CSM MAXI 7,5 - 10 - 15 - 20 HP

VIIJJAA NNII KOOM
MP
PR
RE
ES
SO
OR
RJJII
CSM MAXI 7,5 - 10 - 15 - 20 HP
CSM Maxi Rang
MAXI 7,5 - 10 - 15 - 20 HP
Rešitev za zadovoljitev vseh potreb
Verzija – samo stoje model
Posebej priporo ljivo za instalacijo neposredno zraven uporabe ali pa za razširitev
obstoje ega sistema.
Glavne komponente kompresorja so slede e: zra ni sesalni filter, kompresor, elektro
motor, oljni filter in hladilnik, zra no hladilni sistem, elektri ni panel za vklop in
nastavitve, nosilni podstavek in elegantno proti hrupno ohišje.
Verzija – na rezervoarju
Posebej priporo ljivo za nove instalacije, kjer je
potreba po zraku in nizko stopnjo hrupa.
Enota se sestoji iz elektro kompresorja, ki je
fiksiran na 270/500-lt rezervoarju.
Verzija – na rezervoarju s sušilcem
Posebej priporo ljivo za instalacije, kjer so posebne zahteve
glede kvalitete komprimiranega zraka.
Enota se sestoji iz elektro kompresorja, rezervoarja ter
sušilca zraka s plinom R134a. Sušilec ima nameš en
indikator to ke rosiš a ter avtomatski izpust kondenza.
Verzija – na rezervoarju s
sušilcem,filtri in cevnim obvodom
Za zahteve po komprimiranem zraku brez olja, CSM MAXI
je opremljen z razoljevalnim pred filtrom in kon nim filtrom
+ cevni obvod ter z centralnim izpustom kondenza.
Zakaj izbrati CSM Maxi
PRIMERJAVA DVEH TEHNOLOGIJ
v eraj
70-75% vhodnega zraka
Ve kot 80 dB(A)
Za uporabo s prekinitvami
Visoka vsebnost oljnih delcev
In vlage
danes
Izkoriš enost
Stopnja hrupa
Obratovanje
Kvaliteta zraka
95% vhodnega zraka
Ve zraka z manjšimi stroški energije
MAXI od 66 do 69 dB(A)
Skoraj primerljivo z gospodinjskimi aparati
Tudi za neprekinjeno delovanje
Industrijska tehnologija
Majhna vsebnost olja in suh zrak
pri verziji s sušilcem
ist zrak za boljšo proizvodnjo
Stalna in konstantna
Izmeni na in pulzna
Visoke
Od 7 do 10 krat nominalna vrednost
Termi ni odklopnik
Kompresija
Vibracije
Vklopni tok
Standardne zaš ite
Enoten tlak v liniji za boljše
delovanje porabnikov
Odsotne
Bolj zanesljive komponente
Od 3 do 5 krat nominalna
vrednost pri zvezda/trikot verziji
Manjša poraba energije pri zagonu
Proti preobremenitvi elektro motorja
zaradi visoke temperature olja
Ve ja varnost uporabnika
Tehnološki razvoj, vedno ve je potrebe in vedno zahtevnejši uporabniki ter spoštovanje do okolja
so bili le trije od mnogih razlogov v zakulisju projektiranja CSM MAXI kompresorja;
majhen vija ni kompresor z veliko kompresorsko u inkovitostjo
Tehnologija
Vija ni kompresor
Enota z majhno mo jo in komponentami velikega kompresorja:
• visoko u inkoviti vija ni element za komprimiranje zraka, kjer
se kovinski deli med seboj ne dotikajo;
• u inkovit hladilni sistem;
• suh zrak pri DRY verziji s sušilcem;
• kompletno avtomatsko delovanje za industrijske potrebe;
• kompletna kompresorska enota pripravljena za uporabo.
3
1
Nastavitve
2
6
4
5
7
9
j
8
k
Enostaven in popoln razvoj instrumentacije za pravilno uporabo in
delovanje kompresorja.
n
m
(komprimiran zrak)
Nov koncept nastavitve, ustvarjen s kombinacijo prednosti batnega
kompresorja in prednosti vija nega kompresorja.
o
l
(Zrak/olje)
(olje)
1 – Oljni filter
2 – Zra no-oljni separator
3 – Oljni hladilnik
4 – Termostatski ventil
5 – Varnostni ventil
6 – Tla no stikalo
7 – Manometer tlaka
8 – Oljni rezervoar
Suh zrak
CSM MAXI z CDX sušilcem je zmagovalna rešitev za uporabo, kjer se
zahteva zrak brez kondenza:
• dobavljen zrak je brez kondenza;
• poskrbljeno je za varno delovanje uporabnikove opreme;
• izboljšana je kvaliteta kon nega izdelka;
• zahteva po prostoru za instalacijo je manjša;
• nepotrebni so dodatni stroški za instalacijo sušilca;
• spoštovanje do okolja, uporabljen je ekološki plin.
