Načrt o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov

Načrt o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov
tovora v turističnem pristanišču Marina v Izoli
(upravljalec Porting d.o.o.)
- v skladu s 7. členom Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur. L. RS,
št. 78/08)
V Izoli, 11.12.2012
Izdelal:
Odobril:
Matjaž Francé
Vodja marine
Enrico Galassi
Direktor družbe
Stran 1 od 20
KAZALO
1. Podatki o pristanišču
1.1
1.2
1.3
Splošno
Namembnost pristanišča in opis območja pristanišča.
Upravljanje turističnega pristanišča Marina v Izoli
2
Ocena potreb po pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov za
potrebe ladij, ki običajno priplujejo pristanišče
3.
Opis vrste in kapacitete pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov ter
podroben opis postopkov za sprejem in zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov
tovora
4.
Opis sistema pristojbin za oddajo ladijskih odpadkov
5.
Postopki za sporočanje domnevnih neustreznosti pristaniških zmogljivosti za
prevzem ladijskih odpadkov
6.
Postopki za tekoča posvetovanja z uporabniki pristanišč, zbiralci ladijskih
odpadkov ter drugimi zainteresiranimi strankami
7.
Vrste in količine prevzetih in obdelanih ladijskih odpadkov
8.
Povzetek ustrezne zakonodaje in formalnosti za oddajo ladijskih odpadkov in
ostankov tovora
9.
Oseba odgovorna za izvedbo načrta
10.
Opis opreme in postopkov za predhodno obdelavo ladijskih odpadkov
11.
Opis metod za beleženje dejanske uporabe pristaniških zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov in opis metod za beleženje količin prevzetih ladijskih odpadkov
12.
Opis načina odlaganja (odstranjevanja) ladijskih odpadkov.
13.
Priloge
Stran 2 od 20
Načrt o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora za Marino v Izoli (Porting d.o.o.)
v skladu s 7. členom
Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur.l. RS
78/08)
1. Podatki o pristanišču
Naziv pristanišča
Turistično pristanišče Marina v Izoli
Upravljalec
Porting d.o.o.
Sedež in naslov
Tomažičeva 4a, 6310 Izola
Tel
00386 5 662 54 00
Fax
00386 5 662 54 06
E-pošta
[email protected]
Spletne strani
www.marinaizola.com
Dejavnost
Dejavnost marin
Šifra dejavnosti
92.621
Davčna številka
SI34136495
Matična številka
5511402
Število zaposlenih
27 (na dan 15.09.2009)
TRR
SI56 1010 0000 0010 665
Osnovi kapital družbe
4.689.996,00 €
VHV kanal
CH 17
Čas delovanja
Neprekinjeno
Geografska pozicija-WP N 45o 32'; E 13o 39'
Stran 3 od 20
1.1 Splošno
Izola je locirana v Sloveniji na severu Jadranskega morja, v bližini Avstrije, Italije in Hrvaške.
Prijetno mestece, ki jo objema turistično pristanišče "MARINA V IZOLI", arhitektonski biser, ki
izkazuje prijaznost okolju. Lahek dostop za vsako vodno plovilo v vseh vremenskih pogojih,
kvalitetna asistenca in pomoč pri privezu plovila, varnost ter gostoljubnost na nivoju so dejavniki,
ki označujejo Marino v Izoli.
1.2 Namembnost pristanišča in opis območja pristanišča
Marina v Izoli je prostorno sodobno turistično pristanišče za plovila zasnovano tako, da nudi varen
privez plovilom od 8 do 35 metrov. Turistično pristanišče (marina) je pristanišče, namenjeno za
pristajanje, shranjevanje, prezimovanje in oskrbovanje ladij, namenjenih za šport in razvedrilo in
čolnov. Marina razpolaga z 80.000 m2 akvatorija, 9.000 m2 površin na kopnem (prostor za začasno
hrambo plovil, parkirišča, sprehajalne poti). Na območju marine je zgrajen tudi poslovnostanovanjski objekt »Amfora«, v katerem najdemo upravo marine z recepcijo, 40 manjših
stanovanjskih enot in 39 poslovnih prostorov za podporne dejavnosti namenjene marini in njenim
uporabnikom.
Gradnja marine se je pričela v začetkih devetdesetih. Prva faza izgradnje je bila zaključena leta
2001. Prva plovila smo v marini začeli privezovati leta 1995.
Trenutna kapaciteta marine:
- v akvatoriju marine: 705 privezov od 8 m do 35 m
- na kopnem : hramba do 40 plovil (do 50t ), omejeno s kapaciteto samohodnega dvigala
V marini je trenutno privezanih 630 plovil, ob dokončanju marine v skladu s projektom bo
kapaciteta narasla na 1000 privezov. Marina se nahaja v akvatoriju jugozahodno od starega
mestnega jedra Izole.
Marina je s severne strani omejena z valobranom s skalometom. V akvatoriju je, vključno z
valobranom, 12 pomolov (glej skico 1 na strani 9). Trije pomoli (A, B in G) so namenjeni
plovilom daljšim od 15 metrov, vsi ostali pa za plovila do 15 metrov.
Glavna značilnost Marine v Izoli je varnost njenega pristanišča, ki je z velikim valobranom
zaščiteno pred vsemi vetrovi. Zaradi velikega razmaka med pomoli se je možno varno vezati na
privez tudi v zelo slabih vremenskih pogojih.
Poleg čolnov, ki zasedajo pogodbene priveze na kopnem in v morju skozi celo leto (stacionarna
plovila), beležimo tudi gostujoča plovila (tranzitna plovila), ki so v Marini v Izoli privezana
občasno in v glavnem za krajše obdobje (pretežno navtični turisti iz sosednjih italijanskih marin –
Beneški zaliv - ki pridejo na 1 nočitev ob koncu tedna).
V letu dni (podatki veljajo za leto 2011) obišče Marino v Izoli v tranzitu povprečno 2.000 plovil
in prenoči na plovilih približno 3.500 ljudi.
Stran 4 od 20
V turističnem pristanišču Marina v Izoli so privezani oz. pristajajo praviloma čolni namenjeni
športu in rekreaciji dolžine do 24 metrov, kateri ne opravljajo pridobitnih dejavnosti. Izjemoma
gostimo tudi nekaj plovil daljših od 24 m, se pravi ladje namenjene športu in rekreaciji.
Čolne in ostala plovila delimo po kategorijah:
- motorni čolni,
- jadrnice,
- ostalo (gliser, ladje namenjene navtičnemu turizmu).
V marini ne pristajajo ladje za prevoz tovora, ostankov tovora ni, zato tudi ni potreb po prevzemu
ostankov tovora.
1.3 Upravljanje turističnega pristanišča Marina v Izoli
Družba Porting d.o.o. upravlja turistično pristanišče Marina v Izoli na podlagi pravic iz pogodb o
izgradnji marine.
Družba je organizirana v 5 organizacijskih enot:
-
mornarska služba,
tehnična služba,
recepcija,
komerciala in
administracija.
Storitve, ki se izvajajo v sklopu Marine v Izoli lahko delimo na:
- primarne storitve:
-sekundarne storitve:
nudenje varne hrambe čolnov v vodi in na kopnem, oskrbovanje plovil z
vodo in električnim tokom, dviganje in spuščanje plovil.
telefon, telefax, internet.
Poleg storitev, ki jih družba izvaja sama, na širšem območju marine, gost lahko najde tudi:
gostinske storitve (restavracije, kava bar), trgovine (navtična in športna oprema, rezervni deli…),
najem plovil, šola jadranja, agencijsko posredovanje pri prodaji novih in rabljenih plovil, servisne
storitve (popravila ter vzdrževalna dela na ladijskem trupu, ladijski opremi in motorjih ter oskrba z
rezervnimi deli).
Te storitve so pomembna dopolnitev in dodatna turistična ponudba marine, v kateri naj bi navtični
turist dobil čimveč. V sklopu marine deluje vrsta podjetij, ki zagotavlja celovito ponudbo
vzdrževalnih del na plovilih (tako na trupu kot motorjih, jamborih,...)
Sprejeti akti (Kodeks okoljskega obnašanja, Pravilnik o redu v marini, Splošni pogoji – priloge 4,7
in 8 tega akta) predstavljajo vodilo za primerno obnašanje in ravnanje vseh uporabnikov marine. V
aktih je določeno »kaj se v marini sme« in »česar ne dovolimo«. Ob sprejemu plovila v marino in
podpisu Pogodbe o nastanitvi in hrambi plovila uporabniku vročimo zgoraj omenjene akte
(Pravilnik o redu in Splošni pogoji veljajo za sestavni del Pogodbe o nastanitvi in hrambi plovila).
Tako lahko mirno rečemo, da so uporabniki dobro seznanjeni s splošnimi pravili obnašanja v
Stran 5 od 20
marini ter z ravnanjem s povzročenimi odpadki, tako mešanimi kot nevarnimi. Pravilnik o redu je
stalno izobešen tudi na glavni oglasni deski namenjeni obveščevanju uporabnikov marine.
Zaposleni v mornarski in tehnični službi so usposobljeni za nadzor nad plovili, nad njihovim
gibanjem, (prihodi-odhodi), nad obnašanjem navtičnih gostov-uporabnikov marine in na splošno
za nadzor nad območjem, ki zajema marino (akvatorij, manipulativna ploščad, parkirišča, ...). To
počnejo pretežno z rednimi obhodi na območju marine, podrobnimi periodičnimi pregledi plovil in
s spremljanjem komunikacije po marini na VHF – CH 17. Vsi postopki in aktivnosti, za katere so
zadolženi in odgovorni, so skrbno opisani v podrobnih pisnih navodilih.
Čez noč je skrb za nadzor prevzeta s strani pooblaščene pogodbene družbe, ki skrbi za varnost na
območju marine v nočnem času od 22h do 6h.
