ŠOLSKA PRAVILA SŠGT RADENCI, avg. 2010

SŠGT Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci
ŠOLSKA PRAVILA
SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM RADENCI
September, 2010
KAZALO
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH
PRIZNANJ DIJAKOM ................................................................................................................ 3
II. HIŠNI RED ............................................................................................................................... 5
II.1. Pravice, dolžnosti in prepovedi za dijake ............................................................................... 6
II. 2. Prihod v šolo in zadrževanje dijakov v šolskih prostorih ...................................................... 7
II. 3. Vzdrževanje prostorov in odškodninska odgovornost dijakov ............................................... 7
II. 4. Dežurstvo in način obveščanja dijakov ................................................................................. 8
II. 5. Šolska prehrana za dijake ...................................................................................................... 9
II. 6. Kršitve hišnega reda .............................................................................................................. 9
II. 7. Začasna prepoved prisotnosti pri pouku .............................................................................. 11
II. 8. Vzgojni in alternativni ukrepi ............................................................................................. 11
II. 9. Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah ...................................................... 13
II. 10. Pravila vedenja, dolžnosti in obveznosti na strokovnih ekskurzijah ................................ 15
III. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI ................................................................................. 16
IV. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI ............................. 16
V. UPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD
POUKA ........................................................................................................................................ 17
VI. NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ
ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNOIZOBRAŢEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU ..... 17
VII. NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA
PRISOTNOST PRI URI POUKA OZIROMA POUKA DOLOČENEGA DNE IN NAČIN
VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO DELO V ČASU ZAČASNE
PREPOVEDI PRISOTNOSTI PRI POUKU OZIROMA POUKU DOLOČENEGA DNE 17
VIII. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S
PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŢJEM ..................................... 18
IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV ............................ 18
X. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI................................................ 20
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ............................................................................. 20
2
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010) določa
ravnateljica SŠGT Radenci
ŠOLSKA PRAVILA
SŠGT RADENCI
S šolskimi pravili se določi:
– merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,
– hišni red,
– način sodelovanja s starši,
– pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
– upravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka,
– način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in
način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri
pouku,
– način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma
pouku določenega dne in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času
začasne prepovedi prisotnosti pri pouku oziroma pouku določenega dne,
– pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim
omrežjem.
S šolskimi pravili se določi tudi:
– druge pravice, dolžnosti, prepovedi, kršitve, alternativne ukrepe ter pravila o varnosti in
zdravju,
– število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo oziroma težjo kršitev,
– druga pravila v skladu z drugimi predpisi.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH
PRIZNANJ DIJAKOM
1. člen
Ta pravila urejajo sistem nagrajevanja dijakov.
2. člen
Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo učitelji, razredniki, mentorji in drugi strokovni delavci
šole.
3
Pohvale
3. člen
Dijak za uspešno in prizadevno delo ter vzorno vedenje v šoli prejme pohvalo. Pohvala je lahko
ustna ali pisna.
Ustno pohvalo prejme dijak za izkazano prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Vse
ustne pohvale in dosežki na področjih v šoli in izven šole se izrečejo sproti.
Pisno pohvalo prejme dijak za izkazano prizadevno delo in aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Pisne pohvale za različna področja lahko oblikujejo za to zadolženi učitelji mentorji s pomočjo
drugih strokovnih delavcev.
Podelijo se ob koncu šolskega leta oziroma ob koncu aktivnosti, v okviru oddelčne skupnosti.
Pohvale izreče oziroma podeli razrednik.
Priznanja
4. člen
Priznanje se podeljuje dijakom šole za:
-
-
za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za
območje celotne države ali lokalne skupnosti, npr. sodelovanje v kulturnem programu,
računalniško oblikovanje, sodelovanje pri promociji šole , športne dejavnosti,
humanitarne dejavnosti …
za druge aktivnosti na podlagi predlogov razrednikov, učiteljskega zbora oz. ravnateljice.
Podelijo se ob koncu šolskega leta oziroma ob koncu aktivnosti v okviru oddelčne skupnosti.
Priznanja podelijo razredniki oziroma mentorji.
Nagrade
5. člen
Dijak je lahko tudi nagrajen za prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu:
pri pouku, v oddelčnih skupnostih ali interesnih dejavnostih, npr. priznanje za večletno
sodelovanje pri kulturnih dejavnostih …
Vrsto nagrade določi vodstvo šole v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem ali na
predlog učiteljskega zbora.
Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih
dejavnostih šole (zgoščenke s klasično glasbo, knjižna nagrada, žoge, pokali, ogled razstave,
kulturnih prireditev …).