9 – Magnetni ventil sesalne enote
10 – Zra ni sesalni filter
11 – Vija ni kompresor
12 – Ventilator
13 – Elektro motor
14 – Termometer/Termostat
15 – Prenos
CSM Maxi
Dve verzije velikosti rezervoarja
270 litrov
500 litrov
Filtri in cevni obvod sušilca
1
1 Z uporabo filtrov je mogo e eliminirati prah
in oljne delce vse do stopnje filtracije od
0.01— in do stopnje vsebnosti olja enaki
0.01 mg/mł.
2 Imamo tudi možnost dobave cevnega obvoda
sušilca, ta pa zagotavlja filtracijo zraka
v vsakem primeru.
3 Ves kondenz, ki pride iz sušilca zraka,
filtrov in rezervoarja se centralno zbira v
zbirniku, kjer je nato izlo en preko
asovne enote.
2
3
Kompletna kompresorska enota na majhnem prostoru
Tradicionalna postavitev
Integrirana postavitev
V verziji s sušilcem imamo enostavno rešitev: kompresor, sušilec, rezervoar in
filtri so montirani na samo 1.2 m² (500 l) z naslednjimi prednostmi:
- minimalni potreben prostor za enostavno instalacijo
- nobenih dodatnih stroškov za montažo sušilca in filtrov (vse je že montirano v tovarni proizvajalca) –
izognitev puš anja zraka pri ceveh
- odprava številnih cevi zagotavlja minimalni padec tlaka, pove ani pa so prihranki energije.
Prihranki
Maksimalen nizek nivo hrupa
Glede na vrsto uporabnika, vse do sedaj onesnaževanje
povzro eno s hrupom s strani malih kompresorjev ni bilo
nikoli deležno pravilne pozornosti. Toda novi CSM MAXI
kompresor ta problem eliminira.
130
110
100
80-85
75
20
40
Minimalne vibracije
Zahvaljujo odsotnosti prenašanja vibracij, nizki stopnji hrupa naših kompresorjev in efektivni proti hrupnosti te enote, je
bilo možno dose i raven hrupa, katera dovoljuje instalacijo neposredno v delovnem okolju oz. celo kombinacijo z
obstoje o enoto, kjer lahko dosežemo pomembne prihranke pri proizvodnji komprimiranega zraka.
Maksimalna izkoriš enost - Mini
Poraba
2.000
1.500
Visoka zmogljivost vija nega kompresorja in visoka
izkoriš enost te enote izboljša u inkovitost
kompresorja CSM MAXI.
1.000
750
500
250
0
HP
3
4
5,5
7,5
10
15
20
Na ta na in je mogo e pridobiti z enako mo jo energije
in z manjšimi stroški ve komprimiranega zraka kot pri
uporabi tradicionalnega batnega kompresorja.
MINI vzdrževanje
Dolgi intervali med potrebnim vzdrževanjem, visoka tehnološka raven
dosežena na podro ju vija nih kompresorjev, natan na ureditev
notranjih komponent namenjenih vzdrževanju in enostaven dostop do
vseh notranjih komponent omogo a enostavno, hitro in stroškovno
u inkovito vzdrževanje.
.. ampak to ni dovolj …..
Preverjanje nivoja olja, ki je najbolj pogosto preverjanje na enoti,
se lahko izvede enostavno z zunanje strani enote in ni potrebno
nobeno odstranjevanje panelov, dovolj je le zunanji pogled na
eksterni pokazatelj nivoja olja.
Nastavitve • Prihranki
Elektronske nastavitve
Elektronska kartica ES 99 upravlja z vsemi komandami (delovanje, zaustavitev,
resetiranje), vrši kontrolo nad vklopom in polnjenjem kompresorja ter alarmi
(termi ni alarm motorja, napa no vrtenje motorja, visoka temperatura) enote.
Oprema omogo a upravljanje nad vsemi operacijami, ki se nanašajo na vklop,
izklop in nadzor nad delovanjem enote.
Program za upravljanje kompresorja je bil oblikovan glede na izkušnje pridobljene v
ve kot 10 letih uporabe.
Energijski Prihranki
Namen programske opreme kompresorja je zmanjšati porabo elektri ne
energije na minimalni nivo.
TLAK v bar
DELOVANJE
PROSTEGA TEKA
MO v kW
PRIHRANEK
ENERGIJE
Prosti tek
minute
Pametni program kartice razlikuje tri razli ne tipe porabe zraka:
- Velika poraba, - prosti tek < 4 min. (kratki as prostega teka), program nastavi prosti tek tako, da se izogne
zaustavitvi delovanja na polno in ponovnem zagonu elektro motorja.
- Majhna poraba, - prosti tek > 4 min. (dolgi as prostega teka), program nastavi delovanje energijskega prihranka; ko je
maksimalni tlak dosežen, kompresor preide v prosti tek za 30’, nato pa preklopi v stanje pripravljenosti. S tem se izognemo
delovanju elektro motorja ko to ni potrebno.