Vodja marine je odgovoren za izgradnjo, vzdrževanje in nadzor nad izvajanjem organizacijskih
predpisov za postopke v zvezi z upravljanjem marine na področjih: varnosti na splošno, varnosti
plovbe, ekologije (kamor spada tudi ravnanje z odpadki), prodaje in nabave ter informacijske
tehnologije.
Za izvajanje postopkov pa so odgovorni posamezni vodje organizacijskih enot (recepcija,
mornarska in tehnična služba).
V sožitju z življenjskim in delovnim okoljem v okviru mesta Izola uresničujemo aktivno,
inovativno ter spodbujevalno funkcijo in na ta način predstavljamo dovolj pomemben element
razvoja kraja.
2. Ocena potreb po pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov za potrebe
ladij, ki običajno priplujejo pristanišče
V pristanišču Marina v Izoli so nastanjena in pristajajo plovila namenjena športu in rekreaciji,
dimenzij od 6 do 36 metrov. Plovila so po tipih razvrščena kot motorni čolni in jadrnice.
Privezi so namenjeni:
• Najemu v morju
• Plovilom v tranzitu
• Zimovanju plovil na kopnem (suhi privezi)
Pristaniške storitve stalno koristi letno približno 650 plovil (na kopnem in v morju), plovil v
tranzitu je cca 1.900 plovil (število se spreminja).
Uporaba pristanišča in s tem povezano nastajanje odpadkov letno in sezonsko nihata.
Zaradi preprečevanja onesnaževanja morja, je potrebno vse odpadke nastale na plovilih oddati na
določenih prevzemnih mestih na kopnem.
Odpadke, ki nastajajo na čolnih ali z uporabo čolnov v marini, uporabniki predajo v zbiranje
upravljavcu marine, ki tako omogoča zbiranje proizvedenih odpadkov s čolnov v marini. V
izjemnih primerih je omogočena predaja odpadkov uporabnikov neposredno odstranjevalcu (npr.
če pride odstranjevalec z vozilom opremljenim s črpalko in cisterno za odvoz kalužnih voda – se
še ni zgodilo).
Odpadki, ki jih uporabniki predajo v zbiranje so:
Stran 6 od 20
-
mešani komunalni odpadki,
steklena embalaža,
papir in karton,
plastična embalaža,
kovinska embalaža,
papirna in kartonska embalaža,
biorazgradljivi odpadki,
embalaža za barve,
zaoljena embalaža,
zaoljene krpe,
odpadni oljni filtri,
baterije in akumulatorji
odpadna (motorna) olja,
kalužna (zaoljena voda),
mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode,
odpadne vode iz rezervoarjev plovil (fekalne vode).
V ta namen so na območju marine postavljeni t.i. ekološki otoki (Shema 1), v katerih omogočamo
ločeno zbiranje odpadkov. V štirih ekoloških točkah zbiramo mešane komunalne odpadke in
njihove frakcije (steklo, papir, plastenke, pločevinke); tej predstavljajo največji del odpadkov, ki
jih povzročajo čolni in njihovi uporabniki v marini. Na manipulativni ploščadi imamo tudi
posebno ekološko točko, kjer ločeno zbiramo nevarne odpadke ter kontejner kapacitete 5 m3 za
mešane odpadke. Le na tak način je možno učinkovito preprečevati onesnaževanje morja.
Ocena potreb zmogljivosti prevzema odpadkov iz plovil se nanaša na znane podatke proizvedenih
odpadkov v minulih štirih letih.
Tabela 1: Količine (v kg) zbranih odpadkov v letih 2008, 2009, 2010, 2011 po vrstah
odpadka.
Naziv - vrsta
Klasif.
Razvrstitev
odpadka
štev.
odpadka
Embalaža, ki vsebuje nev.sn.
15 01 10*
nevaren
284
123
1.233
507
Zaoljene krpe
15 02 02*
nevaren
277
145
175
249
Odpadni oljni filtri
16 01 07*
nevaren
769
612
616
603
Baterije,akumulatorji
16 06 01*
nevaren
3.750
1.550
/
3.750
Odpadno olje
13 02 05*
nevaren
5.220
6.480
6.390
3.030
Mulji iz naprav za ločevanje
13 05 02*
nevaren
/
/
6.250
Z oljem ones. voda iz naprav
13 05 07*
nevaren
Papir in karton
20 01 01
nenevaren
/
11.597/
18.676
23.792
Papirna in kartonska emb.
15 01 01
nenevaren
/
2.349
1.997
2.374
Steklena embalaža
15 01 07
nenevaren
10.000
10.016
15.832
20.176
Plastična embalaža
15 01 02
nenevaren
/
3.077
1.446
164
Kovinska embalaža
15 01 04
nenevaren
/
1.145
1.224
138
Mešana embalaža
15 01 06
nenevaren
2008
/
2009
2010
2011
3.000
4.183
Stran 7 od 20
Mešani komunalni odpadki**
20 03 01
nenevaren
1.304
1.304
1.304
1.304
* nevaren odpadek
** ta podatek v m3 ni izmerjen. Predstavlja pavšal po posameznih mesecih na podlagi dolgotrajnejšega monitoringa
Zaradi preprečevanja onesnaževanja morja je potrebno vse odpadke nastale na plovilih oddati na
določenih prevzemnih mestih na kopnem. V ta namen so v Marni v Izoli določena mesta, ki
omogočajo uporabnikom pristanišča oddajanje odpadkov. Samo na tak način je možno učinkovito
preprečevati onesnaževanje morja.
Stran 8 od 20
3. Opis vrste in kapacitete pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov ter podroben
opis postopkov za sprejem in zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov tovora
Uporabniki marine morajo pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora
v namenske posode oziroma zabojnike, ki se v pristanišču nahajajo na označenih mestih –
EKOLOŠKIH OTOKIH in EKOLOŠKI TOČKI (kjer zbiramo nevarne odpadke).
DEŽURNI MORNAR
ECO-POINT
EKOLOŠKA TOÈKA
DEŽURNI MORNAR
DEŽURNI MORNAR
PORTING d.o.o.- MARINA V IZOLI
PREDMET
OBJEKT
OBDELAL
DATUM
Shema 1: Točke za zbiranje odpadkov v marini (shema ni v merilu)
Stran 9 od 20
Tabela 2: Odjemna mesta – ekološki otoki po marini in njihove kapacitete
ODJEMNO
MESTO – ekološki otok
20 03 01
20 03 01
20 03 01
20 01 01
15 01 02
15 01 07
20 02 01
VRSTA
POSODE
1100 l
770 l
250 l
1100 l
1100 l
1100 l
250 l
ŠT.
POSOD
1
3
1
1
1
1
1
2. EO obala E
Mešani komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Plastična embalaža
Papir in karton
Kovinska embalaža
Steklena embalaža
Biorazgradljivi odpadki
20 03 01
20 03 01
15 01 02
20 01 01
15 01 02
15 01 07
20 02 01
1100 l
770 l
250 l
250 l
250 l
250 l
250 l
1
2
1
1
1
1
1
3. EO JK Burja
Mešani komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Papir in karton
Plastična embalaža
Steklena embalaža
Kovinska embalaža
Biorazgradljivi odpadki
20 03 01
20 03 01
20 03 01
20 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 02
20 02 01
660 l
770 l
250 l
250 l
250 l
250 l
250
250 l
1
1
1
1
1
1
1
1
4. EO obala L
Mešani komunalni odpadki
Papir in karton
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Biorazgradljivi odpadki
20 03 01
20 01 01
15 01 02
15 01 07
20 02 01
770 l
1100 l
1100 l
1100 l
250 l
5
1
1
1
1
1000 l
175 l
2
1
900 l
1
5.ECO POINT –
ekološka točka za zbiranje
nevarnih odpadkov
Zbiralnik za odpadno olje
13 02 08*
Zbiralnik za zaoljene krpe
15 02 02*
Zaboj za svinčeve baterije in akumulatorje
16 06 01*
Zbiralnik za zaoljeno plastično embalažo
15 01 02*
Zbiralnik za odpadne oljne filtre
16 01 07*
Zbiralnik za embalažo barv in odpadne barve
15 01 10*
750 l
1
300 l
1
175 l
1
Mešani komunalni odpadki
20 03 01
Kontejner za kosovne odpadke
20 03 07
Kontejner za plastično embalažo
15 01 02
Kontejner za embalažo barv in lakov
15 01 10*
1100 l
5000 l
5000 l
2
1
1
1500 l
1
1. EO Valobran
6. Manipulativna
ploščad
VRSTA ODPADKA
KLAS. ŠT.
Mešani komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Mešani komunalni odpadki
Papir in karton
Mešana embalaža
Steklena embalaža
Biorazgradljivi odpadki
Stran 10 od 20
Tabela 3: Opis postopka za zbiranje in posameznih vrst ladijskih odpadkov
Naziv odpadka
Mešani komunalni
odpadki
Steklena embalaža
Plastična embalaža
Papirna in
kartonska embalaža
Papir in karton
Odpadna olja
Svinčeve baterije
Odpadni oljni filtri
Embalaža barv
Zaoljene krpe
Mulji iz naprav za
loč. olja in vode
Z oljem onesn.voda
iz napr.za ločevanje
Kalužna voda
(zaoljena)
Fekalne vode
A
13 02 05*
16 06 01*
16 01 07*
15 01 10*
15 02 02*
Odstranjevale
c
JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
Ekol d.o.o.
TAB d.o.o.
Ekol d.o.o.
Ekol d.o.o.
Ekol d.o.o.
