oš pohorskega odreda slovenska bistrica

OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA
VEČ GLAV VEČ VE
IGRE IN MATEMATIKA
ZBRALI IN UREDILI:
MENTORICI:
Kaja Prosenak
Melita Gorše Pihler
Korina Gašparič
Živa Gabrijelčič
UVOD
Pri pouku matematike spoznavamo in utrjujemo snov na različne načine. Nekega dne smo se pri
uri matematike igrali. Za utrjevanje enačb je učiteljica uporabila igro, ki nas je vse spodbudila k
večjemu sodelovanju. Naju pa je spodbudila k razmišljanju o tem, da je matematika skozi igro bolj
zanimiva.
Odločili sva se, da povprašava učitelje, ki poučujejo matematiko v vseh razredih osnovne šole po
celi Sloveniji, katere igre uporabljajo za popestritev pouka. Dobili sva veliko odgovorov in idej.
Uporabili sva jih za pripravo inovacijskega predloga o matematičnih igrah. Učitelji so zelo
domiselni, kadar želijo motivirati svoje učence. Ker pa več glav več ve, je nastala ta knjižica, ki bo
pripomogla k še več idejam in še bolj motiviranim učencem.
Knjižico matematičnih iger bova poslali osnovnošolskim učiteljem po vsej Sloveniji (v elektronski
obliki). Ob vsaki igri sva zapisali, učencem katerega razreda je igra namenjena. Tiste igre, ki so
nama bile najbolj všeč, sva izbrali ter jih predstavili in opisali posebej.
Veliko veselja z matematiko še naprej, Kaja Prosenak in Korina Gašparič.
2
MATEMATIČNE DIDAKTIČNE IGRE
ZA UČENCE
1., 2. IN 3. RAZREDA
3
BUM
Razred: 2., 3.
Učencem določimo, namesto katerih števil rečejo BUM (večkratniki števil, soda
števila, liha števila, števila, ki imajo desetice in enice enake ...). Učenci štejejo
po vrsti en za drugim in namesto števila, ki predstavlja npr. večkratnik števila 3,
rečejo BUM. Kdor se zmoti, izpade.
Cilji: Učenci utrjujejo pojme: večkratnik števila, sodo število, liho število, enice,
desetice …
4
DOMINE
Razred: 1., 2., 3.
Igra poteka v dvojicah. Učenca iz vrečke izmenično jemljeta domine. Najprej
eden od učencev vzame domino, zapiše številski izraz (uporabi operacijo
seštevanja, odštevanja ali množenja) in izračuna njegovo vrednost. Nato domino
izvleče drugi učenec in zapiše svoj številski izraz ter izračuna njegovo vrednost.
Zmaga tisti učenec, ki ima večji rezultat. Učenca lahko izvlečeta vsak dve domini
in zapisujeta sestavljene številske izraze z operacijo seštevanja.
Cilji: Učenci utrjujejo računske operacije seštevanja, odštevanja in množenja.
5
DAN – NOČ
Razred: 1., 2., 3.
Pred vsako novo različico te igre natančno določimo pravila. S to igro lahko npr.
utrjujemo računanje do 100. Če je vrednost številskega izraza večja od 50,
STOJIMO, če je manjša od 50, ČEPIMO. Lahko dodamo še tretji pogoj: če je
vrednost enaka 50, SEDIMO. Igra se igra v manjših homogenih skupinah, da
počasnejši otroci niso izpostavljeni.
Cilji: Učenci se učijo hitro in spretno računati (na pamet).
6
SESTAVLJANKA
Razred: 1.
Učitelj izdela sestavljanko. Na eni tretjini kartončka so narisani npr. polži, na
drugi je zapisano število, na tretji je zapis števila z besedo. Učenci iščejo tretjine
in jih sestavljajo v celoto. Igro lahko uporabljamo tudi pri dopolnilnem pouku za
nazornejši prikaz števil in razvijanje številskih predstav.
Cilji: Učenci razvijajo številske predstave, prepoznajo število predmetov in jim
priredijo ustrezen številski zapis.
7
ČRNI PETER
Razred: 1., 2., 3.
Igro igramo na podoben način kot igro Črni Peter, le da namesto kart
uporabljamo kartice s številskimi izrazi. Par sestavljata kartici s številskima
izrazoma z operacijama seštevanja in odštevanja, ki imata enako vrednost.
Zmaga tisti učenec, ki mu karta Črni Peter ne ostane.
Cilji: Učenci na zabaven način urijo seštevanje in odštevanje naravnih števil.
8
VLAKEC
Razred: 1., 2., 3.
Vsak učenec izvleče iz vrečke kartonček s številko, jo prebere in drži pred seboj.
Ko imajo vsi kartončke, se razvrstijo glede na številke od najmanjše do največje
– naredijo vrsto vagončkov. Učitelj pove število, otrok (vagonček) s tem številom
izstopi iz vrste. Iščemo predhodnik (oz. naslednik) števila. Otrok s predhodnikom
(oz. naslednikom) tega števila stopi zraven. Če ni nikogar s predhodnikom (oz.
naslednikom), učenci ustrezno številko poiščejo na stotičnem kvadratu.
Cilji: Učenci slušno in vidno prepoznavajo števila, števila urejajo po velikosti,
poznajo pojem predhodnik oz. naslednik naravnega števila.
9
ŠE VEČ IGER ZA 1., 2. IN 3. RAZRED
IME IGRE
Žogica
Igralni kocki
Ugibanje
števil
Tombola
KRATEK OPIS IGRE
Učiteljica pove številski izraz in vrže žogico,
učenec, ki jo ujame, izračuna vrednost
številskega izraza in si izmisli nov številski
izraz, žogico pa poda naprej itd.
Učenci mečejo dve kocki. Števili nato med
seboj seštevajo, odštevajo in množijo.
Učenec ima na hrbtu prilepljen listek, na
katerem je zapisano neko število. Sošolcem
postavlja vprašanja v zvezi s tem številom,
oni pa lahko odgovarjajo samo z DA ali NE.
Tako ugotovi, katero število predstavlja.
Številke od 1 do 100 so prilepljene na
plastičnih pokrovčkih. Vsak učenec v zvezek
zapiše deset različnih števil od 1 do 100.
Učitelj iz škatle vleče pokrovčke, učenci
obkrožijo morebitno zapisano število. Zmaga
učenec, ki prvi obkroži vsa svoja števila. V
prvem razredu igro prilagodimo tako, da
uporabimo le števila od 1 do 20.