Knjižno ali drugo nagrado prejme dijak:
4
-
za doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja s posameznih
predmetov;
za osvojeno 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja interesnih in drugih
dejavnosti;
za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na športnem področju (športnik,
športnica leta);
za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na kulturnem področju;
za spoštljiv in human odnos in nudenje pomoči tistim sošolcem, ki so pomoči potrebni;
za sodelovanje v humanitarnih akcijah v širšem okolju;
za druge izjemne dosežke (mednarodni natečaji, srečanja, projekti) na predlog razrednika,
učiteljskega zbora in ravnatelja;
za druge dosežke na podlagi predloga razrednika, učiteljskega zbora ali ravnatelja;
za odličen uspeh.
Dijaki ali skupina dijakov, ki so se posebej izkazali in pripomogli k promociji šole, so lahko
nagrajeni z udeležbo na taborih, ekskurzijah, ogledu razstave, kulturnih prireditev …
Nagrade (knjižne in druge) podeli ravnateljica na slavnostni prireditvi ob koncu pouka oz. šol.
leta.
6. člen
Evidenčni list nagrajevanja dijakov za tekoče šolsko leto se vodi v tajništvu šole.
Evidenčni list zajema:
- ime in priimek dijaka, razred,
- ime in priimek mentorja,
- dosežek dijaka,
- vrsto nagrade.
II. HIŠNI RED
SPLOŠNA NAČELA
1. člen
Hišni red določa:
1. Pravice, dolžnosti in prepovedi za dijake
2. Prihod v šolo in zadrževanje dijakov v šolskih prostorih
3. Vzdrževanje prostorov in odškodninsko odgovornost dijakov
4. Dežurstvo dijakov in način obveščanja dijakov
5. Šolska prehrana za dijake
6. Kršitve hišnega reda
7. Začasno prepoved prisotnosti pri pouku
8. Vzgojne in alternativne ukrepe
9. Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah
10. Pravila vedenja, dolžnosti in obveznosti na strokovnih ekskurzijah
5
II.1. Pravice, dolţnosti in prepovedi za dijake
2. člen
Pravice in dolžnosti dijakov izhajajo iz statusa dijakov. Dijaki imajo pravico in dolžnost
prisostvovati pri pouku v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem, letnim
delovnim načrtom šole, pedagoško pogodbo, pravilnikom o prilagajanju šolskih
obveznosti in drugimi predpisi.
Pravice in dolžnosti dijakov določene v 2. in 3. členu Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah
so prav tako sestavni del Šolskih pravil.
3. člen
Pri praktičnem izobraževanju v šoli (pri pouku kuharstva, strežbe in praktičnem pouku turizma)
morajo dijaki imeti predpisano in čisto obleko ter primerno obutev. Pri pouku športne vzgoje se
zahteva ustrezna športna oprema. Dijaki morajo biti urejeni pri opravljanju zaključnega izpita in
poklicne mature.
4. člen
V šoli, dijaškem domu, obšolskih prostorih in povsod, kjer se izvaja učno vzgojni proces je
prepovedano:
- psihično in fizično nasilje,
- uživanje, posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola in drugih drog,
- prisostvovanje pod vplivom alkohola in drog,
- posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi in premoženja,
- kajenje (inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS izrekajo ob kršitvah kajenja tudi
denarne kazni),
- uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim
omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil,
- obnašanje v nasprotju z določili tega pravilnika, s šolskimi pravili in navodili delavcev
šole,
- namerno onesnaževanje in pljuvanje v skladu s pravili bontona.
5. člen
V vseh učilnicah je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Dijaki morajo mobilne telefone
med poukom izklopiti, da ne zmotijo učnega procesa. Med poukom je prepovedana uporaba
kozmetičnih pripomočkov.
V šoli in dijaškem domu ni dovoljeno uporabljati prenosnih predvajalnikov glasbe ne pri pouku
in ne na hodnikih.
V šoli, dijaškem domu ali drugih prostorih, kjer se izvaja organiziran pouk, je brez soglasja v šoli
zaposlene odgovorne osebe strogo prepovedano fotografiranje ali kakršnokoli snemanje. Objava
posnetkov pa se šteje kot najtežja kršitev. Dijakom, ki ne upoštevajo prepovedi, se izrekajo
vzgojni ukrepi.
6
II. 2. Prihod v šolo in zadrţevanje dijakov v šolskih prostorih
6. člen
Pouk poteka v eni izmeni, prične se praviloma (glede na urnik) ob 7.05 uri in konča ob 14. 15
uri. Šola je za dijake odprta vsak dan pouka od 6. 00 - 19. 00 ure.
