Vedno vredno. Originalna kakovost, varгna cena.

a
enjavo olj
Servis z m
EAT,
za vozila S irih let
d ‰t
starej‰a o
€
2
4
,
9
5
d
o
Ïe
!
mke
Vkljuãuje:
unske zna
rh
v
e
lj
o
o
- motorn
r SEAT
i oljni filte
olnih
- originaln
enih kontr
id
v
d
re
p
o
- dela p
toãkah
Vedno vredno.
Originalna kakovost, varãna cena.
SERVIS MENJAVE OLJA
Osnovna naloga motornega olja je mazanje gibljivih povr‰in motorja.
Motorno olje mora izpolnjevati vsa priporoãila tovarne. Na‰a ponudba vkljuãuje
le s strani proizvajalca odobrena in priporoãena motorna olja, ki zmanj‰ujejo
trenje, porabo goriva in obrabo motorja.
SERVIS Z MENJAVO OLJA
Servis z menjavo olja je predviden
po 1 letu ali vsakih 15.000 km,
odvisno od tega kaj nastopi prej.
INTERVALNI SERVIS
Intervalni servis je predviden po
2 letih ali vsakih 30.000 km,
odvisno od tega kaj nastopi prej.
SERVISNI PREGLED
Servisni pregled je predviden prviã
po 3 letih ali pri 60.000 km, odvisno
od tega kaj nastopi prej. Nato vsaki
2 leti.
Ali ste vedeli, da lahko z originalnim korekturnim lakom manj‰e praske
popravite kar sami?
Vedno vredno. – pomeni tudi vedno po meri va‰ega vozila!
Za vsa va‰a vpra‰anja in svetovanje smo vam vedno z veseljem na voljo.
Va‰ poobla‰ãeni servis SEAT:
Vse cene so priporoãene maloprodajne cene v evrih in vkljuãujejo 20 % DDV. Izdelki in paketne storitve so iz zaloge oz. po naroãilu naprodaj preko
mreÏe poobla‰ãenih serviserjev SEAT. Fotografije so simboliãne. Popusti se ne se‰tevajo. Porsche Slovenija d.o.o., Bravniãarjeva ulica 5, 1000
www.seat.si
Ljubljana. Izdaja: oktober 2011. PridrÏujemo si pravico do sprememb in napak v tisku.
SERVIS SEAT. UÎITEK NA CESTI.
Potek servisnih del za va‰e vozilo SEAT je natanãno doloãen v Servisni knjiÏici.
Servisni svetovalec vam bo predlagal najprimernej‰o re‰itev za vzdrÏevanje
va‰ega vozila in vam svetoval tudi v primeru po‰kodbe laka in karoserije.
Servis z m
a
enjavo olj
Ïe od 59,4
2 €!
Spo‰tovana voznica in voznik vozila SEAT,
ZAKAJ ORIGINALNI DELI?
voÏnja z avtomobilom je del na‰e vsakdanjosti, zato je kljuãnega pomena,
da se vozimo z varnim in zanesljivim avtomobilom. To je seveda povezano
z rednim vzdrÏevanjem, ki je nujno potrebno za ohranjanje varnosti in
in vrednosti vozila.
Originalni zobati jermen:
•
•
•
Poobla‰ãeni servis SEAT je vedno vredno obiskati. Izku‰eni serviserji
odliãno poznajo va‰e vozilo in bodo poskrbeli za njegovo vzdrÏevanje
skladno z navodili proizvajalca.
Da se boste laÏje odloãili, smo iz ob‰irne paketne ponudbe na‰ih storitev
Vedno vredno. izbrali nekaj primerov za vzdrÏevanje va‰ega vozila SEAT.
S strokovnim znanjem ter originalnimi deli bomo ohranili vrednost va‰ega
vozila SEAT ter hkrati poskrbeli za va‰o varnost in varnost va‰ih sopotnikov.
SERVIS SEAT.
UÎITEK NA CESTI.
Vedno vredno.
Originalna kakovost, varãna cena.
VARâEVALNI PAKETI ZA VOZILA, STAREJ·A, OD ·TIRIH LET
26,71 €
MENJAVA ZAVORNE TEKOâINE
Tlak zavorne tekoãine se med zaviranjem prena‰a na zavorne plo‰ãice. Originalna
zavorna tekoãina SEAT zagotavlja brezhibno delovanje zavornega sistema va‰ega vozila
tudi v ekstremnih pogojih zaviranja. Zavorno tekoãino je treba menjati vsaki 2 leti,
ker se v izrabljeni zavorni tekoãini lahko pojavijo parni mehurãki, ki moãno zmanj‰ajo
28,51 E
zavorni uãinek.