Nadaljnje
ravnanje
Opis postopka
Deponiranje, reciklaža
Glej odst. A1
Reciklaža
Glej odst. A2
Reciklaža
Glej odst. A2
Reciklaža
Glej odst. A2
Reciklaža
Glej odst. A2
Sosežig
Reciklaža
Reciklaža
Sosežig
Sosežig
Glej odst. B
Glej odst. C
Glej odst. D
Glej odst. D
Glej odst. D
13 05 02*
Ekol d.o.o.
Sosežig
Glej odst. E1
13 05 07*
Ekol d.o.o.
Sosežig
Glej odst. E2
13 04 03*
Ekol d.o.o.
Predelava, čistilna
naprava, sosežig
Glej odst. E3
Kl. Št. Odp.
20 03 01
15 01 07
15 01 02
15 01 01
20 01 01
JP Komunala
Koper
Glej odst. E4
Mešani komunalni odpadki in ločene frakcije (20 03 01)
A1 Odpadki se primerno zbirajo na plovilih in se prevzemajo na določenih zbirnih mestih
ekoloških otokih (glej shema 1) v zabojnikih, ki so označeni v Tabela 1 (kapacitete 250 l, 770 l,
1100 l – vsi zelene barve ter v večjem zabojniku-kontejnerju 5.000 l – modre barve).
Za oddajo odpadkov poskrbijo uporabniki marine sami. Odpadke odpelje odstranjevalec JP
Komunala Izola po potrebi: v sezonskih mesecih dnevno, pred začetkom sezone in na koncu
sezone 4 krat tedensko, v zimskem obdobju, ko praktično uporabniki marine uporabljajo svoja
plovila zelo redko ob koncih tedna, pa le 2x tedensko. Mešane komunalne odpadke odstranjevalec
odpelje na deponijo Livade Jug, ki je locirana v Izoli. Mešane komunalne odpadke ponovno
obdelajo in presortirajo. Kar se da predati v nadaljnjo obdelavo predajo v reciklažo, ostale
odpadke pa deponirajo.
A2 Frakcije kot so biološki odpadki, odpadno steklo, kovinska, plastična, papirna in kartonska
embalaža, papir in karton se zbirajo prav tako na ekoloških otokih v namenskih zabojnikih ločeno.
Zabojniki kapacitete 1100 l ter 770 l so modre in zelene barve in so posebno označeni (na njih v
treh jezikih piše kateremu odpadku so namenjeni). Na manipulativni ploščadi sta postavljena dva
kontejner 5.000l - zelene barve posebno označeni (za kontejnerjem je postavljena tabla na kateri v
štirih jezikih piše kateremu odpadku je namenjen).
Uporabniki marine sami odvržejo odpadke v označene zabojnike. Odpadke odpelje odstranjevalec
JP Komunala Izola), kontejner na manipulativni ploščadi pa odstranjevalec odpelje po potrebi. V
sezonskih mesecih dnevno, pred začetkom sezone in na koncu sezone enkrat tedensko, v zimskem
Stran 11 od 20
obdobju, ko praktično uporabniki marine uporabljajo svoja plovila zelo redko ob koncih tedna, pa
le 2 krat mesečno.
Ekološki otok –
zabojniki za mešane komunalne odpadke –
zelene barve
B
Ekološki otok – zabojniki za frakcije
Odpadna motorna olja (13 02 05*)
Tovrstni odpadki nastajajo običajno pri izvajanju servisnih storitev (menjava olja, razna
popravila). V marini zbiramo navedene odpadke v namenskih primernih embalažah-cisternah v
ekološki točki (ECO-POINT). Dva ustrezna zbiralnika kapacitete 1000 l in en 500 l z dvojnim
dnom, na katerem je skladno z zahtevami Uredbe o ravnanju z odpadki v 4 jezikih označeno za
kateri odpadek gre, naziv zbiralca, odstranjevalca in klas. št. odpadka zagotavljata ustrezno
zbiranje odpadnih motornih in strojnih olj.
Za oddajo odpadkov v označene zabojnike poskrbijo uporabniki marine sami.
Odpadke odpelje odstranjevalec Ekol d.o.o. (podjetje ima veljavno potrdilo o vpisu v evidenco
oseb, ki zbirajo odpadna olja v skladu z Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 25/08)
po potrebi - na poziv (ko je zabojnik primerno napolnjen). Oddajanje odpadkov je, v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/08) evidentirano na Evidenčnih listih s katerimi
zagotavljamo tudi sledljivost proizvedenih nevarnih odpadkov.
Odpadke odpeljejo na sosežig.
ECOPOINT – Ekološka točka
Zabojniki za odpadno olje in odpadne
filtre
Stran 12 od 20
C
Odpadne baterije /akumulatorji (16 06 01*)
Nastanejo pri zamenjavi izrabljenih. V primeru, da jih proizvajalec-dobavitelj ne zamenja staro/za
novo (v večini primerov, saj se število zbranih in oddanih odstranjevalcu z naše strani manjša), v
marini poskrbimo za njihovo zbiranje in hrambo. Oddajanje odpadkov je v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki, evidentirano s potrjenimi evidenčnimi listi s katerimi zagotavljamo tudi
sledljivost proizvedenih nevarnih odpadkov, ki ga mora marina vsako leto do 31.3. posredovati
Ministrstvu ARSO. Hramba omenjenih odpadkov je določena v ekološki točki (ECO-POINTU),
kot je prikazano na shemi 1. Odpadne baterije in akumulatorje se deponira v zato določene
posebne zabojnike z dvojnim dnom, ki onemogočajo morebitno razlitje nevarnih snovi v okolje.
Za oddajo odpadkov v zabojnike poskrbijo uporabniki marine sami.
Odpadke odpelje odstranjevalec TAB d.o.o. (pooblaščena organizacija za odvoz nevarnih
odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo s katero imamo sklenjeno posebno pogodbo o prevzemu
teh odpadkov) po potrebi-na poziv. Oddajanje odpadkov je, v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS št. 34/08) evidentirano na Evidenčnih listih in s katerimi zagotavljamo tudi
sledljivost proizvedenih nevarnih odpadkov.
Odpadke odpeljejo na reciklažo.
D
Ostali nevarni odpadki (16 01 07*, 15 01 02*, 15 02 02*,15 01 10*)
To so: odpadni oljni filtri, zaoljena embalaža, zaoljene in mastne krpe, embalaža barv in običajno
nastajajo pri izvajanju servisnih storitev in vzdrževalnih del. V marini zbiramo navedene odpadke
v namenskih primernih embalažah v ekološki točki (ECO-POINT). Skladno z zahtevami Uredbe o
ravnanju z odpadki je na vseh zabojnikih označeno v 4 jezikih za kateri odpadek gre, naziv
zbiralca, odstranjevalca in klas. št. odpadka.
Uporabniki marine sami odvržejo odpadke v označene zabojnike.
Odpadke odpelje odstranjevalec Ekol d.o.o. (pooblaščena organizacija za odvoz nevarnih
odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo s katero imamo sklenjeno posebno pogodbo o prevzemu
teh odpadkov) po potrebi-na poziv oz. pisno naročilo. Oddajanje odpadkov je, v skladu s Uredbo o
ravnanju z odpadki evidentirano na Evidenčne liste s katerimi je zagotovljena tudi sledljivost
proizvedenih nevarnih odpadkov.
Nadaljnje ravnanje z odpadki je na kratko opisano v tabeli 3 na strani 10 (reciklaža, sežig ali druge
predelave).
ECOPOINT – Zabojniki za nevarne
odpadke
ECOPOINT – Zabojniki za nevarne
odpdke
Stran 13 od 20
E
Mulji in odpadne vode
Prevzem muljev in odpadnih vod se izvaja:
E1 in E2 Mulji iz naprav za loč. olja in vode – 13 05 02* - ter Z oljem onesnažena voda iz naprav
za ločevanje olja in vode – 13 05 07* opravlja pooblaščena pogodbena organizacija podjetje Ekol
d.o.o. na poziv upravljavca z vozilom, opremljenim s črpalko in cisterno
E3 kalužne vode – 13 04 03*– v letu 2013 se predvideva nabava črpalke za prečrpavanje kalužnih
voda, cisterne za začasno hrambo in separatorja kalužnih vod; do tedaj prevzem kalužnih vod po
naročilu upravljavca izvaja na poziv pooblaščena pogodbena organizacija podjetje Ekol d.o.o. z
vozilom, ki je opremljeno s črpalko in cisterno.
Plovila predajo kalužne vode na obali ob bazenu za dviganje in spuščanje plovil oz. po dogovoru,
odvisno od karakteristik plovila.
E4 fekalne vode se po potrebi prečrpavajo s pomočjo premične črpalke, ki se hrani v namenskem
prostoru. Prevzem fekalnih vod po naročilu upravljavca izvaja na poziv izvajalec javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode podjetje JP Komunala Koper z vozilom, ki je
opremljeno s črpalko in cisterno.
Stran 14 od 20
4. Opis sistema pristojbin za oddajo ladijskih odpadkov
Za plovila, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti in plovila registrirana za rekreacijo za prevoz do
največ 12 oseb je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov v celoti pavšalno
všteta v ceno priveza plovila.
Za plovila, registrirana za prevoz do največ 12 oseb in druga plovila, ki opravljajo pridobitno
dejavnost, je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov delno pavšalno všteta
v ceno priveza plovila. V primerih, ko odvoz odpadkov ni obračunan s plačilom priveza, se
zbiranje odpadkov z namenom predaje odstranjevalcu zaračuna tarifa v višini, ki je za prevzem
komunalnih odpadkov določena v tarifi za opravljanje storitev lokalne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki povečani za 20 odstotkov.
Za prevzem odpadnih voda se upošteva merila, ki so določena s predpisom, ki ureja pogoje
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in ceno storitve odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda lokalne javne službe povečano za 20 odstotkov.
