Pravilnik o požarnem redu

AKTIVNOSTI IRSVNDN
NA PODROČJU
AKTIVNOSTI IN
POŽARNE VARNOSTI
Mag. Romana Lah
IRSVNDN
Normativa
•
Zakon o varstvu pred požarom (Ur.
l. RS št. 3/2007, ZVPoz-UPB1 in 9/2011)
20. čl.: usposobljenost
23. čl.: vzdrževanje objekta
35. čl.: požarni red, načrti
35. čl.: požarna straža
40. In 41. čl.: gasilniki, APZ
•
Pravilnik o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov
VPP (Uradni list RS, št. 32/22 in 61/11-
Vrste usposabljanj in njihova izvajanje
Pooblastila za izvajanje ukrepov VPP
popr.)
•
Pravilnik o požarnem redu (Uradni
list RS, št. 52/2007 in 34/11)
Kdaj: požarni red, požarni načrt, načrt
evakuacije
Obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz
pravilnika
Ljubljana, 29.3.2012
2
Pravilnik o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje
ukrepov varstva pred
požarom
Izhodišče
Pravilnik določa:
 vrste, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom
ter
 pogoje za pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom
 Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom
–
–
–
–
Izdan na podlagi (4) 20., (4) 32., (3) 36. in (4) 37. člena ZVPoz
Objavljen 29.4.2011 v 32/2011 in 61/2011 (popravek)
Velja od 14.5.2011
Uporablja od 1.1.2012
– Preklicuje pravilnik usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom
in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 64/95), uporabljal pa se je do začetka
uporabe tega pravilnika
Ljubljana, 29.3.2012
4
Vrste usposabljanja za VPP –
(1) 2. člena
Usposabljanje za varstvo pred požarom obsega:
 usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom; podlaga 20. členu ZVPOZ
 usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje
usposobljenih oseb; - podlaga 37. člen
 usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov
in izvajanje evakuacije; - podlaga 20. členu ZVPOZ v
povezavi s Pravilnikom o požarnem redu
 usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno
nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo
požarno varovanje; - podlaga 20. členu ZVPOZ v povezavi s
Pravilnikom o požarnem varovanju
 druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi
predpisi
Ljubljana, 29.3.2012
5
Kdo izvaja programe
(2) 2. člen
Programe lahko izvajajo:
Lastniki ali uporabniki objektov,
Osebe pooblaščene za izvajanje ukrepov,
Pravne osebe, s.p., osebe, ki samostojno
opravljajo dejavnost, če:
 so registrirane za izvajanje usposabljanj
odraslih in
izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku
(določeni v 12. členu tega pravilnika)
Ljubljana, 29.3.2012
6
Kdo potrdi / sprejme programe
(3) 2. člen
Programe iz (1) 2. člena potrdi:
Lastni ali uporabnik stanovanjskega,
poslovnega ali industrijskega objekta,
Delodajalec, če gre za usposabljanje
zaposlenih,
Za varnostnike in operaterje v VNC –
minister/ica za obrambo
Ljubljana, 29.3.2012
7
Vsebina programov usposabljanja za VPP
(1) 3. člena
 Posamezni program (vsak iz (1) 2. člena) usposabljanja
obsega najmanj:









ime programa;
namen in cilje usposabljanja;
učne oblike in metode, učna sredstva;
udeležence usposabljanja;
morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev
usposabljanja;
teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina);
nosilce in izvajalce usposabljanja;
kraj, čas in trajanje usposabljanja;
način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti.
Ljubljana, 29.3.2012
8
Teme programov usposabljanja za VPP
(2), (3) in (4) 3. člen
Teoretični in praktični del
posameznega programa najmanj teme:
 normativne, strokovne in druge
podlage;
 osnove gorenja in gašenja;
 nevarnosti za nastanek požara;
 oprema, naprave in sredstva za
varstvo pred požarom in
gašenje začetnih požarov,
vgrajeni sistemi aktivne
požarne zaščite;
 izvajanje preventivnih in
aktivnih ukrepov varstva pred
požarom.
 Vsak program mora biti
glede na namen in cilj
usposabljanja prilagojen:
 potrebam in
razmeram delovnega
mesta oz. okolja
 Vrsti in
usposobljenosti
udeležencev
 Posamezni program ((1) 2.
člena) se lahko izdela kot
skupni del in posebni deli
(več delov, glede na ciljne
skupine)
Ljubljana, 29.3.2012
9
Periodičnost, preverjanje znanja
(5) in (6) 3. čl
Preverjanje znanja
Vsak program - po
Periodičnost
Vsebino programa
prilagoditi:
zaključku usposabljanja:
 Oceni teoretično znanje –
pisno ali ustno
 Preveri praktično
usposobljenost
– Vrsti usposabljanja,
– Znanju in
usposobljenosti
udeležencev,
– Delovnemu oz.
bivalnemu okolju
– Roki periodičnosti (0, 2,
3 leta) – glej (2) 4. člen
 Seznanitev s kriteriji
ocenjevanja (navedeni že v
programu)
Ljubljana, 29.3.2012
10
Obveznosti delodajalca pri usposabljanju zaposlenih
4. člen