10
RAZRED
CILJI
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo osnovne
računske operacije.
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo osnovne
računske operacije.
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo uporabo
izrazov: večje, manjše,
enice, desetice, stotice.
1., 2., 3.
Učenci slušno in vidno
prepoznavajo števila.
Semafor
Po nakupih
Množice
otrok
Učitelj na tablo zapiše številski izraz in še
eno število. Učenci izračunajo vrednost
številskega izraza. Če je število na tabli
enako vrednosti številskega izraza, učenci
dvignejo zelen kartonček. Če število na tabli
ni enako vrednosti številskega izraza,
dvignejo rdeč kartonček. V tem primeru
eden izmed učencev rezultat popravi.
Učenci s plastificiranim denarjem kupujejo in
prodajajo stvari.
Učitelj učencem razdeli rutice in kresničke
(ali druge predmete), nekaterim pa oboje.
Učenci tvorijo množice: množico otrok z
rutico, množico otrok brez rutice, množico
otrok s kresničko, množico otrok brez
kresničke ter množico otrok z rutico in s
kresničko.
11
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo
računanje na pamet.
1., 2., 3.
Učenci prepoznavajo
bankovce in kovance.
Naučijo se seštevati,
odštevati in množiti.
1., 2., 3.
Učenci se naučijo
tvorjenja in
poimenovanja množice,
poimenovanja elementov
množice in presek
množice.
Sestavljanka –
gosenica
Poišči svoj
par
Kaj je v
vreči?
Slišim,
vidim,
najdem
Trup gosenice razrežemo in označimo s
številkami. Učenci morajo sestaviti gosenico
tako, da števila uredijo po velikosti.
Učitelj razdeli polovici učencev besedilne
naloge, drugi polovici pa številske izraze in
njihove vrednosti. Učenci morajo med seboj
poiskati par (besedilno nalogo in ustrezen
številski izraz) in se skupaj usesti za mizo.
Učitelj ob koncu igre preveri, če se vsi pari
ujemajo.
V vreči imamo različne predmete, ki nas
spominjajo na geometrijska telesa. Učenci
poskušajo s tipanjem ugotoviti, za katero
telo gre.
Učenci se sprehajajo po učilnici. Učitelj reče:
»V učilnici poišči oglat predmet.« Učenci
poiščejo oglat predmet in pokažejo nanj. Pri
tej igri učitelj menjava ukaza OGLATO,
OKROGLO. V nadaljevanju igre ne smejo
pokazati na isti predmet. To igro se lahko
igrajo tudi tako, da pokažejo na predmet,
podoben kakemu geometrijskemu telesu.
12
1., 2., 3.
Učenci urejajo števila po
velikosti.
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo
razumevanje
problemskih nalog.
1., 2., 3.
Učenci prepoznavajo
geometrijska telesa in jih
znajo poimenovati.
1., 2., 3.
Učenci poznajo izraza
oglat, okrogel.
Kdo bo
prvi?
Sudoku
Učitelj pripravi igralno ploščo, na kateri
učenci potujejo od starta do cilja. Polja so
različnih barv. Ko učenec pride na rdeče
polje, dobi karton s številskim izrazom z
operacijo seštevanja. Če pravilno izračuna
njegovo vrednost, lahko nadaljuje z igro, če
ne, pa mora en krog počakati. Če pride na
zeleno polje, dobi številski izraz z operacijo
odštevanja. Če pride na modro polje, dobi
zabavno nalogo (npr. naredi 3 počepe).
Zmaga tisti učenec, ki prvi prispe na cilj.
Pri pripravi igre sudoku ima učitelj več
možnosti: štiri števila, štirje liki, šest števil
šest likov, devet števil ali devet likov. Tako
dobi igro na različnih zahtevnostnih
stopnjah. V vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in
v vsakem manjšem označenem kvadratu
morajo biti zapisana vsa predvidena števila
oz. narisani vsi predvideni liki, ki pa se ne
smejo ponavljati.
13
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo računski
operaciji seštevanja in
odštevanja.
1., 2., 3.
Učenci razvijajo logično
mišljenje.
Rožica
Prepoznaj
račune
Tangram
Na sredini je okrogla plošča iz kartona, na
kateri so številski izrazi (ali kakšne druge
matematične naloge). Vsak številski izraz je
označen s svojo barvo. Učenec k številskim
izrazom polaga ploščice z ustreznimi
vrednostmi. Ko konča, obrne ploščice. Če je
ploščice pravilno postavil, se barve ujemajo
s tistimi na osnovni plošči pri številskih
izrazih.
Učenci so razdeljeni v skupine. V vsaki
skupini so štirje učenci. Vsaka skupina dobi
škatlo s šestnajstimi kartončki, na katerih so
zapisane enakosti. Vsak učenec izbere po
štiri enakosti (dve s seštevanjem in dve z
odštevanjem), ki spadajo skupaj. Katera
skupina bo prva?
Primer štirih enakosti, ki spadajo skupaj:
11 + 4 = 15, 4 + 11 = 15,
15 – 4 = 11, 15 – 11 = 4.
Učitelj pripravi like, ki kot celota sestavljajo
kvadrat, in sliko, ki jo morajo iz teh likov
sestaviti.
14
1., 2., 3.
Učenci utrjujejo osnovne
računske operacije
seštevanja, odštevanja in
množenja ter reševanje
matematičnih problemov.
1., 2., 3.
Učenci poznajo zakon o
zamenjavi za seštevanje,
spoznajo, da sta
seštevanje in odštevanje
nasprotni računski
operaciji.
1., 2., 3.
Učenci usvajajo pojem
ploščine in logično
razmišljajo.
Žabice
Flik-flak
Skačemo
Na levih treh kamnih so tri zelene žabe, na
desnih treh kamnih pa tri rjave žabe. Med
zelenimi in rjavimi žabami je en prazen
kamen. Zelene žabe se lahko gibljejo samo
proti desni, rjave pa samo proti levi. Premik
je možen na sosednje prazno mesto, skok
pa je možen preko natanko ene žabe na
prazno mesto. Kako naj žabice skačejo, da
bodo s čim manj potezami spremenile svojo
lego tako, da bodo zelene žabice na desnih
treh kamnih, rjave žabice pa na levih treh?
Štirje učenci mečejo igralno kocko. Na mizi
so ploščice s številkami. Ko učenec vrže
kocko, pobere ploščico s svojim številom.
