא‬
‫במדבר„אעלאהתחלתא‬
‫פעילותאהחינוךא‬
‫הסביבתית‬
‫‪‬‬
‫מזלאטובאלמרחבאעםא‬
‫עלאהלידהאמחדשאשלא‬
‫מיאשםא‬
‫‪‬‬
‫משנכנסאמדראמרביןא‬
‫בשמחה‬
‫מ אמ אמ אר אא אפ את אי אח אה א ‪ /‬אמ אר אז אא אל או אז או אן א‬
‫לאחא אשאאאשאאאיאאאאאאאלאחאאאבא אחאאא אבא א א אאאבאבאאא א אבא ‪ ,‬אבא אאאאאאא א א א אאא א איא א אאא‬
‫לא אשא א אאאחא אאאאא אבא א א א ‪ .‬אלאחא אשאאאאאאא א איאבאלאאא א אחא אאא אלאאא אלא א א אאא‬
‫אא אאאשא אאא א א אבאיאאאאאלא א אלאאא אלאאא א א אלאאאחא אאאאא א א אבא א ‪,‬יא אשא אאא‬
‫אאאלאבא אאא אבא א אאאאא א א א א אאא ( אחא א א אאא א א אבא א ) איא א אשא אבאאאלאאאבא א אאא א אשא אאא‬
‫אא אבא א א אאאאאבאבאאא א אבא ‪.‬‬
‫אראשא א אאאאא אבא אשאבא אאאאאלאאאאא אבא א א אאאאאבאחאאאלאאא א אבאשאאאחא אאאשא א אאא‬
‫אא א א אשא א א אאאאאלאאאשא אלאיא אאא איא אאאאאאא אבאבאאא א א ‪ .‬אאאחא אאאאא אאא אלאאאבא אבאאא‬
‫אאאבא א אאאאא אשא אאא אבא א אאאאא איא א אאאאא א אשא א אאא אבאבאאא א אאאאא אאא אלאאאבא אבאאא‬
‫שא א א א אאא אלאאאחאיאאאבאלאאא אבאבאאא א אאא א אאא א א א אאא אבאבאאא א אאא אאא אאא אלאבאאאבא אבאאא‬
‫יא אבאיא אאא א אאאאאלאאאאא א א אאא א א א אאאאא איא א אאאאאלאאאחאיאאאבאאאאאבאבאאא א אאא אלאאא‬
‫אא א אשא אאאאא אבאבאאא א א ‪ .‬א‬
‫העורךא‬
‫אא אבא א א אאאחא א אשאאא א א “אאאאלא אחא אאאלאחא אשאאאשאלאאאשאחאאאאא א א אאאאא אבאשאלא אלאאא א א אשא אאא א א אשאאא א א אשאבאלאאא‬
‫א א א אבאלאאאחא אלאאא א אבא אשאאאשא א א א אאא אשאאאבא א א אאאאאלאאא א אאא אבאאאאאבאבאאא א אאא אשאלאאאיא אאאחאאאאא א איאבאבא אאא‬
‫חא אשאלאאא ‪ ,‬אא אלאאא א א אשאבאאא א אשאאאאא אשאלאאאאא א אבא א אשא אאאיא א א א אאא אלאאא א אבאלא א אאאאאאאלאאא א א א אאא א א אאא‬
‫א ארא א א אאאאאלאאאאאשאיא א א ‪ .‬א‬
‫א אבא א אשאאאבאאאאאלאשאלאאא א א אאאאא א אשאאאבא אאאלאאא א אבאלאאא אלא אאא א אאא אאאאאחא אלאאאשא א אבאלאאאלאשא א א א ‪.‬‬
‫ב אמ אה אד או אר אה אא אז או א ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫קמובוי‬
‫‪3‬‬
‫ישיבהאתיכוניתאחקלמית‬
‫‪4‬‬
‫ממנהאחברתיתא‬
‫‪6‬‬
‫תסיסהאאביישוב‬
‫‪6‬‬
‫המשבצתאהזמתאיכולהא‬
‫להיותאשלךא‬
‫‪7‬‬
‫מתכוניםאלפורים‬
‫‪8‬‬
‫העמודאהמחוריא‬
‫אבא אבאבאלאאא א אבאלאבא א אאאאאיא אשא אבאאאאאשאיא א אבאאא אשאיאבאלאאא א א א אשא א אאאאא איאבאלאאא ‪ ,‬אלא אלאאאאא א אשא א א אאא אלאאאבא אבאאא‬
‫חא אשאבאלאאא א א א א אאאאאאאבאבאאא א אבא אאא א אלא אלאאא אשאלאאא אבאיאבאאא א א א א א אאאחא אשאבאלא ‪ .‬אחא א א אאארא א אבאאא אאא אחאלאאא‬
‫לאשא א אאאאאאא א אאא אלא אבאלאאאיאשא א אבאלאאא א אבא א א אאאיאשא א א אאא אשא א אאאאא א א אשאבא אראבא א ‪,‬יאאא א אלאאאלאאא אחאאא‬
‫לאאאבא א אאאבא א אשאאאשא אבאיאבאבאלא ‪.‬‬
‫א אבאלאבא א אאאאאלא איאבאשאלאאאבא א אחא אאאלאשא א א אאא א א אאאאאחא אשאאא אבארא אראבאלאאאאאלאאאאאחא א אאאאא אבאלא א א א אאאאא א אאאאא‬
‫אא א א א אאאאא א א אשאאא אאא אאא אשאשאאאאאשאלא אאאלא א א א אבא אאא אחא אאא א איא אאאשא אבאאאאא א ארארא אאא אלאאאבא אבאאא אבאלאחא אאא אלאבאבא אאא‬
‫„שא א א אבא ‪ ,‬בא אבא אאאאא אאא א אאאאאחאיאחאאאאא אבאבא א א אאאחאלאבאאאלאאא אשא אבאיא א אאאאאשאחא אבאאא ‪.‬‬
‫אא א אאאאאלאאאאא אלא א אאאאא אחאאא ‟חאבאאאאאלא „ א אאאחא אאא אאא אבאאא אבא א א אאא ‪:‬‬
‫‪ . 1‬אאאאאלאאאאא אחאאא א אאאיאבא ‪ ,‬אאא א אבאאא אלאבא אאאלא א אשאבאאאלא א א ! א אחאיאבאאא א אאא אאאאאאא אחאאא א א אלא אאא אבא אאא ‪.‬‬
‫‪ . 2‬א אאאאאא אלאאאאאבאאאאאאא אלאאאאאלאאא אלא איאבאאאאאבאבאאא א אאא אחאאאאאאאאא א א אאאאא אשא א אאא אלא ‪.‬‬
‫א א אאאאארא א א‬
‫אני דווקא רוצה שיחשבו שאני חכם אבל ממש קשה לי לשתוק (לודוויג ואן גונד "באסה עם החז"ל האלה"‬
‫הוצאת "פתגמים חדשים לאור‪ -‬משהו עם ביוש והיוש ואו מיי גודוש" ‪)2011‬‬
‫א אא אמ אי א אאש אם א ‪. . .‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪2‬‬
‫קאובוי‪-‬מתוך ”בואי הרוח“‪/‬הרב חיים סבתו‬
‫חורף תשי"ט קר וסוער היה‪ .‬אינני יודע אם באמת היה אותו חורף כל כך קר‪ ,‬ואולי רק לי‪ .‬ילד קטן הייתי‪ ,‬תלמיד כיתה ב' בתלמוד תורה‬