zagotovi usposobljenost po 20. členu ZVPoz,

določiti zaposlene za opravljanje požarne straže (le v določenih

določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih
za gašenje začetnih požarov in …, (kriteriji določeni v pravilniku o
primerih),
požarnem redu)

poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije,

periodično usposabljati – 0, 2 oz. 3 leta.
(po pravilniku o požarnem redu)
Ljubljana, 29.3.2012
11
Pravilnik o požarnem redu –
določitev oseb
Določi osebo/e, odgovorno/e za gašenje začetnih
požaro in izvajanje evakuacije
• Prvi kriterij:
– 1 oseba – v 1 izmeni do 300 delavcev, za vsako lokacijo
– + 1 oseba - na vsakih dodatnih 300 delavcev
• Drug kriterij:
– Objekti, ki morajo imeti načrt evakuacije in požarni načrt – v vsaki
izmeni 1 oseba
– + 1 oseba – na vsakih 200 ljudi v objektu
• Dodatni kriterij za trgovine
(sprememba pravilnika o
požarnem redu):
– Dodatna oseba, če imajo demonstracije blaga, razstave,
• Določiti vrste in način usposabljanja teh oseb –
vsebina usposabljanja po pravilniku o
usposabljanju in izvajanju ukrepov
Ljubljana, 29.3.2012
12
Usposabljanje zaposlenih
po pravilniku o požarnem redu
11. Člen:
• Če moraš imeti načrt evakuacije moraš 1 x
letno izvesti praktično usposabljanje
za izvajanje evakuacije
• Voditi evidenco o:
– času,
– sodelujočih in
– načinu izvedbe usposabljanja
Ljubljana, 29.3.2012
13
Usposabljanje za opravljanje požarne straže
5. člen
Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti
morata obsegati:
 teme iz (2) 3. člena (program za zaposlene)
 razmere v delovnem okolju v katerem se opravlja
požarna straža
 nevarnosti za nastanek požara
 preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom
 praktično uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite
 uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara
Ljubljana, 29.3.2012
14
Usposabljanje za opravljanje požarne straže
5. člen
Opraviti morajo preizkus usposobljenosti, ki
mora obsegati:
 poznavanje nevarnosti za nastanek požara
 Preventivne in aktivne ukrepe VPP
 Praktični preizkus usposobljenosti za uporabo APZ
oz. uporabo opreme za gašenje v okolju, kjer se izvaja
straža
 Periodično usposabljanje – vsake 3 leta
 Požarno stražo lahko opravlja:
 Polnoletna oseba in
 nima psihofizičnih ali drugih omejitev za to delo.
Ljubljana, 29.3.2012
15
Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in
izvajanje evakuacije
6. člen
• Program mora obsegati glede na razmere v delovnem okolju:
 teme iz (2) 3. člena, (program za zaposlene)
 nevarnosti za nastanek požara,
 praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje
požara v delovnem okolju ter
 poznavanje načrta evakuacije
• Preizkusi usposobljenosti obsega:
 poznavanje nevarnosti za nastanek požara
 usposobljenost za praktično uporabo sredstev, naprav
• Sodelovanje teh oseb pri izvedb praktičnega usposabljanja
za izvajanje evakuacije
Ljubljana, 29.3.2012
16
Periodično usposabljanje
pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov VPP
9. člen
Pooblaščena oseba za izvajanje
ukrepov VPP:
–
–
Pri lastniku ali uporabniku objekta
Navedena na pooblastilu (od URSZR)
pri pravni osebi, s.p. ali posamezniku, ki
samostojno opravlja dejavnost
 najmanj enkrat letno strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje
iz VPP
 Velja tudi za Upravitelja v
večstanovanjskih stavbah,
pooblaščeni za izvajanje
ukrepov
Za posamezne oblike strokovnega
izpopolnjevanje in
usposabljanja se šteje:






Udeležba na tečajih,
Učnih delavnicah,
Posvetih,
Študijskih obiskih,
Usposabljanja na daljavo,
Druge podobne oblike
strokovnega usposabljanja na
področju VPP
Ljubljana, 29.3.2012
17
Vodenje evidenc
10. člen
Vodenje evidenc o usposabljanju za VPP obsega:
 Vodenje podatkov, tudi osebnih, določenih v 33. členu ZVPoz





Podatke o vrsti, načinu in periodičnosti
Datumu in trajanju usposabljanja
Imenih udeležencev
Podatkih o preizkusih znanja
Delodajalec še dodatne podatke
 Hrambo programov usposabljanj za VPP
 Zapisnikov o ocenjevanju znanj in preverjanja
usposobljenosti za VPP
Ljubljana, 29.3.2012
18
Pooblastila za izvajanje ukrepov VPP
11. člen
Pooblastilo obsega:
 Predpisani pogoji za osebe, ki
se jih lahko pooblasti – 12. čl
 Organizacijo in izvajanje
usposabljanj
 Izdelavo PR, PN, NE
 Izvajanje drugih ukrepov
 Lastnik ali uporabnik objekta
– lahko pooblasti:
 zaposlenega pri njem
 firmo s pooblastilom URSZR
Pooblastilo izda:
 upravitelja v
večstanovanjskih objektih
 Lastnik ali uporabnik objekta –
za en ali vse ukrepe
 fizično osebo, ki ni zaposlena
pri njem ((2) 36. člena
 URSZR – za vse ukrepe
ZVPoz)
Ljubljana, 29.3.2012
19
Pogoji za pridobitev pooblastila
12. člen
Pogoji za posameznika:
 najmanj višješolsko ali višjo strokovno izobrazbo oziroma
najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko
strokovno izobrazbo ali podobno izobrazbo (od srednje
ogroženosti naprej)
 opravljen strokovni izpit za izvajanje ukrepov VPP
 osnovna andragoška znanja, če bo izvajala ukrep
usposabljanja
Pogoji za pravne osebe in s.p.:
 Registracija za izobraževanje odraslih
 Imeti ustrezno osebo za izvajanje ukrepov
 Imeti potrebna učna sredstva ter pripomočke
Ljubljana, 29.3.2012
20
Pogoji za pridobitev pooblastila
12. člen
Za andragoška znanja se šteje:
 končan najmanj 16 urno usposabljanje in obsega:
–
–
–
–
–
–
Načela usposabljanja odraslih,
Dejavnike učnega procesa,
Načrtovanje, pripravo in izvajanje učnega procesa,
Učne metode, oblike in sredstva,
Ocenjevanje in preverjanje,
Značilnosti praktičnega ocenjevanja
 Izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnih
nalog na področju ZVZD
Ljubljana, 29.3.2012
21
Pooblastila – nadaljevanje – (6) in (7) 12. in 13. člen
Posamezne ukrepe varstva pred požarom smejo
izvajati izključno osebe, ki so navedene v
pooblastilu za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom.
Pri praktičnem usposabljanju lahko sodelujejo tudi
ustrezni strokovnjaki.
Za izvajanje drugih ukrepov VPP milejši pogoji za
osebo, ki se jo pooblasti
Pravna ali fizična oseba iz EU – lahko čezmejno
opravlja dejavnost, če to priglasi URSZR
Ljubljana, 29.3.2012
22
Pooblastila URSZR
14. in 15. člen
Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom izda uprava za nedoločen čas.
Pravna oseba mora URSZR obvestiti o
spremembah.
Pooblastilo lahko uprava odvzame.
Odvzem pooblastil – 15. člen
Ljubljana, 29.3.2012
23
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Strokovnega izpita iz VPP - ni treba ponovno
opravljati.
Pooblastila za usposabljanja ostanejo v veljavi do
izteka roka oz. preklica .
Pooblaščene osebe – šteje se, da izpolnjuje pogoje,
če ima 14.5.2011 – 10 let delovnih izkušenj na VPP
Andragoških znanj je treba pridobiti najkasneje
do 1. januarja 2013 .
Andragoška znanja pridobljena pred 1.1.2011 – se
priznajo.
Ljubljana, 29.3.2012
24
Pravilnik o požarnem
redu,
s spremembami
Izhodišče
• Pravilnik o požarnem redu - 52/2007,
(pravilnik)
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnik o požarnem redu - 34/2011 in 101/2011
(pravilnik 1)
– Objavljen 6.5.2011
– Velja od 21.5.2011 oz. 27.12.2011
– Uporablja od 1.1.2013
Ljubljana, 29.3.2012
26
Pravilnik o požarnem redu (2007)
 Požarni red,
 Požarni načrt in
 Načrt evakuacije –
• to so trije dokumenti (prej le požarni red s prilogami)
• MORAJO biti podpisani
 Določitev oseb odgovornih za začeto gašenje in