Ura
1. ura
2. ura
3. ura
4.
5.
6.
7.
8.
ura
ura
ura
ura
ura
Urnik zvonjenja
7.05 – 7.50
7.55 – 8.40
8.45 – 9.30
GLAVNI ODMOR - MALICA: 9.30 – 10.10
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15
7. člen
Dijaki ne smejo neopravičeno zamujati k pouku in predčasno odhajati od pouka. Med urami je
odmor, ki traja 5 minut. Glavni odmor traja od 9. 30 ure do 10.10 ure. Dijaki počakajo učitelja
pred vrati učilnice in ne hodijo po šoli. Zadrževanje ob vhodu ter ob mizi dežurnega dijaka
oziroma informatorja je prepovedano. V času, ko dijaki nimajo pouka, se lahko zadržujejo v
večnamenskih prostorih dijaškega doma.
8. člen
V razredih morajo biti dijaki primerno oblečeni, brez pokrival, jaken, plaščev. Za ukradene
predmete v garderobnih prostorih šola ne odgovarja.
II. 3. Vzdrţevanje prostorov in odškodninska odgovornost dijakov
9. člen
Dijaki posameznega oddelka prehajajo iz ene učilnice v drugo, kot je določeno z urnikom. Ob
menjavi učilnic poskrbijo za nemoteno gibanje brez prerivanja in gneče.
Vsak dijak je dolžan :
- čuvati šolsko zgradbo in inventar ter vsako okvaro javiti učitelju,
- skrbeti za urejenost in čistočo vseh šolskih prostorov in okolice.
Učni pripomočki, stene, klopi in stoli morajo ostati čisti in nepoškodovani.
7
10. člen
Dijaki so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo v šoli in na šolskih objektih. V skladu s 37.
členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah se v primeru škode, nastale naklepno ali
zaradi malomarnosti, nosi materialna odgovornost povzročiteljev. V primeru, če se povzročitelja
škode ne odkrije, stroške popravila in odprave škode pokrijejo vsi dijaki šole z enakomerno
porazdelitvijo stroškov na posameznika.
II. 4. Deţurstvo in način obveščanja dijakov
11. člen
Dijaki dežurajo v svojem oddelku (reditelji) po razporedu, ki ga določi razrednik. Dežurstvo traja
en teden in ga opravljata dva dijaka.
Naloge dežurnih dijakov (rediteljev):
- odgovorna sta za red in čistočo v učilnici;
- učitelju javljata manjkajoče dijake v razredu;
- brišeta tablo;
- ob koncu vsake ure poskrbita, da vsak dijak pospravi za seboj;
- pazita, da ne pride do okvar in poškodb šolskega premoženja – če ugotovita nepravilnosti
ali poškodbe to sporočita učitelju;
- če učitelja ni k uri pouka 10 minut po zvonjenju, o tem obvestita učitelje v zbornici šole
ali dijaškega doma ali tajništvo.
12. člen
Učitelji dežurajo v šoli in dijaškem domu med odmori po razporedu, ki se pripravi glede na urnik
učitelja. Dežurstvo učiteljev poteka v skladu s šolskim koledarjem.
13. člen
Naloge dežurnega učitelja v šoli in dijaškem domu so zlasti spremljanje vedenja dijakov na
hodnikih, v garderobah, sanitarijah in pri malici. Dežurni učitelj spremlja tudi delo dežurnega
dijaka, sodeluje z razredniki in skrbi za nemoten učno-vzgojni proces.
14. člen
Za dežurstvo dijakov v šoli in v dijaškem domu vodstvo šole izdela razpored po oddelkih,
poimensko pa razredniki. Pred začetkom dežurstva razredniki ponovno seznanijo dijake z
navodili za dežurne dijake. Upravičeno zamenjavo dežurnega dijaka lahko odobri le razrednik ali
vodstvo šole.
8
15. člen
Dežurstvo dijakov v šoli in dijaškem domu traja od 7.00 – 13.30 ure. Naloge dežurnega dijaka
so:
- sprejema obiskovalce in jih usmerja, kamor so namenjeni;
- skrbi za red in disciplino na hodnikih in pri malici;
- nosi obvestila;
- evidentira ugotovljene povzročitelje škode;
- pregleda in poskrbi za urejenost okolice šole in dijaškega doma;
- vodi poročilo o svojem delu, ki ga po koncu dežurstva odda v tajništvo šole oz. zbornico
dijaškega doma.
Dežurni dijak gre na malico takoj po glavnem odmoru.
