Pravilnik o delovanju sekcije Koranti v Kulturnem društvu Rogoznica

Zbor članov sekcije Koranti v Kulturnem društvu Rogoznica, je dne 4.1.2014 na
podlagi 2. odstavka 41. člena Statuta Kulturnega društva Rogoznica iz 23.3.2013
sprejel
PRAVILNIK
O DELOVANJU
SEKCIJE KORANTI
v Kulturnem društvu Rogoznica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom (v nadaljevanju pravilnik) se ureja delovanje sekcije Koranti Rogoznica pri
Kulturnem društvu Rogoznica in notranja organiziranost sekcije.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.
3. člen
(sekcija)
Ime sekcije je Kulturno društvo Rogoznica – sekcija Koranti Rogoznica. V primerih, ko to
dopuščajo akti društva, se lahko uporablja tudi skrajšana oblika KORANTI ROGOZNICA.
4. člen
(organizacijska oblika)
Sekcija Koranti Rogoznica (v nadaljevanju sekcija) deluje v sklopu Kulturnega društva
Rogoznica (v nadaljevanju društvo). Sekcija deluje v okviru statuta društva in v okviru
sklepov organov društva. Sekcija proti tretjim osebam ne deluje samostojno.
5. člen
(znak in žig)
Sekcija uporablja znak in žig društva, skladno s statutom društva.
6. člen
(javnost delovanja)
(1) Delo sekcije in njenih organov je javno. Sekcija obvešča svoje člane na način, predpisan s
statutom društva.
(2) Sekcija o svojem delovanju redno obvešča društvo.
7. člen
(namen in cilji sekcije)
Namen in cilji sekcije so:
- ohranjati ljudsko izročilo naših prednikov,
- ohranjati pustne običaje na območju vasi, ki obsegajo četrtno skupnost Rogoznica,
- predstavljati pustne običaje tudi izven območja četrtne skupnosti Rogoznica,
- uveljaviti se v slovenskem prostoru in v tujini,
- združevati posameznike, ki so pripravljeni ohranjati pustne običaje našega območja,
- ohranjati običaje kolikor se le da, v nespremenjeni obliki,
- pritegniti tudi mlajše generacije in jim posredovati pustne običaje,
- skrbeti za kvaliteto sekcije.
2
8. člen
(skupine)
Sekcija združuje naslednje skupine:
1.) koranti
2.) orači
II. ČLANSTVO
9. člen
(članstvo)
(1) Članstvo sekcije sestavljajo:
- redni člani
- častni člani
(2) Članstvo v sekciji je prostovoljno in osnovano na amaterski podlagi
(3) Vodja sekcije mora podatke o članstvu redno usklajevati z izvršnim odborom društva.
10. člen
(redni člani)
Redni član sekcije (v nadaljevanju član) lahko postane vsak član društva, skladno s tem
pravilnikom in statutom društva, ki pokaže resno pripravljenost sodelovati v njenih
programih, uspešno prestane preizkusno dobo in redno plačuje članarino.
11. člen
(preizkusna doba pred včlanitvijo)
(1) Potencialni član vodji sekcije, oziroma njegovemu namestniku izrazi pripravljenost
vstopiti v sekcijo. Vodja sekcije je izjavo dolžan predložiti zboru članov, ki o njej odloča na
prvi naslednji redni seji. Zbor članov sekcije ugotovi, ali potencialni član izpolnjuje pogoje iz
tega pravilnika ter je pripravljen prispevati k uresničevanju namena in ciljev sekcije ter
odobri, ali z obrazložitvijo zavrne prošnjo.
(2) V primeru, da zbor članov sekcije odobri prošnjo, postane potencialni član za dobo enega
leta kandidat za članstvo v sekciji (v nadaljevanju kandidat). Zbor članov sekcije mora
sočasno z odobritvijo določiti polnoletnega člana sekcije (mentorja), ki bo v imenu zbora
članov sekcije ugotovil, ali kandidat izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Kandidat je dolžan plačati enako članarino, kot ostali redni člani.
12. člen
(včlanitev)
(1) Po preteku enega leta preizkusne dobe, zbor članov na svoji prvi prihodnji redni seji oceni
skladnost delovanja kandidata z akti sekcije in društva v preteklem letu in na njegovi podlagi
sprejme, ali z obrazložitvijo zavrne prošnjo po včlanitvi. Zbor članov ni vezan na mnenje, ki
ga poda mentor. Kandidat mora biti na seji prisoten, razen če je opravičeno odsoten in je
3
svojo odsotnost predhodno sporočil. V nasprotnem primeru se o včlanitvi odloča na prihodnji
redni seji občnega zbora.
