Publikacija Vrtca Jurček

 VRTEC JURČEK d. o. o., Vzgoja in varstvo otrok
Mala vas pri Grosupljem 1B
1290 Grosuplje
Telefon/Fax: 01 786 39 92
TRR: SI56 0202 2025 9437 421
Davčna številka: 56787375
e-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.vrtec-jurcek.si
Spoštovani starši!
Za vas smo pripravili knjižico, v kateri boste našli vse, kar je potrebno vedeti za prijetno sodelovanje
z našim vrtcem in dobro počutje vaših otrok.
Vrtec Jurček je zasebni vrtec s koncesijo, ki izvaja javno veljavni program predšolske vzgoje. Na
osnovi Kurikuluma za vrtce načrtno razvijamo otrokova področja, kot so gibanje, jezik, umetnost,
družba, narava in matematika. V letošnjem letu bomo posebno pozornost posvetili jeziku, saj otroci v
predšolskem obdobju intenzivno razvijajo svoje jezikovne sposobnosti in si ustvarjajo odnos do knjige,
ki jih bo spremljal vse življenje.
Našim otrokom nudimo najrazličnejše dejavnosti in jih spodbujamo pri izkustvenem odkrivanju
zakonitosti sveta. Prizadevamo si za maksimalen razvoj posameznikovih sposobnosti na različnih
področjih, ob enem pa se zavedamo, da posameznikova sreča ni odvisna le od njegovih intelektualnih
sposobnosti, pač pa predvsem od sprejemanja samega sebe in odnosov, ki jih gradi z drugimi. Sodobna
znanost je odkrila, da je človekov uspeh, tako na področju poklicnega kot zasebnega življenja, odvisen
predvsem od posameznikove čustvene inteligence.
Da bi bili naši otroci srečni, samozavestni in zdravi, bomo letošnje leto posvetili prepoznavanju in
zavedanju lastnih čustev. Le-to pa bo temelj za učenje pravilnega izražanja čustev, ki je bistveno za
ohranjanje tesnih stikov v zakonu, prijateljstvu in poslovnem dogovarjanju v odrasli dobi.
Skozi različne dejavnosti bomo razvijali sposobnost empatije, ki bo otrokom v pomoč pri čustvenem
prilagajanju, priljubljenosti, odprtosti in večji rahločutnosti.
»Velik del psihoterapije se ukvarja z zdravljenjem tistega, kar se je v otroštvu izjalovilo ali je bilo
zamujeno. Toda zakaj ne bi storili vsega, kar je v naših močeh, da bi preprečili potrebo po
psihoterapiji? Vzgajajmo otroke z napotki, ob katerih bodo razvijali predvsem osnovne čustvene
spretnosti.« (Daniel Goleman: Čustvena inteligenca)