‫בית וגן‪ .‬כמה חודשים לפני כן עלינו ממצרים לשיכון עולים בבית מזמיל‪ ,‬ליד המעברה של האזבסטונים‪ .‬לא היינו מורגלים לקור הירושלמי‪.‬‬
‫יום‪ -‬יום הייתי משכים להמתין לתחנה שליד הקיוסק של קדוש לאוטובוס מספר שמונה‪-‬עשרה ובחיקי שקית בד ובה גמרא‪ ,‬ספר חשבון‬
‫וכמה חצאי מחברות‪ .‬והאוטובוס‪ ,‬או הגיע או לא הגיע‪ .‬אם הגיע היה עמוס ודחוק‪ ,‬או עצר או לא עצר‪ .‬פועלים קשי יום עמדו בתוך‬
‫שלוליות בתחנה המוצפת‪ ,‬מתחננים נואשות בתנועות ידיים ובצעקות שיעצור כדי שלא יאחרו לעבודה‪ .‬והנהג מניף את ידיו כמי שמשתתף‬
‫בצערם וצועק‪ :‬מלא‪ ,‬מלא‪ .‬אם רק פתח דלת להוריד נוסע‪ ,‬מיד נדחקו כמה בני מזל וכמה בעלי אגרופים בין הדלת והנהג‪ ,‬אוחזים בכל מה‬
‫שיכולים כדי לא ליפול‪.‬‬
‫כך היתה הנסיעה בכל בוקר‪ .‬ואני‪ ,‬הכל חדש לי‪ ,‬מתבונן בכל‪ ,‬כמו נהנה לבלוע כל תמונה‪ .‬לפעמים מתעלם ממה שסביבי ומסתכל בנחליאלי‬
‫אחד שעומד על ענף רטוב של אילן‪ .‬לאחר נסיעה מייגעת ירדתי בתחנה שליד העץ הזקן שבכיכר הרצל‪ ,‬צועד כל בוקר במעלה רחוב הפסגה‪,‬‬
‫דרך מפעל השיש עד לבית הספר‪ .‬ההר חשוף היה לגמרי‪ ,‬רוחות עזות נשבו מכיוון עין כרם‪ ,‬וגשם הצליף בי בכוח כל הזמן‪ .‬כך יום‪-‬יום‬
‫בחורף ההוא‪ .‬לפעמים היה רואה אותי הרב לויכטר‪ ,‬המנהל של התלמוד תורה‪ ,‬עוטף באהבה את צווארי במגבת מטבח שניגבו בה את‬
‫הידיים בהפסקת עשר‪ ,‬ואומר‪ ,‬אם לא מעיל‪ ,‬יהיה לך לפחות צעיף בגשם הזה‪ .‬אמא סרגה אז במרץ צעיפים לכולנו‪ .‬עוד לא הגיע תורי‪.‬‬
‫הרב לויכטר אהוב היה עלינו מכל המורים‪ .‬גבוה היה‪ ,‬זקנו עשוי בקפידה וקולו סמכותי‪ ,‬אבל עיניו היו טובות ולבו מלא אהבה לילדים‪.‬‬
‫מפעם לפעם‪ ,‬ביום נאה של חורף‪ ,‬היה סוגר את הספרים ואומר לנו‪ :‬היום נלמד בעמק‪ .‬ולוקח את כולנו לטייל בעמק שמתחת לשכונת בית‬
‫וגן‪ .‬לימים בנו שם את בית החולים שערי צדק‪ .‬אותם ימים מלא פרגים ורקפות היה‪ .‬לא פעם הושיב אותנו במעגל על העשב‪ ,‬מלמד אותנו‬
‫לשאוף אוויר מלוא הריאות‪ ,‬ומספר סיפור‪ .‬התבוננתי בו והיה נדמה לי כמין חוט של עצב שנסוך בעיניו השוחקות‪ .‬רק אחר חמש שנים‬
‫הבנתי מה שהרגשתי‪ .‬בכיתה ד' אסף אותנו ואמר‪ :‬היום לא לומדים מהספרים‪ .‬הדליק את הרדיו והקשיב‪ .‬ברדיו שידרו אותם ימים את‬
‫משפט אייכמן‪ .‬בסופו של אותו יום אמר‪ ,‬כאילו בדרך אגב‪ ,‬ילד הייתי אז‪ ,‬עברתי את הגיהנום וחזרתי לעיירה‪ .‬הילד היחיד שחזר‪ .‬אמר ולא‬
‫הוסיף‪.‬‬
‫ראש חודש אדר של שנת תשי"ט‪ ,‬ואני בכיתה ב'‪ ,‬מגיע כדרכי לבית הספר‪ ,‬ומופתע מאווירה חגיגית שהיתה בכיתה‪ .‬על הקיר נתלתה כרזה‬
‫גדולה‪ ,‬ארבעה דגים גדולים בארבע זוויותיה‪ ,‬בקבוק יין עקום‪ ,‬ובכתב סת"ם מקושט כתוב‪ :‬משנכנס אדר מרבין בשמחה‪ ,‬וכל הילדים‬
‫שמחים ושרים‪.‬‬
‫הרב לויכטר הודיע שלקראת פורים כל התלמידים יבואו מחופשים‪ .‬לא הבנתי מה פירוש להתחפש‪ .‬הסתכלתי סביבי וראיתי שכולם נרגשים‬
‫ומחייכים ולא הבנתי למה‪ .‬אותם ימים לא נהגתי לשאול על כל מלה שלא הבנתי‪ .‬בעל דמיון הייתי‪ ,‬ומה שלא הבנתי השלמתי מדמיוני‪,‬‬
‫מנסה להשוות למלה אחרת שהכרתי בעברית או בערבית או למה שלבי אמר לי‪ .‬אחר כמה ימים כבר הבנתי מעצמי‪ .‬השכונה התמלאה‬
‫קולות נפץ של קפצונים‪ ,‬והכל דיברו על פורים ועל תחפושות‪ .‬קדוש תלה מחוץ לקיוסק חבל ועליו כובעים צבעוניים ואקדחים‪.‬‬
‫ולמה מתחפשים? בבית מזמיל היו כל הילדים או קאובוי או אינדיאני‪ ,‬וכל הבנות ‪ -‬או אסתר המלכה או מלכת הלילה‪ .‬למה אסתר הבנתי‪.‬‬
‫ידעתי כמובן את סיפור המגילה‪ .‬אבל למה להתחפש בפורים לקאובוי או לאינדיאני‪ ,‬ומה זה בכלל קאובוי? אולי הוא מהאחשדרפנים‬
‫שבמגילה‪ .‬בדמיוני גילגלתי את המלה העברית קאובוי וניסיתי לחשוב מאין באה‪ .‬כמובן לא העזתי לשאול‪ .‬מי לא יודע מה זה קאובוי‪ .‬ואיך‬
‫נראה קאובוי? רחובות בית מזמיל הוכיחו‪ .‬כובע שחור רחב שוליים‪ ,‬סרטים צבעוניים בצדי המכנסיים‪ ,‬חגורת עור רחבה וכמובן‪ ...‬העיקר‪,‬‬
‫קאובוי הוא אקדח‪ .‬בצד המכנסיים נרתיק ובו האקדח‪ .‬קאובוי‪ ,‬שלוף‪ .‬כך נשמע מכל עבר‪ .‬מה זה "שלוף" ומה זה שייך לפורים? ניסיתי‬