Ob reviziji tega načrta je cenik sledeč:
CENIK
ZA PREVZEM IN POVZROČITEV LADIJISKIH ODPADKOV
V TURISTIČNEM PRISTANIŠČU MARINA V IZOLI
Vrsta odpadka
Mešani komunalni odpadki
Ločeno zbrane frakcije (steklo, papir, plastenke,
pločevinke)
Odpadno olje
Odpadne embalaže barv in lakov
Odpadni oljni filtri
Odpadna embalaža, ki vsebuje nevarne snovi
Odpadne zaoljene krpe
Pavšal pri kompletiranju novega plovila do 10 m
Pavšal pri kompletiranju novega plovila nad 10 m
Cena vključuje:
Enota/mere
m3
m3
l
kg
kg
kg
kg
na plovilo
na plovilo
Cena/enoto
35 EUR
35 EUR
0,09 EUR
0,92 EUR
0,75 EUR
0,50 EUR
0,75 EUR
50,00 EUR
60,00 EUR
- zbiranje v marini
- prevoz s strani odstranjevalca
- nakladanje in razkladanje s strani odstranjevalca
- predelava in odstranitev odpadka na okolju prijazen način s strani odstranjevalca
Cene ne vključujejo DDV.
Cenik se obnavlja vsako leto v mesecu novembru.
Stran 15 od 20
5. Postopki za sporočanje domnevnih neustreznosti pristaniških zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov
Uporabniki pristanišča - marine, ki bi ugotovili neustreznosti oziroma pomanjkljivosti v sistemu
prevzema ladijskih odpadkov morajo o tem obvestiti upravljavca marine.
To lahko storijo:
• ustno z opozorilom zaposlenim v mornarski službi, ki to zabeležijo v dnevno poročilo kot
sporočilo vodji mornarske službe ali
• v ustni obliki z oddajo pritožbe-pripombe na recepciji dežurni receptorki oz. vodji marine,
• v pisni obliki z vpisom v Knjigo vtisov, ki jo hranimo na recepciji oz. z dopisom, ki ga
vročijo na recepciji dežurni receptorki ali ga pošljejo po e-pošti oz redni pošti.
V primerih, ko je sporočena domnevna neustreznost v ustni obliki, se vedno zadeva zabeleži tudi
pisno (ali v Poročilu o delu mornarske službe v rubriki »sporočilo vodji« ali z vpisom na obrazec
in vlogo v fascikel, kjer hranimo reklamacije in pripombe gostov).
Vse reklamacije zbiramo v fasciklu, ki ga hranimo na recepciji. Reklamacije rešuje vodja marine v
sodelovanju z vodjo recepcije, vodjo mornarske službe in službo komerciale na tedenskem
sestanku. Do sedaj pritožb ni bilo.
6. Postopki za tekoča posvetovanja z uporabniki pristanišč, zbiralci ladijskih odpadkov ter
drugimi zainteresiranimi strankami
Ob otvoritveni zabavi ob začetku sezone – običajno prvo soboto v mesecu juniju – namenimo
pozornost tudi okoljski problematiki s svečanim dvigom večkratno prejetega okoljskega simbola
Modra zastava. Ob tej priložnosti pripravimo »okoljsko stojnico«, kjer vsem povabljenim
uporabnikom marine predstavimo vse aktivnosti v zvezi z ravnanjem z okoljem ter izkoristimo
priložnost za obveščanje uporabnikov marine o okoljski problematiki.
Na dogodku, ki nima formalne teže, ampak je peljan na mehek način bolj v smislu zabave, se
zberemo uporabniki, upravitelj v vlogi zbiralca, pogodbeni partnerji v vlogi odstranjevalcev ter
predstavniki DOVES-a (Društva za okoljevarstveno edukacijo Slovenije) predvsem z namenom
osveščanja uporabnikov z okoljsko problematiko.
Napotki in predlogi uporabnikov pristanišč se naslavljajo na upravljalca pristanišča na obrazcu
(priloga 2). Do sedaj še nismo prejeli izpolnjenih obrazcev.
7. Vrste in količine prevzetih in obdelanih ladijskih odpadkov
Točna določitev količin nastalih mešanih komunalnih odpadkov in embalaže s plovil za rekreacijo
ni možna, saj se lahko prosto poslužujejo zbiralnikov tudi drugovrstni obiskovalci marine, saj velja
Marina v Izoli za marino odprtega tipa.
Iz vodenja obveznih evidenc o odvozih preko Evidenčnih listov je iz tabele 3 razvidna količina
zbranih in predanih ladijskih odpadkov raznim pooblaščenim pogodbenim odstranjevalcem.
Količine v letu zbranih podatkov so evidentirane v tabeli 1 na strani 5.
Z aktualnimi kapacitetami marine ni predvidenega povečanja količin zbranih ladijskih odpadkov.
Količine se bodo povečale ob izgradnji druge faze marine, kjer je predvidena izgradnja dodatnih
305 komercialnih privezov (tej bi morali nekje sorazmerno povečati proizvodnjo odpadkov s strani
čolnov). Takrat bo tudi ta načrt revidiran in ažuriran na bodočo situacijo.
Stran 16 od 20
8. Povzetek ustrezne zakonodaje in formalnosti za oddajo ladijskih odpadkov in ostankov
tovora
-
-
-
Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o
pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št.
332, z dne 28. 12. 2000)
Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/84/ES z dne 5. novembra 2002, ki
spreminja Direktivo 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora, (UL L št. 324, z dne 29. 11. 2002)
MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij,
1973, s pripadajočim Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85-MP), s spremembami
Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP-UPB1(Ur. l. RS, št. 65/08),
Pomorski zakonik (Ur.l.RS, št.:120/06),
Zakon o varstvu okolja, ZVO-1(Ur. l. RS, št. 70/08),
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur.l.RS, št. 127/06),
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08),
Uredba o odstranjevanju odpadnimh olj (Ur. l. RS, št. 25/08),
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 106/06, 110/07),
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št 21/01),
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. l. RS, št.
78/08),
Uredba o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur.l.RS, št.:78/08),
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l.RS, št.:68/08),
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 109/07),
Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju, odlaganju in odvažanju odpadkov
na območju občine Izole (Ur. Objave 28/82, 4/83, 19/83 in 5/92),
Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola (Ur. Objave 5/92),
Letni sklep Župana o potrditvi cenika JP Komunala d.o.o.
Stran 17 od 20
9. Imenovanje osebe ali oseb, odgovornih za izvedbo načrta
Upravljalec pristanišča je odgovoren za vzdrževanje in nadzor sistema ravnanja z odpadki v
marini, ter za izvedbo tega načrta in za obveščanje uporabnikov-gostov marine o ravnanju z
ladijskimi in drugimi odpadki.
Naloga odgovorne osebe je tudi zagotavljanje odstranjevanja zbranih odpadkov s strani ustreznih
pooblaščenih podjetij, ki skrbijo za odstranjevanje odpadkov ter komuniciranje z njimi. Poleg tega
tudi preverja zmogljivosti in stanje zbirnih zabojnikov in ukrepa v primeru ugotovljenih
neustreznosti.
Odgovorna oseba s strani upravljavca:
Naziv
Vodja marine
Matjaž Francé
Naslov
Tomažičeva 4a,
6310 Izola
Telefon
05 /
05 /
6625400 6625406
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe
odpadkov:
Naziv
JP Komunala
Izola d.o.o. g. Gino Gergeta
Naslov
Industrijska
cesta 8,
6310 Izola
Fax
e-mail
[email protected]
zbiranja, prevoza in odstranjevanja komunalnih
Telefon
Fax
05/66 34
05/66 34 949
950
e-mail
[email protected]
Izvajalci odstranjevanja in prevoza nevarnih odpadkov:
Naziv
EKOL d.o.o. g. B. Jenko
Naziv
TAB d.o.o. g. Robi Mešnjak
Naslov
Laze 18a,
4000 Kranj
Naslov
Polena 6,
2392 Mežica
Telefon
04 /251
99 24
Telefon
Fax
04 /251 99
25
Fax
02 /87 02 02 /87 02
309
305
e-mail
[email protected]
e-mail
[email protected]
Stran 18 od 20
10. Opis opreme in postopkov za predhodno obdelavo ladijskih odpadkov
V marini se ne izvaja nikakršna obdelava ladijskih odpadkov.
Ločeno se zbirajo odpadno steklo, papir, plastika (plastenke in folija), ter mešani odpadki.
Ločeno zbiranje različnih frakcij odpadkov poteka na določenem mestu v marini, od tu jih na
poziv odpelje podjetje JP Komunala Izola d.o.o..
Mešane odpadke deponiramo ločeno v zabojnik, odvoz izvaja podjetje Komunala Izola d.o.o..
Ločeno se zbirajo tudi nevarne snovi kot odpadni akumulatorji, odpadna motorna olja, filtri in
naoljene krpe, ter onesnažena prazna embalaža v za ta namen posebej izvedenih zbirnih enotah.
Enote se redno pregledujejo in praznijo, prevzem opravi za to pooblaščen izvajalec podjetje Ekol
d.o.o..
Skladiščenju, hrambi in manipulaciji z olji in filtri je namenjen poseben ograjen in pokrit prostor –
zbiralnica nevarnih frakcij, ki se nahaja na servisnem delu marine- ECO POINT (glej slika 1).
V Marini v Izoli ne pristajajo ladje za prevoz tovora, zato ni potrebe po prevzemu ostankov tovora.
11. Opis metod za beleženje dejanske uporabe pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih
odpadkov in opis metod za beleženje količin prevzetih ladijskih odpadkov
O zbranih odpadkih vodimo evidenco ter poročamo Agenciji za Okolje Republike Slovenije
(ARSO) v skladu z veljavno zakonodajo.