Otroci se učijo predvsem iz zgledov odraslih, torej se moramo najprej sami zavedati svojih čustev in
jih obvladovati ter z drugimi stopati v prijetne odnose. Zato vas, dragi bralci naše publikacije, vabimo
v dialog z nami. Če imate kakršne koli želje, nasvete, pobude ali ideje, se oglasite in nam pomagajte
vzgajati nove rodove. Dobrodošla je tudi vsaka kritika, ki lahko pripelje do izboljšav, predvsem pa
bomo veseli vaših pohval, saj nam vlivajo pogum in dajejo novih moči za delo z vašimi in našimi malčki.
Petra Kmet
2 Ime in logotip vrtca
Vrtec Jurček je svoje ime dobil po sosednji vasi Št. Jurij, kjer
je tudi župnijska cerkev svetega Jurija. Za vzornika našega
vrtca smo izbrali prav sv. Jurija, ki goduje 23. aprila. Njegov
god pomeni vrnitev pomladi, srečo, veselje ter napredek.
Po legendi je sv. Jurij vitez, ki je premagal zmaja in tako rešil
deklico.
Na logotipu otrok upodobljen kot vitez predstavlja vrednote,
ki so veljale za viteštvo: pogum, pripadnost, srčnost, pomoč
bližnjemu, sočutje, pustolovščina, radodarnost, vera, upanje,
usmiljenje,
poštenost,
zvestoba,
zaupanje,
pravičnost,
previdnost,
vzdržnost
in
moč.
hvaležnost,
V
ščitu,
ki
predstavlja varovanje in zaščito, je bel križ, simbol čistosti,
veselja in brezmejne ljubezni do vsakega. Obdaja ga zelena
barva, ki nas spominja na pomlad in je simbol upanja, sreče, življenja, rojstva in preporoda. Na sredini
ga prekriva zelen hudomušen zmajček, ki v legendi predstavlja zlo in vse, kar je slabo.
3 Vizija vrtca
Pedagoški delavci vrtca Jurček si prizadevamo za vzgojo otrok, ki bodo nekoč delali za dobro svojih
družin, svojega kraja, svoje države in vsega človeštva. Ustvarjamo prijazno okolje, kjer lahko otroci
razvijajo svojo domišljijo, odkrivajo zakonitosti sveta in odnosov med ljudmi ter vsestransko
optimalno razvijajo svoje potenciale. Stremimo k polnemu
telesnemu,
spoznavnemu,
duhovnemu,
čustveno-
motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih.
Otrokom pomagamo pri oblikovanju lastne identitete in
delovnih navad, vodimo in spodbujamo jih pri razvijanju
najrazličnejših spretnosti. Učimo jih odgovornega ravnanja
in samostojnega dela.
4 Cilji vrtca









razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
(Zakon o vrtcih, 4. člen)
5 Organiziranost vrtca
Vrtec Jurček je zasebni vrtec s koncesijo občine Grosuplje, ki izvaja javno veljavni program
predšolske vzgoje. V naš vrtec se lahko vključijo otroci od 11 mesecev starosti pa vse do vstopa v šolo.
V šolskem letu 2013/2014 so otroci razporejeni v heterogeni oddelek prve starostne skupine (1–3 let),
v heterogeni oddelek druge starostne skupine (3-6 let) in v kombinirani oddelek (1–6 let).
Vzgojno
delo
načrtujemo
in
izvajamo
skladno z usmeritvami Kurikuluma za vrtce
(nacionalni program, ki je bil sprejet 18. 3.
1999) in v skladu z Letnim delovnim
načrtom.
Neposredno
delo
z
otroki
izvajajo strokovni delavci vrtca.
Naš vrtec je vključen v Društvo katoliških
vzgojiteljev in vzgojiteljic Slovenije in v
Društvo katoliških pedagogov Slovenije.
6 Dnevni poslovni čas vrtca
Poslovni čas vrtca je od 6. 15 do 16. 30. Sestavljen je iz vzgojnega programa po oddelkih ter
dežurstva v jutranjem in popoldanskem času (združevanje skupin). Poslovni čas vrtca bomo prilagajali
glede na izražene potrebe staršev.
Otroci so v tem času v vrtcu prisotni 6―9 ur dnevno.
Urniki so oblikovani glede na dnevni red in čas prihajanja otrok v posamezen oddelek. Med letom se
lahko organizacija poslovnega časa in urnik dela spremenita, če pride do strokovno utemeljenih
razlogov.
Letni poslovni čas vrtca
Vrtec ne obratuje ob državnih praznikih ter dva tedna v času poletnih počitnic (predvidoma zadnji
teden v juliju in prvi teden v avgustu).
Za obdobje krajših počitnic bomo izvedli anketo in starše povprašali, kakšne so njihove potrebe po
varstvu otrok v tem času. Glede na potrebe staršev bomo zaradi racionalizacije poslovanja združevali
oddelke vrtca. V poletnem času bomo glede na število prisotnih otrok po potrebi pridobili tudi pomoč
študentov.
7 Vključevanje v vrtec
Vključevanju otrok v vrtec posvečamo
posebno pozornost, saj se zavedamo, da
je prehod otroka iz družinskega varstva v
vrtec pomemben in čustveno zahteven
dogodek. Pred vstopom v vrtec starše
povabimo na individualni pogovor, se z
njimi pogovorimo o značilnostih otroka in
jih spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri
uvajanju otroka v vrtec. Na začetku so
starši prisotni v skupini, otroku pomagajo
pri vključevanju v novo okolje, sodelujejo
pri
dejavnostih
poteka
dan
v
in
spoznavajo,
vrtcu.
Skupaj
kako
se
dogovarjamo o tem, kako se od otroka ločevati in podaljševati njegovo samostojno bivanje v vrtcu. S
starši se posvetujemo o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka in v sodelovanju s pediatrom
zavarujemo otrokovo zdravje tudi v vrtcu.
8 Integracija otrok s posebnimi potrebami
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge
vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa
sprejemanje in priznavanje njihovih drugačnosti in
motenj.
Obenem
daje
tako
otrokom
s
posebnimi
potrebami kot tudi drugim otrokom in odraslim možnost
razumevanja
in
spoštovanja
vsakega
človeka
kot
enkratnega in vrednega posameznika (opredeljeno v Beli
knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, Ljubljana, 1995, str.
58, 59).
V naš vrtec je vključena deklica, ki je težje gibalno
ovirana. Zaradi gibalne oviranosti ji individualno pomoč in
nego nudi spremljevalec, deležna pa je tudi dodatne
strokovne pomoči.
9 Dan v vrtcu
6:15 – 8:00
Individualni sprejem otrok, druženje z drugimi otroki, igra po želji otrok.
8:00 – 8:30
Priprava na zajtrk in zajtrk.
8:30 – 9:00
Pospravljanje, čas za osebno higieno.
9:00 – 11:15
Čas načrtovanih dejavnosti, bivanje na prostem, dopoldanska malica, igra.
11:15 – 11:30
Čas za osebno higieno, priprava na kosilo.
11:30 – 12:15
Kosilo.
12:15 – 14:00
Čas za počitek.
14:00 – 14:45
Pospravljanje, čas za osebno higieno, popoldanska malica.
14:45 – 16:30
Spontane igre, odhod domov.
* Dnevne dejavnosti so zastavljene okvirno; zaradi objektivnih
razlogov se lahko katera od dejavnosti za krajši čas tudi
prestavi.
10 Program
Zavedamo se, da je vrtec prostor, ki je namenjen otrokom, zato so pri organizaciji prostora, časa in
pripravljanju dejavnosti v ospredju razvojne značilnosti in potrebe otrok ter spoštovanje njihovega
načina spoznavanja, razmišljanja in igre.
V vrtcu izvajamo nacionalni program, kurikulum. V načrtovane dejavnosti vključujemo vsa vzgojna
kurikularna področja:






JEZIK
MATEMATIKA
NARAVA
DRUŽBA
UMETNOST
GIBANJE
Večji poudarek pa bomo namenili področju
jezika.
11 Na vzgojnem področju
Otroku želimo ponuditi čustveno toplo in vrednostno trdno okolje, v katerem se bo počutil varnega in
sprejetega. Za otroka je predšolsko obdobje velikega pomena. V tem obdobju gradi temelje svoje
osebnosti, samostojnosti in odgovornosti. Da bi lažje razumel in sprejel samega sebe ter gradil pravi
dialog z drugimi ljudmi, v letošnjem letu posebno pozornost posvečamo prepoznavanju čustev. Preko
različnih
dejavnosti
čustveno
doživljanje
spodbujamo
in
izražanje
čustev ter sposobnost empatije.
12 Krepitev odgovornosti in samostojnosti
V vzgojni program skozi igro vključujemo tudi elemente delovne vzgoje (pometanje, pospravljanje,
brisanje miz, dežurstvo pri kosilu, priprava malice …). Ob igrišču skupaj obdelujemo vrtiček, na
katerem pridelujemo lastne pridelke. Ker otroci izdelke spremljajo od setve do pobiranja plodov, jih
tudi pojedo z velikim užitkom in ponosom.
Otroke spodbujamo k samostojnosti pri higieni, prehranjevanju,
oblačenju in obuvanju ter podpisovanju lastnih izdelkov.
Stremimo k temu, da otroci skrb zase in odgovornost za skupno
bivanje
sprejmejo
kot
nekaj
vsakdanjega
neobremenjujočega,
obenem
pa
zaupanje
vase
krepijo
in
v
svoje sposobnosti.
13 in
Projekti
Jaz in moja čustva
V prvi polovici leta se bomo posvetili prepoznavanju, izražanju in obvladovanju čustev. Pri izvajanju
projekta bomo izhajali iz otrok in podrobneje ter dlje obravnavali tista čustva, ki bodo v posamezni
skupini močneje izražena. Ustreznega čustvovanja jih bomo učili predvsem s svojim zgledom pa tudi z
otroškimi slikanicami, pesmicami, družabnimi igrami in ostalimi dejavnostmi, ki spodbujajo čustveni
razvoj otroka. V okviru projekta bomo
organizirali tudi strokovno predavanje o
čustvih za starše in strokovne delavce
vrtca.
Spoznajmo sv. Jurija
S tem projektom bomo otrokom približali
sv. Jurija, po katerem se imenujeta
sosednja vas in naš vrtec. Sv. Jurij, ki mu
bomo ljubkovalno rekli kar Jurček, nas
bo popeljal v čarobni svet svojih legend
14 in nas naučil viteških običajev ter vrednot. S svojim zgledom (premagal je zmaja in rešil deklico) nas
bo spodbujal k sočutju do soljudi in dejavni pomoči.
Predstavil nam bo poklice in živali, ki so povezani z njim. Pokazal nam bo umetniške stvaritve in
zgodovinske ter kulturne ustanove, ki so mu posvečene (cerkev Sv. Jurija, kapela na Ljubljanskem
gradu …). Pomagal nam bo napisati himno vrtca in izobesiti Jurčkovo zastavo.
Obudil pa bo tudi slovenski tradicionalni običaj jurjevanja in nas ob tej priložnosti naučil pesmi in
plesov, s katerimi so se naši predniki veselili začetka pomladi.
Tradicionalni slovenski zajtrk
Pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Čebelarske zveze
Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice
Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Gospodarskih interesnih
združenj mlekarstva, Inštituta Republike Slovenije za varovanje zdravja in
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo se vsako leto, tretji petek v mesecu
novembru, izpelje projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«. V vrtcu Jurček smo Tradicionalni slovenski
zajtrk »okušali« že dvakrat, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki ― vse domačega
izvora.
15 Spoznajmo afriške otroke in jih presenetimo
Preko misijonarja, slik in zgodb bomo spoznali afriško kulturo in razmere, v katerih živijo tamkajšnji
otroci. Otroke bomo spodbujali k empatiji in darovanju oblačil ter drugih potrebščin za sovrstnike v
pomanjkanju.
Zdravje v vrtcu
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Zdravje v vrtcu,
ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. S tem projektom želimo
otrokom približati zdrav način življenja in jih naučiti pozitivnih vzorcev
vedenja, saj bodo le tako krepili in ohranjali svoje zdravje ter se zavedali
pomembnosti zdravja skozi vse življenje. Hkrati pa bodo svoje izkušnje in
vedenje prenesli tudi na ljudi v svoji okolici.
Knjiga moja prijateljica
Našim malčkom želimo predstaviti knjigo kot vir zabave in ugodja ter z njo doseči estetsko
doživljanje in pozitiven odnos do literature. Vsaka skupina bo otrokom knjigo približala na svoj način.
16 
Pikapolonice: Pikapoka išče dom
Prikupna plišasta pikapolonica za nekaj dni zapusti vrtec in se preseli v otrokov dom, kjer skupaj
prebereta knjigo in inovativno zabeležita vtis o skupnem prebiranju slikanice. Prebrano knjigo z
zabeleženim vred prineseta v vrtec in pokažeta ostalim otrokom.
Skozi vse leto pa bomo izdelovali tudi knjigo Pesmi in bibarije Pikapolonic, kjer bodo zbrane naše
najljubše pesmice in bibarije.