Postopek ponovijo trikrat in nato izračunajo
vsoto dobljenih števil. Zmaga tisti, ki ima
največjo vrednost vsote.
Vsak učenec dobi svoj obroč in skače glede
na navodilo: »Zunaj, zunaj, znotraj, zunaj,
znotraj, znotraj ...« Če se zaporedoma
ponovi isti ukaz, učenci skočijo na mestu.
15
1., 2., 3.
Učenci ugotavljajo
zmagovalno strategijo,
logično razmišljajo.
1.
Učenci prepoznavajo
števila in utrjujejo
operacijo seštevanja.
1.
Učenci se orientirajo
glede na predmet v
prostoru.
Obisk
S prsti do
10
Molekule
Učitelj na tla položi barvne hišice iz papirja.
Učenci si izberejo barvo svoje hišice in se
postavijo ob njo. Po navodilih hodijo na
obisk k prijateljem. Ob prihodu potrkajo,
pozdravijo in povedo, zakaj so prišli na
obisk.
Primer: Učenec iz rumene hišice gre (zjutraj,
zvečer …) na obisk k učencu v modro
hišico. Učenec iz modre hišice gre na obisk
k učencu v rdečo hišico. Učenec iz rumene
hišice odhaja z obiska v rdeči hišici …
Učitelj pokaže določeno število prstov,
učenci pokažejo, koliko manjka do 10 (npr.
učiteljica pokaže 3, učenci pokažejo 7).
Učenci tečejo po navodilih po telovadnici,
npr. po prstih, po petah, nazaj, poskakujejo
itd. Na znak učitelja npr. »Molekula 1!« ali
»Molekula 5!« se otroci zberejo v skupinice
po 1, 5, 7 ... glede na zaklicano število.
Ugotavljajo, če jih je dovolj ali preveč ali
premalo, kaj morajo storiti, da bo v molekuli
toliko atomov, kot je zahtevalo navodilo.
16
1.
Učenci se po navodilih
premikajo po prostoru.
1.
Učenci razvijajo
številske predstave.
1.
Učenci se po navodilih
premikajo po prostoru,
utrjujejo štetje,
seštevanje, odštevanje.
Košara
igrač
Na desno
V košari so kartončki, na katerih so narisane
igrače. Vsak učenec iz košarice izvleče en
kartonček. Kartonček skrijejo in sami
preštejejo, koliko igrač je narisanih na njem.
Učitelj določi, kateri učenec bo začel. Le-ta
kartonček odnese učitelju in izbere nekoga,
kateremu zaploska tolikokrat, kot je imel
igračk na sličici (kartončku). Učenec šteje in
pove število ploskov. Če pove pravilno
število, nadaljuje z igro.
Učenci sedijo v krogu na stolih. Sredi kroga
stoji kapitan, ki poveljuje. Ko reče: »Na
desno!«, se morajo vsi igralci presesti na
stol na njihovi desni. Če kapitan reče: »Na
levo!«, se vsi presedejo na stol na njihovi
levi. Naloga kapitana je, da skuša med
presedanjem zasesti enega od stolov. Če
kapitanu uspe zasesti prazen stol, mora v
sredo kroga tisti, ki je ostal brez stola.
Seveda se sme kapitan usesti na prazen
stol le pri presedanju.
17
1.
Učenci prepoznavajo
števila in štejejo.
1.
Učenci se učijo
orientacije (levo, desno)
in se premikajo po
navodilih po prostoru.
Učijo se tudi dajanja
navodil.
Skriti
predmet
Vodenje
slepca
Dotik
Učitelj učencem pokaže predmet, ki ga bo
nekdo od njih iskal. Pove, da mu bodo ostali
učenci pomagali z besedami LEVO,
DESNO, NAPREJ, NAZAJ. En učenec gre iz
učilnice, medtem pa drugi učenec skrije
predmet. Učenca pokličejo nazaj. Ta s
pomočjo ukazov levo, desno, naprej, nazaj
išče skriti predmet. Ko ga najde, se igra
ponovi z drugim učencem in predmetom na
novem skritem mestu.
Učitelj učence razporedi v dvojice. En
učenec iz dvojice ima z rutico zavezane oči.
Drugi otrok iz dvojice ga vodi po prostoru
tako, da mu daje navodila, kako naj hodi,
npr. naprej, nazaj, levo, desno. Nato vlogi
zamenjata.
Učenci se gibajo po prostoru in na prikaz
števila (ki ga učitelj prikaže s prsti) se učenci
ustavijo in s svojim telesom oblikujejo figuro
tako, da se tal dotika toliko delov telesa, kot
je učitelj določil s prikazano številko.
18
1.
Učenci se orientirajo v
prostoru.
1.
Učenci se orientirajo v
prostoru.
1.
Učenci prepoznavajo
števila.
Številski
spomin
Sestavi, kar
želiš
Potres
En, dva, tri
prste
razprši
Učenci iščejo pare kart. Par sestavljata karta
s predmeti in karta s številko, ki je enaka
številu predmetov na drugi karti.
Učitelj učence razdeli v skupine po štiri ali
pet otrok. Vsaki skupini razdeli npr. dva
kompleta gradnikov in preglednico, v kateri
je
označeno,
koliko
posameznih
geometrijskih teles (kocka, kvader, krogla,
stožec, valj) lahko uporabijo pri gradnji.
Otroci preberejo preglednico, odberejo
predpisano število posameznih teles in
sestavijo, kar želijo.
Po navodilu učitelja učenci opravljajo
naloge; npr.: dečki stopijo NA stol, deklice
počepnejo POD mizo, dečki v modri majici
se postavijo na LEVO stran nekega
predmeta …
Učitelj pove število in reče: »En, dva, tri
prste razprši!« Učenci pokažejo toliko
prstov, kot zahteva število.
19
1.
Učenci razvijajo številske
predstave, povezujejo
število predmetov z
ustrezno številko.
1.
Učenci prepoznajo in
poimenujejo
geometrijska telesa, učijo
se brati tabelo.
1.
Učenci se orientirajo v
prostoru, poznajo pojme
pod, na, levo, desno.
1.
Učenci razvijajo številske
predstave.
Verižica
Polžek
Koliko
udarcev
slišiš
Klobasa
računov
Učenci na vrvico nizajo koščke barvnih
slamic, pri tem pa upoštevajo začetno
zaporedje.