Evidence o zbiranju in predaji odpadka naprej odstranjevalcu služijo kot dokazilo o ravnanju z
posameznimi vrstami odpadkov in omogočajo sledljivost le-teh v njihovi poti k recikliranju oz.
ponovni uporabi. Evidence vsebujejo podatke o vrsti odpadka, količini predanega odpadka ter
odstranjevalcu v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se evidentira dnevno s strani zaposlenih v mornarski službi.
Dokazilo o opravljeni storitvi je račun izvajalca lokalne javne službe, ki vsebuje evidenco
opravljenih odvozov in količino odvoženih odpadkov. O računih vodimo evidenca.
Odvoz nevarnih odpadkov evidentiramo na zakonsko predpisanih evidenčnih listih v skladu s
Uredbo o ravnanju z odpadki.
Na podlagi podatkov o zbranih odpadkih v prejšnjih letih (glej Tabela 3 str. 10) se s postavljenimi
kapacitetami (glej Tabela 1 str. 7) zagotavlja primerno prevzemanje ladijskih odpadkov. Stanje se
periodično preverja.
Stran 19 od 20
12. Opis načina odlaganja (odstranjevanja) ladijskih odpadkov.
Mešane komunalne odpadke odstranjevalec odpelje na deponijo Livade Jug, ki je locirana v Izoli.
Mešane komunalne odpadke ponovno obdelajo in presortirajo. Kar se da predati v nadaljnjo
obdelavo predajo v reciklažo, ostale odpadke pa deponirajo.
Odpadek
opis
Mešani komunalni odpadki
Zbirajo se v zabojnikih na za to označenem mestu (glej slika
1), Komunala Izola zabojnike z odpadki redno odvaža v
deponijo Livade Jug v Izoli.
Odlaga se v označene zabojnike (glej slika 1). Komunala
Izola zabojnik z embalažo odvaža v deponijo Livade Jug v
Izoli.
Odlaga se v posebni v ECO POINTU (glej slika 1)posodi,
zbrano olje odvaža pooblaščena organizacija Ekol d.o.o. v
nadaljnjo predelavo.
Odvoz in nadaljnje ravnanje z njimi izvaja pooblaščena
pogodbena organizacija Ekol d.o.o..
Zbirajo se v ekološki točki ECO POINT (glej slika 1) za
nevarne odpadke. Odvoz in nadaljnje ravnanje z njimi izvaja
pooblaščena pogodbena organizacijia Ekol d.o.o..
Zbirajo se v ekološki točki ECO POINT (glej slika 1) za
nevarne odpadke. Odvoz in nadaljnje ravnanje z njimi izvaja
pooblaščena pogodbena organizacijia Ekol d.o.o..
Prevzem fekalnih vod, izvaja na poziv upravljavca pristanišča
pooblaščena pogodbena organizacija podjetje JP Komunala
Koper.
Embalaža
Odpadna motorna olja
Kalužna voda
Drugi nevarni odpadki
Baterije /akumulatorji
Fekalne vode
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Priloge
Obvestilo o ravnanju z odpadki v Marini v Izoli
Obrazec za sporočanje
Cenik za prevzem in povzročitev ladijskih odpadkov v turističnem pristanišču Marina v Izoli
Kodeks okoljskega obnašanja v Marini v Izoli
Pravilnik o ravnanju z odpadki v Marini v Izoli - SLO
Pravilnik o ravnanju z odpadki v Marini v Izoli – ANG
Pravilnik o redu v Marini v Izoli
Splošni pogoji v Marini v Izoli
V Izoli, 11.12.2012
Izdelal:
Odobril:
Matjaž Francé
Vodja marine
Enrico Galassi
Direktor družbe
Stran 20 od 20
Priloga 1; Načrt o prevzemu ladijskih
odpadkov v Marini v Izoli
OBVESTILO O RAVNANJU Z ODPADKI V MARINI V IZOLI
Spoštovani uporabniki Marine v Izoli,
Za ohranitev čistega in zdravega okolja je zelo pomembno tudi ravnanje z odpadki. Spoštujte navodila o
ločenem zbiranju odpadkov in le-te predajte na za to predvidena mesta. V našem okolju Vam želimo
omogočiti prijetno bivanje in udobno bivanje, zato Vas vljudno naprošamo, da sledite sledeče napotke in
tako bomo s skupnimi močmi hitreje dosegli željen cilj – prijetno in čisto okolje.
ODPADKI, KI NASTAJAJO V MARINI: KAKO IN KAM JIH ODDAJAMO
V marini lahko predate sledeče odpadke:
-
KOMUNALNE ODPADKE: mešane komunalne odpadke, papir, steklo, plastiko, pločevinke,
biološki odpadki;
-
NEVARNE ODPADKE: odpadna motorna olja in filtre, akumulatorje, ostanke embalaže nevarnih
snovi kot so olja, topila, barve, zaoljene krpe in kalužne vode.
Slika 1: Načrt postavitve zabojnikov za prevzem ladijskih in drugih odpadkov
DEŽURNI MORNAR
ECO-POINT
EKOLOŠKA TOÈKA
DEŽURNI MORNAR
DEŽURNI MORNAR
PORTING d.o.o.- MARINA V IZOLI
PREDMET
OBJEKT
OBDELAL
DATUM
Na sliki 1 so označene posamezne točke – mesta za odlaganje posameznih vrst odpadkov. Prosimo, da jih
upoštevate.
V primeru, ko niste prepričani o vrsti odpadka ali ko potrebujete nasvet, se lahko obrnete po pomoč na
mornarsko ali recepcijsko službo, kjer Vam bodo z veseljem svetovali kako ukrepati.
Odpadke na plovilih skrbno sortirajte in hranite v primernih vrečah ali posodah.
KOMUNALNE ODPADKE: mešane komunalne odpadke (papir, steklo, plastiko, pločevinke, biološke
odpadke zbiramo ločeno) oddajte v namenske zabojnikih na EKOLOŠKIH OTOKIH (označeni z zeleno
barvo na shemi 1).
NEVARNE ODPADKE: odpadna motorna olja in filtre, akumulatorje, ostanke embalaže nevarnih snovi
kot so olja, topila, barve, zaoljene krpe oddajte v posebne zabojnike na EKOLOŠKI TOČKI (ECOPOINT, označen z rumeno barvo na shemi 1).
Upoštevajte tudi nasvet, da nevarne odpadke nikakor ne pomešamo med ostale odpadke, pač pa jih ločeno
oddamo na zbirna mesta kot je to vrisano v sliki 1. Takšni odpadki so: odpadna motorna olja in filtri,
baterije, zamaščene krpe, kemikalije, premazna sredstva, embalaža barv, topila, ....
Kalužne in fekalne vode je mogoče oddati na priveznem mestu vzhodno od bazena za dvigalo po
predhodnem dogovoru in uskladitvi količine in vrste oddaje tekočin. Naročilo je potrebno oddati na
recepciji. Kalužne vode prečrpava, zbira in odstranjuje pooblaščeno pogodbeno podjetje s pomočjo vozila,
ki je prilagojeno in opremljeno za tovrstno dejavnost.
SPOROČANJE DOMNEVNIH NEUSTREZNOSTI V SISTEMU PREVZEMA LADIJSKIH
ODPADKOV
V kolikor ste opazili morebitne pomanjkljivosti pri opravljanju postopkov prevzema ladijskih odpadkov,
Vas prosimo, da nam le-to sporočite. To lahko storite: ustno z opozorilom zaposlenim v mornarski službi,
v ustni obliki z oddajo pritožbe-pripombe na recepciji dežurni receptorki oz. vodji marine, v pisni obliki z
vpisom v Knjigo vtisov, ki jo hranimo na recepciji oz. z dopisom, ki ga vročijo na recepciji dežurni
receptorki ali ga pošljejo po e-pošti oz. redni pošti.
Naziv
Matjaž Francé
Vodja marine
Naslov
Tomažičeva 4a,
6310 Izola
Telefon
05 /
6625400
Fax
05 /
6625406
e-mail
[email protected]
PRISTOJBINE ZA SPREJEM IN ODVOZ ODPADKOV
Za plovila, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti in plovila registrirana za rekreacijo za prevoz do največ
12 oseb je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov v celoti pavšalno všteta v ceno
priveza plovila.
Za plovila, registrirana za prevoz do največ 12 oseb in druga plovila, ki opravljajo pridobitno dejavnost, je
cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov delno pavšalno všteta v ceno priveza
plovila. V primerih, ko odvoz odpadkov ni obračunan s plačilom priveza, se za zbiranje odpadkov z
namenom predaje odstranjevalcu zaračuna tarifa v višini, ki je za prevzem komunalnih odpadkov določena
v Ceniku za prevzem in odvoz odpadkov v turističnem pristanišču Marina v Izoli.
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje!
Porting d.o.o. – Marina v Izoli
Matjaž Francé
Vodja marine
Attachment No. 1; Izola Marina
collection plan for ship generated waste
NOTICE OF WASTE DISPOSAL IN IZOLA MARINA
Dear Izola Marina's customer,
Waste management is essential for the preservation of a clean and healthy environment. You are therefore
kindly requested to respect the instructions on the separate collection of waste and to deliver the waste
materials to the designated places. We want you to have a pleasant and comfortable stay in our milieu that
is why we kindly ask you to follow the instructions below and help us achieve more rapidly our common
goal – a clean and enjoyable environment.
SHIP-GENERATED WASTE DISPOSAL IN THE MARINA
In Izola Marina the following waste can be disposed:
-
MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW): mixed waste, paper, glass, plastics, cans, bio-waste;
-
HAZARDOUS WASTE: exhaust oils and filters, accumulators, oils and paints empties, oiled
mops, bilge waters.