(2) V primeru, da zbor članov sekcije ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za članstvo v sekciji
iz tega in prejšnjega člena ter kandidat ni član društva, vodja sekcije nemudoma predlaga
včlanitev izvršnemu odboru društva in mu posreduje izjavo, določeno v 2. odstavku 13. člena
statuta društva.
(3) Šteje se, da je oseba postala redni član sekcije, ko hkrati:
- postane član društva,
- predloži podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da želi po lastni volji postati član
sekcije in sprejema pravila, ki izhajajo iz tega pravilnika ter drugih aktov sekcije in iz
statuta ter iz drugih aktov društva (v nadaljevanju pristopna izjava),
- uspešno prestane preizkusno dobo,
- poravna vpisnino,
- poravna članarino določeno s sklepom zbora članov za tekoče leto.
13. člen
(včlanitev mladoletnih oseb ali oseb brez poslovne sposobnosti)
(1) Potencialni član brez poslovne sposobnosti ali njegov zakoniti zastopnik vodji sekcije,
oziroma njegovemu namestniku izrazi pripravljenost vstopiti v sekcijo. Vodja sekcije je
izjavo dolžan predložiti zboru članov, ki o njej odloča na prvi naslednji redni seji. Zbor
članov sekcije ugotovi, ali potencialni član izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika ter je
pripravljen prispevati k uresničevanju namena in ciljev sekcije ter odobri, ali z obrazložitvijo
zavrne prošnjo.
(2) Izvršni odbor mora v najkrajšem možnem času po odobritvi, nato pa v vsakem
koledarskem letu na novo določiti polnoletnega člana sekcije (mentorja člana brez poslovne
sposobnosti), ki bo v imenu izvršnega odbora nadzoroval in usmerjal takega člana. Mentor
mora pred imenovanjem podati soglasje. Izvršni odbor sekcije lahko mentorja zamenja
kadarkoli na predlog zakonitega zastopnika člana brez poslovne sposobnosti, mentorja ali
vodje sekcije.
(3) Mladoletna oseba ali oseba brez poslovne sposobnosti postane član sekcije, ko:
- postane član društva,
- zbor članov sekcije odobri prošnjo,
- predloži podpisano in s strani zakonitega zastopnika sopodpisano pristopno izjavo,
- poravna članarino določeno s sklepom zbora članov za tekoče leto.
(4) Mladoletne osebe niso dolžne poravnati vpisnine.
(5) Po dopolnjeni polnoletnosti ali ob pridobitvi polne poslovne sposobnosti zbor članov
sekcije na svoji prvi redni seji ponovno preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za članstvo. Če
pogoji niso izpolnjeni, se izvede postopek, določen v 3. odstavku 17. člena.
4
14. člen
(pravice in dolžnosti rednih članov)
(1) Pravice rednih članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe sekcije,
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih sekcije,
- da uresničijo svoje osebne interese na področju dejavnosti sekcije,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem sekcije ter z njenim finančno
materialnim poslovanjem,
- da se udejstvujejo pri vseh dejavnostih sekcije.
(2) Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo pravilnik o delovanju sekcije in statut društva ter druge sklepe organov
sekcije in društva,
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju namena in ciljev
sekcije
- da redno plačujejo članarino, v višini, ki jo določi zbor članov sekcije,
- da dajejo sekciji informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane sekcije,
- da varujejo ugled sekcije in društva,
- da ohranjajo dobre odnose z ostalimi člani sekcije in društva.
(3) Člani , ki še niso dopolnili 15 let, nimajo pravice voliti, ali biti izvoljeni v organe sekcije.
Prav tako nimajo glasovalne pravice.
(4) Zakoniti zastopnik člana brez poslovne sposobnosti, mora v vsakem koledarskem letu, do
roka, ki ga določi izvršni odbor podpisati soglasje za udeležbo zastopanega na aktivnostih
sekcije. Brez soglasja se član brez poslovne sposobnosti ne more udeležiti aktivnosti sekcije.
Aktivnosti sekcije so vse dejavnosti, ki jih sekcija izvaja z namenom izvrševati programa dela
sekcije.
15. člen
(člani v mirovanju)
(1) Članu, ki se v tekočem letu zaradi osebnih razlogov ne more udeleževati aktivnosti
sekcije, se lahko na njegovo prošnjo odobri status člana v mirovanju. Status potrdi zbor
članov na svoji prvi redni seji po ustno ali pisno prejeti prošnji.