Dijake se o vseh pomembnih dogodkih in spremembah v organizaciji pouka obvešča sproti z
okrožnico, preko razrednika, preko dežurnih dijakov, na oglasnih deskah, s šolskim ozvočenjem
in preko dijaške skupnosti. Dijaki so dolžni ta obvestila dnevno spremljati.
II. 5. Šolska prehrana za dijake
16. člen
Šolska prehrana za dijake je organizirana v dijaškem domu šole v času glavnega odmora od
9. 30 – 10. 10 ure.
Natančnejše postopke ureja Pravilnik o šolski prehrani.
17. člen
Za prehod v dijaški dom veljajo naslednja pravila:
- dijaki gredo praviloma na malico v skupini svojega razreda, vračajo se samostojno;
- za prehod preko ceste uporabljajo semaforiziran prehod pri osnovni šoli ali pa prehod pri
krožišču, nadaljujejo pa preko označenega železniškega prehoda;
- v kolikor navodil o uporabi varne poti dijaki ne upoštevajo in pride pri prečkanju ceste do
morebitne nezgode, šola za takšne škodne dogodke ne odgovarja;
- pri malici dijaki upoštevajo pravila lepega vedenja, strpno počakajo na vrsto in po malici
za seboj pospravijo.
II. 6. Kršitve hišnega reda
18. člen
Laţje kršitve so:
- neprimeren odnos do pouka (zamujanje pouka ali drugih šolskih obveznosti, večkratna
pomanjkljiva oprema za šolsko delo, motenje šolskih aktivnosti kljub opozorilom
učitelja, pogosto neizvajanje ali odklanjanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s
poukom, blažji poskusi goljufanja pri pouku);
9
-
neprimeren odnos do dijakov in delavcev šole in njihove lastnine (objestno in
nespodobno vedenje do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje njihove
lastnine);
neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja (kršenje hišnega reda,
neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu šole);
kajenje
uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim
omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil;
neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja.
19. člen
Teţje kršitve so:
- ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika (za
ponavljajočo kršitev lahko šteje že drugo kršenje, posebej, če je bilo storjeno na predrzen
način);
- uživanje alkohola;
- posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev;
- tatvina;
- ponarejanje (ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov, ponarejanje opravičil, podpisov
staršev, lažno prikazovanje identitete, goljufanje … );
- žaljiv odnos do dijakov ali delavcev šole (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v
sredstvih obveščanja – napisi, sporočila v pisnih in elektronskih medijih);
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu;
- namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine;
- fotografiranje ali kakršnokoli snemanje v šolskih prostorih, v prostorih dijaškega doma
ali izven šole v času organiziranega izvajanja pouka brez soglasja in dovoljenja na šoli
zaposlene odgovorne osebe.
- uporaba mobilnega telefona pri pouku.
20. člen
Najteţje kršitve so:
- ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep;
- psihično in fizično nasilje;
- uživanje alkohola ali drugih drog;
- prihajanje ali prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog;
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog;
- prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev;
- ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije;
- večja tatvina ali vlom;
- namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja;
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar bi imelo za posledico težjo
telesno poškodbo ali večjo materialno škodo;
10
-
objava fotografij, video ali kakršnihkoli drugih vsebin posnetih na šoli, dijaškem domu
ali izven šole v času organiziranega izvajanja pouka brez soglasja in dovoljenja na šoli
zaposlene odgovorne osebe;
neopravičena odsotnost, ki znaša 35 ur v šolskem letu.
II. 7. Začasna prepoved prisotnosti pri pouku
21. člen
Dijaku se v primeru, če ogroža življenje ali zdravje drugih dijakov, lahko začasno prepove
prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne.
22. člen
Učitelj poskrbi, da se pokličejo dijakovi starši, dijak pa mora počakati z razrednikom oz. drugim
strokovnim delavcem v prostorih šole, dokler ne pridejo starši po njega.
Nadaljnja obravnava dijaka zaradi kršitve se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v
srednjih šolah in Hišnim redom šole.
23. člen
Učno snov, ki je bila obravnavana v času, ko je bil dijak odstranjen od pouka, dijak predela sam.
II. 8. Vzgojni in alternativni ukrepi
24. člen
Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, določenih v Pravilniku o šolskem redu
v srednjih šolah, v Šolskih pravilih, Pravilniku o varstvu pri delu in drugih pravilnikih, se
dijakom izrekajo vzgojni in alternativni ukrepi.
25. člen
Vzgojni ukrepi zaradi neopravičenega izostajanja od pouka so:
- opomin (do 10 neopravičenih ur),
- ukor razrednika (od 11 do 20 neopravičenih ur),
- ukor oddelčnega učiteljskega zbora (od 21 do 30 neopravičenih ur),
- ukor učiteljskega zbora (od 31 do 34 neopravičenih ur),
- pogojna izključitev (35 neopravičenih ur),
- izključitev (36 ur in več).