‫להבין כדרכי מעצמי‪ .‬חשבתי לעצמי איך יודעים הילדים בבית מזמיל את כל זה‪.‬‬
‫אותם ימים אבא חזר מן העבודה בערב בשעה מאוחרת‪ ,‬לאחר כמה שעות נוספות שהשיג‪ ,‬ומיד רץ לתפילה‪ .‬בבוקר אף פעם לא ראיתי‬
‫אותו‪ .‬חיכיתי לערב שבת‪ .‬לפני כניסת שבת ארבתי לאבא ותפסתי אותו ברגע פנוי‪ .‬אבא‪ ,‬אמרתי‪ ,‬המנהל לויכטר אמר שכולם צריכים לבוא‬
‫בעוד שבועיים מחופשים‪ .‬הביט בי אבא ואמר‪ ,‬בוודאי‪ ,‬אם המנהל אמר‪ ,‬צריכים להתחפש‪ ,‬ופנה ללכת לבית הכנסת לקבלת שבת‪ .‬ידעתי‪,‬‬
‫במצרים עושים כל מה שאומר המורה‪ ,‬כמו שחייל מקיים פקודה‪ .‬מיהרתי אחריו‪ :‬אבא‪ ,‬אני אהיה קאובוי‪ .‬כן‪ ,‬כן‪ ,‬עונה לי אבא בפנים‬
‫רציניות‪ ,‬אתה תהיה קובוי‪ .‬אתה תהיה קובוי‪ .‬הוא ביטא את המלה לא כמו הילדים בבית מזמיל‪.‬‬
‫נמלאתי שמחה‪ ,‬ופשטה בי התרגשות‪ ,‬אותה התרגשות שראיתי אצל כל הילדים בכיתה בראש חודש אדר‪ .‬אני אהיה קאובוי‪ .‬בעל דמיונות‬
‫הייתי‪ ,‬וראיתי את עצמי עם אותו כובע שחור רחב שוליים‪ ,‬מכנסי עור וכמובן אקדח‪.‬‬
‫ימי השבוע חלפו ואני מחכה שאבא יאמר לי משהו‪ .‬מתי הולכים לקיוסק של קדוש לקנות אקדח‪ .‬ממתין הייתי בכל יום כשחזר מן העבודה‬
‫וחושב אולי עכשיו יאמר משהו ולא אמר‪ .‬לשאול לא העזתי‪ ,‬ושתקתי‪ .‬עוד יש שבוע‪ .‬כך עבר יום אחר יום‪ .‬כמה ימים לפני פורים ובית‬
‫מזמיל כבר מלאה באינדיאנים עם כובעי נוצות צבעוניות ומלכות אסתר‪ .‬לא יכולתי להתאפק עוד ושאלתי‪ ,‬אבא‪ ,‬אני צריך להיות קאובוי‪.‬‬
‫בוודאי‪ ,‬עונה אבא‪ ,‬אתה תהיה קובוי‪ .‬שתקתי ושמחתי‪.‬‬
‫ערב המסיבה לא יכולתי עוד להמתין ובנימה של דאגה אמרתי לאבא‪ ,‬אבא‪ ,‬מתי נלך לקדוש‪ .‬מחר צריך להתחפש‪ .‬אל תדאג‪ ,‬הבטחתי לך‬
‫שאתה תהיה קובוי‪ .‬האמנתי ושמחתי‪.‬‬
‫למחרת בבוקר אומר אבא‪ ,‬היום אני מלווה אותך לתחנה‪ .‬הלכנו יחד לקיוסק של קדוש‪ .‬ואבא ביקש כובע של קאובוי בשבילי‪ .‬רעדתי‬
‫מהתרגשות‪ .‬קדוש הראה לו שני סוגים‪ .‬אחד מפלסטיק ואחד מנייר‪ .‬אבא בחר בכובע מנייר‪ .‬לא היה אכפת לי‪ .‬העיקר שאני קאובוי‪ .‬הניח‬
‫אבא את הכובע על ראשי ואמר‪ :‬איזה יופי‪ ,‬איזו תחפושת‪ ,‬אתה קובוי‪ .‬ממש קובוי אמיתי‪ .‬וצחק מלוא פיו‪ .‬טפח על שכמי ולחץ את ידי‬
‫ואמר‪ :‬שלוף‪ .‬מזמן לא ראיתי אותו שמח ככה‪ .‬כל כך שמחתי שלא חשבתי אותה שעה שאין לי יריעה על הכתפיים‪ ,‬ולא פסי קישוט על‬
‫המכנסיים וגם אין לי אקדח‪ .‬לא היה אכפת לי בכלל‪ .‬אני מחופש‪ .‬מחופש לקאובוי‪ .‬מי ישווה לי‪ .‬עמדתי בתחנה‪ ,‬דווקא שמח הפעם‬
‫שהאוטובוס מאחר‪ ,‬מתבונן בכל התחפושות שמילאו את הרחוב ומקווה שגם אחרים רואים אותי‪ .‬קאובוי צעיר‪.‬‬
‫ירדתי בתחנה שבהר הרצל‪ .‬גשם זלעפות ירד ורוח סערה נשבה‪ .‬ביד אחת אחזתי את שקית הבד עם המחברות וביד השנייה הידקתי בכל‬
‫הכוח את הכובע שלא יעוף‪ .‬ואותו יום כאילו כל הרוחות יצאו להילחם בי‪ ,‬הקאובוי‪ .‬אבל אני תופס את הכובע בכל כוחי‪ .‬הצלחתי‪ ,‬הוא לא‬
‫עף‪ .‬פעם אחת עף לי ורצתי אחריו ותפסתי אותו‪ .‬לא הרגשתי שהגשם ממסמס את כובע הנייר עד שכאשר הגעתי למפעל השיש לא החזקתי‬
‫אלא עיסה של נייר‪ .‬אבל אני לא הבחנתי בכלל‪ .‬הלכתי ושרתי לי שירי פורים‪ .‬מלא שמחה‪ .‬ידעתי‪ ,‬אני קאובוי‪.‬‬
‫והנה סוף‪-‬סוף חצר התלמוד תורה‪ .‬והחצר מלאה דמויות מדמויות שונות‪ .‬הנה ילד מחופש לאדמו"ר‪ .‬שטריימל חגיגי על ראשו וגארטל חוגר‬
‫את גלימתו‪ .‬והנה חכם ספרדי‪ ,‬ממש חכם באשי‪ ,‬עטור במצנפת מחוטי כסף וזהב‪ ,‬ושם עומד ילד בבגדי כוהן גדול עם מעיל פעמונים‬
‫ורימונים וציץ ומצנפת ואפוד ועליו חושן שנוצצות בו אבנים טובות‪ ,‬ארבעה טורים אבן‪ .‬המראה הדהים אותי‪ .‬כמה יפות היו התחפושות‪.‬‬
‫ואני עם הכובע השחור מנייר על ראשי שהפך בגשם לכדור נייר רטוב ולבי טוב עלי‪ .‬גם אני מחופש‪ .‬אני קאובוי‪.‬‬
‫המנהל‪ ,‬הרב לויכטר‪ ,‬צילצל בפעמון המתכת שלו‪ .‬נכנסנו כולנו לכיתה‪ .‬הרב לויכטר ביקש שילד‪-‬ילד לפי התור ייצא וייכנס ואנו ננחש מי‬
‫הוא‪ .‬והנה נכנס אדמו"ר חסידי ומסיכה על פניו‪ .‬מי הוא זה? שואל הרב לויכטר‪ .‬אי אפשר להכיר אותו‪ .‬מי יודע? הכל מנסים לנחש‪ .‬ואז‪,‬‬