Žabice: Žabica Kvakica, preberi nam pravljico
Lutka žabica Kvakica obišče otroka na njegovem domu. S seboj vzame vrečo, v kateri ju čaka prav
posebno presenečenje - knjiga. Starši jo otroku preberejo in se o vsebini pogovorijo. Otrok v priložen
zvezek nariše ilustracijo k prebrani knjigi, v vrtcu pa pove, katera knjiga je bila njihovo presenečenje
in če želi jo tudi ustno obnovi.

Veverice: Palček bralček
Otroci s svojimi starši izberejo knjigo, jo doma preberejo in skupaj obnovijo zgodbo. Otrok v vrtcu
obnovi vsebino in opiše svoja doživetja ali nariše vsebino zgodbe.
17 Obogatitvene vsebine
Obogatitvene vsebine se v oddelkih ali v posameznih skupinah otrok izvajajo v dopoldanskem času. To
so izleti, spoznavanje naravne in kulturne dediščine, ogledi predstav, delavnice, obiski umetnikov in
predstavitve poklicev v vrtcu, praznovanja, obdelovanje vrtička in obiski ustanov, kot so šola,
knjižnica, Lutkovno gledališče …
18 Kolektiv vrtca
Ustanovitelja:
Vodja vrtca/ekonom:
Pedagoški vodja:
Katarina in Andrej MOHAR
Katarina MOHAR
Petra KMET
Tehnični kader: Strokovni sodelavci:
Simona ERJAVEC
Anja LEKAN
Staša GOLOB
Romana KOSTANJŠEK
Filip GAVEZ
Maja MARINČIČ
Roman ZABUKOVEC
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
[email protected]‐jurcek.si
Matija MOHAR
Janez MOHAR
Martin MOHAR
Kuharica:
Nataša KLEMENČIČ MEHLE
Zunanji sodelavci:
Zunanja svetovalna delavka:
Živilska tehnologinja:
Dodatna strokovna pomoč za otroka s PP:
Računovodstvo:
Pavlina ANTOLIČ
Anja LEPEN
CIRIUS Kamnik
OZ MAGRO, Grosuplje z.o.o.
19 [email protected]‐jurcek.si [email protected]‐jurcek.si Povezovanje in sodelovanje s starši
S starši sodelujemo na različne načine in ob različnih časih:

stiki s starši pri vpisu otrok,

konkretnejši dogovori pred dejanskim sprejemom otroka v vrtec,

sodelovanje s starši v času, ko je otrok vključen v vrtec.
V času, ko je otrok vključen v vrtec, imamo sledeče oblike sodelovanja s starši:

vsakodnevni kontakti ob sprejemu in oddaji otrok,

roditeljski sestanki,

pogovorne urice,

oglasna deska,

pisna obvestila,

preko telefona in elektronske pošte,

publikacija vrtca,

internetna stran,

dan odprtih vrat,
20 
knjiga pohval, pritožb in predlogov,

sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi konkretnih dejavnosti,

pomoč pri zbiranju materialov,

delavnice in predavanja za starše,

skupni zaključek leta.
21 Pravice otrok in staršev
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Starši imajo pravico
do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in
pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri
načrtovanju ter organizaciji življenja v
vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec
formalno omogočiti. Pri tem morajo
starši
upoštevati
odločanja
in
ne
meje
smejo
svojega
posegati
v
strokovno avtonomnost vrtca.
Ob
vstopu
otroka
v
vrtec
starše
spodbujamo k sodelovanju postopnega
uvajanja otroka v vrtec. Način uvajanja
prilagodimo vsakemu posamezniku.
Lana, 4 leta
22 Obveznosti staršev do vrtca

Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju, ki ga poda zdravnik
pediater ali specialist.

Starši so dolžni spremljati otrokov razvoj ter opozarjati na posebnosti.

Starši jamčijo za resničnost podatkov.

Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času, ko je
otrok v vrtcu.

Upoštevajo poslovni čas vrtca.

Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma od njih
pooblaščenih oseb.

V primeru nalezljivih otroških bolezni starši to takoj sporočijo vzgojiteljici.

Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih. Če
se ob sprejemu otroka opazijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši
kašelj …), je delavec dolžan otroka odkloniti.

Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je občutljivejši in si želi
biti pri starših.

Starši spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.

Starši otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
23 
Skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, s katerimi bi lahko
ogrožali sebe in druge. Za predmete, ki jih otroci prinašajo v vrtec, vrtec ne odgovarja, vendar
zanje ustrezno poskrbi.

Starši mesečno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

Starši otroke postopno uvajajo
v
vrtec
v
vzgojiteljico
dogovoru
in
z
vodstvom
vrtca.

Starši so dolžni oddati otroka
odgovorni osebi v vrtcu.

Starši
so
dolžni
upoštevati
hišni red vrtca.