- Spremenljiva poraba, z neprestanim spremljanjem vse delovnih ciklusov, lahko inteligentni program razlo i cikluse
porabe zraka (glej predstavitev na grafu) in se sam odlo i za na in delovanja, ki je najprimernejši.
Komunikacija
med
ciklusi
je
avtomatska,
glede
na
test
opravljen
pri
zadnjem
ciklusu.
Pametni
izpust kondenza
Prednosti
• Izpuš a se samo voda BREZ komprimiranega
zraka = Prihranek energije
• Tiho delovanje izpusta kondenza
= Spoštovanje do okolja
Tip
W
kg
mm
CSM MAXI samo stoje
CSM 7,5/8 BX
CSM 7,5/10 BX
CSM 10/8 BX
CSM 10/10 BX
CSM 10/13 BX
CSM 15/8 BX
CSM 15/10 BX
CSM 15/13 BX
CSM 20/8 BX
CSM 20/10BX
CSM 20/13 BX
bar
psi
8
10
8
10
13
8
10
13
8
10
13
118
145
118
145
188
118
145
188
118
145
188
CSM MAXI na rezervoarju CSM 7,5/8 X-500
CSM 7,5/10 X-500
CSM 10/8 X-500
CSM 10/10 X-500
CSM 10/13 X-500
CSM 15/8 X-500
CSM 15/10 X-500
CSM 15/13 X-500
CSM 20/8 X-500
CSM 20/10 X-500
CSM 20/13 X-500
8
10
8
10
13
8
10
13
8
10
13
HP
kW
7,5 5,5
7,5 5,5
10 7,5
10 7,5
10 7,5
15 11
15 11
15 11
20 15
20 15
20 15
500 lt '2 '
118 7,5 5,5
145 7,5 5,5
118
10 7,5
145
10 7,5
188
10 7,5
118
15 11
145
15 11
188
15 11
118
20 15
145
20 15
188
20 15
CSM MAXI s sušilcem zraka na rezervoarju CSM 7,5/8 DX-500
CSM 7,5/10 DX-500
CSM 10/8 DX-500
CSM 10/10 DX-500
CSM 10/13 DX-500
CSM 15/8 DX-500
CSM 15/10 DX-500
CSM 15/13 DX-500
CSM 20/8 DX-500
CSM 20/10 DX-500
CSM 20/13 DX-500
B = Samo stoje
8
10
8
10
13
8
10
13
8
10
13
118
145
118
145
188
118
145
188
118
145
188
7,5
7,5
10
10
10
15
15
15
20
20
20
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
15
15
15
X = Zvezda-trikot vklop
dB (A)
V/hz/Ph
D(L)
Š(W)
V(H)
rezervoar
750 45 26,5
630 38 22,2
1008 60 35,6
920 55 32,5
557 33 19,7
1428 86 50,4
1310 79 46,3
887 53 31,3
1750 105 61,8
1650 99 58,3
1190 71
42
65
65
66
66
66
68
68
68
69
69
69
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
975
-
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
156
156
167
167
167
180
180
180
189
189
189
750 45 26,5
630 38 22,2
1008 60 35,6
920 55 32,5
557 33 19,7
1428 86 50,4
1310 79 46,3
887 53 31,3
1750 105 61,8
1650 99 58,3
1190 71
42
500 Lt '1 2 '
750 45 26,5
630 38 22,2
1008 60 35,6
920 55 32,5
557 33 19,7
1428 86 50,4
1310 79 46,3
887 53 31,3
1750 105 61,8
1650 99 58,3
1190 71
42
65
65
66
66
66
68
68
68
69
69
69
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
281
281
292
292
292
305
305
305
314
314
314
65
65
66
66
66
68
68
68
69
69
69
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
400/50/3
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
1463
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
309
309
335
335
335
349
349
349
367
367
367
l/1’
m³/uro cfm
priklj.
Kg
D = S sušilcem zraka
Standardna verzija:
- Zvezda-trikot vklop
- Elektro motor z zaš ito IP 55
- Prva polnitev olja
- Možnost dobave enote tudi z drugo napetostjo
- 1 možnost dobave s filtri, cevnim obvodom za sušilec in centralnim izpustom kondenza
v
- 2 možnost dobave na 270 lt rezervoarju. Dimenzije (1533 x 620 x 1332). Teža: - 90 Kg
Š
D
CECCATO ARIA COMPRESSA S.p.A. se drži politike neprestanega izboljševanja produktov in si pridržuje pravico
do spreminjanja specifikacij, podatkov ter oblike produktov brez predhodne najave.
GENERALNI ZASTOPNIK:
KOZAMA d.o.o. , Jur kova cesta 99, 1000 Ljubljana
Tel.:01/280-11-20,280-11-21, 280-11-22;
Fax.: 01/280-11-30;
http//:www.kozama.si; E-mail: [email protected]
www.ceccato-compressors.com