‫האדמו"ר מוריד את המסיכה‪ .‬או‪ ,‬פולטים כולם בהפתעה‪ ,‬זה איצ'ה‪ .‬איזו תחפושת נפלאה‪ .‬ממש אמיתית‪ .‬איך לא עלה על דעתנו‪ .‬אני‬
‫ניחשתי‪ ,‬צועק ילד שהתחפש לשופט‪ ,‬הרי סבא שלו אדמו"ר‪.‬‬
‫וכך יצא ילד ילד ונכנס חגיגית‪ ,‬והרב לויכטר שואל בכל פעם בהפתעה‪ :‬מי הוא זה ואי זה הוא? פונה לתלמידי הכיתה‪ ,‬והכל מנסים לנחש‪.‬‬
‫אני יושב במקומי משתתף בחגיגה‪ .‬תורי מתקרב‪ .‬אני מתמלא מתח והתרגשות‪ ,‬מתרומם על בהונות רגלי וכוסס את ציפורני ידי‪ .‬תורי הגיע‪.‬‬
‫אני יוצא ונכנס ועל ראשי כדור הנייר הרטוב‪ .‬הרב לויכטר מתבונן בי‪ ,‬וחוזר ומתבונן‪ ,‬מתאמץ מאוד לזהות‪ ,‬ואז הוא אומר‪ :‬מי זה? אינני‬
‫מצליח לזהות בשום אופן! מי אתה? הוא פונה אלי במהרה בלי לשאול את הילדים‪ .‬נמלאתי גאווה ושמחה‪.‬‬
‫אני חיים‪ ,‬השבתי‪ ,‬אבל היום אני קאובוי‪.‬‬
‫הו‪ ,‬אמר הרב לויכטר בהתפעלות‪ :‬קאובוי‪ .‬איזו יופי של תחפושת‪ ,‬אי אפשר היה לזהות אותך‪ .‬הלכתי למקומי וישבתי שמח‪.‬‬
‫"שלום‪ ,‬קוראים לי לודוויג ואני סלב" (לודוויג ואן גונד "סלבים אנונימיים" הוצאת "פרוטוקול פגישה" ‪)2010‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪3‬‬
‫ג אי אל אי או אן אא א ‪1‬‬
‫י ש י ב ה‬
‫ת י כ ו נ י ת‬
‫ח ק ל א י ת‬
‫‪ /‬א י צ י ק‬
‫ש פ י ר‬
‫מאז שהישוב נוסד דובר על הקמת מוסד חינוכי בישוב‪ ,‬עלו כמה הצעות‪ ,‬ונעשו מספר ניסיונות אך אף‪-‬אחד מהם עדיין לא עלה‬
‫לפסים מעשיים‪.‬‬
‫מאיפה הצורך לעוד ישיבה תיכונית ?‬
‫לפני שנה וחצי הגיעה אליי פניה מאמא לתלמיד כתה ז' בדימונה שיש לו קשיים לימודיים והם מחפשים עבורו מקום מתאים‬
‫בדרום ולא מוצאים ובקשה שנקים במרחב עם ישיבה לתלמידים מתקשים‪.‬‬
‫במקביל נחשפתי לבעיה של תלמידים רבים שאין להם מקום מתאים או שהם לא מתקבלים למוסדות האליטיסטים שמסביבנו‪.‬‬
‫בשנים האחרונות קמו מספר מוסדות הנותנים מענה לתלמידים שלא מתאימים‪/‬לא מתקבלים לישיבות התיכוניות הקלאסיות‪-‬‬
‫בצפון‪ ,‬במרכז‪ ,‬בשומרון ובירושלים – באזור הדרום לא קיים מוסד שכזה‪.‬‬
‫לרעיון זה הצטרף הרעיון של ישיבה חקלאית – תחום בו החבר'ה יוכלו לעבוד בידיים ‪ ,‬וישתזפו מאור השמש ולא רק מאור‬
‫הפלורוסנטים‪....‬‬
‫מטרות‬
‫הקמת מוסד חינוכי פנימייתי במרחב‪-‬עם‪ .‬מקום בו מצד אחד תושבי הישוב יוכלו לתת מעצמם בעשיה ונתינה‪.‬‬
‫ומצד שני יתרום רבות לישוב ולאזור בהצעת מקומות עבודה‪ ,‬והפחת חיים בישוב‪.‬‬
‫מתן מענה לתלמידים ‪,‬ממשפחות שומרות תורה ומצוות‪ ,‬שהישיבות הקיימות לא מתאימות להם‬
‫החינוך‬
‫חינוך הבא מתוך תורה ונעשה על ידי קשר אישי אמיץ‪ ,‬ראיית החיובי שבתלמיד‪ ,‬הכוונתו והצמחתו לכיוון המתאים לו‪.‬‬
‫בימים אלו נבנה צוות חשיבה שבונה את היסודות החינוכיים עליהם תיבנה הישיבה‪.‬‬
‫מלבד המחנכים‪ ,‬המדריכים והמורים המקצועיים ישולבו במקום אנשי טיפול שיתנו מענה לקשיי התלמידים‪.‬‬
‫חקלאות‬
‫בימים בהם החקלאות נמצאת בסדר עדיפות נמוך – אנו רואים חשיבות כפולה לעיסוק בחקלאות ‪:‬‬
‫אנו רוצים לפעול עם א‪-‬ל בגאולת הארץ –בהפרחת ארץ ישראל וצביעת הנגב בירוק‪.‬‬
‫חיבור האדם לטבע – האדם המערבי התנתק מהטבע – ומתוך כך גם מטבע נפשו‪ .‬בעינינו יש חשיבות לחזרה לטבע‬
‫המקורי של האדם‪ ,‬חיבור לאדמה‪ ,‬לצומח ולבעלי החיים‪.‬‬
‫ישנו קשר פנימי בין עבודת החינוך לעבודת הקרקע‪ ,‬העבודה הזורעת ומצמיחה וחושפת את הכוחות החבויים מתחת לפני השטח‪.‬‬
‫מאז קום הישוב היו מספר ניסיונות שלא צלחו להפריח את הוואדיות שסביבו בחקלאות‪ .‬הישיבה יכולה להיות מנוף מצוין לטובת‬
‫החקלאות באופן כללי במרחב‪-‬עם (צינור מים מליחים ועוד‪)..‬‬
‫יעדים‬
‫בשנת תשע"ב פתיחת כיתה ט' תקנית‪( .‬וגם אם לא נספיק לשנה הקרובה אפשר לפתוח בשנה שאחריה )‬
‫בית ספר צומח (תרתי משמע) ‪ -‬בכל שנה הוספת כיתה‪.‬‬
‫כל התלמידים יצאו מהישיבה עם תעודת בגרות ועם ידע מקצועי בחקלאות (או מגמה אחרת – הדרכת טיולים‪ ,‬מוזיקה‪ ,‬נגרות‪)...‬‬
‫קהל יעד‬
‫התלמידים הפוטנציאליים – תלמידים דתיים עם קשיי למידה מאזור הדרום ‪ .‬תלמידים עם קשיים שונים‪:‬לקויי למידה שחוו‬
‫תחושת כשלון אישי בעקבות חוסר הצלחתם בלימודים‪ – .‬לא מדובר על תלמידים שעברו וועדת השמה לחינוך המיוחד (‪.)00‬‬