11
26. člen
Alternativni ukrepi so:
- pobotanje oziroma poravnava,
- poprava škodljivih posledic ravnanja,
- opravljanje dobrih del (čiščenje šolskih prostorov, klopi in okolice šole izven pouka,
pomoč v knjižnici, pomoč v kuhinji dijaškega doma);
- premestitev v drug oddelek.
Alternativni ukrep se dijaku lahko izreče večkrat
27. člen
O opominu in ukoru razrednika odloči razrednik.
O ukoru oddelčnega učiteljskega zbora odloči oddelčni učiteljski zbor šole z večino glasov vseh
prisotnih članov.
O ukoru učiteljskega zbora odloči učiteljski zbor šole z večino glasov vseh prisotnih članov.
O pogojni izključitvi in izključitvi odloči učiteljski zbor šole s tajnim glasovanjem in z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
28. člen
O alternativnem ukrepu odloči razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega
izobraževalnega programa, o katerem odloči učiteljski zbor.
Alternativni ukrep se lahko določi namesto kateregakoli vzgojnega ukrepa, razen premestitve v
drug oddelek istega izobraževalnega programa, ki se lahko določi le namesto ukora učiteljskega
zbora.
Pristojni organ, po posvetovanju s svetovalno službo, pisno določi način izvrševanja
alternativnega ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa, ter osebo, ki bo spremljala
izvajanje ukrepa.
Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka.
Z vsebino alternativnega ukrepa iz drugega odstavka tega člena razrednik seznani dijaka in
starše.
Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v
določenem roku, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep.
Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen.
29. člen
Dijak, ki aktivno ne sodeluje pri pouku športne vzgoje (nima ustrezne športne opreme), opravlja
po navodilih učitelja športne vzgoje družbeno koristna dela v šoli ali njeni okolici.
Dijak je lahko brez opreme dvakrat. Vsak naslednji prekršek glede opreme je ponavljajoča se
kršitev (vzgojni ukrep ali alternativni ukrep). Dijaki ne smejo imeti na sebi kovinskih predmetov
(verižice, prstani, uhani…) zaradi možnosti poškodb pri kontaktnih situacijah.
12
II. 9. Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah
30. člen
Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah kuharstva
1. Dijak je dolžan k pouku kuharstva nositi delovno poročilo in učbenik.
2. Pri pouku mora dijak imeti predpisano delovno obleko:
- belo kuhinjsko bluzo, pepita, bele ali druge hlače po dogovoru, predpasnik, dve kuhinjski
krpi, kapo, ovratno ruto in ortopedske čevlje;
- prilagojeno delovno obleko imajo dijaki v prvem letniku. Upošteva navodila o osebni
higieni po sistemu HACCP (je čist, ima čisto delovno obleko,zaščitene lase, kratke nohte,
ni naličen, ne nosi ročne ure in nakita).
3. Dijak mora upoštevati navodila varstva pri delu, ki jih podajo učitelji stroke ob začetku
pouka (delo z noži, s stroji in napravami, energetskimi viri ipd.). Dijaki ne smejo zapustiti
učilnice kuharstva brez dovoljenja učitelja.
4. Dijaki so dolžni z vsem inventarjem ravnati skrbno in odgovorno. Dijak povrne škodo, ki jo
povzroči namerno, iz malomarnosti ali iz nepazljivosti.
5. Dijak mora pri pouku kuharstva varčno in odgovorno ravnati z živili. Škodo, ki jo povzroči z
malomarnim ravnanjem (razreže, odvrže, zažge ...) mora povrniti.
6. Dijakom ni dovoljeno da pojedo živila ali pripravljene jedi, ki niso namenjene degustaciji.
7. Pri degustacijski mizi se morajo dijaki kulturno obnašati in imeti primeren odnos do
pripravljene hrane.
31. člen
Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah streţbe
1. Dijak je dolžan k pouku strežbe nositi delovna poročila in učbenik.
2. Pri pouku mora dijak imeti predpisano delovno obleko:
- hlače, brezrokavnik, belo srajco, metuljček, nizke črne čevlje, črne nogavice;
- 1. letnik PTI in 2. letnik PTI – žensko, oz. moško delovno obleko s kravato;
- prilagojeno delovno obleko za dijake v prvem letniku.
3. Dijak je dolžan skrbeti za osebno urejenost in higieno, urejen videz in čisto delovno obleko,
upoštevajoč sistem HACCP.