Figure 1: Scheme of containers for ship-generated and other wastes
DEŽURNI MORNAR
ECO-POINT
EKOLOŠKA TOÈKA
DEŽURNI MORNAR
DEŽURNI MORNAR
PORTING d.o.o.- MARINA V IZOLI
PREDMET
OBJEKT
OBDELAL
DATUM
Single points – dumps for single types of waste – are shown in Figure 1. Please do pay regard to them.
In case you are not sure about what type of waste you are dealing with, or you need an advice, you can
always turn for help to the sailor service or the reception staff.
Carefully sort your boat waste and keep it in appropriate bags or containers.
MSW: mixed solid waste (paper, glass, plastics, cans, bio-waste are collected separately) has to be put in
special containers standing on the ECO-ISLANDS (marked green on Figure 1).
HAZARDOUS WASTE: waste motor oils and filters, accumulators, packaging remnants of hazardous
substances such as oils, solvents and paints, oiled mops have to be put in special containers on the ECOPOINT (marked yellow on Figure 1).
Do bear in mind also that hazardous waste is not to be mingled with other wastes, but collected separately
in special places as shown in Figure 1. The following wastes are regarded as hazardous: used motor oils
and filters, batteries, oiled mops, chemicals, coatings, paint packaging, solvents etc.
Bilge and faecal waters can be handed over at the mooring place east of the boat hoist area subject to prior
agreement and after quantity and sort of liquid to be handed over have been coordinated. The order has to
be submitted at the reception. Bilge waters are pumped out, collected and removed by an authorized
specialized firm by means of a special vehicle suitable for this kind of operations.
COMMUNICATION OF SUPPOSED UNSUITABILITIES IN THE SHIP-GENERATED WASTE
RECEPTION SYSTEM
If you notice any kind of deficiencies in the process of ship-generated waste collection, please do not
hesitate to inform us. You can do it either verbally – by pointing it out to the sailor service employees
and/or by submitting a complaint/remark to the receptionist or to the Marina manager, or in writing – by
means of a record in the Book of Impressions (you find it at the reception) or with a letter to be handed to
the receptionist, mailed or e-mailed.
Name
Matjaž Francé
Marina Manager
Address
Phone
Tomažičeva 4a,
6310 Izola
05 /
6625400
Fax
05 /
6625406
e-mail
[email protected]
WASTE RECEPTION AND CARTAGE FEES
For crafts not involved in profitable businesses and registered recreational crafts carrying 12 or fewer
persons, the price of the mixed ship-generated waste collection service is a lump sum entirely included in
the mooring fee.
For crafts authorised to carry up to 12 persons and other crafts involved in profitable businesses, the price
of the mixed ship-generated waste collection service is a lump sum partially included in the mooring fee.
When the waste cartage costs are not included in the mooring fee, MSW transport fares included in the
Waste Reception and Transportation Price List for the Tourist Port of Izola Marina shall apply.
Thank you for your cooperation!
Porting d.o.o. – Marina v Izoli
Matjaž Francé
Marina Manager
Priloga 2; Načrt o
prevzemu odpadkov v
Marini v Izoli
OBRAZEC ZA PRIJAVO NEUSTREZNOSTI PRI ODLAGANJU
LADIJSKIH ODPADKOV
Plovilo:
Poveljnik ali gost:
Vrste odpadkov:
- Mešani komunalni odpadki
- Ločene zbrane frakcije
- Odpadna olja
- Kalužna voda
- Akumulatorji / baterije
- Embalaža barv
- Fekalne vode
- Drugo
Opis neustreznosti ali
pomankljivosti:
Predlog rešitve:
Datum______________________
Podpis _____________
Priloga 3; Načrt o
prevzemu ladijskih
odpadkov v Marini v
Izoli
CENIK
ZA PREVZEM IN POVZROČITEV LADIJISKIH ODPADKOV
V TURISTIČNEM PRISTANIŠČU MARINA V IZOLI
Za plovila, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti in plovila registrirana za rekreacijo za prevoz do
največ 12 oseb je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov v celoti pavšalno
všteta v ceno priveza plovila.
Za plovila, registrirana za rekreacijo za prevoz do največ 12 oseb in druga plovila, ki opravljajo
pridobitno dejavnost, je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov delno pavšalno
všteta v ceno priveza plovila. V primerih, ko odvoz odpadkov ni obračunan s plačilom priveza, se
zbiranje odpadkov z namenom predaje odstranjevalcu zaračuna tarifa v višini, ki je za prevzem
komunalnih odpadkov določena v tarifi za opravljanje storitev lokalne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki povečani za 20 odstotkov.
Za prevzem odpadnih voda se upošteva merila, ki so določena s predpisom, ki ureja pogoje odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in ceno storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda lokalne javne službe povečano za 20 odstotkov.
Ob reviziji tega načrta je cenik sledeč:
Vrsta odpadka
Mešani komunalni odpadki
Ločeno zbrane frakcije (steklo, papir, plastenke)
Odpadno olje
Odpadne embalaže barv in lakov
Odpadni oljni filtri
Odpadna embalaža, ki vsebuje nevarne snovi
Odpadne zaoljene krpe
Enota/mere
3
m
m3
l
kg
kg
kg
kg
Cena/enoto
35 EUR
35 EUR
0,09 EUR
0,92 EUR
0,75 EUR
0,50 EUR
0,75 EUR
Porting d.o.o. si pridržuje pravico zaračunati dodatek 50% v primeru, da ob splovitvi plovila nastane
večja količina odpadkov.
Cena vključuje:
-
zbiranje v marini
prevoz s strani odstranjevalca
nakladanje in razkladanje s strani odstranjevalca
predelava in odstranitev odpadka na okolju prijazen način s strani odstranjevalca
Cene ne vključujejo DDV.
Cenik je sprejet in potrjen ob potrditvi 1. revizije.
Cenik se obnavlja vsako leto v mesecu novembru.
V Izoli, 30.9.2012
Porting d.o.o., Marina v Izoli
Uprava družbe
*Cenik je sprejet na podlagi »Načrta o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora« (za Porting d.o.o.-Marina v Izoli 2.
izdaja-revizija) v skladu s 7. členom »Uredbe o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora« (Ur.l. RS 78/08).
Priloga 4; Načrt o prevzemu ladijskih
odpadkov v Marini v Izoli
KODEKS OKOLJSKEGA OBNAŠANJA
UVOD
KODEKS OKOLJSKEGA OBNAŠANJA V MARINI velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike
plovil in koristnike privezov, ter za vse osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih razlogov gibljejo na
območju marine.
RAVNANJE Z ODPADKI
Odmetavanje odpadkov s plovila v morje ali na obalo ni dovoljeno.
Odpadke je treba zbirati ločeno v namensko postavljenih zabojnikih na ekoloških točkah.
RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI
Nevarne odpadke: odpadno olje, oljne filtre, nafto, zamaščene kalužne vode, baterije, embalažo barv in
ostale nevarne odpadke odlagamo, le v za to določene posode v ekološkem otoku.
Vsak izliv v morje ali v kanalizacijo je strogo prepovedan in kazniv.
UPORABA SANITARIJ
V času bivanja v marini je uporaba ladijskega WC-ja strogo prepovedana.
Uporabljamo izključno sanitarije nameščene na območju marine.
RACIONALNA PORABA VODE IN ELEKTRIKE
Po odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz priključnih
omaric. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo le priključki z brezhibnimi električnimi kabli in z
močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne električne omarice.
Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za zapiranje.
RED IN MIR
Prepovedana so vsa hrupna dela in vse dejavnosti, ki lahko motijo mir in dobro počutje ostalih gostov ali
obiskovalcev.
OBVEŠČANJE O ONESNAŽEVANJIH
O opaženih onesnaženjih (nedovoljenih izlitjih v morje in na kopnem), nečistoči, neredu in drugih
nespoštovanjih tega okoljskega kodeksa je vsakdo dolžan takoj obvestiti recepcijo ali dežurnega mornarja
v marini (Ch. 17 – VHF).
OKOLJSKO OSVEŠČANJE
Vsi uporabniki Marine v Izoli spodbujamo prijatelje, druge lastnike in uporabnike plovil k
aktivnemu odnosu do ohranjanja okolja in spoštovanja tega okoljskega kodeksa
Marina v Izoli
Upravitelj marine: Porting d.o.o., Izola
V Izoli, 11.12.2012
Priloga 5; Načrt o prevzemu odpadkov v
Marini v Izoli
PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI V MARINI V IZOLI
Pravilnik o ravnanju z odpadki velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike
privezov ter za vse osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih razlogov gibljejo ali izvajajo
kakršnokoli dejavnost na območju marine. Pravilnik prične veljati z datumom sprejema.
1. SPLOVITEV PLOVIL:
Odpadke, ki nastanejo pri tovrstni dejavnosti je potrebno deponirati v:
KLAS. ŠT.
17 02 03
15 01 01
17 02 01
15 01 10*
20 03 01
15 01 04
VRSTA ODPADKA
PVC FOLIJA
PAPIRNA IN KARTONSKA EMB.
LESENE PALETE
EMBALAŽA BARV IN LAKOV
ODRABLJENI ČOPIČI
KOVINSKA EMBALAŽA
MESTO DEPONIRANJA
Zabojnik za PVC folijo
Zabojnik za karton in papir
Področje ob manipulat. ploščadi
Ekološka točka
Zabojnik za komunalne odpadke
Ekološka točka
2. SERVIS PLOVIL:
Odpadke, ki nastanejo pri tovrstni dejavnosti je potrebno deponirati v:
KLAS. ŠT.