MENJAVA ZAVORNIH PLO·âIC, SPREDAJ
Model
Modelsko leto
Motor/opomba
Ibiza (6K)
Leon, Toledo (1M)
Altea (5P) Ibiza (6L) do 2002 1999—2004 2005—2007 1.9 TDI
2005—2007 14” podvozje
Cena
61,56 €
69,18 €
82,51 €
73,26 €
MENJAVA ZOBATEGA JERMENA V KOMPLETU Z NAPENJALCI
IN âRPALKO HLADILNE TEKOâINE
Model
Modelsko leto
Motor/opomba
Arosa, Ibiza (6K)
Cordoba (6K) Inca (6K9) Ibiza, Cordoba (6K) Ibiza (6L), Leon (1M)
Cordoba (6L)
Toledo (1M)
Ibiza (6L)
Altea (5P), Leon (1P)
Altea (5P), Leon (1P)
do 2002 do 2002 do 2002 1999—2002 do 2004 do 2004 do 2004 2005—2007 2005—2007 2005—2007 1.4 bencin
1.4 bencin
1.4 bencin
1.9 SDI
1.9 TDI (PD)
1.9 TDI (PD)
1.9 TDI (PD)
1.4 (BBY, BKY, BBZ, BXW)
1.9/2.0 TDI (BMM)
2.0 TDI (AZW, BKD)
Cena
186,97 €
186,97 €
186,97 €
241,35 €
267,86 €
267,86 €
267,86 €
279,29 €
291,78 €
386,80 €
Zobati jermen krmili delovanje motorja va‰ega vozila in v veãini primerov poganja tudi
ãrpalko hladilne tekoãine. Njegova po‰kodba zaradi obrabe lahko povzroãi resne okvare
motorja, zato vam svetujemo menjavo v intervalih, ki so navedeni v Servisni knjiÏici.
Poobla‰ãeni servis SEAT vam nudi kakovostno in ugodno menjavo kompleta jermena
z napenjalci in ãrpalko hladilne tekoãine. Po menjavi bo motor va‰ega vozila zlahka
brezhibno prevozil ‰e tisoãe kilometrov.
ZAKAJ ORIGINALNI DELI?
Originalne zavorne plo‰ãice
in originalni zavorni koluti:
•
•
•
•
•
•
imajo dolgo Ïivljenjsko dobo
zagotavljajo zanesljivo zaviranje
v vseh vremenskih pogojih
omogoãajo kraj‰o zavorno pot
so prilagojeni vsem varnostnim
sistemom v vozilu (ABS, ASR, ESP)
delujejo tiho
dajejo med zaviranjem enak
obãutek na zavornem pedalu,
kot pri novem vozilu
MENJAVA ZAVORNIH PLO·âIC IN ZAVORNIH KOLUTOV, SPREDAJ
KOMPLET SKLOPKE Z VGRADNJO
Model
Modelsko leto
Model
Modelsko leto
Motor/opomba
Ibiza (6K)
Leon, Toledo (1M)
Altea (5P) Ibiza (6L) do 2002 1999—2004 2005—2007 1.9 TDI
2005—2007 14” podvozje
Ibiza (6K)
Cordoba/Vario (6K)
Inca (6K9) Toledo (1M) Cordoba/Vario (6K)
Alhambra (7M)
do 2002 do 2002 do 2002 do 2003 do 2003 2005—2007 1.4 bencin
1.4 bencin
1.4 bencin
1.4 (AHW, AXP)
1.4 (AHW, AXP)
1.9 TDI (AUY, ANU, BVK)
Motor/opomba
Cena
161,27 €
200,00 €
198,50 €
190,62 €
Vloga zavornih plo‰ãic in zavornih kolutov je zelo pomembna. Deformirani zavorni
koluti ali obrabljene zavorne plo‰ãice ne zagotavljajo optimalnega zavornega uãinka
in jih je zato treba redno menjati, saj gre za va‰o varnost in varnost va‰ih sopotnikov.
Cena
243,14 €
243,14 €
243,14 €
246,21 €
246,21 €
263,88 €
Preko sklopke se navor motorja prena‰a na menjalnik. Sklopka obenem ‰ãiti menjalnik
pred preobremenitvijo. Brezhibna sklopka omogoãa mehko speljevanje in pretikanje
brez sunkov. Originalne sklopke SEAT, ki so najbolj‰a izbira za va‰e vozilo, vam po
ugodni ceni zamenjajo na poobla‰ãenem servisu SEAT.
je izdelan iz najmoãnej‰ih
sintetiãnih in steklenih vlaken
skupaj z originalnimi napenjalci in
originalno ãrpalko hladilne tekoãine
omogoãa tiho in enakomerno
delovanje motorja
ohranja vrednost va‰ega avtomobila