‫ולא מדובר על ילדים עם בעיות התנהגות בלבד‪.‬‬
‫צוות ההוראה והצוות המשלים יהיה ברובו מהישוב ככל האפשר‪ ,‬וישלב בתוכו גם מורים מבחוץ‪.‬‬
‫מה עשינו עד עכשיו ?‬
‫מוטי ששמע על היוזמה כינס צוות חשיבה בנושא (הרב‪ ,‬גילי‪ ,‬רועי‪ ,‬מוטי ואני) בה עלו הצעות במספר כיוונים (אולפנא‪ )...‬אני‬
‫נשלחתי לעשות שיעורי בית – נפגשתי עם הרב תורג'מן‪ ,‬הרב שמעון כהן והמפקחת על החינוך המיוחד‪ .‬חזרתי עם תשובות‬
‫בעקבותיהם החלטנו להמשיך ולהריץ פרוייקט של ישיבה תיכונית חקלאית‪.‬‬
‫אני הסכמתי לקחת על עצמי את תפקיד הפרוייקטור בהתנדבות‪ ,‬ולנסות למצוא ראש ישיבה (אשמח לעוד רעיונות מכם !) במידה‬
‫שלא נמצא בהתחלה אסכים לקחת את תפקיד ההובלה באופן זמני‪.‬‬
‫נפגשנו עם ריפמן שאהב את הרעיון ואף תיקצב אותו בסכום ראשוני להכנת פרוגראמה‪.‬‬
‫לאחר פגישה עם המפקח על החינוך בדרום נפגשנו עם אברהם ליפשיץ המפקח על כל הממ"ד שגם הוא הסכים לעניין בכפוף‬
‫להוכחת צורך אמיתי מהשטח‪ ,‬עליה אני עובד בימים אלו‪.‬‬
‫כרגע אני עובד בשלושה מישורים ‪:‬א‪ .‬בניית משנה חינוכית ע"י צוות היגוי ב‪ .‬הכנת פרוגראמה כלכלית ג‪ .‬איסוף שמות של‬
‫תלמידים פוטנציאליים‪.‬‬
‫באם נעבור את המשוכות הקרובות ‪ ,‬השלב הבא יהיה נושא המבנים והתקציב‪.‬‬
‫קשר ישיבה – ישוב‬
‫יש כאן סוגיה עדינה של מערכת יחסים שצריכה להבנות נכון‪ ,‬כמו בקשר בין הורים לילדים‪ ,‬מצד אחד הישיבה צריכה להיות‬
‫ה"בייבי" של הישוב ומצד שני לא טוב לשני הצדדים קשר הדוק מידי שיכול לפגוע בשני הצדדים‪.‬‬
‫באם לא יהיה רוב גדול להקמת הישיבה נראה לי לא נכון להקים את הישיבה (זוהי הסיבה שישיבתו של הרב אביחיל לא קמה‬
‫במרחב‪-‬עם)‬
‫אשמח לכל סיוע והבהרה‬
‫הידעתם ? כל תעשיית קיסמי השיניים מתבססת על הנבטה של גלעיני אבוקדו (לודוויג ואן גונד "זה לא עובד עם חוט דנטאלי" הוצאת‬
‫"עלים" ‪)2011‬‬
‫א אא אמ אי א אאש אם א ‪. . .‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪4‬‬
‫טיוטת אמנה חברתית ברמת הנגב‬
‫שמירה על החוק‬
‫אנו‪ ,‬תושבי רמת הנגב‪ ,‬מתחייבים להפעיל את מרב המאמצים על מנת‪:‬‬
‫לשמור על חוקי מדינת ישראל בם אנו רואים ערך יסוד‬
‫לקחת אחריות פעילה לטיפול במקרים של פגיעה בחוק‪ ,‬ולפעול בשיתוף פעולה מלא בינינו‬
‫ומול הגורמים המתאימים‬
‫לקיים פעולות מעשיות בכל תחום של החוק ובמיוחד בתחומים‪ :‬נהיגה‪ ,‬סמים‪ ,‬אלכוהול‬
‫ואלימות‬
‫לפעול לשינוי נורמות התנהגות‪ -‬ביסוס האיסור על עבירות שאינן מפורשות בחומרה מספקת‪.‬‬
‫נהיגה‬
‫לפני מספר חודשים הוקם במועצה צוות‬
‫על מנת לגבש אמנה חברתית למ‪.‬א‬
‫רמת הנגב‪.‬‬
‫השלב הראשון כלל ישיבות עבודה של‬
‫צוות שניסח את הטיוטה הראשונית‬
‫שלפניכם (ממרחב עם היו שותפים‬
‫שפרה בוכריס וארז לוזון )‬
‫השלב הבא בו אנו נמצאים כעת הוא‬
‫שיתוף הטיוטה עם התושבים על מנת‬
‫לקבל הערות והארות ‪.‬‬
‫נשמח לשמוע את דעתכם ‪.‬‬
‫אופי ההתיישבות ברמת הנגב מחזק את האחריות לנהיגה בטוחה‪ .‬אין אנו רוצים לסכן חיים בתוך‬
‫או מחוץ ליישובים‪ .‬בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫לנהוג בזהירות וערנות בתוך הישובים‪ ,‬עד ‪ 03‬קמ"ש‬
‫לשים דגש מיוחד על נהיגה על פי חוק עם ילדים‬
‫לנהוג תמיד ובכל כלי רכב ברישיון‬
‫שימוש בסמים‬
‫אנו ערים לנזקים ולהשלכות של עישון סמים קלים להשגה‪ ,‬כקשים על חיי קהילתנו‪ .‬בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫להגביר את המודעות על איסור השימוש בסמים והשלכותיהם‬
‫לפעול למניעת הפצת סמים לבני הנוער‬
‫אלכוהול‬
‫אנו ערים לנזקים ולהשלכות של שתיית אלכוהול מופרזת על חיי קהילתנו‪ .‬בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫לא לאפשר שתיית אלכוהול מתחת לגיל ‪81‬‬
‫לראות בשתייה מופרזת בעיה חברתית הטעונה התייחסות וטיפול‬
‫אלימות‬
‫אנו רוצים לטפח חיי קהילה הרמוניים‪ ,‬תוך שמירה על כבוד חבריה ותחושת בטחון אישי‪.‬‬
‫בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫להתייחס באפס סובלנות לאלימות מילולית‪ ,‬אלימות נפשית ואלימות פיזית בכל מקום ובכל זמן‪.‬‬
