Načrt evakuacije – navodilo za izdelavo

Načrt
evakuacije in
požarni načrt
Aleš Jug
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Oddelek za tehniško varnost
posvet, Ljubljana, 29. 3. 2012
Požar
V


Sloveniji:
letno preko 1100 požarov v objektih
letno 10 – 20 smrtnih žrtev zaradi požarov…
vir: www.sos112.si
vir: www.sos112.si
Požar
Požarni preskok
Požar in posredovanje
gasilcev
 Hitrost
napredovanja gasilca skozi
zadimljeno atmosfero ni več kot 0,1 m/s.
To pomeni, da prehodi gasilec 100 m pot
v slabih 17 minutah. Čas se lahko še
podaljša, če so na poti ovire.
zunaj
znotraj
Požarna varnost
Cilji požarne varnosti:




zmanjšati število nezgod in žrtev zaradi
požara,
zmanjšati škodo na objektu, hranjenih
dobrinah,
zmanjšati izgube prihodka zaradi prekinitve
dela kot posledice požara
zmanjšati vplive na okolje.
Požar in požarna varnost
Delež vgrajenih naprav za gašenje v SLO
vgrajene naprave za gašenje
7%
93%
brez naprav za gašenje
Obveščanje in informiranje
Obveščanje in informiranje
Načrt evakuacije
Požarni načrt
Načrt evakuacije
 Podrobneje
opredeljuje načrt evakuacije
Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07)
in spremembe (Ur.l. RS, št. 34/2011, 101/2011).
 Požarni
načrt in načrt evakuacije se
morata izdelati za objekte, opredeljene v
Pravilniku o požarnem redu, v katerih
obstaja najmanj srednja požarna
ogroženost po predpisih o ugotavljanju
ocene požarne ogroženosti oziroma za
objekte, v katerih je hkrati lahko več kot
100 ljudi.
Zakonske zahteve
 Ne
glede na prejšnji odstavek mora biti
načrt evakuacije izobešen na vidnem
mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se
zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z
oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih
stavbah za posebne namene, hotelskih in
podobnih
stavbah
za
kratkotrajno
nastanitev, drugih gostinskih stavbah za
kratkotrajno nastanitev, stavbah za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo ter stavbah za zdravstvo.
Zakonske zahteve
 Požarni
red,
požarni
načrt,
načrt
evakuacije in priloge požarnega reda, ki
morajo biti izobešene na vidnem mestu,
mora podpisati lastnik ali uporabnik
objekta oziroma dela objekta oziroma od
njih pooblaščena oseba.
 Za objekte, v katerih je več lastnikov ali
uporabnikov, lahko lastniki in uporabniki
izdelajo skupni požarni red. Lastniki in
uporabniki, ki uporabljajo isti objekt,
morajo uskladiti načrte evakuacije tudi,
če ne izdelajo skupnega požarnega reda.
Vsebina načrta
 Načrt
evakuacije je grafični prikaz
objekta ali delov objekta, ki prikazujejo
možnost urejenega gibanja oseb na
varno mesto ob požaru ali drugi
nevarnosti, v katerem mora biti vrisan
položaj
posamezne
sobe
ali
posameznega prostora oziroma točka
nahajanja, evakuacijska pot, zbirno
mesto, mesta, kjer so nameščeni
gasilniki, hidranti s poltogo cevjo ter
položaj ročnih javljalnikov požara.
Zbirna mesta določena z načrtom evakuacije morajo biti v načrtih
evakuacije in na prostem, kjer je možno, označena v skladu s tem
pravilnikom (Pravilnik o požarnem redu) najkasneje do 1. januarja 2013.
Vsebina načrta
 Načrt
evakuacije mora biti izdelan v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena Pravilnika o požarnem redu:
 Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma
na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še
omogoča preglednost grafičnih znakov. Za
označevanje opreme, naprav in drugih sredstev
za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite je treba upoštevati
predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog
požarnih redov.
POMNI: Načrt evakuacije mora biti čitljiv in razumljiv vsem uporabnikom objekta.
Pomembno je, da je opremljen s pravilnimi grafičnimi simboli. Le te opredeljuje
Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih
redov (Ur.l. RS, št. 138/2004). Za načrt evakuacije se uporabljajo znaki po standardih
SIST 1013 in SIST ISO 6790.
Dodatne zahteve
10.a člen
(evakuacijske poti)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega in industrijskega objekta, ki mora
izdelati požarni red v skladu s predpisi, mora zagotoviti, da so evakuacijske poti in zasilni
izhodi vedno prosti in prehodni. Ob nevarnosti mora biti uporabnikom objektov
omogočena hitra in varna evakuacija.
(2) Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem za požarno varnost, ne sme
spremeniti, ne glede na morebitno spremembo števila uporabnikov objekta, razen
zaradi posegov v objekt, za katere je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je element evakuacijske poti pomembne za požarno
varnost dovoljeno spremeniti, če se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se
zaradi sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.
Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti.
10.b člen
(označevanje evakuacijskih poti)
(1) Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki določajo
varnostne znake. Te oznake morajo biti trajne in ustrezno nameščene.
(2) Zbirno mesto, določeno z načrtom evakuacije, mora biti v načrtu evakuacije in na
prostem, kjer je to možno, označeno z znakom, določenim v prilogi 3 tega pravilnika.
+ zahteve za samopostrežne prodajalne in nakupovalne ulice
Požarni načrt in načrt
evakuacije
 Za
požarno bolj ogrožene objekte in za
objekte, v katerih se zbira več ljudi, je
treba izdelati tudi požarne načrte in
načrte evakuacije ob požaru.
Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za
opredeljene v Pravilniku o požarnem redu, v katerih obstaja
srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene
ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več
ljudi.
objekte,
najmanj
požarne
kot 100
Stopnjo požarne ogroženosti določamo na podlagi Pravilnika o
metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur.l. RS, št.
70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004). Le ta opredeljuje šest stopenj
požarne ogroženosti.
Zakonske zahteve
Stopnjo požarne
ogroženosti določamo
na podlagi Pravilnika o
metodologiji za
ugotavljanje ocene
požarne ogroženosti (Ur.l.
RS, št. 70/1996 (5/1997 popr.), 31/2004). Le ta
opredeljuje šest stopenj
požarne ogroženosti.
STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI
stopnje
opis
1
zelo majhna požarna ogroženost
2
majhna požarna ogroženost
3
srednja požarna ogroženost
4
srednja do povečana požarna ogroženost
5
velika požarna ogroženost
6
zelo velika požarna ogroženost
Med požarno bolj ogrožene objekte
spadajo objekti s stopnjo srednje požarne
ogroženosti in navzgor.
Požarni načrt
 Požarni
načrt je grafični prikaz situacije objekta in
delov objekta z označenimi nevarnostmi ter
sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in
aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje
nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja
učinkovito gašenje, če do požara pride.
Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in
drugim reševalcem. Dokument vsebuje podatke
(grafični prikaz podatkov) o prikazu objekta v
prostoru (npr. tlorisi, intervencijske poti, stopnja
požarne obremenitve ipd), prikazu požarne
varnosti objekta v tlorisih posameznih etaž (npr.
sistemi za gašenje, požarne ločitve, gasilniki,
hidranti ipd).
Požarni načrt
(izdelava požarnih načrtov za objekte s
sončnimi elektrarnami)
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih,
poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so
opremljeni s sončno elektrarno, povezano
na javno električno omrežje in še nimajo
izdelanega požarnega načrta, morajo
požarne načrte izdelati v dveh letih od
uveljavitve tega pravilnika.
Požarni načrt