Merjenje in upravljanje energije MT173

Merjenje in upravljanje energije
MT173
Elektronski ∏tevci MT173 so trifazni
ve≠tarifni ∏tevci za merjenje delovne ali
delovne in jalove energije ter mo≠i v trifaznih ∏tirivodnih omre∫jih. Uporabljajo
se lahko tudi v enofaznih dvovodnih
omre∫jih. πtevci se ujemajo z evropskimi standardi EN 50470-1 in EN 50470-3
ter tudi z mednarodnimi standardi
IEC 62052-11 in IEC 62053-21. Razvijamo in proizvajamo jih v skladu s
standardom ISO 9001. πtevci delovne
in jalove energije poleg navedenih standardov ustrezajo tudi mednarodnemu
standardu IEC 62053-23. Na omre∫je se
lahko priklju≠ijo direktno ali polindirektno.
Trifazni elektronski
∏tevci
Delovna ali delovna in
jalova energija
Najve≠ja mo≠
Merjenje energije v eni ali dveh smereh
oziroma absolutno
Ve≠tarifno registriranje
Notranja ura realnega ≠asa
Registrirnik bremenskih
krivulj (4 kanali)
Merjenje faznih tokov in
napetosti
EURIDIS
Vmesnik – RS485 ali
CS (20 mA-tokovna zanka)
Za trifazne tri- ali ∏tirivodna ali
enofazna dvovodna omre∫ja
Impulzni(a) izhod(a) (kWh ali kWh + kvarh)
Opcija: Tarifni(a) izhod(a) namesto impulznih izhodov
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Hitra in enostavna vgradnja, prikaz pravilne priklju≠itve
Kompaktno ohi∏je s stopnjo za∏≠ite IP54
Priklju≠itev na trifazno in enofazno omre∫je
Univerzalne tokovne sponke za vse vrste vodnikov
Prikaz statusa delovanja ∏tevca
Zelo visok nivo elektromagnetne za∏≠ite
Opti≠ni vmesnik, na zahtevo tudi vmesnik RS485 ali CS
Notranja ura realnega ≠asa
Registrirnik bremenskih krivulj s 4 kanali
Na zahtevo dodatna za∏≠ita ∏tevca proti zlorabi
MT173
FUNKCIJSKI IN TEHNI∞NI PODATKI
Trifazni ∏tevci MT173 so namenjeni za uporabo v gospodinjstvu in
podjetni∏tvu. Uporabljajo se za obra≠unsko merjenje delovne ali delovne in
jalove energije ter mo≠i v trifaznih ∏tiri- in trivodnih omre∫jih
Merjenje in registriranje
– energije v eni smeri pretoka (prevzeta) in energije v dveh smereh pretoka
(prevzeta in oddana);
– vedno v pozitivni smeri (absolutno),
– ∏tirikvadrantno za jalovo energijo (opcija).
To≠nost/umerjanje: Glede na dolgotrajno merilno stabilnost ∏tevca v ≠asu
delovanja le-tega ni potrebe po ponovnem umerjanju.
Indikatorji:
LED 1 (rde≠a) kWh impulzi
LED 2 (rde≠a) kvarh impulzi
LED utripa: tok je ve≠ji od zagonskega toka.
LED sveti: priklju≠ena napetost, tok je manj∏i od zagonskega toka.
LED ne sveti: ∏tevec ni priklju≠en na napetost.
Komunikacija: opti≠ni vmesnik (IEC 62056-21) za lokalno programiranje in
od≠itavanje ∏tevca
Dodatni komunikacijski vmesnik: RS485 ali CS
Merjenje v razli≠nih omre∫jih: πtevec se lahko priklju≠i na trifazna tri- ali
∏tirivodna in tudi dvovodna omre∫ja.
Ve≠tarifno registriranje: notranja stikalna ura ali zunanji preklop tarife
Programirljivo ∏tevilo tarif (1 – 4 tarife)
Sedemsegmentni prikazovalnik (LCD),
– skladen z VDEW-priporo≠ili, 8 mest za prikaz podatkov + 5 mest za EDISidentifikacijsko ∏tevilko (DIN 43863-3) + 11 signalnih zastavic
– indikatorji: smer/kvadrant pretoka in prisotnost faznih napetosti
– Na≠ini delovanja prikazovalnika: samodejni prikaz podatkov ali ro≠ni prikaz
podatkov (s pomo≠jo tipke).
Programirljiv nabor prikazanih podatkov in vrstni red prikaza.
Opcija: prikaz podatkov na prikazovalniku, ko ∏tevec ni pod napetostjo
Ura realnega ≠asa:
– 32 kHz kvar≠ni kristal
– To≠nost ure: bolj∏a od zahteve po standardu IEC 42054-21
– Rezervno napajanje ure: Li-baterija za 5 let rezervnega hoda ure
– Ura realnega ≠asa omogo≠a preklop tarife po vpisanem programu, preklop
sezon, prehod z zimskega na letni ≠as in obratno, merjenje period za mo≠
in registrirnik bremenskih krivulj.