‫להקים ולייעד "ועד אלימות" בכל ישוב אשר ייתן מענה לטיפול במקרי אלימות ויקבל גיבוי לפעילותו מטעם הגופים האחראים במועצה‪.‬‬
‫לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים הרלוונטיים‪ ,‬תוך הבנת השלכות גילויי אלימות לצורותיה‬
‫כבוד האדם‬
‫אנו‪ ,‬תושבי רמת הנגב‪ ,‬מתחייבים ככל שניתן‪:‬‬
‫להכיר בזכות של כל אדם‪ ,‬באשר הוא‪ ,‬לחיות ובהתאם לכך לפעול לצמצום הפגיעה בו‬
‫להכיר במשמעות הפגיעה הנגרמת מהתעלמות מקיומו של האחר‬
‫להכיר בערך הרב של קיום דו‪ -‬שיח בין השקפות שונות וגופים שונים בקהילה‬
‫להכיר בערך הסובלנות בין חברי הקהילה כערך יסוד‬
‫לכבד האחד את רעהו מתוך ההכרה שכולנו שונים אך שווים‬
‫להבין ולזכור שבעלי תפקיד ביישוב הם בני אדם ויש להתייחס אליהם בכבוד הראוי‬
‫נורמות התנהגות‬
‫אנו מאמינים כי יש לטפח נורמות התנהגותיות הקשורות בכבוד האדם‪ .‬טיפוחן ושמירה עליהן יצמיחו אותנו כקהילה סובלנית ומכבדת‪.‬‬
‫בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪5‬‬
‫ג אי אל אי או אן אא א ‪1‬‬
‫להטמיע נורמות התנהגותיות של סובלנות וכבוד כמו‪ :‬תרבות דיון‪ ,‬דרכים נאותות‬
‫להעברת ביקורת‪ ,‬יכולת הקשבה‬
‫להוות דוגמא לילדנו ולסביבתנו על ידי אימוץ נורמות אלה‬
‫לעודד שיתופי פעולה ופעילויות משותפות להכרת הפלחים השונים בקהילתנו‬
‫מניעת הפגיעה באחר‬
‫אנו מחשיבים פגיעה מילולית‪ ,‬נפשית‪ ,‬פיסית או התעלמות לצורך פגיעה כהתנהגויות‬
‫הפוגעות בכבודו של אדם ובחיי הקהילה‪ .‬בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫לפעול בדרכים שונות ויצירתיות ובשיתוף עם המועצה האזורית להטמעת הבנת‬
‫השלכות הפגיעה בכל שכבות הגילאים‬
‫להוקיע חרם על כל גווניו ולטפל בתופעה זו באמצעות אנשי חינוך‪ ,‬רווחה‪ ,‬ועד‬
‫מקומי ומועצה על פי צורך‬
‫לגנות ולהוקיע כל צורה של אלימות‪ ,‬לפעול בשיתוף פעולה לטיפול באלימות זו‬
‫ובמידת הצורך לדווח לרשויות החוק‬
‫אחריות חברתית‬
‫אנו‪ ,‬תושבי רמת הנגב‪ ,‬מתחייבים ככל שניתן‪:‬‬
‫לפתח אכפתיות ושותפות הדדית בקרב חברי הקהילה תוך שמירה על פרטיותם‬
‫לקחת אחריות כל עת שאנו נתקלים בתופעות של פגיעה בחברי הקהילה או‬
‫בסביבתה‬
‫אחריות‪ ,‬לפי ראותנו‪ ,‬היא‪ :‬בקשה לפעול על פי הנורמות שאנו מנחילים‪ ,‬דיווח‬
‫על התנהגויות שאינן לפי נורמות אלה‪ ,‬שיתוף פעולה עם גורמים מסייעים‬
‫לפתור סכסוכים בדרך של שלום‪ ,‬מתוך הכרת הערך של חיים בקהילה‬
‫גופים בעלי סמכות‬
‫אנו מכירים בצורך של חברי הקהילה להיעזר בגורמים שונים בעת טיפול במקרים החורגים מנורמות ההתנהגות והפוגעים בהם‪ .‬בהתאם לזאת‬
‫אנו מסכימים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫להקים או לייעד‪ ,‬בכל קהילה‪ ,‬גוף אליו ניתן לפנות ולדווח במקרים של פגיעה בגוף‪ ,‬נפש ורכוש‬
‫‪-‬‬
‫גוף זה יוכר כבעל סמכויות לטיפול במקרים אלה‬
‫‪-‬‬
‫הגוף יפעל על פי הגדרות תפקיד שיינתנו לו בהתאם להחלטות היישוב‪ ,‬הגדרות אלו תהיינה מוכרות לכלל הקהילה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫גוף זה יקבל הנחייה וגיבוי מהמועצה האזורית‬
‫שיתוף פעולה ודיווח‬
‫כחברים ביישובים קהילתיים‪ ,‬אנו מכירים את נורמת ההתנהגות לפיה חלק מההתנהגויות החריגות מטופלות בתוך הקהילה עצמה‪ .‬אנו‬
‫מכירים ביתרונות של נורמה זו אולם חשים כי ההשלכות המזיקות שלה גדולות יותר‪ .‬בהתאם לזאת אנו מסכימים‪:‬‬
‫ לזהות מקרים בהם ברור כי אין בסמכות הקהילה לטפל בהם ולדווח לגורמים המתאימים‬‫ לקחת אחריות פעילה ודיווח במידה ויש זיהוי של פגיעה בקטין‬‫ לראות בגופים מקצועיים‪ ,‬לאו דווקא כאלה הקשורים לחוק‪ ,‬גורמים הפועלים בשיתוף פעולה עם הקהילה‪ ,‬המעוניינים לסייע לה בפתרון‬‫בעיות‬
‫מוזמנים להגיב‪:‬‬
‫ניתן לשלוח תגובות גם למייל ‪[email protected]‬‬
‫או לכתובת‪ :‬גילה מנביץ‪ ,‬מתנ"ס רמת הנגב‪ ,‬מועצה אזורית רמת הנגב‪ ,‬ד‪.‬נ חלוצה ‪18888‬‬
‫או בדף שלנו "אמנה חברתית ברמת הנגב" בפייסבוק‬
‫העיניים האדומות‪ ,‬בכי העוללים‪ ,‬הדחיפות‪ ,‬המכות והצרחות‪ ,‬הצרחות המחרידות ‪( ".....‬לודוויג ואן גונד "הבריכה העירונית" הוצאת‬
‫הראש מהמים" קיץ ‪)2010‬‬
‫א אא אמ אי א אאש אם א ‪. . .‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪6‬‬