izvajanje evakuacije
 Izvajati praktična usposabljanja za evakuacijo
Ljubljana, 29.3.2012
27
Pravilnik o požarnem redu požarni red
Vsebina:
Priloge:
•
•
•
•
• Izvleček
• Navodila za
posameznike
• Evidenčni listi
• Kontrolni listi
Organizacija
Ukrepi
Navodila
Usposabljanje
Novosti:
– Ukrepi razdelani na več
točk,
– podatki o predvidenem
številu uporabnikov.
Op. Pomembno je,
da so zajete vse vsebine, ne
pa da so razdeljen v 9 poglavij
Ljubljana, 29.3.2012
28
Pravilnik o požarnem redu požarni red
• Vsebino prilagoditi posebnostim in namembnostim
posameznega dela objekta,
• Prilagoditi spremembam VPP
• Skupni požarni red:
– Več lastnikov ali uporabnikov v enem objektu ali
– En uporabnik na večih lokacijah
– Če imajo skupni požarni red ni, treba posameznih, razen,
če je treba določiti razliko
– Vse te priloge so obvezne tudi pri skupnem požarnem
redu
Ljubljana, 29.3.2012
29
Pravilnik o požarnem redu požarni načrt
• Grafični prikaz situacije objekta in delov
objekta s prikazanimi nevarnostmi ter opremo za VPP (makro,
mikro)
• Namenjen uporabnikom objekta, gasilcem
in reševalcem.
• 1 izvod gasilski enoti
• Izdelan na A4 ali A3, v merilu, predpisani
grafični znaki
Ljubljana, 29.3.2012
• Požarni načrt ni izobešen
30
Ljubljana, 29.3.2012
31
Pravilnik o požarnem redu načrt evakuacije
Grafični prikaz objekta ali dela objekta
• Prikaz urejenega gibanja oseb na varno mesto ob
požaru
• Vrisano mora biti:
–
–
–
–
–
Položaj posameznika (točka nahajanja, položaj sobe, prostora),
Evakuacijska pot,
Zbirno mesto,
Mesto opreme, naprav in sredstev za gašenje, (začetno),
Ročni javljalniki
• Izobešen mora biti v vsaki sobi ali prostoru, kjer se zbirajo
ali zadržujejo ljudje
• Zahteva po uskladitvi načrta evakuacije med večimi lastniki
• Izdelan mora biti v skladu z 8. členom (znaki iz SIST 1013)
Ljubljana, 29.3.2012
32
MERILO:
Podpis:
Ljubljana, 29.3.2012
33
Pravilnik o spremembi pravilnika o
požarnem redu – pravilnik 1
 1. člen pravilnika 1 – dopolnjuje 2. člen pravilnika:
Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so
opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno
električno omrežje.
 Vsebina požarnega načrta - 9. člen pravilnika, mikro
prikaz (8. tč (3) 9. člen)
Ljubljana, 29.3.2012
34
Inšpekcijski nadzor – sončne elektrarne
V primeru sončne elektrarne na objektu se nadzira:
• Ali ima objekt za to uporabno dovoljenje ali
izdelano presojo VPP.
• Ali je presojo izdelala prava oseba.
• Kaj pomeni sončna elektrarna v povezavi z nivojem
VPP glede na 23. člen ZVPoz.
• Ali ima objekt že izdelan Požarni Načrt:
Če da – ali že vsebuje sončno elektrarno,
Če da – ali so ta PN že dostavili gasilcem
Če ne – ukrep dopolnitve PN in posredovanje gasilcem
Ljubljana, 29.3.2012
35
9.a – Intervencijske poti
 Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom
ali označbami na vozišču »Intervencijska pot«.
 Označbe na vozišču – v skladu s predpisi o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
 Zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.
 Že 23. člen ZVPoz – poti, namenjene intervencijskim
vozilom, morajo biti označene v skladu s predpisi.
 (4) 35. člena ZVPoz – Prehodi, dostopi ter delovne površine
za intervencijske poti morajo biti proste in prehodne.
 Vrisane morajo biti v PN - 3. (1) 9. člena pravilnika.
Ljubljana, 29.3.2012
36
9.b - površine za gasilce ob objektih
Dostopne poti za gasilce in gasilska
vozila, postavitvene in delovne površine
za gasilska vozila - vedno proste in
prehodne.
Označene z opozorilnimi tablami z
napisom »Dovozna pot za gasilska
vozila«.
Ljubljana, 29.3.2012
37
10.a - evakuacijske poti

Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem za
požarno varnost, ne sme spremeniti, ne glede na
morebitno spremembo števila uporabnikov objekta, razen
zaradi posegov v objekt, za katere je pridobljeno novo
gradbeno dovoljenje.