4. Dijak je dolžan upoštevati navodila varstva pri delu.
13
5. Dijak je dolžan ravnati z inventarjem skrbno in odgovorno. Morebitno nastalo škodo, ki se
namerno povzroči, je dolžan povrniti.
6. Dijaki sedijo pri mizah, kot jih določi učeči učitelj, uporabljati smejo samo inventar, ki ga
določi učitelj za posamezno vajo.
32. člen
Navodila za varno delo pri laboratorijskih in terenskih vajah
1. Red v učilnici in na terenu:
- v učilnico se vstopa, ko učitelj dovoli vstop oz. odklene razred,
- vrhnja oblačila morajo biti odložena na za to določenih mestih,
- v učilnici se ne je in ne pije,
- pri delu se obvezno upošteva laboratorijski red, ki je izobešen na vratih učilnice,
- na terenskih vajah ni dovoljeno kaditi ali piti alkoholnih pijač.
2. Obvezna oprema za varno delo:
- pri laboratorijskih vajah je obvezna uporaba zaščitnega plašča in drugih zaščitnih
sredstev, ki jo določi učitelj oz. laborant in so navedena na delovnem listu,
- na terenskem delu je obvezna uporaba opreme, ki jo določi učitelj oz. laborant.
3. Delo pri vajah:
- dijak mora upoštevati navodila iz delovnega lista in ustna navodila učitelja oz. laboranta;
- dijak sme izvajati le na delovnem mestu navedene eksperimente;
- če so pri vajah oblikovane skupine, učitelj določi dijaka (enega ali več), ki skrbi za
prinašanje in odnašanje laboratorijskega pribora in kemikalij, organizira ureditev
delovnih miz in skrbi, da se učilnica ob koncu vaj pospravi;
- če delo poteka individualno, skrbi za prinašanje laboratorijskega pribora in kemikalij
dijak sam;
- dijak sproti izpolnjuje delovni list in ga ob zaključku vaj odda učitelju.
4. Prisotnost pri vajah:
- če je dijak odsoten od vaj več kot 15 %, mora opraviti dodatne obveznosti, ki mu jih
določi učitelj;
- če dijak moti potek vaj in ne upošteva navodil, se ga odstrani od vaj.
5. V kolikor dijak ne upošteva navodil za varno delo, šola ne odgovarja za morebitne poškodbe
in nastalo materialno škodo.
33. člen
Hišni red in pravila vedenja v specializiranih učilnicah turizma
1. Dijak je dolžan k pouku turizma nositi, učbenik, namizni zemljevid, dnevnike, učne liste in
delovna gradiva.
14
2. Pri pouku mora imeti predpisano obleko oz. uniformo, ki zajema:
- belo polo majico z logotipom šole,
- elegantne črne hlače / krilo,
- elegantne nizke čevlje.
3. Dijak upošteva navodila o osebni higieni, dela po sistemu HACCP (je čist, ima čisto delavno
obleko) in se pri pouku obnaša v skladu s poslovnim bontonom.
4. Dijak mora upoštevati navodila varstva pri delu, ki jih je podal učitelj pri prvi uri pouka.
5. Dijak računalnik uporablja za izobraževalne namene povezane s poukom. Prepovedano je
kakršnokoli poseganje v strojno opremo in v nastavitve operacijskega sistema. Z računalniki
in strokovnimi knjigami je dolžan ravnati skrbno in odgovorno. Dijak povrne škodo, ki jo je
povzročil namerno iz malomarnosti ali nepazljivosti.
6. Dijak zapusti delovni prostor oziroma učilnico urejeno.
II. 10. Pravila vedenja, dolţnosti in obveznosti na strokovnih ekskurzijah
34. člen
1. Strokovne ekskurzije so obvezni del vzgojno-izobraževalnega procesa pri pouku oz.
interesnih dejavnostih.
2. V primeru odsotnosti je dijak dolžan opraviti strokovne ekskurzije v tekočem letu oz. po
dogovoru z organi šole.
3. Namen strokovnih ekskurzij je doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v skladu s katalogi
znanj (ogled kulturnih, turističnih, zgodovinskih in geografskih znamenitosti, spoznavanje
gospodarskih razmer, spoznavanje kulinarike, enologije in gostinskih obratov …).