‫ת אס אי אס אה אא אב אי אי אש או אב אא אב אע אק אב או את אא אמ אפ אל אי אה אא אע אל אא אר אק אע אא אמ אג אד אר אי א‬
‫שי אחש אא ש יאא”יא איאבלא”א‬
‫ב לאאלבאבארא ח שא „א‬
‫שא יא א‬
‫לש י אא ב אב ב אשבא‬
‫חש שאא חאשאבשל לא בל ב א י אא‬
‫ש‬
‫א לא‪.‬‬
‫אא‬
‫חשאחלב אש שאי ששבלאאשי א‬
‫א שב א חשאשב אא ל ‪.‬‬
‫שאאלחאאשלא ש א‪ ,‬ש בלא שבשבלא ש א לא ש אלש י אא‬
‫ח א‬
‫ב א‬
‫בב אח לבאא ש ש א ב א א באאבבא א שבאש‬
‫שא‬
‫א חש אא‬
‫א לאחלאבש א‪.‬‬
‫א באאבבא אלחאש אאלחאא א י אחלאאאלחאב של אלאא‬
‫שא‬
‫”חיבא אא א א “א שאא שלא”אבאיאאאש אאאשחבל אבאילא א בלא אח„א‬
‫א חש א חשאאשאאא?א”א אאא‬
‫א „‪,‬אאחלאלי אלחא ב א לאלאא‬
‫א בלא‬
‫א שלא‪.‬אלאחל י אחב א שללאבש לאאלא ש אאח לבאאשאח א בא א אבל בא שא‬
‫א שלא” י בלאל אלאאא א אשחבל אאא ש אא ב א באא א בלאאבחא יבביב א‬
‫א לא יב בלא יבביבלאש אי אחבלא א בלא ח בל א יב א‪,‬ח לאש לי א‬
‫ב בלאאא אחי א בלאלח לבאא ש ש אאלאא שבלא בבא !“‪.‬‬
‫שא”א ב א‬
‫אאש אאח אב שא‪,‬ח אא א בלאא ב אאלאבאחשא בל לאאלא‬
‫שא לא‬
‫ששאא‬
‫בשאא ששי א‬
‫א א בל אש אלאשבלאח אאי לבבלא‬
‫א‬
‫בלאחיבאיחל אל‬
‫בלא אי אא‪,‬א שבא אאלאש שא א א‪,‬ל‬
‫בלאח בל אל אאח שלאלשל אאאלי אלבב בא”א‪.‬‬
‫א ל א‪,‬ל י אח אאא ל אח שבאאחיבאח שלא‪,‬לא בחאח אאא לא ל‬
‫חש א‬
‫א‬
‫ב א א !א‬
‫אאלחאא ב אאל‬
‫אא חש י אאלאאיא א‬
‫שש א‬
‫איך שבראו את האישה‪ ,‬היא נעמדה מול אדם‪ ,‬הסתכלה סביב ואמרה "אוף‪ ,‬אין לי מה ללבוש" (לודוויג ואן גונד " אין חדש תחת‬
‫השמש" הוצאת "קולקציית עלי תאנה חדשה‪ ,‬חורף ‪)"2011‬‬
‫ב ע ל ו ן‬
‫ל ל א ש‬
‫ה ב א‬
‫א לא ש אבלאש‬
‫חלא לאח ‪ /‬אאש בלאלש‬
‫ה מ ש ב צ ת‬
‫בלא שיבלא‬
‫אש‬
‫ה ז א ת‬
‫י כ ו ל ה‬
‫ל ה י ו ת‬
‫ש ל ך‬
‫יבביבלא‪.‬‬
‫אאח א ח שאל ל אח לא א לרא א יבלאלאל אחלבאח אא‬
‫שבלא אש‬
‫אאל א‪.‬‬
‫ב אא‪,‬אבשבלא‬
‫שבלא‪ ,‬שב ר שאא‬
‫א יבבי ‪,‬א ר בלא‬
‫שלא‪,‬ח לא לאש‬
‫לא‬
‫יב אלאל א לא שבלאאש‬
‫אאאיאא אב חאא בלב א‪.‬‬
‫א י א‪,‬א ש אלאבלאל אאאי אחאאלאח לאא שבלאבאבאא א שאח אל ש א לאח אל‬
‫לא לאבש לבלאל י א‬
‫ב אאא יבביבלאל ש אח א‬
‫בלא בבא אח א‬
‫אאללחאא ש לאא ב לבא‪...‬‬
‫לאא ש לאא ב לבאיב אלאשיב א‬
‫ל ל בא‬
‫א ש א ב ש אאלבלב א לאא שיבלא אש‬
‫ש ב י א א ש א י אחא‬
‫אאאיאי לא א ל א‬
‫אאר א‬
‫אל‬
‫לא‬
‫א‬
‫ב‬
‫ששבלאאש בל א‬
‫איב אלאל אחלבאלש‬
‫ש א ש לא ב לבאב של אלאשיב א‬
‫אאל ל א‬
‫אא חלא‪[email protected]‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪7‬‬
‫ג אי אל אי או אן אא א ‪1‬‬
‫אתה ער?‬
‫כן‪.‬‬
‫איפה אתה?‬
‫אני בטחינה‪.‬‬
‫(לודוויג ואן גונד‪" ,‬‬
‫שיחות עם חציל"‬
‫הוצאת "ספר‬
‫מתכונים"‪)2010‬‬
‫מ את אכ או אן אא אל אפ או אר אי אם א ‪ -‬אי או אי או אא את או אנ אי אס אמ אי א‬
‫מצרכים ל‪ 04-04‬עוגיות‪:‬‬
‫‪5‬א ב בל‬
‫אח בבא‬
‫‪2‬אא ב באח‬
‫‪2‬אא ב בא ששא יבל‬
‫¾אש א שש‬
‫¾אש אא‬
‫‪1‬א לב אלב א שש‬
‫‪1‬אש א יבח א(לחא א)‬
‫)א שלא‬
‫‪050‬א(⅓‪5‬אש‬
‫לסירופ סוכר‪:‬‬
‫½‪2‬א(‪500‬א של)אש‬
‫א בל‬
‫‪2‬אש‬
‫½אלב‬
‫א שש‬
‫למשתכנזים‪:‬‬
‫‪250‬א שלא‬
‫הכנת העוגיות‪:‬‬
‫אאח בבא‪,‬א ששאא יבל‪,‬אא שש‪,‬אאא ‪,‬א לב‬
‫שא‪.‬א ב בלאח אח‬
‫אר ש בלאח אא ב בלא‬‫אש א רא ב ‪.‬‬
‫א א ש א‪,‬א אש באלבאאאל‬
‫א ב בלאח אא‬‫אאשא אא ר שר ש אא ש‪.‬‬
‫א יבבל אש בא יב בלאלא‬
‫א ר בלאח אא‬‫לאש שא בי א י ‪.‬א ל לבלאל לבלא ש אי יב בבאא שבלאל ש אש‬
‫אש שבלא‬
‫א ש בלא א‬‫בי אל יי ‪.‬‬
‫בחבלא‬
‫א אלאאא אא‬
‫א א א‬
‫‪-‬א ר יבלאח א ב לבאא‬
‫אאלב‬
‫"נכנסתי למסעדה‬
‫של אהרוני‪,‬‬
‫ביקשתי מהמלצר‬
‫שיביא לי את‬
‫המוצרים להכנת‬
‫"ברווז בנוסח‬
‫פקין" ‪ .‬הוא בהה‬
‫בי ‪"-‬אתה לא‬
‫רוצה שנכין את זה‬
‫עבורך?" שאל‪.‬‬
‫”איכס“ אמרתי‬
‫לו‪” ,‬אני לא נוגע‬
‫באוכל‬
‫מוכן" (לודוויג‬
‫ואן גונד‬
‫"פלצאנינות"‬
‫הוצאת "בשר‬
‫להפשרה בזמן"‬
‫‪)2010‬‬
‫הכנת הסירופ‪:‬‬
‫א שיב בלאל בשאח אא שש‪,‬אא בלא אלב ‪.‬א בחבלאלש ב א‪.‬א אבלא‬‫ש א‪.‬‬
‫אא ח שאש א‬
‫א לא ל ‪.‬אר לבלאשלא בבאא‬
‫‪-‬א אשבלאח אא‬
‫לא‬
‫בא‬
‫א‬
‫א א יבח א‬
‫‪.‬‬
‫אלבלא לאחאאי שאא‬