15 02 02*
16 06 01*
16 01 07*
13 07 03*
13 02 05*
15 01 10*
13 02 05*
13 05 07*
VRSTA ODPADKA
ZAOLJENE KRPE
BATERIJE IN AKUMULATORJI
ODPADNI OLJNI FILTRI
DRUGA GORIVA -MEŠANICE
NEKLOR. MOTORNA OLJA
EMBALAŽA BARV IN LAKOV
MULJI IZ LOVILCEV OLJ
Z OLJEM ONESNAŽENA VODA
IZ NAPRAV ZA LOČEVANJE
OLJA IN VODE
MESTO DEPONIRANJA
Ekološka točka
Ekološka točka
Ekološka točka
Ekološka točka
Ekološka točka
Ekološka točka
Ekološka točka
Pokličemo odstranjevalca, ki
direktno prečrpa v vozilo s cisterno
3. VZDRŽEVANJE PLOVIL:
Odpadke, ki nastanejo pri tovrstni dejavnosti je potrebno deponirati v:
KLAS. ŠT.
15 01 10*
20 03 01
20 03 01
VRSTA ODPADKA
EMBALAŽA BARV IN LAKOV
BRUSNI PAPIR
ODRABLJENI ČOPIČI
MESTO DEPONIRANJA
Ekološka točka
Zabojnik za komunalne odpadke
Zabojnik za komunalne odpadke
* nevarni odpadki:
se začasno hranijo v posebnih posodah in zabojnikih znotraj ekološke točke. Vsak povzročitelj
nevarnega odpadka je dolžan odpadek predati dežurnemu mornarju (
ta pa ga more namestiti v primeren zabojnik znotraj ekološke točke.
gsm. 030 333 850),
V primeru nespoštovanja tega pravilnika lahko Porting d.o.o. odpove gostoljubnost kršitelju.
Izola, 11.12.2012
Porting d.o.o.
Matjaž Francé
Vodja marine
Priloga 6; Načrt o prevzemu odpadkov v
Marini v Izoli
RULES ON WASTE MANAGEMENT AT MARINA IN IZOLA
These Rules on Waste Management shall apply to all owners of vessels, authorised beneficiaries of vessels
and beneficiaries of berths and all persons that reside or for any other reason move or carry out any
activity within the area of the marina. These Rules shall take effect on the day they are adopted.
1. LAUNCH OF VESSELS:
Waste that results from this type of activity must be deposited as follows:
CLASS. NO.
17 02 03
15 01 01
17 02 01
15 01 10*
20 03 01
15 01 04
TYPE OF WASTE
PVC SHEETING
PAPER AND CARDBOARD PACKING
WOODEN PALLETS
PAINT AND VARNISH PACKAGING
USED BRUSHES
METAL PACKAGING
PLACE OF DEPOSITION
Container for PVC sheeting
Container for cardboard and paper
Area by the dry dock
Ecological point
Municipal waste container
Ecological point
2. SERVICING OF VESSELS:
Waste that results from this type of activity must be deposited as follows:
CLASS. NO.
15 02 02*
16 01 07*
16 06 01*
13 07 03*
13 02 05*
15 01 10*
13 02 05*
13 05 07*
TYPE OF WASTE
OILY RAGS
WASTE OIL FILTERS
LEAD BATTERIES
OTHER FUELS AND MIXTURES
NON-CHLORINATED MOTOR OILS
PAINT AND VARNISH PACKAGING
INTERCEPTOR SLUDGES
OIL-POLLUTED WATER
FROM DEVICES FOR THE SEPARATION OF
OIL AND WATER
PLACE OF DEPOSITION
Ecological point
Ecological point
Ecological point
Ecological point
Ecological point
Ecological point
Ecological point
Call the waste remover, who shall
pump it directly into the tanker vehicle
3. VESSEL MAINTENANCE:
Waste that results from this type of activity must be deposited as follows:
CLASS. NO.
15 01 10*
20 03 01
20 03 01
TYPE OF WASTE
PAINT AND VARNISH PACKAGING
SANDPAPER
USED BRUSHES
PLACE OF DEPOSITION
Ecological point
Municipal waste container
Municipal waste container
* hazardous waste:
shall be stored temporarily in separate containers and bins within the ecological point. Every person that
produces hazardous waste is obliged to hand it over to the duty seaman
(mobile tel.
ecological point.
030 333 850),
who must place it in the appropriate container within the
In the event of a failure to observe the provisions of these Rules, Marina Koper may withdraw hospitality
from the offender.
Izola, December 12th 2012
Porting d.o.o.
Management board
Priloga 7; Načrt o prevzemu ladijskih odpadkov v Marini v Izoli
PRAVILNIK O REDU V MARINI
1.
Ta pravilnik velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike privezov, ter osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih
razlogov gibljejo na območju marine.
2.
Ob prihodu na plovilo se je vsakdo dolžan prijaviti v recepciji ter predložiti osebno izkaznico in plačati turistično takso, če prenoči na
plovilu. Ob prihodu s plovilom v marino mora vsakdo, ki nima sklenjene Pogodbe o nastanitvi in hrambi plovila v marini predložiti vpisni
list plovila dežurnemu mornarju na pomolu.
3.
Na področju marine se lahko parkirajo osebna ali poltovorna oziroma tovorna vozila in prikolice, le na za to označenih površinah parkirišča
skladno s prometnimi predpisi in navodilih osebja marine.
4.
Vsak prinos ali iznos opreme je potrebno prijaviti na "popisu opreme" v recepciji marine.
5.
V času bivanja v marini je uporaba ladijskega WC-ja strogo prepovedana.
6.
Odpadno olje, nafta ali ostanki mastnih derivatov ali detergentov se lahko odlagajo, le v za to določene posode po navodilih Upravitelja
marine. Vsak izliv v morje je strogo prepovedan in kazniv. Povzročitelj je dolžan o dogodku takoj obvestiti dežurno osebje.
7.
Na področju marine je prepovedano kuriti ogenj ali kako drugače ogrožati požarno varnost.
8.
Na vsakem plovilu mora lastnik plovila ali koristnik priveza razpolagati z brezhibno protipožarno opremo in sredstvi za gašenje požara.
Vsi obiskovalci so se dolžni seznaniti z veljavnim Požarnim redom v marini oz. z njegovim Izvlečkom, ki je izobešen na oglasni deski.
9.
V marini ni dovoljeno glisiranje, kopanje, jadranje na deski, veslanje ali ribolov. Največja hitrost plovbe ne sme presegati 2 vozla.
10. V akvatoriju marine je prepovedano sidranje.
11. Plovila, pomožni čolni, osebna vozila, tovorna vozila in prikolice morajo biti vidno označeni z znakom marine.
12. Po odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz priključnih omaric.
13. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo le priključki z brezhibnimi električnimi kabli in z močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne
električne omarice.
14. Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za zapiranje.
15. Pomožne čolne, surfe in drugo opremo ni dovoljeno imeti na pomolih, zelenicah ali v morju, ampak le v za to določenem prostoru.
16. Plovilo je vedno potrebno privezati na način, ki je običajen v Lukah navtičnega turizma, in po navodilih osebja marine.
17. Vse vrvi, s katerimi je plovilo opremljeno, morajo biti kvalitetne in dovolj dolge za učinkovit in primeren ter pravilen privez plovila. Vrvi ne
smejo ovirati plovbe drugih plovil oziroma privezov drugih plovil.
18. Domače živali se lahko gibljejo na območju marine za čas, ki je potreben njihovemu vkrcavanju in izkrcavanju; psi morajo biti vodeni na
vrvici in morajo nositi nagobčnik. Vodnik psa mora imeti pri sebi opremo za čiščenje pasjih iztrebkov.
19. V marini ni dovoljeno obešanje perila.
20. V marini ni dovoljeno postavljanje posebnih napisov ali oznak za prodajo brez odobritve Upravitelja.
21. Dela, ki se opravljajo na plovilu, ne smejo ovirati drugih gostov marine.
22. S prihodom v marino se sprejme ta Pravilnik o redu in obnašanju v marini, ki je izobešen v recepciji in centralni oglasni deski v marini.
23. Prepovedana so vsa hrupna dela in vse dejavnosti, ki lahko motijo mir in dobro počutje ostalih gostov ali obiskovalcev.
24. Vse pripombe in reklamacije se posredujejo v recepciji marine oziroma se vpišejo v knjigo pritožb.
25. Otroci morajo biti stalno v spremstvu odraslih.
26. Na delovnem prostoru dvigal, in ostale transportne opreme je prepovedano gibanje ali zadrževanje nepooblaščenim osebam.
27. Uporaba lestev je na lastno odgovornost.
28. Strogo je prepovedana vsakršna gospodarska, obrtna ali poklicna dejavnost, ki je Upravitelj marine ni predhodno pismeno odobril.
Za vsako vzdrževalno delo je potrebno pridobiti ključe plovila na recepciji marine in vstop na plovilo prijaviti dežurnemu mornarju na
pomolu.
29. Zaradi kršenja tega pravilnika lahko marina odpove gostoljubnost gostu marine ali odpove privez koristniku priveza.
VSEM OBISKOVALCEM IN GOSTOM
ŽELIMO PRIJETNO IN UDOBNO BIVANJE V NAŠI MARINI !
Porting d.o.o. - Marina v Izoli
Upravitelj marine
Priloga 8; Načrt o prevzemu
ladijskih odpadkov v Marini v Izoli
SPLOŠNI POGOJI,
KI VELJAJO ZA VSE KORISTNIKE STORITEV MARINE V IZOLI
1. Gibanje plovil in oseb v prostoru Marine v Izoli je urejeno s splošnimi pogoji. Uporabniki, njihovi člani posadke,
gostje in potniki na plovilih so dolžni ravnati v skladu s »Splošnimi pogoji« in »Pravilnikom o redu« ter upoštevati
navodila zaposlenih v marini.
2. Marina določa privez za plovilo v skladu s svojim načrtom privezov in lahko vsako plovilo po potrebi tudi
premešča.