Na listu je narisan polž s hišico. Hišica je
razdeljena na več polj. V polja učenci
postavljajo
link
kocke,
krožce
ali
matematične ploščice za nadaljevanje
vzorca.
Učitelj ali učenec izvaja z instrumentom
jasne, kratke zvočne signale. Učenec, ki ga
pokličemo, pove število udarcev. Slušne
vtise lahko učenci seštevajo ali odštevajo,
če izvedemo nekaj tonov na različnih
instrumentih (npr. bam, bam, bam, tin).
Učenci sedijo v krogu in po vrsti računajo
vrednosti številskih izrazov, ki jih učitelj
ustno podaja - vrednost prejšnjega je že prvi
člen naslednjega številskega izraza (npr. 3
plus 5 je 8 minus 4 je 4 plus 7 je itd.)
20
1., 2.
Učenci prepoznajo in
nadaljujejo zaporedje.
1., 2.
Učenci prepoznajo in
nadaljujejo vzorec.
1., 2.
Učenci razvijajo
pozornost, koncentracijo,
slušno zaznavanje,
štejejo, seštevajo,
odštevajo.
2., 3.
Učenci pozorno
poslušajo, seštevajo in
odštevajo.
Kdo bo
močnejši
Igramo se
trgovino
Učence razdelimo v dve enako močni ekipi,
ki si stojita nasproti. Učitelj prvima
učencema v obeh kolonah zastavi nalogo
(številski izraz). Tisti, ki jo prvi reši, za
nagrado v svojo skupino dobi enega igralca
iz sosednje skupine. Igro tako nadaljujemo.
Zmaga skupina, ki ima po desetih nalogah
več igralcev.
Učitelj učence razdeli v skupine po pet
učencev in v vsaki skupini določi učenca, ki
bo prodajalec v trgovini. Izdelke v trgovini
označimo s cenami, ki so izbrane tako, da
se izognemo prehodu prek desetice. Vsak
od ostalih članov skupine ima kuverto s
kovanci. Možnosti:
- učenci imajo v kuvertah na voljo kovance
za 10, 5, 2 in 1 c, tako da lahko plačajo
točen znesek;
- v kuverti so le kovanci za 10 in 5 c. Če
učenec ne more plačati s točnim zneskom,
mu mora prodajalec vrniti ustrezen znesek.
21
2., 3.
2., 3.
Učenci utrjujejo hitro
računanje.
Učenci spoznavajo
denar, seštevajo in
odštevajo naravna
števila.
Potujem po
mreži
Pokrivanka
Tombola
Učitelj na večji list nariše mrežo. Določi polja
A, B, C ... (vodoravno) in 1, 2, 3 ...
(navpično). Učenci postavljajo možička po
zapisanih navodilih na ustrezno polje; npr.
(A, 4).
Na osnovni plošči so zapisani številski izrazi
z operacijama množenja in deljenja. Učenec
izračuna in poišče rezultat na hrbtni strani
dela sličice. Če so vsi rezultati pravilni,
učenec dobi sliko (muce, psička ...).
Vsak učenec ima karton s petimi vrednostmi
zmnožkov (ali vrednostmi količnikov). Učitelj
žreba kartončke s številskimi izrazi z
operacijo množenja (ali deljenja). Učenci
izračunajo vrednosti številskih izrazov. Če je
vrednost številskega izraza enaka kateremu
izmed učenčevih števil, učenec to število
prečrta. Zmaga učenec, ki prvi prečrta vsa
svoja števila.
22
2., 3.
Učenci se orientirajo v
prostoru.
3.
Učenci utrjujejo
množenje in deljenje
naravnih števil.
3.
Učenci množijo in delijo
naravna števila.
MATEMATIČNE DIDAKTIČNE IGRE
ZA UČENCE
4. IN 5. RAZREDA
23
NOGOMET
Razred: 4., 5.
Učenci drug z drugim ali v skupini preverijo svoje znanje iz kateregakoli področja
tako, da se z žogo pomikajo po igrišču (narisanem) proti nasprotnikovemu golu.
V primeru napačnega odgovora si pridobi žogo nasprotni igralec oziroma ekipa.
Učitelj nogometno igrišče razdeli na dva dela (za dve ekipi). Lahko ju tudi
pobarva. Vsak del razdeli na več delov (odvisno od števila vprašanj, nalog).
Vsaka skupina ima igralca (figuro), ki je postavljen na sredino igrišča, obrnjen
proti nasprotnikovemu golu. Učitelj določi učenca, ki bo začel, in mu da nalogo.
Če jo pravilno reši, se s svojo figurico premakne za eno polje naprej, če se
zmoti, pa nazaj in nasprotna ekipa dobi žogo (nalogo).
Cilji: Učenci utrjujejo znanje na različnih področjih: algebra, aritmetika,
geometrija …
24
VROČA ŽOGA
Razred: 4., 5.
Učenci stojijo v krogu okrog učitelja. Učitelj poda žogo enemu učencu in zraven
pove številski izraz. Učenec, ki ujame žogo, mora povedati vrednost številskega
izraza in podati žogo nazaj učitelju. Če učenec ne pove pravilne vrednosti, se
mora postaviti na eno nogo. Učitelj podaja žogo naprej. Ko jo spet poda učencu
na eni nogi, se le-ta reši, če pravilno odgovori, v nasprotnem primeru izpade.
Ker je žoga ''vroča'', morajo učenci odgovarjati hitro, saj jo lahko držijo največ 10
sekund.
Cilji: Učenci utrjujejo hitro in spretno računanje (na pamet).
25
TOMBOLA
Razred: 4., 5.
Za to igro potrebujemo najmanj toliko kartonov, kot je učencev. Učitelj na
kartone nariše mrežo s 6 polji, na katere napiše večkratnike števil od 1 do 10,
manjše od 100 (na kartonih so različne kombinacije števil). Nato pripravi 100
kartončkov, na katere napiše poštevanko števil od 1 do 10. Potrebujemo še
žetone (6 za vsak kartonček z večkratniki x število učencev). Vsak učenec ima
pred sabo karton z večkratniki in 6 žetonov. Učitelj pokaže kartonček s
številskim izrazom. Učenci izračunajo njegovo vrednost in pokrijejo ustrezno
številko na svojem kartončku (če jo imajo). Zmaga tisti, ki ima prvi pokritih vseh
6 polj. Pri naslednji igri učenci zamenjajo kartončke, kartončke s številskimi
izrazi pa kaže tisti učenec, ki je zmagal.