(2) Član v mirovanju se v tekočem letu, za katerega mu je status priznan ne more udeleževati
aktivnosti sekcije in nima glasovalne pravice. Če je član istočasno član izvršnega odbora ali
nadzornega odbora, ga v tekočem letu nadomesti nadomestni član, ki ga izvoli zbor članov v
skladu z 33. členom tega pravilnika. Po prenehanju razlogov za status člana v mirovanju, član
ponovno prevzame vse svoje funkcije v sekciji.
(3) Članu v mirovanju v tekočem letu ni potrebno plačati članarine v sekciji, mora pa plačati
članarino, ki jo določi društvo.
5
16. člen
(častni člani)
(1) Sekcija ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana pridobi član sekcije, ki ima
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo v sekciji. Naziv častnega člana lahko podeli sekcija
tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju njene dejavnosti. Naziv častnega člana sekcije
podeljuje s sklepom zbor članov sekcije na predlog izvršnega odbora.
(2) Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član sekcije, nima pravice odločanja v
organih sekcije in ne postane član društva.
17. člen
(prenehanje članstva)
(1) Članstvo preneha :
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
(2) Član prostovoljno izstopi iz sekcije, če izvršnemu odboru preda pisno ali ustno izjavo o
odstopu.
(3) Zbor članov sekcije črta člana iz sekcije, če niso izpolnjeni pogoji za članstvo. Šteje se, da
pogoj za članstvo ni izpolnjen predvsem, če član ne plača članarine v tekočem letu, niti v roku
30 dni po prejemu opomina, ali preneha izpolnjevati pogoje za članstvo. Zbor članov sekcije
lahko odloči tudi drugače, če so za to podani ustrezni opravičljivi razlogi.
(4) Član sekcije je lahko izključen s sklepom disciplinskega organa društva pod pogoji, ki jih
določa statut.
(5) V primeru, da članu preneha članstvo v društvu, mu avtomatično preneha tudi članstvo v
sekciji.
18. člen
(predlog za uvedbo disciplinskega postopka)
Zbor članov sekcije odloča o predlogu za začetek disciplinskega postopka zoper člana sekcije,
pred disciplinskim organom društva na predlog vodje sekcije, izvršnega odbora ali najmanj
petih članov.
19. člen
(priznanja in nagrade)
(1) Izvršni odbor lahko podeli članom:
- priznanja,
- nagrade,
- ali jih predlaga za različna društvena, občinska, državna ali družbena priznanja.
6
(2) Zbor članov lahko člane, ki v primerjavi z drugimi člani nesorazmerno veliko storijo za
sekcijo, oprosti plačila članarine, če to dopušča finančni položaj sekcije. V tem primeru mora
član, ki je bil oproščen plačila članarine poravnati le članarino, določeno iz strani društva.
20. člen
(evidence)
(1) Izvršni odbor, oziroma za to zadolženi člani le tega, morajo na podlagi pisnega privolitve
posameznikov (pristopne izjave) voditi:
- evidenco članstva,
- evidenco plačanih članarin,
- evidenco priznanj, pohval, nagrad in dosežkov s področja delovanja sekcije.
(2) Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu sekcije ravna izvršni odbor. Izvršni odbor mora
osebne podatke hraniti in obdelovati v skladu z zakonom, ki določa varovanje le teh.
(3) Pridobljene podatke mora sekcija na zahtevo posredovati društvu.
III. ORGANI SEKCIJE
21. člen
(organi sekcije)
Organi sekcije so:
- zbor članov sekcije,
- izvršni odbor.
22. člen
(zbor članov sekcije)
(1) Zbor članov sekcije (v nadaljevanju zbor članov) je najvišji organ sekcije, ki ga sestavljajo
vsi člani in članice. Zbor članov je lahko reden ali izreden.
(2) Reden zbor članov sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno. Izredni zbor članov se
skliče na zahtevo vodje sekcije, izvršnega odbora ali na zahtevo tretjine članov sekcije.
(3) Izredni zbor članov je izvršni odbor dolžan sklicati v 30. dneh po prejemu zahteve za
sklic. Če izvršni odbor ne skliče izrednega zbora članov v predpisanem roku, ga skliče
predlagatelj, ki mora priložiti tudi dnevni red in ustrezno gradivo.
(4) Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
(5) Na zboru članov so lahko prisotni tudi gostje, simpatizerji in drugi podporniki sekcije ter
širša javnost, vendar nimajo pravice odločanja.
23. člen
(sklic in sklepčnost zbora članov)
(1) O sklicu zbora članov in predloženem dnevnem redu, morajo biti člani sekcije na običajen
način obveščeni najmanj pet dni pred dnem zasedanja.