Kaj je evakuacijska pot in zahteve zanj – glej TSG VPP (mora biti
označena, mora imeti zasilno razsvetljavo, …)

Dovoljeno spremeniti, če se izdela strokovna presoja. Izdela
projektant, ki sme izdelati študijo požarne varnosti.
Ljubljana, 29.3.2012
38
10.b - označevanje evakuacijskih poti
 Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti
označeni v skladu s predpisi, ki določajo
varnostne znake.
(Pravilnik o varnostnih znakih, Ur. L. RS, št. 89/99 in
39/05))
 Zbirno mesto - kjer je to možno, označeno.
Ljubljana, 29.3.2012
39
10. c - evakuacijske poti v samopostrežni
prodajalni
• Evakuacijska pot v več kot 200 m² velikem prodajnem
prostoru samopostrežne prodajalne
• Širina evakuacijske poti - najmanj enaka svetli širini izhoda
na evakuacijski poti, več izhodov – zlitje poti
• Velikosti in števila evakuacijskih pot ni dovoljeno
zmanjševati, razen …
• Pot med opremo in napravami prodajnega prostora mora biti
široka najmanj 1,2 m, razen v prodajalnah z nakupovalnimi
vozički (2 vozička, invalidski širši)
• Oprema prodajalne mora biti vrisana v načrt evakuacije
(lahko so vrisane le površine za opremo)
Ljubljana, 29.3.2012
40
10. c - evakuacijske poti v
samopostrežni prodajalni -
nadaljevanje
• Demonstracija blaga, razstave ipd.:
– ne sem se zmanjšati širina evakuacijse poti ali
poti med opremo,
– Pritrjeni oz. drugače nameščeni, da se ne more
prevrniti ali zapreti evakuacijske poti,
– Določiti dodatno ustrezno število oseb
odgovornih za začetno gašenje,
– Dodatni gasilnik,
Ljubljana, 29.3.2012
41
10. d - evakuacijske poti na nakupovalni
ulici v nakupovalnih centrih
• nakupovalni center –
–
pritlični stavbi in njegova bruto tlorisna površina presega 1000 m2
–
več etažni stavbi in njegova bruto tlorisna površina v vseh etažah presega 2000 m2
• nakupovalna ulica v vsej širini določena kot
evakuacijska pot – celotna prosta
• nakupovalne ulice večja kot je širina evakuacijske
poti - širina vrisana v NE
• Morebitne spremembe – ali GD ali presoja
• Demonstracijsko blago, razstave
• Gasilnik – vsaka oprema svoj dodatni gasilnik
Ljubljana, 29.3.2012
42
Evakuacijske poti – na nakupovalni
ulici v nakupovalnih centrih
Če je iz projektne ali druge dokumentacije razvidno, da je
nakupovalna ulica v vsej širini določena kot evakuacijska pot,
mora biti ta ves čas uporabe poslovnega objekta prosta in
prehodna, na njej ni dovoljeno izvajati aktivnosti
demonstacij blaga, razstav in podobnih aktivnosti.
nakupovalna ulica = evakuacijska pot
V primeru, ko je širina nakupovalne ulice večja kot je širina
evakuacijske poti, ki po njej poteka,mora biti v načrtu
evakuacije označena in vpisana širina evakuacijske poti.
nakupovalna ulica ≠ evakuacijska pot
Ljubljana, 29.3.2012
43
Ljubljana, 29.3.2012
44
Inšpekcijski nadzor –
Intervencijske poti
 Ali so spreminjali evakuacijske poti
(ne sme se
spremeniti v nobenem elementu, pomembnem za požarno varnost,
ne glede na morebitno spremembo števila uporabnikov objekta,
razen zaradi posegov v objekt, za katere je pridobljeno novo
gradbeno dovoljenje).
 Ali so si pridobili strokovno presojo za
spreminjanje evakuacijskih poti. (po 1.1.2013)
 Ali jo je izdela prava oseba. (po 1.1.2013)
 Ali so evakuacijske poti in zasilni izhodi označeni v
skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake.
 Ali so označena zbirna mesta, kjer je to možno.
Ljubljana, 29.3.2012
45
KONČNE DOLOČBE
• Izdelava požarnih načrtov za objekte
s sončnimi elektrarnami - v 2 letih od
uveljavitve tega pravilnika.
• Zbirna mesta - označena najkasneje
do 1. januarja 2013.
• Pravilnik se začne uporabljati 1.
januarja 2013.
Ljubljana, 29.3.2012
46