O čem govori projekt Ethos?

iStockphoto
S podporo programa
Vseživljenjsko učenje
Evropske unije
O čem govori projekt Ethos?
Človeštvo se mora sprijazniti z nenehnimi in hitrimi
spremembami, ki močno vplivajo na družbo.
Ekonomski in tehnični dejavniki so gonilna sila
napredka,
lahko
pa
povzročijo
tudi
globoke
in
pomembne trke na področju vrednot: dostopi do virov
(tako materialnih kot nematerialnih kot sta npr. znanje
in poučevanje) so še vedno neenakomerno porazdeljeni,
negotovost pa povzroča strah, skrbi, stiske in celo
preplah, kar se lahko hitro sprevrže v nasilje in
agresijo. Poglavitna motivacija za projekt izhaja iz
spoznanja, da so izzivi, s katerimi se danes soočamo, ne
le ekonomski ali politični, temveč etični.
Ethos se zavzema za etično izobraževanje in
“Let the
conscience be
your guide”
vzgojo v predšolski dobi, v osnovnih in
srednjih šolah z namenom, da bi otrokom
podali
temelje
za
kritično
razmišljanje,
medkulturnost,
www.ethos-education.eu
mediacijo, sočutje in dialog.
\
Sedanje šolske prakse kažejo na številne izzive, ki jih je
potrebno upoštevati. Prvič, vseobsegajoča narava etične
refleksije in zavedanja zahteva integrativni pristop, kjer
bodo te teme lahko vključene v vse ali vsaj v večino
šolskih
predmetov
(npr.
pojem
poštene
igre,
preprečevanje nasilja, zloraba nedovoljenih substanc pri
telesni vzgoji in športu itd.) in v celotno šolsko življenje.
Drugič, učitelji in vzgojitelji pogostoma nimajo dovolj
specifičnega znanja in kompetenc, da bi se pri pouku
lahko na dovolj jasen in celovit način lotili etičnega
Partnerji
Partnerji v projektu so
različne organizacije, od
univerz, osnovnih šol,
raziskovalne organizacije
nevladne organizacije in
učiteljska združenja, ki
prihajajo iz različnih držav
članic EU in različnih
kulturnih okolij (Italija,
Slovenija, Avstrija, Nemčija,
Španija, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina).
izobraževanja. Ethos ponuja odgovore s pomočjo analize
trenutnega stanja etične vzgoje in izobraževanja v
državah, ki so udeležene v projektu. Cilj je natančno
1
(Slovenija)
Koordinator:
Vojko Strahovnik
definirati potrebe učiteljev/vzgojiteljev (kot tudi učencev
in njihovih staršev) in jim ponuditi ustrezne vzgojnoizobraževalne metode in orodja, ki bodo prirejena
otrokom različnih starosti, prav tako pa tudi učiteljem,
2
ter bodo zajemala:
3
Reševanje sporov
Etična podpora predmetov
Razvoj etičnega kodeksa, idr.
Ethos ponuja osnovnošolskim učiteljem in vzgojiteljem v
vrtcih inovativne učne priložnosti in tudi ceni njihove
pridobljene sposobnosti in izkušnje. Vizija projekta
Ethos je izoblikovati vseevropsko mrežo za etično vzgojo
strokovne
podlage
zasnovani
na
ki
in
bo
zagotavljala
učne
upoštevanju
in
pripomočke,
pomembnih
4
bodo
6
Osnovna šola Šmartno
v Tuhinju
n
(Španija)
(Slovenija)
7
Društvo
Petit Philosophy
(Hrvaška)
8
Pridružite se nam na Facebook-u
(Italija)
Scienter España
ponujala
ki
Amitié srl
5
pedagoških
spoznanj in praks.
2
Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen Nürnberg
(Nemčija)
Kritično mišljenje
izobraževanje,
Kirchliche
Pädagogische
Hochschule Graz
(Avstrija)
Moralne dileme
in
Univerza v Ljubljani,
Teološka fakulteta
Inova 4T
(Bosna in Hercegovina)