Gradivo 2014 - Kompas Yachting

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična
in trgovinska družba, d.d., direktorica družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba,
d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
25. skupščino družbe
KOMPAS INTERNATIONAL, turistična in trgovinska družba, d.d.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v petek, 08.08.2014, ob 930, uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta
58, Ljubljana, v I. nadstropju.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni
notar.
Utemeljitev:
Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se
predlaga Tanja Peterlič. Notarka mag. Nina Češarek skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov
skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.
Helena Kokalj, direktorica
Helena Šparovec, predsednica nadzornega sveta
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2013 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 534.140,10 EUR, ostane nerazporejen in se v
celoti izkaže kot preneseni dobiček.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013 ter se
direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
Utemeljitev:
Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 že potrdil na svoji redni seji, skupščina
pa se z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom 282. člena
ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo, v
katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim
letom.
Družba Kompas Int d.d. je v letu 2013 izkazala pozitivni poslovni izid v višini 58.913,49 EUR, preneseni
dobiček iz prejšnjih let pa znaša 475.226,61 EUR, tako da bilančni dobiček na dan 31.12.2013 znaša
534.140,10 EUR. Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev v obliki dividend za sedaj ni
smiselna niti utemeljena. Družba potrebuje lastna sredstva za financiranje lastnega poslovanja in
nadaljnji razvoj družbe. Zlasti v okoliščinah sedanje splošne gospodarske krize in
finančne/likvidnostne krize družba vsa razpoložljiva likvidna sredstva nujno potrebuje za financiranje
lastnega poslovanja. Vsak likvidnostni odliv iz družbe za izplačilo dividend (bodisi uporaba lastnih
sredstev bodisi zadolžitev zaradi izplačila dividend) je v takih okoliščinah neutemeljen in neprimeren
in bi otežil stanje in poslovanje družbe. Zato uprava in nadzorni svet družbe menita, da je glede na
stanje v gospodarstvu ter glede na stanje in poslovanje podjetja za sedaj nujno, da se bilančni
dobiček ne deli. O uporabi bilančnega dobička se bo lahko ponovno odločalo v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
Direktorica in nadzorni svet ocenjujeta, da je bila družba v letu 2013 ustrezno in zakonito vodena in
nadzirana, zato se predlaga da skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico
za poslovno leto 2013.
Funkcijo direktorja je v letu 2013 opravljal g. Damjan Vezjak. Člani nadzornega sveta v letu 2013 so
bili Helena Šparovec (predsednica), Primož Kramar (član) in Angela Osolnik (članica).
Helena Kokalj, direktorica
Helena Šparovec, predsednica nadzornega sveta
3. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta
na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Utemeljitev:
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 57/2012 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G), ki je sicer začel veljati 28.07.2012, vendar je uporabo
posameznih določil 11. člena ZGD-1 vezal na pripravo in objavo navodil iz tretjega odstavka 11. člena
ZGD-1 s strani AJPES-a. Slednji je Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po
Zakonu o gospodarskih družbah št. 007-1/2013objavil dne 24.01.2013.
Predlagane spremembe se sprejemajo zaradi uskladitve statuta z veljavno zakonodajo.
SPREMEMBE STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
KOMPAS INT d. d.
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena statuta, tako da se sedaj glasi:
"Skupščina družbe se praviloma skliče v kraju sedeža družbe, po sklepu uprave in iz utemeljenih
razlogov pa lahko tudi izven kraja sedeža, in sicer vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES
in na spletnih straneh družbe, v kateri se navede dnevni red in kraj ter čas seje."
2. člen
Spremeni se 23. člen statuta, tako da se sedaj glasi:
" Družba objavlja sklic skupščine na spletni strani AJPES in na spletnih straneh družbe.
Drugi podatki in sporočila, pomembni za delničarje, ter podatki, ki jih je družba dolžna objaviti, se
lahko objavijo na spletni strani AJPES in/ali na spletni strani družbe oziroma v ustreznem
elektronskem informacijskem sistemu."
Helena Kokalj, direktorica
Helena Šparovec, predsednica nadzornega sveta