Cilji: Učenci utrjujejo poštevanko.
26
TANGRAM
Razred: 4., 5.
Učitelj učencem razdeli sedem likov, iz katerih sestavljajo različne figure
(pravokotnik, kvadrat, črke, številke …).
Cilji: Učenci razvijajo ploščinske predstave, primerjajo obseg in ploščino,
ugotovijo, da se obseg lahko spreminja, ploščina pa ostaja enaka.
27
MALE SIVE CELICE
Razred: 4., 5.
Učitelj na list zapiše štiri trditve, ki se navezujejo na iskani pojem. Zapiše jih po
vrsti od najtežje (najobširnejše) do najlažje. Zadnja trditev je rešitev. Npr.:
1. Je geometrijsko telo.
2. Uporablja se pri nekaterih družabnih igrah.
3. Ima 6 mejnih ploskev, ki so med seboj enake.
4. KOCKA
Učitelj pripravi deset lističev s postopnim opisom pojmov. Učenci se razdelijo v
skupine in poskušajo s čim manj namigi ugotoviti iskani pojem. Število točk, ki jih
prejme skupina, je odvisno od števila namigov. Zmaga skupina, ki prejme največ
točk.
Cilji: Učenci prepoznavajo različne matematične pojme.
28
ČLOVEK NE JEZI SE
Razred: 4., 5.
Učitelj učencem razdeli podlage, podobne kot pri igri Človek ne jezi se. Na poljih
so zapisane številke. Učenci dobijo naloge napisane na listu. Eden vrže igralno
kocko in gre toliko polj naprej, kot je bilo število na kocki. Nato reši nalogo na
listu, ki je identična številu na igralni podlagi. Primer: če se postavi na polje pet,
reši peto nalogo. Nato vrže kocko drugi učenec ... Če učenec naloge ne reši
pravilno, mora en krog počakati.
Cilji: Učenci utrjujejo različne matematične vsebine.
29
ŠE VEČ IGER ZA 4. IN 5. RAZRED
IME IGRE
Sestavi
število
Kocke
Matematična
vrečka
KRATEK OPIS IGRE
Učenci dobijo nekaj števk na listkih, iz
katerih sestavljajo števila … npr. učenec
dobi števke 2, 5, 9, 7. Iz njih sestavi in
zapiše vse možne kombinacije števil, lahko
sestavlja največje in najmanjše število, sodo
število, liho število …
Imamo plastične lončke, na katerih piše:
enice, desetice, stotice, tisočice. V vsakem
je ena igralna kocka. Učenci mečejo kocko
in na tablo zapisujejo števila: z desetiškimi
enotami in samo število. Nato števila uredijo
po velikosti, zapišejo z besedo ...
Učitelj pripravi vrečko z lističi, na katerih so
zapisani številski izrazi (pisno seštevanje in
odštevanje). Učenec izžreba listek, številski
izraz zapiše na tablo, oceni rezultat in nato
izračuna vrednost številskega izraza. Ostali
učenci račune zapisujejo v zvezek.
30
RAZRED
CILJI
4., 5.
Učenci utrjujejo pojem
mestne vrednosti,
logično razmišljajo,
ponovijo pojma sodo
število, liho število.
4., 5.
Učenci utrjujejo
različne zapise števil,
števila urejajo po
velikosti.
4., 5.
Učenci utrjujejo pisno
računanje in
ocenjevanje vrednosti
številskih izrazov.
BUM
Trgovina
Učitelj
izbere,
namesto
večkratnikov
katerega števila bodo učenci rekli BUM, npr.
namesto večkratnika števila 9. Nato učence
postavi v krog. Prvi začne s številom 1,
naslednji 2, 3 ... namesto večkratnika števila
9 pa rečejo BUM. Učenec, ki pove napačno
število, števila ne izgovori pravilno ali
izgovori večkratnik s številom (izreče npr. 9
ali 18), je izločen iz igre. Igro takoj nadaljuje
naslednji učenec, zato mora dobro
poslušati, katero število je bilo izgovorjeno
nazadnje. Igra traja toliko časa, dokler ne
ostane samo zmagovalec. Štejemo lahko
tudi nazaj od 10. večkratnika danega števila.
Učenci dobijo igralni denar in se igrajo
trgovino. Pripravijo izdelke, cenik; kupci jih
kupujejo, trgovci prodajajo. Na koncu
povedo, koliko denarja so imeli na začetku
in koliko ga imajo sedaj.
31
4., 5.
Učenci urijo znanje
večkratnikov.
4., 5.
Učenci vadijo
seštevanje in
odštevanje, vadijo tudi
hitro preštevanje
denarja.
Učenci tvorijo zaporedje po danem pravilu: s
predmeti, s sošolci, s številkami, z barvami
Zaporedje
…
Ugani
število
En korak
Menjalnica
Učenec na listek zapiše število, sosed pa
mu nato zastavlja vprašanja, npr.: »Ali je
število večje od tisoč? Ali je število manjše
od tisoč petsto?«
Učitelj na tla nariše ravno črto, ki predstavlja
številsko premico. Učenci se postavijo na
črto. Vsak učenec predstavlja eno število.
Učitelj daje navodila, npr. plus 5. Učenci se
prestavijo za 5 mest v desno in povedo, na
katero številko so prišli.
Učenec prinese v »banko« denar, kjer
kovance z »bančnikom« zamenja za
bankovce ali bankovce za kovance ali
kovance po 2 evra za kovance po 5 evrov …
32
4., 5.
4., 5.
Učenci vadijo
natančno poslušanje,
opazovanje,
primerjanje, razvijajo
številske predstave …
Učenci utrjujejo
izgovorjavo in zapis
števil, naravna števila
urejajo po velikosti in
postavljajo vprašanja.
4., 5.
Učenci razvijajo
številske predstave,
seštevajo naravna
števila na številski
premici.
4., 5.
Učenci poznajo
vrednost in menjavo
denarja.
Prvi do
1000
Geometrija po
nareku
Dva učenca imata tri igralne kocke. Iz trakov
(papirnati meter) izdelamo trak s števili do
1000. Učenec meče tri kocke, sestavi
trimestno število in ga prišteje ničli. Tri
kocke meče tako dolgo, dokler lahko
prišteva trimestno število. Ko pride do 900,
igra samo še z dvema kockama in prišteva
dvomestno število. Ko pride do 990, meče le
še eno kocko. Tekmovalca se izmenjujeta.
