MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE NOVEMBER

MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE NOVEMBER - DECEMBER
In ţe je tu mesec, ki ga nekateri nestrpno pričakujejo, spet drugi se ga bojijo. Bojijo osamljenosti in veselja. Skušali
bomo tudi ta mesec in z njim povezana praznovanja narediti prijazna za Vse nas. Veselili se bomo z veseljaki,
pogovarjali in poslušali tiste, ki jim prazniki pred oči narišejo neprijetne in boleče spomine. In seveda je to tudi mesec,
v katerem bomo prvič v zgodovini odšli na predčasne volitve. Verjetno smo si edini, da si ţelimo, da bi našo drţavo
vodili pošteni, delovni in odgovorni ljudje, ki bodo zaupanje na volitvah obračali v korist vseh drţavljanov republike
Slovenije.
November
Vsi svojci ste v mesecu oktobru prejeli vprašalnik o zadovoljstvu z našo storitvijo. Večina svojcev je vprašalnike
vrnila za kar se Vam najlepše zahvaljujemo.Svojci ste tako kot v letu 2010 izrazili zelo visoko stopnjo
zadovoljstva. Od 83 vrnjenih vprašalnikov je kar 73 svojcev našo storitev ocenilo z zelo visoko stopnjo zadovoljstva
(4,5-5), 10 svojcev pa je stopnjo zadovoljstva ocenilo kot visoko (od 3,5 – 4,4). Veseli smo, da nam zaupate, da
večina svojcev meni, da delamo dobro in v korist naših uporabnikov. Med pripombami, predlogi, sugestijami je bilo
največkrat zapisano: »Za vaše delo, ki ga opravljate in si prizadevate se vam iskreno zahvaljujem.« Zanimiv je bil
predlog ureditev dišavnega vrta s ciljem urejanja, spoznavanja, pomena pridelovanja dišavnic in zelenjave. Naslednji
zanimiv predlog je bil o zmanjšanemu številu vprašanj. Pri manjšem številu ciljno usmerjenih vprašanj je zbranost in
motivacija večja, odgovori pa so posledično bolj kvalitetni. Vreden razmisleka je tudi predlog o preučitvi moţnosti
individualnih fizioterapevtskih obravnav uporabnikov. O vseh predlogih razmišljamo, delamo načrte, ki jih bomo
zapisali v Letnem delovnem načrtu za 2012 in jih seveda potem tudi uresničevali in izvajali.
14.11.2011 smo imeli strokovno predavanje za vse zaposlene, direktorice VDC Polţ Maribor mag. Jasmine Breznik z
naslovom Profesionalni odnos pri delu z osebami z motnjo. Slišali smo potrditev naših smernic dela, ki temelji na
toplini, dostopnosti, empatiji in času, ko se damo na razpolago posamezniku.
V Trbovljah je 22.11.2011 potekala okrogla miza na temo invalidnosti z naslovom »Nič o invalidih brez invalidov.«
Okrogle mize sta se udeleţili predstavnica uporabnikov ter vodja dnevnega in celodnevnega varstva VDC Zagorje
Špela Reţun.
Da delamo dobro je potrdila tudi inšpektorica Sonja Boţič Testen, ki je od 22.11. do 28.11.2011 izvajala redni
strokovni nadzor.
V mesecu novembru smo gostili sekcijo zdravstvene nege Slovenije ter direktorico in strokovne delavke iz VDC Novo
mesto.
Kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na razstavi ročnih del v organizaciji društva invalidov iz Trbovelj.
V petek 11. Novembra 2011 sta se naša varovanca udeleţila namiznoteniškega turnirja v Ljubljani. Toni Košec in
Toni Ravnikar sta v svojih kategorijah zasedla odlično prvo mesto. Toni Košec je nastopil tudi v mešanih dvojicah,
kjer je zasedel prav tako odlično tretje mesto. Za uspeh jima čestitamo.
Veliko zadovoljstva in sreče pa se je risalo tudi na obrazih naših MATP-jevcev. (športne igre za teţje OMDR), ki se je
dogajal 26.11.2011 v Mariboru.
V predvolilnem času smo imeli 3.11.2011 obisk trboveljske podţupanje Barbare Ţgajnar Tavš. 16.11.2011 pa nas je
obiskal tudi trboveljski ţupan Vili Treven. Predstavili smo problematiko zasedenosti naše bivalne enote, pridobitvi
stanovanja za potrebe stanovanjske enote in seveda trţenje naših izdelkov lastnega programa.
22.11.2011 nas je obiskala kandidatka za poslanko SDS Nataša Mahne. Seznanili smo jo s problematiko oddobrenih
vključitev iz strani MDDSZ, širitve kapacitet za institucionalno varstvo, širjenje mreţe potencialnih kupcev in
kooperantov ter širjenje mreţe prostovoljstva.
29.11.2011 si je VDC ogledal ţupan občine Litija Franci Rokavec ter predsednica občinske uprave Tatjana Krţišnik.
Kar pestro politično dogajanje, kajne.
V naši bivalni enoti bi poleg vseh rednih aktivnosti, ki se izvajajo v enoti omenila udeleţbo zainteresiranih
stanovalcev na koncertu v Stoţicah ter ogled dveh gledaliških predstav v DD Zagorje. Goga – čudovito mesto ter
komedijo »Udar po moško«, v kateri sta nas res dodobra razvedrila Vid Valič in Denis Avdić. Zanimivo pa je bilo tudi
pri pripravi samostojnega zajtrka.
December

Sodelovanje na trţnicah v :
ZAGORJE
Sreda 7.12.2011, sobota 10.12.2011, sreda 14.12.2011, sobota 17.12.2011, torek 20.11.2011 od 16:00
do 20:00 v Boţičnem parku, sreda 21.12.2011 od 16:00 do 20:00 v Boţičnem parku in še
četrtek, 22.11.2011- 16:00 do 20:00 v Boţičnem parku.
HRASTNIK
sobota 3.12.2011 in sobota 10.12.2011
TRBOVLJE
sobota 3.12.2011 četrtek 15.12.2011 , sobota 17.12.2011


7.12.2011 zabava v diskoteki mesečina,
9.12.2011 in 19.12.2011 glasbeni predstavi v DD Zagorje na povabilo Društva prijateljev mladine iz
Zagorja,
15.12.2011 zunanja presoja za sistem kakovosti E-Qalin in pridobitev certifikata kakovosti,
22.12.2011 bodo z nami preţiveli dijaki iz gimnazije Trbovlje
23.12.2011 zaključek leta z igro Sneţna kraljica, ki jo bomo našim uporabnikom zaigrali zaposleni v
VDC Zagorje in glasbenikom Jernejem,
P.S. Pisali pa smo tudi dobrim moţem in se priporočili, da na obiščejo. Pismo smo naslovili kar na vse
tri, da se ne bodo izgovarjali.




In kot vedno, na koncu smo veseli VAŠEGA obiska!
Informacijo pripravila
Hedvika KOVAČ
S prijaznimi pozdravi,
direktorica Ana REŽUN s sodelavci