7
(2) Zbor članov vodi vodja sekcije ali njegov namestnik.
(3) Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni
sklepčen, se ob sklicani uri zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega roka se šteje, da je
zbor članov sklepčen, če je prisotna vsaj ena tretjina članov sekcije in se ugotovi, da so bili
ostali člani vabljeni pravilno.
(4) Sklepe sprejema zbor članov z večino vseh prisotnih članov, razen, če je s tem
pravilnikom ali s statutom društva drugače določeno. Če je število glasov izenačeno, se opravi
ponovna diskusija o predlogu, ki je dan na glasovanje, nato se glasovanje ponovi. To se
ponavlja tako dolgo, da je odločitev sprejeta.
(5) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
24. člen
(naloge zbora članov)
(1) Naloge zbora članov so, da:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja pravilnik in druge akte sekcije,
- sprejema program dela sekcije,
- določa višino članarine za koledarsko leto,
- sprejema finančni načrt in letno finančno poročilo,
- odloča o vključitvi člana,
- odloča o črtanju članov,
- voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter vodjo sekcije,
njegovega namestnika, tajnika in blagajnika sekcije ter predstavnika sekcije v organih
društva,
- odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in zveze,
- odloča o izključitvi člana iz sekcije,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika ter iz statuta društva.
(2) O delu občnega zbora se vodi zapisnik.
25. člen
(izvršni odbor)
(1) Izvršni odbor je izvršilni organ sekcije, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in
administrativna dela ter vodi delo sekcije med dvema zboroma članov po programu in sklepih
sprejetih na občnem zboru.
(2) Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Izvršni odbor sestavljajo vodja
sekcije, namestnik vodje sekcije, tajnik in blagajnik sekcije, predstavnik oračev ter
predstavniki vasi četrtne skupnosti Rogoznica – Velovlak, Kicar, Žabjak, Rogoznica, Nova
vas pri Ptuju, Podvinci in Ptuj. Vodja sekcije postane predsednik izvršnega odbora.
(3) En član izvršnega odbora lahko opravlja več funkcij, če zbor članov meni, da je zaradi
strokovnega znanja osebe to v najboljšem interesu sekcije. Pri tem se upoštevata omejitvi, da
8
vodja sekcije ne more hkrati opravljati funkcije namestnika vodje sekcije ter, da mora biti v
izvršnem odboru vsaj 6 članov.
(4) Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sestanek se skliče na zahtevo
vodje sekcije ali njegovega namestnika, ali na zahtevo dveh članov izvršnega odbora.
(5) Mandatna doba članov izvršnega sveta je štiri leta.
26. člen
(naloge izvršnega odbora)
Naloge izvršnega odbora so:
- sklicuje zbor članov,
- skrbi za izvrševanje programa dela sekcije,
- pripravlja predloge finančnega plana in letnega poročila,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje sekcije,
- upravlja s premoženjem sekcije,
- sklepa o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
- odloča o nagradah članom,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, aktov sekcije in ki mu jih
dodatno naloži zbor članov.
27. člen
(delovanje izvršnega odbora)
(1) Izvršni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje vodja sekcije, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik.
(2) Izvršni odbor je sklepčen, če sta prisotni vsaj dve tretjini članov. Sklepe sprejema z večino
glasov prisotnih. Če je prisotno parno število članov in so glasovi enako razdeljeni, se šteje,
da je sprejet sklep, za katerega je glasoval vodja sekcije, oz. njegov namestnik, če je vodja
odsoten.
(3) Izvršni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov
in predsednika komisij določi izvršni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu
odboru.
28. člen
(vodja sekcije)
(1) Predsednik izvršnega odbora skladno s statutom društva predstavlja in zastopa sekcijo
pred vsemi organi društva, ter pred vsemi organi in organizacijami ter javnostjo v Sloveniji in
tujini. Predsednik izvršnega odbora je hkrati vodja sekcije in ga izvoli zbor članov za dobo
štirih let.
(2) Vodja sekcije je odgovoren za delovanje sekcije v skladu s tem pravilnikom ter statutom
društva in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in
izvršnemu odboru.
(3) Vodja sekcije o delu sekcije redno poroča društvu.
9
(4) Vodja sekcije je zadolžen tudi za pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev za čim
uspešnejše delovanje sekcije.
29. člen
(namestnik vodje sekcije)
Vodjo sekcije v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik, ki ga imenuje zbor članov
na predlog vodje sekcije, za čas trajanja mandata izvršnega odbora.