Prvi meče in sešteva, drugi ga kontrolira.
Zmaga tisti, ki prvi pride do števila 1000.
Učenci narišejo sliko po navodilih učitelja.
Npr.: »Nariši daljico AB, dolgo 8 cm. Daljico
AB razpolovi in razpolovišče daljice označi s
C. Nariši daljico CD z dolžino 7 cm, ki je
pravokotna na daljico AB. Nariši daljico
BD.« Na ta način učenci po navodilih
narišejo ladjo, piščanca, hišo, robota ...
33
4., 5.
Učenci utrjujejo
seštevanje na pamet.
4., 5.
Učenci natančno
poslušajo navodila in
utrjujejo odnose med
geometrijskimi
elementi v ravnini.
Učenci načrtujejo
vzporednice in
pravokotnice.
Števila
Požeruh
Žabice
Učenci imajo kartončke rumene in rdeče
barve. Ko učitelj pove sodo število, učenci
dvignejo rumene; ko pove liho število pa
rdeče kartončke.
Igro Požeruh igrata dva igralca. Pred
igralcema je deset bonbonov. Ko je igralec
na potezi, lahko vzame en bonbon ali dva
bonbona, ki sta pred njim. Zmaga tisti, ki
pobere zadnji bonbon.
Na levih treh kamnih so tri zelene žabe, na
desnih treh kamnih pa tri rjave žabe. Med
zelenimi in rjavimi žabami je en prazen
kamen. Zelene žabe se lahko gibljejo samo
proti desni, rjave pa samo proti levi. Premik
je možen na sosednje prazno mesto, skok
pa je možen preko natanko ene žabe na
prazno mesto. Kako naj žabice skačejo, da
bodo s čim manj potezami spremenile svojo
lego tako, da bodo zelene žabice na desnih
treh kamnih, rjave žabice pa na levih treh?
34
4., 5.
Učenci prepoznavajo
soda in liha števila.
4., 5.
Učenci prepoznajo
večkratnike števila 3,
ugotavljajo
zmagovalno strategijo,
logično razmišljajo.
1., 2., 3.
Učenci ugotavljajo
zmagovalno strategijo,
logično razmišljajo.
Učenec si izmisli številski izraz z operacijo
množenja ali deljenja, učenec, ki sedi za
Jara kača
njim, izračuna njegovo vrednost in si izmisli
novo nalogo za učenca, ki sedi za njim …
Matemati- Na levih polovicah domin so merske enote,
čni
na desnih polovicah pa ustrezne pretvorbe.
domino
Učenci polagajo domine.
Učitelj pripravi igralno polje z oznakama:
START in CILJ. Vmes so polja, označena z
nalogami. Učenci s kocko potujejo po igralni
S kocko
površini. Ko pridejo do polja, označenega z
do nalog
nalogo, jo rešijo, preverijo rešitev in igro
nadaljujejo. Zmaga tisti učenec, ki na poti do
cilja pravilno reši največ nalog.
Z metanjem kocke (5-krat) dobimo število,
manjše od 100 000 (vsak met predstavlja
Mečem
eno števko števila). Učenec ga prebere,
kocko
pokaže na pozicijskem računalu in zapiše z
desetiškimi enotami.
35
4.
Učenci utrjujejo
računski operaciji
množenja in deljenja.
5.
Učenci utrjujejo
pretvarjanje merskih
enot.
5.
Učenci utrjujejo
osnovne računske
operacije.
5.
Učenci utrjujejo
različne zapise števila.
MATEMATIČNE DIDAKTIČNE IGRE
ZA UČENCE
6., 7., 8. IN 9. RAZREDA
36
VLOGE ŠTEVIL
Razred: 6., 7., 8., 9.
Učitelj vsakemu učencu dodeli število. Nato daje navodila, npr.:
»Vstanite delitelji števila 20!«. Učenci, ki so izzvani, vstanejo.
Cilji: Učenci ponovijo pojma: večkratniki in delitelji naravnih števil.
37
MATEMATIČNI BINGO
Razred: 6., 7., 8., 9.
Vsak učenec dobi šest majhnih (praznih) kartončkov in en velik karton, na
katerem je zapisanih šest rešitev nalog (lahko so naloge s številskimi izrazi, z
odstotki, decimalnimi številkami, naloge o linearni funkciji, geometrijskih telesih
...). Vsak učenec dobi drugačno kombinacijo rešitev. Učitelj izvleče nalogo in
prebere besedilo, učenci nalogo rešijo in na kartonu poiščejo rešitev. Če najdejo
pravilno rešitev na kartonu, rešitev prekrijejo s praznim kartončkom. Zmaga tisti
igralec, ki prvi pokrije vsa polja.
Cilji: Učenci se naučijo hitrega reševanja nalog, snov ponovijo in utrdijo.
38
ŽABICE
Razred: 6., 7., 8., 9.
Na levih treh kamnih so tri zelene žabe, na desnih treh kamnih pa tri rjave žabe.
Zelene žabe se lahko gibljejo samo proti desni, rjave pa samo proti levi. Premik
je možen na sosednje prazno mesto, skok pa je možen preko natanko ene žabe
na prazno mesto. Kako naj žabice skačejo, da bodo s čim manj potezami
spremenile svojo lego tako, da bodo zelene žabice na desnih treh kamnih, rjave
žabice pa na levih treh? Igro lahko postopoma posplošimo: imamo štiri zelene in
štiri rjave žabice, nato pet zelenih in pet rjavih ... Učenci ugotovijo strategijo igre.
Cilji: Učenci ugotavljajo zmagovalne strategijo, logično razmišljajo, posplošujejo.
39
POŽERUH
Razred: 6., 7.
Igro Požeruh igrata dva igralca. Ko je igralec na potezi, lahko vzame en bonbon
ali dva bonbona, ki sta pred njim. Začnemo s tremi bonboni, nato s štirimi
bonboni, nato s petimi ... Zmaga tisti, ki pobere zadnji bonbon. Učenci v
preglednico za različno začetno število bonbonov vpišejo svoje ugotovitve kot
npr.: »Vem, da bom zmagal«, »vem, da bom izgubil«, »če vzamem 2, bom
zmagal« ipd. Ugotovijo strategijo igranja.
Cilji: Učenci prepoznajo večkratnike števila 3, ugotavljajo zmagovalno strategijo,
logično razmišljajo, posplošujejo.
40
SEMAFOR
Razred: 6., 7., 8.