Starši javijo odsotnost otroka
do 7. 30. ure na telefon: 041
308 544.
24 Prehrana
Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v
predšolskem obdobju, ko otroci rastejo in se razvijajo. Zato želimo v vrtcu razvijati ustrezne
prehranjevalne navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave
prehrane.
V Vrtcu Jurček imamo svojo centralno kuhinjo, kjer pripravljamo obroke za lastne potrebe. Posebno
okolje in vzbujamo tek.
Ponujamo jim uravnotežene, pestre obroke z veliko sadja in
zelenjave. Hrana, ki jo otroci uživajo v vrtcu je energijsko in
hranilno polnovredna. Razdeljena je na štiri obroke dnevno:
zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Otrokom na jedilniku ponujamo:

Otrokom I. starostnega obdobja nudimo možnost mlečnega zajtrka celo šolsko leto.

Vsaj enkrat tedensko nudimo Tradicionalne slovenske jedi in jim s tem približamo slovensko
zgodovino in kulturo.
25 Vanesa, 4 leta
pozornost namenjamo pripravi in postrežbi jedi, s čimer otrokom nudimo prijazno prehranjevalno

Ob sredah jim nudimo BIO živila znanih ekoloških proizvajalcev, ki to potrjujejo z ustreznimi
certifikati:

Ob petkih meso nadomestimo z ribjimi ali drugimi jedmi.

Otrokom nudimo tudi sveže mleko pridobljeno iz sonaravne reje.

Občasno upoštevamo tudi otroške želje.
Otrokom, ki imajo zaradi zdravstvenih razlogov predpisano dieto, na podlagi zdravniškega potrdila
otrokovega pediatra, zagotavljamo individualno pripravo dietne hrane.
V vrtcu Jurček spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa in
teka. Zavedamo se, da imajo običajno otroci radi hrano, ki jo
poznajo, do nove pa so nekoliko nezaupljivi. Kljub temu pa si
prizadevamo, da v družbi vrstnikov in ob razumevajočih odraslih
poskusijo tudi nove jedi.
26 Zdravje
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu Jurček skladno z veljavno
zakonodajo zagotavljamo otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje.
Ravnamo se po priporočilu ZZV-Lj, ki pravi, naj vrtec obiskujejo samo zdravi otroci (izjeme so nujna
bolezenska stanja in kronične nenalezljive bolezni). Otrok, ki se vključuje v vrtec mora biti dovolj
zdrav, da je sposoben prenašati obremenitve, ki se pojavljajo v vrtcu. Prav tako ne sme biti kužen za
okolico.
Otrok, ki se kljub bolezenskim znakom vključuje v vrtec, predstavlja nevarnost za zdravje ostalih
otrok in zaposlenih. Ob enem pa ni deležen ustrezne nege in zdravljenja, zato smo pedagoški delavci
dolžni bolnega otroka ob prihodu v vrtec odkloniti. V vrtec se je priporočljivo ponovno vključiti šele,
ko je od zadnjega bruhanja, driske ali povišane telesne temperature minilo vsaj 24 ur. Pri nalezljivih
boleznih pa ravnamo po navodilih otrokovega izbranega zdravnika.
Otrokom v vrtcu ne dajemo nobenih zdravil, razen v primerih kronično nenalezljivih bolezni in že
znanih nujnih bolezenskih stanj (vročinski krči, astma in alergije), vendar le z navodili s strani
pediatra in soglasjem staršev.
27 Ob poškodbah in nezgodah izvajamo prvo pomoč, preprečimo poslabšanje stanja (npr. odstranimo
vzrok nezgode) in poskrbimo za varne okoliščine drugih otrok. Če je potrebno, pokličemo nujno
medicinsko pomoč ter o dogodku obvestimo starše.
Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Zdravstveno-higienske vsebine so vpete v
vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih
dejavnostih spodbujamo zdrav življenjski slog za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
28 Publikacija Vrtca Jurček je izdana na podlagi Pravilnika o publikaciji vrtca.
(Pravilnik o publikaciji vrtca, Ur. L. RS, št. 64/96) Izdal: Lektorirala: Uredili: Fotografije: Oblikovanje in tisk: Naklada: VRTEC JURČEK, Vzgoja in varstvo otrok, d. o. o., Mala vas pri Grosupljem 1B, 1290 Grosuplje September 2013 Petra Kmet Petra Kmet Katarina Mohar arhiv vrtca PARTNER GRAF d.o.o. 150 29