4. Dolžnosti in obveznosti dijakov so:
- dijak mora upoštevati navodila učitelja, ki ga spremlja, ali spremljevalca ter načrt
ekskurzije;
- brez dovoljenja dijak ne sme zapustiti skupine oz. se oddaljiti od nje;
- uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc je strogo prepovedano;
- dijak je na ekskurziji dolžan aktivno sodelovati (poslušati razlage, beležiti novosti);
- ogledi, ki so sestavni del ekskurzije, so za dijaka obvezni;
- dijak, ki ima kronične zdravstvene težave, se mora o primernosti udeležbe posvetovati s
svojim zdravnikom in o bolezni informirati razrednika in strokovne učitelje;
- v hotelu dijak upošteva hišni red;
- v skladu z veljavnim pravilnikom o šolskem redu, je dijak dolžan v šoli in izven nje
skrbeti za varnost sebe in drugih, se vesti v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi
normami in sooblikovati ugled šole;
- stroški ekskurzije s strani dijaka morajo biti poravnani pravočasno in po navodilu
učitelja, v nasprotnem primeru se lahko dijaku prepove udeležba na ekskurziji.
15
Dolžnosti iz 4. točke tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vse ostale dejavnosti, obvezne za
dijake šole (npr. športni dan, GTZ …).
35. člen
V primeru, ko dijak ne spoštuje ali ne upošteva navedenih dolžnosti in obveznosti iz 4. točke
zgornjega člena, se dijaku izreče vzgojni ukrep, kar pomeni, da ni opravil obvezne strokovne
ekskurzije.
Ob najhujših kršitvah je lahko izrečena tudi izključitev iz nadaljnjega poteka strokovne
ekskurzije ter napotitev domov. Vse nastale stroške krijejo starši. Učitelj ali spremljevalec
predhodno obvesti njegove starše. Ukrep se izreče na podlagi dogovora med organizatorjem
strokovne ekskurzije, spremljevalci in vodnikom.
III. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI
1. člen
Starše seznanjamo z učno in vzgojno problematiko na skupnih govorilnih urah (vsak prvi četrtek
v mesecu, od oktobra do maja) in na roditeljskih sestankih, predvidoma v vsakem ocenjevalnem
obdobju enkrat. Vsi strokovni delavci določijo tudi individualno govorilno uro enkrat tedensko
za starše in dijake.
IV. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI
1. člen
Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku
odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.
Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik oziroma šola, o
odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti,
razen, če se s starši ni drugače dogovorila.
Medsebojno obveščanje je lahko osebno, po telefonu ali pisno, odvisno od dogovora med starši
in razrednikom.
2. člen
Starši oz. njihovi zakoniti zastopniki morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka
k pouku razredniku prinesti pisno opravičilo o vzroku odsotnosti. Razrednik lahko upošteva
opravičilo, ki ga dijak ali starši iz utemeljenega razloga predložijo po izteku roka pet dni.
Če razrednik podvomi v resničnost razloga odsotnosti ali verodostojnost podpisa na opravičilu,
to preveri pri starših. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v
opravičilu.
16
3. člen
Razrednik obvešča starše o odsotnosti na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ali na drug
način, za katerega se dogovori s starši.
V. UPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD
POUKA
1. člen
Dijaku lahko zaradi utemeljenih razlogov razrednik ali vzgojitelj dovoli zamujanje ali predčasno
odhajanje od pouka (usklajevanje urnikov zaradi priprav na 5. predmet splošne mature, redno in
aktivno ukvarjanje s športno ali kulturno dejavnostjo ...). O tem odloča razrednik na podlagi
pisne vloge staršev dijaka. Svojo odločitev evidentira v dnevnik.
VI. NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA DIJAKA PRI POUKU IZ
ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNOIZOBRAŢEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU
1. člen
Dijaku se v primeru dolgotrajne odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov s pedagoško pogodbo
prilagodi izvedba pouka.
2. člen
Posebnosti in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja
pri pouku določa pedagoška pogodba.
VII. NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA
PRISOTNOST PRI URI POUKA OZIROMA POUKA DOLOČENEGA DNE IN
NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO DELO V ČASU
ZAČASNE PREPOVEDI PRISOTNOSTI PRI POUKU OZIROMA POUKU
DOLOČENEGA DNE
1. člen
Dijaku se v primeru, če ogroža življenje ali zdravje drugih dijakov, lahko začasno prepove
prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne.
17
2. člen
Učitelj, ki je to ugotovil, poskrbi, da se pokličejo dijakovi starši, dijak pa mora počakati z
razrednikom oz. drugim strokovnim delavcem v prostorih šole, dokler ne pridejo starši po njega.
Nadaljnja obravnava dijaka zaradi kršitve se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v
srednjih šolah in Hišnim redom šole.
3. člen
Učno snov, ki je bila obravnavana v času, ko je bil dijak odstranjen od pouka, dijak predela sam.