Učitelj na glas bere številske izraze in njihove vrednosti. Učenci ugotavljajo
pravilnost. Če je trditev pravilna, dvignejo zelen kartonček, če je napačna,
dvignejo rdeč kartonček. (V 8. razredu lahko številske izraze nadomestimo z
izrazi s spremenljivkami.)
Cilji: Učenci utrjujejo reševanje številskih izrazov ali izrazov s spremenljivkami.
41
ŠE VEČ IGER ZA 6., 7., 8. in 9. RAZRED
IME IGRE
KRATEK OPIS IGRE
RAZRED
CILJI
Na dominah so številski izrazi in njihove
vrednosti. Učenci v skupini iščejo pare in
Domine polagajo domine na ustrezna mesta.
Učenci računajo
(številski (6. razred: številski izrazi z naravnimi števili;
6., 7., 8., 9. vrednosti številskih
izrazi)
7. razred: številski izrazi z ulomki;
izrazov.
8. razred: številski izrazi s celimi števili).
Podana je kvadratna mreža velikosti 9 x 9 in v
njej nekaj števil od 1 do 9. Manjkajoča števila
Učenci razvijajo
je potrebno vpisati po naslednjem pravilu:
logično sklepanje,
Sudoku
6., 7., 8., 9.
vsako število se lahko pojavi točno enkrat v
razvijajo prostorske
vsakem stolpcu, v vsaki vrstici in v vsakem
predstave ...
manjšem kvadratku velikosti 3 × 3.
Na kartončkih so zapisani številski izrazi in
Črni Peter
Učenci utrjujejo
njihove vrednosti. Učenci v skupini (največ
(številski
6., 7., 8., 9. reševanje številskih
štirje učenci) rešujejo izraze in iščejo pare po
izrazi)
izrazov (na pamet).
pravilih igre Črni Peter.
42
Učenci mečejo igralno kocko in se prestavijo
Človek ne
za določeno število polj naprej. Na vsakem
Učenci računajo
jezi se
polju je matematični izraz (lahko tudi 6., 7., 8., 9. vrednosti številskih
(številski
vprašanje), katerega vrednost je potrebno
izrazov.
izrazi)
izračunati.
Na osmih kartončkih so zapisani številski
izrazi, na preostalih osmih pa njihove
vrednosti. Kartončke postavimo z licem
navzdol v obliko kvadrata ali pravokotnika.
Učenci morajo poiskati kartončka, ki sodita
skupaj. Če odkrijejo ustrezen par, pustijo par
Učenci utrjujejo
odkrit. Če ne odkrijejo ustreznega para,
različne
Spomin
6., 7., 8., 9.
kartončka obrnejo z licem navzdol. (Igro lahko
matematične
preoblikujemo v spomin za utrjevanje
vsebine.
poštevanke, ulomkov, računanje z ulomki,
poenostavljanje izrazov s spremenljivkami,
utrjevanje obrazcev za obseg ali ploščino
likov, utrjevanje obrazcev za površino ali
prostornino geometrijskih teles ...)
43
Učenci dobijo kartice, na katerih so zapisani
različni matematični pojmi. Tako kot pri igri
Activity se učenci razdelijo v dve skupini in
Učenci ponovijo
ugibajo, kateri pojem ima njihov sošolec
različne
Mathtivity napisan na kartici. Besedo mora učenec ali 6., 7., 8., 9.
matematične
kazati ali opisati ali narisati na tablo. Če učenci
pojme.
v 30 sekundah uganejo matematični pojem,
dobijo točko, v nasprotnem primeru ima
možnost ugibanja druga ekipa.
Ob vrednostih izrazov so zapisane črke. Ko
Učenci računajo
učenec izračuna vrednost izraza, poišče
Pregovori
6., 7., 8., 9. vrednosti številskih
ustrezno črko. Črke zapiše po vrsti in prebere
izrazov.
geslo.
Učenec barva kvadratno ali pravokotno mrežo.
Ob levem in zgornjem robu so zapisane
Učenci razvijajo
številke, lahko po več za en stolpec ali vrstico,
logične mišljenje in
Gobelin ki povedo, koliko polj v eni skupini je 6., 7., 8., 9.
prostorske
pobarvanih. Med dvema skupinama mora biti
predstave.
obvezno vsaj eno polje prazno. Če učenec
vse pravilno pobarva, dobi nek motiv.
44
Polž
vseved
Potapljanje
ladjic
Na igralni plošči je narisan polž. Njegova hiška
je razdeljena v polja. V vsakem polju je ena
črka. Učenci (od 2 do 6 učencev na eno
igralno ploščo) mečejo igralno kocko in se s
figurico premikajo po poljih. Ko se učenec
6., 7., 8., 9.
premakne na določeno polje, mora povedati
matematični pojem, ki se začne na črko v
tistem polju (lahko se omejimo na določeno
snov iz matematike).
Učenci ponavljajo
različne
matematične
pojme.
Sodelujeta dva učenca. Vsak si nariše svojo
"floto" v kvadratni mreži velikosti 8x8. En
Učenci razvijajo
učenec ugiba, na katerem mestu ima drugi
prostorske
postavljeno ladjico (kot pri šahu, npr. A4 ...).
predstave,
Če zadene, nasprotnik pove: »Zadeta.« Če je 6., 7., 8., 9.
spoznavajo
ladjica v celoti zadeta, doda: »Potopljena.«
koordinatni sistem,
Igralca sta izmenično na vrsti. Zmaga tisti, ki
logično razmišljajo.
prvi potopi vse nasprotnikove ladjice.
45
Učitelj učence razdeli v skupine, ki štejejo po
tri ali štiri člane. Vsaka skupina dobi šahovnico
z vpisanimi decimalnimi številkami. Učenec v
prvi vrstici pobarva eno številko. Nato meče
Cifra ali
kovanec. Če pade cifra, se pomakne
grb
(pobarva) na večje število, če pade grb, pa na
manjše število. Zmaga tisti igralec, ki pride prvi
na drugo stran šahovnice. Njihove poti se
lahko sekajo ali pa se tudi ne smejo sekati.
Učenci morajo deliti z eno- in dvomestnim
deliteljem. Na osnovi dobljenih rezultatov na
Črtna
drugem delovnem listu povezujejo oštevilčene
risba
točke. Točke niso oštevilčene po vrsti od 1 do
50, ampak tako kot si sledijo rezultati. Kot
rešitev dobijo sliko slona, klovna ...