3. Koristnik lahko koristi privez za svoje plovilo v prostoru marine, če je podpisal pogodbo o hrambi in inventarno
listo, ko je predal ključe in vpisni list za čoln, dnevni gostje pa, ko so predali vpisni list za čoln.
4. S prevzemom vpisnega lista za čoln, ključev motorja in kabine plovila, je uporabnikovo plovilo prevzeto v hrambo.
Marina ne odgovarja za škode za neprevzeto plovilo. S predajo vpisnega lista za čoln ter ključev plovila preneha
vsaka odgovornost Marine v Izoli, ne glede na to ali je plovilo v marini ali na plovbi.
5. Uporabnik plovila, lastnik, pooblaščeni koristnik, posadka in druge osebe na plovilu, je dolžan oz. so dolžni:
a. Spoštovati te splošne pogoje in določila Pravilnika o redu v marini, sicer lahko marina odpove privez.
b. Opremiti plovilo s protipožarnimi sredstvi ter opremo proti požaru, ki bo lahko učinkovito delovala na plovilu.
c. Skrbeti za plovilo kot dober gospodar. Če Marina meni, da uporabnik ne skrbi za plovilo kot dober gospodar,
lahko premoženje na stroške lastnika zaščiti.
d. Spraviti vso opremo plovila, ki je navedena v popisu opreme, v zaklenjen prostor plovila.
e. Predati ključe in vpisni list za čoln po vsaki uporabi plovila redno na recepciji Marine. Za plovila, katerih vpisni
list za čoln ni predan oz. ni v recepciji Marine, Marina ne prevzame nobene odgovornosti.
f. Po vsaki uporabi plovila izključiti vse električne kable ter vodovodne priključke, sicer lahko to storijo delavci
Marine na stroške lastnika ali uporabnika. Eventualne škode, ki bi zaradi tega nastale, gredo v breme lastnika.
g. Pisno prijaviti v recepciji Marine vsako spremembo opreme in popisa opreme (inventarna lista).
h. Spoštovati vse veljavne predpise glede bivanja in plovbe v mejah obalnega morja Slovenije.
i. Plovilo vidno označiti z imenom in z registracijo plovila.
j. Opremiti plovilo s kakovostnimi vrvmi in bokobrani. Ugotovljene pomanjkljivosti navedene opreme lahko
odpravijo zaposleni Marine na stroške lastnika brez predhodnega obvestila ali soglasja, če preti nevarnost
poškodbe.
k. Povrniti povzročeno škodo na plovilih tretjih oseb ali škodo, ki jo je naredil lastnik sam ali njegov pooblaščenec
in je nastala zaradi slabega vzdrževanja plovila ali opreme oziroma vzdrževalnih del.
l. Privez plovila opraviti pravilno. V kolikor plovilo ni pravilno ali primerno privezano, opravijo to delavci Marine
na stroške uporabnika plovila.
m. Za vsa naročena dela na plovilu dostaviti v vpogled tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razviden način
popravila oz. odprava pomanjkljivosti.
n. Pri dvigu plovila opozoriti na opremo plovila na podvodnem delu in dati točne podatke o položaju podvodne
opreme na plovilu. Eventualne škode na opremi, ki nastanejo zaradi netočnih podatkov, Marina ni dolžna
nadoknaditi oz. povrniti.
o. Vedeti, da je na delovnem prostoru dvigal nadvozov, »travel – lifta« in ostalih transportnih vozil ali transportne
opreme prepovedano gibanje nepooblaščenih oseb. Marina ni odgovorna za posledice, ki izhajajo iz
neupoštevanja zgornjega določila.
p. Parkiranje vozila ali prikolice izvršiti po oznakah in navodilih zaposlenih v Marini.
q. Vedeti, da v akvatoriju Marine ni dovoljeno:
- plavanje, surfanje, potapljanje, veslanje ali ribarjenje s čolnov ali pomolov
- montaža, izgradnja zabojev stopnic, omaric ali podobnih naprav na pomolih
r. Vedeti, da je popravljanje in vzdrževanje plovil dovoljeno samo na prostoru, ki ga posebej za vsak primer odredi
pooblaščeni delavec Marine, pri čemer morajo uporabniki dela najaviti recepciji Marine in opisati delo, ki ga
bodo izvajali, delo pa mora biti vpisano v posebno knjigo, ki jo vodi tehnična služba Marine.
s. Da redno odnaša smeti in odpadke v kontejnerje, odpadno olje, nafto ali ostanke mastnih derivatov ali
detergentov pa lahko odlaga le v za to določene posode v eko točki, ki se nahaja na manipulativnem platoju.
Vsak izliv v morje je strogo prepovedan.
OBRNI
→
6. Od odškodninske odgovornosti Marine v Izoli so izključene naslednje škode, povzročene (zaradi):
- višje sile,
- ravnanja uporabnika oz. z njegove strani pooblaščenih oseb ter njegovih gostov in potnikov,
- zapuščenosti, iztrošenosti ali dotrajanosti plovila,
- skrite napake na plovilu oziroma opremi,
- vojnih dogodkov, prekinitve dela, nemirov in drugih podobnih dogodkov,
- izgube časa, zaslužka oz. za izgubljeni dobiček, ki je nastal zaradi škode plovila,
- stroški odstranjevanja razbitin oz. dviga potopljenega plovila,
- na elektronski opremi oz. radiu in drugi opremi, ki je nastala zaradi potopitve, požara ali eksplozije, razen v
primerih, če je za le – to Marina v Izoli krivdno odgovorna,
- glodalcev,
- zmrzovanja vode v motorju oz. na drugih delih plovila,
- kraje oz. izginitve umetniških slik, predmetov iz plemenitih kovin, vrednostnih papirjev, ipd. ali njihovo
poškodovanje,
- izginitve predmetov, ki niso v inventarni listi oz. predmetov, ki so v inventarni listi pa jih uporabnik ni
spravil v ustrezni zaprti prostor na plovilu, ki je pod ključem oz. jih ni deponiral v prostoru, ki ga je določila
Marina,
- v času, ko je na plovilu uporabnik, njegovi gosti, potniki ali posadka.
7. Marina lahko zadrži plovilo ali opremo do plačila obstoječih finančnih obveznosti uporabnika.
8. V času odsotnosti plovila lahko Marina dodeli privez drugemu lastniku. Uporabnik priveza je dolžan prijaviti vsako
odsotnost, ki je daljša od dveh dneh.
9. Marina ne dovoljuje uporabe plovila tretjim osebam brez pisnega pooblastila uporabnika.
10. Tretje osebe ne smejo opravljati popravila koristnikom privezov na prostoru Marine, razen v dogovoru z Marino in
proti plačilu odgovarjajočega zneska. Vzdrževalna dela na plovilu, ki jih opravlja lastnik sam oz. njegovi delavci, so
dovoljena le ob soglasju Marine. Nezaposlenim zadrževanje na delovnem območju Marine ni dovoljeno. Marina ser
odpove vsaki odgovornosti za morebitne poškodbe ali nesreče, povzročene s strani kršilcev omenjenega pravilnika.
Za vsa osebna opravila na plovilu bo moral gost oz. lastnik plovila uporabljati v ta namen posebej določene
površine v Marini s tem, da plača dnevni privez na kopnem in uporabo travel – lifta za prevoz plovila do določene
površine.
11. V Marini je prepovedano razobesiti napise na plovila, ki naznanjajo prodajo tega plovila. Marina lahko take napise
takoj odstrani na stroške uporabnika.
12. Uporabnik je dolžan redno plačevati vse storitve po veljavnem ceniku za tekoče leto.
13. Vsak koristnik priveza oziroma lastnik plovila mora imeti svoje plovilo zavarovano proti nezgodi, povzročeni na
drugih plovilih, osebah ali opremi Marine. Uporabnik plovila je dolžan zavarovati plovilo za odgovornost proti
tretjim osebam. Plovila, ki niso zavarovana, Marina ne bo sprejela.
14. V primeru, da želi lastnik plovila pred pretekom pogodbe premestiti ali odpeljati svoje plovilo s površine, kjer se le
to nahaja, to lahko zahtevate pri recepciji Marine. V tem slučaju je dolžan poravnati sam vse stroške, ki so nastali pri
morebitnem potrebnem premeščanju drugih plovil.
15. Ko se plovilo nahaja v Marini (na privezu ali na kopnem), ni dovoljeno spuščanje vode, uporaba WC ipd. Odpadke
je treba prazniti v za ta namen posebej postavljene kontejnerje. Za tekoče odpadke ter za osebne potrebe je treba
izključno uporabljati sanitarije, ki so razporejene na kopnem.
16. Ob pristanku v Marino mora poskrbeti lastnik, ki ima na svojem plovilu domače živali, da le te ne vznemirjajo
drugih gostov Marine ali da ne povzročijo škodo; za pse pa velja, da morajo biti privezani in da morajo nositi
nagobčnik.
17. Preden gre plovilo na shrambo na kopno, mora lastnik poskrbeti, da bodo rezervoarji za gorivo prazni ter da
odstrani plinske jeklenke in druge lahko vnetljive snovi. Za nesreče, ki bi jih povzročil lastnik plovila zaradi
neupoštevanja teh pravil, Marina ne odgovarja.
18. Zaposleni v mornarski službi so dolžni opozarjati vse koristnike privezov v Marini kršijo in ne upoštevajo
»Pravilnik o redu v Marini« in »Splošne pogoje«.
19. Marina ima pravico določiti posebne pogoje za določene tipe plovil, ki zahtevajo posebno oskrbo.
20. Marina ne odgovarja za škodo in druge posledice, ki nastanejo zaradi nespoštovanja teh »Pogojev poslovanja« in
»Pravilnika o redu v Marini«.
21. Uslužbenci Marine se morajo strogo ravnati po teh pravilih, gosti pa jih morajo strogo upoštevati.
Porting d.o.o. - Upravitelj Marine v Izoli