VIII. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S
PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŢJEM
1. člen
V šoli je med vzgojno-izobraževalnim procesom (pouk, strokovne ekskurzije, interesne
dejavnosti…) prepovedano uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in
telekomunikacijskim omrežjem (fotografiranje ali kakršnokoli snemanje v šolskih prostorih, v
prostorih dijaškega doma ali izven šole v času organiziranega izvajanja pouka brez soglasja in
dovoljenja na šoli zaposlene odgovorne osebe, uporaba mobilnega telefona pri pouku, objava
fotografij, video ali kakršnihkoli drugih vsebin posnetih na šoli, dijaškem domu ali izven šole v
času organiziranega izvajanja pouka brez soglasja in dovoljenja na šoli zaposlene odgovorne
osebe) in se šteje za kršitev hišnega reda.
IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV
Splošna določila
1. člen
Šola skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov, standardov in drugih
predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, od dijakov pa zahteva upoštevanje pravil
varnosti in zdravja pri delu, navodil učiteljev za varno delo, ustrezno opremo pri praktičnem
pouku, delovni praksi, športni vzgoji, laboratorijskih vajah in drugih dejavnostih, še zlasti na
strokovnih ekskurzijah.
Dijaki so dolžni upoštevati vse varnostne ukrepe. Za nesreče, ki bi se zgodile v šoli in dijaškem
domu, na šolskih površinah ali strokovnih ekskurzijah zaradi neupoštevanja le-teh, šola ni
odgovorna.
18
Praktični pouk in delovna praksa
2. člen
Pri praktičnem pouku in delovni praksi nosijo dijaki predpisano delovno obleko (uniformo) in
obutev.
Pred pričetkom praktičnega pouka učitelj:
- pouči dijake o delovanju električnih, plinskih in ostalih mehanskih in toplotnih naprav;
- poda jim navodila za varno delo;
- demonstrira ravnanje s strojem oz. napravo in jih pouči o varni uporabi le-te;
- usposobi jih za samostojno ravnanje s strojem/napravo;
- opozori jih, naj si večkrat preberejo pisna navodila ob vsakem stroju in napravi za varno
delo;
- seznani jih s kritičnimi točkami v delovnih prostorih in na strokovnih ekskurzijah.
Dijaki upoštevajo:
- splošni higienski režim in HACCP;
- režim ločevanja odpadkov, še posebno olj in čistilnih sredstev in njihovo uporabo.
Zaradi narave dela je praktični pouk večkrat organiziran izven šolskega prostora in izven
običajnega urnika oddelka oz. skupine dijakov. V tem času veljajo vsa šolska pravila.
Športna vzgoja
3. člen
Pri športni vzgoji so dijaki v športni opremi in upoštevajo pravila varstva pri delu, sicer pri
pouku ne sodelujejo, vendar pa morajo biti prisotni.
Zdravstveno varstvo
4. člen
V času pouka šola dijakom priskrbi nujno zdravstveno pomoč s strani zdravstvenih služb. Šola
sodeluje pri izvedbi obveznih zdravstvenih pregledov in obveznih cepljenj z Zdravstvenim
domom Gornja Radgona.
Vsi učitelji preventivno delujejo pri ozaveščanju dijakov o zdravem načinu življenja in jih
usmerjajo, kako naj se varujejo pred različnimi tveganji, kot so kajenje, uživanje alkohola in
drugih drog. Šola organizira različna predavanja s tega področja.
Šola varuje dijake pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem
k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred
tem, da bi jih namerno poniževali drugi dijaki, delavci šole ali druge osebe, ki vstopajo v šolske
prostore.
19
X. DRUGA PRAVILA V SKLADU Z DRUGIMI PREDPISI
- Šolska pravila ocenjevanja znanja - priloga
- Pravila šolske prehrane SŠGT Radenci - priloga
- Domska pravila Dijaškega doma SŠGT Radenci - priloga
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. člen
Z dnem uveljavitve teh Šolskih pravil prenehajo veljati Šolska pravila SŠGT Radenci sprejeta
dne 15. 10. 2009.
2. člen
Postopki, uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po do sedaj veljavnih pravilih.
3. člen
Učiteljski zbor je podal mnenje dne 27. 8. 2010, Skupnost dijakov je podala mnenje dne
15. 9. 2010, Svet staršev je podal mnenje dne 14. 9. 2010.
4. člen
Šolska pravila se objavijo na spletni strani šole. V tiskani obliki so dostopna v šolski knjižnici in
pri strokovnih delavcih šole.
5. člen
Ta pravila začnejo veljati 15. 10. 2010.
Radenci, 15. 9. 2010
Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
20