Učenci se razdelijo v skupine (po največ štirje
v vsaki skupini). Učitelj učencem razdeli lističe,
Števila do
na katerih so števke od 0 do 9. Učenci
milijona
izžrebajo šest števk in iz njih sestavijo
največje in najmanjše možno število.
46
6.
Učenci primerjajo
decimalne številke
po velikosti.
6.
Učenci na zabaven
način utrjujejo pisno
deljenje.
6.
Učenci spoznajo
velika števila.
Učitelj na list zapiše štiri trditve, ki se
navezujejo na nek matematični pojem. Trditve
zapiše od najtežje, najobširnejše, pa vse do
najlažje. Zadnja trditev je rešitev. Npr.:
Male sive 1. Je geometrijsko telo.
celice
2. Uporablja se pri nekaterih družabnih igrah.
3. Ima 6 mejnih ploskev, ki so med seboj
enake.
4. KOCKA.
Učenci poskušajo ugotoviti pojem.
Igra poteka kot običajne domine, le da učenci
Domine sestavljajo različne predstavitve enakih
(ulomki) ulomkov - lahko so grafični prikazi, razširjeni
ali okrajšani ulomki …
Učitelj pripravi domine, s katerimi učenci na
Domine
pamet določajo večkratnike in delitelje števil.
(večUčenec priloži domino, na kateri je večkratnik
kratniki in
ali delitelj števila. Pravila igre so podobna kot
delitelji)
pri običajni igri domine.
47
6.
Učenci ponovijo
različne
matematične
pojme.
6., 7.
Učenci
prepoznavajo
ulomke, razširjajo in
krajšajo ulomke.
6., 7.
Učenci utrjujejo
večkratnike in
delitelje naravnih
števil.
Geometrija po
nareku
Igralna
kocka
(ulomki)
Učenci narišejo sliko po navodilih učitelja.
Npr.: »Nariši daljico AB, dolgo 8 cm. Daljico
AB razpolovi in razpolovišče daljice označi s
C. Nariši daljico CD z dolžino 7 cm, ki je
pravokotna na daljico AB. Nariši daljico BD.«
Na ta način učenci po navodilih narišejo ladjo,
piščanca, hišo, robota ...
Učenci v parih mečejo igralno kocko. Pike, ki
jih vrže prvi učenec, predstavljajo števec
ulomka; pike, ki jih vrže drugi učenec,
predstavljajo imenovalec ulomka. Vsak meče
dvakrat, tako dobita dva ulomka. Ulomka med
seboj primerjata po velikosti, seštejeta,
odštejeta, množita, delita ...
Učenci dobijo navodilo, kako si izrežejo like za
tangram. Iz sedmih likov sestavljajo različne
Tangram
figure, pri čemer morajo uporabiti vseh sedem
kosov. Le-ti se med seboj ne smejo prekrivati.
48
6., 7.
Učenci utrjujejo
odnose med
geometrijskimi
elementi v ravnini,
načrtujejo
vzporednice in
pravokotnice.
7.
Učenci utrjujejo
računanje z ulomki,
primerjajo ulomke
po velikosti ...
6., 7., 8.
Učenci ploščinsko
preoblikujejo like.
Ugotovijo, da lahko
imata lika enako
ploščino in različna
obsega.
Metanje
kocke
Igra s
kocko
Učenci si pripravijo kocko, na kateri so
zapisana pozitivna in negativna števila: -3, -2,
-1, 1, 2, 3. V dvojicah jo mečejo. Tisti, ki pride
prvi do rezultata - 10 ali + 10, je zmagovalec.
Igro igrajo učenci v dvojicah ali trojicah. Pred
seboj imajo igralno ploščo, na kateri so
zapisane enačbe. Med enačbami je pot, po
kateri se s figurico premikajo od enačbe do
enačbe. Vsi začnejo na polju z oznako
START. Kolikor pik vržejo na kocki, za toliko
mest (enačb) se prestavijo naprej. Enačbo, na
katero pridejo, morajo rešiti. Če jo rešijo prav,
lahko tam počakajo, če jo rešijo narobe, se
morajo vrniti na tisto mesto, kjer so bili prej.
Zmaga tisti učenec, ki pride prvi do cilja. Vmes
so še kazenska polja (npr. Pojdi tri mesta
nazaj ...) ali nagradna polja (npr. Pojdi tri
mesta naprej ...).
49
8.
Učenci se naučijo
hitrega računanja s
celimi števili.
9.
Učenci utrjujejo
reševanje enačb z
ekvivalentnim
preoblikovanjem.
Hotel
Hotel ima okna, ki so oštevilčena. Na
posamezno okno je potrebno postaviti polkna
z ustrezno enačbo. (Rešitev enačbe je številka
na oknu).
Na kartončku je besedilna naloga, za katero
učenci zapišejo enačbo in jo rešijo. Nato
poiščejo ustrezno rešitev na enem od ostalih
Sestav- kartončkov v zgornjem levem kotu in ga
ljanka
postavijo zraven prvega kartončka. Na tem
(enačbe - kartončku je naslednja besedilna naloga. Spet
besedilne jo rešijo in poiščejo naslednji kartonček ... Ko
naloge s po pravilnem vrstnem redu razporedijo vse
števili) kartončke, jih obrnejo in prikaže se jim
zanimiva, lahko tudi poučna misel, npr.: »O,
saj mi gre!«. Učenci lahko sestavljajo
sestavljanko v dvojicah ali individualno.
50
9.
Učenci utrjujejo
reševanje enačb z
ekvivalentnim
preoblikovanjem.
9.
Učenci utrjujejo
reševanje
besedilnih nalog o
enačbah s števili.
VIRI SLIK
Bingo: dostopno na http://www.gambling-systems.com/how-to-win-at-bingosystem.html (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Človek ne jezi se: dostopno na http://idesh.net/lifestyle/drustvene-igre-01/
(pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Črni Peter: dostopno na https://twitter.com/crnipete (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Nogomet: dostopno na os-velika-mlaka.skole.hr (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Sestavljanka: dostopno na www.skavt.net (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Tangram: dostopno na http://openclipart.org/detail/10585 (pridobljeno dne 8. 3.
2013).
51
Tombola: dostopno na www.unideanellemani.it (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
Žabice: dostopno na http://fairytalesbytempleton.blogspot.com/2010/07/frogprince.html (pridobljeno dne 8. 3. 2013).
52