‫בשבלאל ל‬
‫ש‬
‫בלאאבר ‪.‬‬
‫אאא בש אי אאא‬
‫ב א‬
‫אא אא‪.‬‬
‫מ אק אר או אד אא א‬
‫הבצק‪:‬‬
‫למילוי‪:‬‬
‫ק"גאסולתאפחותאכוסאוחצי‬
‫‪1/2‬אק"גאממרחאתמרים‬
‫‪1.5‬א‪2-‬אכוסותאקמח‬
‫ציפורןאטחונה‬
‫‪2/3-3/4‬אכוסאשמןאחם‬
‫קינמוןאטחון‬
‫‪2‬אשקיותאמבקתאמפיה‬
‫מעטאקליפתאתפוזא‪.‬‬
‫‪1‬אשקיתאסוכראוניל‬
‫מעטאשמןא‪.‬‬
‫מעטאמלח‬
‫‪1/4‬אכוסאסוכר‬
‫מיםאפושריםאכמותאשתבימאבצקאנוחאלעבודה‬
‫מופןאהכנהא‪:‬אלשיםאמתאכלאחומריאהבצקאלתערובתאמחידהאויוצריםאבצקאנוחאלעבודהא‪.‬‬
‫מחלקיםאמתאגושאהבצקאלכדוריםאבגודלאשלאכדוראטניסא‪.‬אכלאגושאכזהאפותחיםאלעלהאמלבניאבעוביאשלא‪1‬ס"מאבערךא‪.‬‬
‫עלאהעלהאמורחיםאמתאחומריאהתערובתא(כמובןאמחריאשערבבנואמותםא)אומגלגליםאלצורתארולדהא‪.‬‬
‫חותכיםאמתאהרולדהאשנוצרהאלעוגיותאבגודלאהרצויא(אמניאחותךאמותםאבמלכסוןא)א‪.‬אמתאהעוגיותאמטגניםאבשמןאעמוקאשחומםאמרמשאעלאמשאבינוניתאעדא‬
‫להזהבהא‪.‬‬
‫א אא אמ אי א אאש אם א ‪. . .‬‬
‫ע אמ או אד אא א ‪8‬‬
‫לוחאהודעותא‬
‫‪‬‬
‫ביוםאשניאמוראלב'אמדראב'‪,‬אבשעהא‪21:00‬א תתקייםאבביתאמשפחתאלויןאפגישהאעםאמרא‬
‫מריקאמביטבולאמחברת א"אטיפותאירוקותא" אהמתמחהאבמחזוראמיםא‪,‬אלמידעאנוסףאניתןא‬
‫להיכנסאלמתרא‪www.tiftufyarok.co.il‬‬
‫‪‬‬
‫במסגרתאשיפוראפניאהישובאמשפחותאהמעונינותאלפנותאפסולתאמחצראביתםאמוזמנותא‬
‫לפנותאליהודהאולתמםאזמןאבואניתןאיהיהאלמסוףאביחדאעםאה גא'איפאוהעגלהאמתא‬
‫הפסולתא‪,‬כמואכןאערימתאהגזםאממוקמתאמהיוםאעלאידאמכולתאפסולאהבניין‬
‫‪‬‬
‫”א מהאזהאבכללאשירותיאמערכתאמקולוגיתא?א“ א‪ -‬כנסאמענייןאבמדרשתאבןאגוריוןאבימיא‬
‫חמישיאשישיא‪,‬ד‪-‬האמדראב„א‪-‬פרטיםאנוספיםאבמתראהמדרשהא‬
‫יש לי חבר צב‪ ,‬בתור חיה נכחדת הוא‬
‫קיבל פטור מהצבא אבל החליט להתנדב‪.‬‬
‫הוא חשב שישבצו אותו בשריון אבל‬
‫בסוף הוא עובד במשרד קישור ושולחים‬
‫אותו בתור צב ‪.8‬‬
‫‪‬‬
‫”אתוצימואמתאהשטיחאמהבית א”א‪ -‬הצגהאהומוריסטיתאעלאחייאהנישומיןאמוצא“אשאואמדרא‬
‫בא„ אבמרכזאהצעיריםאבבמראשב עא‪ -‬לפרטיםאוכרטיסיםאכנואלמתראמרכזאמוריהא‬
‫‪www.moadon.org.il‬‬
‫‪‬‬
‫גםאהשנהאמנואמתכנניםאלהמשיךאמתאהמסורתאהברוכהאולקייםאבחולאהמועדאפסחא‬
‫(לודוויג ואן גונד "נחש צפע השתחרר‬
‫ועובד כיום בחקלאות בשביל המענק"‬
‫הוצאת "הפח זבל על ידי האישה במשך‬
‫‪ 3‬שבועות בשנה" מאז ‪)1611‬‬
‫הבמאעלינואלטובהאיוםאעיוןאתורניאבנושמאהנגב א‪,‬א השנהאמנואנקדישאמתאיוםאהעיוןא‬
‫לע“נאחברנואהיקראמרימלאקרנסהאז“לא‪.‬אפרטיםאנוספיםאבהמשךא‬
‫תפזורת לפורים‬
‫מ‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ג‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫צ‬
‫י‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ה‬
‫א‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ל‬
‫א‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫ט‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ס‬
‫א‬
‫מ מ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫צ‬
‫צ‬
‫ת מ‬
‫צ‬
‫ח‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ר‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ג‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ע‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ס‬
‫כ‬
‫ק‬
‫ר‬
‫כ‬
‫מ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ג‬
‫צ‬
‫ס‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ד‬
‫כ‬
‫י‬
‫ט‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ד‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫י‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ס‬
‫צ‬
‫ת‬
‫י‬
‫ט‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ב‬
‫י‬
‫פ‬
‫י‬
‫ע‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ד‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ש‬
‫א‬
‫ס‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ט‬
‫ת‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ד‬
‫מ ת‬
‫את התשובות ניתן למסור במזכירות ‪,‬בין הפותרים נכונה יוגרל תושב שלא פתר נכונה (להקת כוורת ‪,‬סיפור פוגי‪,‬שם ‪,‬שם )‬