Tokovne sponke
– Direktna priklju≠itev ∏tevca: univerzalne sponke za vse vrste
vodnikov(premer ø = 9,5 mm ali ø = 8,5 mm)
– Transformatorski ∏tevci: masivne sponke iz medenine z izvrtino premera ø 5,5 mm
Ohi∏je: samougasljiv UV-stabilizirani polikarbonat
55
250
136
162
MERE
πTEVCA
722.999.333
0901/01
150
178
Razred to≠nosti _ (kWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A ali B (po EN 50470-3)
oz. 2 ali 1 (po IEC 62053-21)
_ (kvarh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ali 2 (po IEC 62053-23
Referen≠ni / osnovni tok Io . . . . . . . . . .5, 10, 15, 20 A (direktno priklju≠eni ∏tevci)
1 ali 5 A (transformatorski ∏tevci)
Najve≠ji tok Imax . . . . . . . . .40, 60, 80, 85, 100, 120 A (direktno priklju≠eni ∏tevci)
6 A (transformatorski ∏tevci)
Najmanj∏i tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05 Io
Zagonski tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,004 Io (direktno priklju≠eni ∏tevci)
0,002 Ib (transformatorski ∏tevci)
Nazivna napetost Un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 x 230/400 V, 3x230 V, 230 V
Napetostni obseg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8 Un ... 1,15 Un
Nazivna frekvenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Hz
Temperaturno obmo≠je ob uporabi . . . . . . .-40°C ... +60°C (LCD: -25°C ... +60°C)
Raz∏irjeno temperaturno obmo≠je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40°C ... +70°C
Temperaturno obmo≠je pri skladi∏≠enju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40°C ... +85°C
Opti≠ni vmesnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IEC 62056-21
To≠nost notranje ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤±3 min./letno (IEC 62054-21)
Rezervno napajanje ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 let(Li-baterija)
Impulzni(a) izhod(a)
IEC 62053-31, razred A (S0) . . . . . . . . . . .ti = 30 ms (10, 20, 30 ...160 ms)
OPTOMOS-rele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ti = 80 ... 160 ms
Tarifni(a) izhod(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .opcija namesto impulznega izhoda
Lastna poraba tokovnih tokokrogov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<0,5 VA
Lastna poraba napetostnih tokokrogov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<1 W / 10 VA
Dielektri≠na trdnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kV, 50 Hz, 1 min.
Udarna napetost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .merilni tokokrogi: 12 kV 1,2/50 μs
pomo∫ni tokokrogi: 6 kV 1,2/50 μs
Kratkosti≠ni tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Imax
Hitri impulzi (burst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 kV (IEC 61000-4-4)
Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 x 178 x 55 mm
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 kg
OZNA∞EVANJE πTEVCEV ZA NARO∞ANJE
MT173–D1A41R51–V22G22–M3K03Z
M
T
173
D1
D2
T1
A5
–
–
–
–
–
–
–
A4
–
1
2
4
R6
R5
1
2
5
6
V12
V22
G12
G22
L11
L21
M3
K
0
1
3
Z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
elektronski ∏tevec
trifazni trisistemski ∏tevec
ve≠tarifni ∏tevec z LCD, notranjo uro in merjenjem najve≠je mo≠i
priklju≠nica za Imax 85 A za direktno priklju≠itev
priklju≠nica za Imax 120 A za direktno priklju≠itev
transformatorska priklju≠nica za Imax 6 A
merjenje delovne energije, razred to≠nosti A (po EN 50470-3)
oz. 2 (po IEC 62053-21)
merjenje delovne energije, razred to≠nosti B (po EN 50470-3)
oz. 1 (po IEC 62053-21)
merjenje v eni smeri pretoka energije
merjenje v dveh smereh pretoka energije
merjenje v dveh smereh pretoka energije, absolutno registriranje
merjenje jalove energije, razred to≠nosti 3 (opcija)
merjenje jalove energije, razred to≠nosti 2 (opcija)
merjenje v eni smeri pretoka energije
merjenje v dveh smereh pretoka energije
merjenje v ∏tirih kvadrantih
merjenje v ∏tirih kvadrantih in dveh smereh pretoka energije
1 tarifni vhod
2 tarifna vhoda
1 impulzni izhod razreda A po IEC 62053-31(S0 po DIN 43864)
2 impulzna izhoda razreda A po IEC 62053-31(S0 po DIN 43864)
1 impulzni izhod z OPTOMOS-relejem, delovni kontakt (opcija: tarifni izhod)
2 impulzna izhoda z OPTOMOS-relejem, delovni kontakt (opcija: tarifna izhoda)
notranja stikalna ura z litijevo baterijo kot rezervnim napajanjem
komunikacijski kanal
opti≠ni vmesnik po IEC 62056-21
vmesnik CS (20 mA-tokovna zanka - opcija)
vmesnik RS485 (opcija)
intervalni registrirnik podatkov (opcija)
Zaradi ob≠asnih izbolj∏av izdelkov se dejansko dobavljeni izdelki v posameznih podrobnostih
lahko razlikujejo od podatkov, ki so navedeni v prospektu.
Iskraemeco, d.d., 4000 Kranj, Savska loka 4, Slovenija
Telefon: (+386 4) 206 40 00, telefaks: (+386 4) 206 43 76
http://www.iskraemeco.si, e-po∏ta: [email protected]
Izdaja: Iskraemeco. Pravice do sprememb pridr∫ane.