ZAP.ŠT. STORITEV Enota mere Cena v € brez DDV Cena v

ZAP.ŠT.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
STORITEV
Enota mere
PODATKOVNE STORITVE
Dnevno zagotavljanje merilnih podatkov o četrturni dinamiki odjema ali oddaje
Dnevno zagotavljanje preostalega diagrama
Zagotavljanje merilnih podatkov o 15. min dinamiki odjema ali oddaje ee za obdobje zadnjih 12 mes.
Večkratno zagotavljanje statističnih merilnih in obračunskih podatkov za obdobje 1 leta
Zagotavljanje statističnih merilnih in obračunskih podatkov
Tehnična prilagoditev mm za podatkovno storitev (MM<43kW)
Dodatno odčitavanje na zahtevo
Ročni odčitek
Daljinski odčitek
Dnevno on-line posredovanje prevzemnega diagrama distribucijskega področja
STORITVE NA OMREŽJU
Odklop ali priklop merilnega mesta na zahtevo uporabnika
Odklop oz ponovni priklop po 76. oz. 77. členu EZ
Odklop na merilnem mestu in ponovni priklop
Odklop na omrežju in ponovni priklop
Odklop s spremstvom varnostne službe ali policije in ponovni priklop
Odklop po ZJRM-1 v rednem delovnem času
Odklop po ZJRM-1 izven rednega delovnega časa od 15h do 22h in ob sobotah
Odklop po ZJRM-1 izven rednega delovnega časa od 22h do 07h ter ob nedeljah in praznikih
Demontaža ali montaža števca (če odklop traja dalj časa)
Dela na omrežju
Prevzem in priklop priključno merilnega mesta - brez sprememb na priključku
Prevzem in priklop priključno merilnega mesta - priključek tip A
Prevzem in priklop priključno merilnega mesta - priključek tip B, C, D
Prevzem in priklop priključno merilnega mesta - SN priključek
Zagotovitev dostopa do EE naprav, ki so pod ključem distributerja
Sprememba obračunske moči v okviru priključne moči
Kontrola točnosti merilnih naprav na zahtevo uporabnika
Kontrola točnosti merilnih naprav pri uporabniku
A-test merilne naprave
Parametriranje merilnih naprav
Parametriranje elektronskega števca
Parametriranje komunikacijskega vmesnika
Sprememba načina merjenja
Pretarifiranje brez menjave MKN
Pretarifiranje z menjavo MKN
Zamenjava obračunske varovalke (ne glede na vrsto priključka)
Zamenjava obračunske varovalke tip D v rednem delovnem času
Zamenjava obračunske varovalke tip D izven rednega delovnega časa
Zamenjava obračunske varovalke tip NV v rednem delovnem času
Zamenjava obračunske varovalke tip NV izven rednega delovnega časa
Meritve kakovosti električne energije
Dodatne storitve na zahtevo
Opomin
Izdelava izrednega računa
Prepis računa
Izpis odprtih postavk
Obisk monterja
Zagotavljanje rezervnega napajanja z električno energijo
Ostala dela
Izjava k denacionalizacijskim postopkom
storitev/MM/mesec
storitev / mesec
storitev/MM
storitev/MM
storitev
storitev
6,93
912,45
30,42
4,26
60,83
213,60
8,32
1.094,94
36,50
5,11
73,00
256,32
storitev
storitev
storitev / mesec
26,75
2,43
912,45
32,10
2,92
1094,94
storitev
26,75
32,10
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
74,74
193,14
106,74
53,50
72,74
91,99
26,75
89,69
231,77
128,09
64,20
87,29
110,39
32,10
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
26,75
99,44
157,19
315,44
26,75
26,75
32,10
119,33
188,63
378,53
32,10
32,10
storitev
storitev
68,33
133,71
82,00
160,45
storitev
storitev
37,92
37,92
45,50
45,50
storitev
storitev
9,45
26,75
11,34
32,10
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
27,25
36,87
30,25
39,87
258,32
32,70
44,24
36,30
47,84
309,98
storitev
storitev
storitev
storitev
storitev
1,70
1,70
1,70
1,70
26,75
storitev
Direktor: mag. Matjaž Vodušek, univ.dipl.inž.el
1,70 *
2,04
2,04
2,04
32,10
Po
metodologiji iz
"Opisa
storitev"
kW
* Opomba: pri opominu se DDV ne obračunava (13. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost).
Maribor,
1.10.2012
Cena v € brez Cena v € z 20%
DDV
DDV
30,42
36,50