30. člen
(tajnik)
Za opravljanje strokovno-administrativnega dela, vodenje seznama članov skupaj z
blagajnikom ter koordinacijo med organi sekcije skrbi tajnik, ki ga izvoli zbor članov na
predlog vodje sekcije, za čas trajanja mandata izvršnega odbora. Za svoje delo je odgovoren
vodji sekcije, izvršnemu odboru ter zboru članov.
31. člen
(blagajnik)
(1) Za opravljanje blagajniških poslov, pobiranje članarine in pripravo predloga finančnega
poročila, skrbi blagajnik ki ga izvoli zbor članov na predlog vodje sekcije, za čas trajanja
mandata izvršnega odbora. Za svoje delo je odgovoren vodji sekcije, izvršnemu odboru ter
zboru članov.
(2) Blagajnik sodeluje z blagajnikom društva.
32. člen
(predstavniki vasi)
Predstavniki vasi skrbijo za koordinacijo aktivnosti sekcije po vaseh četrtne skupnosti
Rogoznica. Izvoli jih zbor članov na predlog vodje sekcije, za čas trajanja mandata izvršnega
odbora. Za svoje delo so odgovorni vodji sekcije, izvršnemu odboru ter zboru članov.
33. člen
(volitve članov izvršnega odbora)
(1) Vodjo sekcije, njegovega namestnika in člane izvršnega odbora voli zbor članov na redni
seji vsaka štiri leta. Volitve je dolžan razpisati vodja sekcije v odstopu v roku največ štirih
tednov in najmanj 1 teden pred prenehanjem mandata. Če tega ne stori, razpiše volitve
najstarejši član sekcije.
(2) Predlogi za novega predsednika izvršnega odbora se obravnavajo v tem vrstnem redu,
glede na to, kdo ga je podal:
1. vodja sekcije v odstopu,
2. član izvršnega odbora v odstopu,
3. ustanovni člani,
4. ostali člani.
10
(3) Po obravnavi vseh predlogov, se izvede glasovanje. Kandidata z največjim številom
glasov se uvrstita v drugi krog. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večje število glasov.
(4) Člane izvršnega odbora po funkcijah, razen predstavnika oračev, predlaga novoizvoljeni
vodja sekcije. Glasuje se za vsakega člana posebej. Kandidat za člana izvršnega odbora je
izvoljen z dvema tretjinama glasov vseh prisotnih članov. Če kandidati predlagani s strani
novoizvoljenega vodje sekcije niso izvoljeni, se postopek ponovi, z razliko, da lahko člana
izvršnega odbora v drugem krogu predlaga vsak član sekcije. Najprej se odloča o kandidatu
vodje sekcije, nato pa po vrstnem redu, po katerem so bili kandidati predlagani.
(5) Če volitve članov izvršnega odbora niso uspešne niti v drugem poskusu, se ponovno
glasuje za dva kandidata za posamezno mesto v izvršnem odboru, ki sta prejela največ glasov
drugem krogu. Za izvolitev zadostuje večina glasov vseh prisotnih članov.
(6) Predstavnika oračev v izvršnem odboru izberejo orači izmed svojih članov.
34. člen
(razpustitev izvršnega odbora)
(1) Izvršni odbor se lahko razpusti s konstruktivno nezaupnico na izredni seji zbora članov, ki
se skliče na predlog ene tretjine članov sekcije. Zahteva za sklic izredne seje more vsebovati
kandidata za novega vodjo sekcije. Vodja sekcije je izvoljen z večino glasov vseh članov. Če
kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, opravlja stari izvršni odbor funkcijo do izteka
mandata.
(2) V primeru, da je kandidat za novega vodjo sekcije izvoljen, se volitve članov izvršnega
odbora opravijo v skladu z določbami drugega odstavka 33. člena tega pravilnika.
35. člen
(odstop in razrešitev posameznega člana izvršnega odbora)
(1) Član izvršnega zbora mora z odstopom seznaniti zbor članov sekcije. Do izvolitve novega
člana izvršnega odbora, mora član v odstopu opravljati tekoče posle.
(2) Zbor članov lahko posameznega člana izvršnega odbora, razen vodje sekcije, zaradi
prekoračitve pooblastil, zlorabe pooblastil ali nedelavnosti razreši. Za razrešitev je potrebna
večina glasov vseh prisotnih članov.
(3) Če je član izvršnega odbora razrešen oziroma odstopi, se opravijo volitve novega člana,
skladno s smiselno uporabo določil 33. člena tega statuta. Mandatna doba novoizvoljenega
člana, razen vodje sekcije, poteče s potekom mandatne dobe izvršnega odbora.
(4) Če je članu v disciplinskem postopku izrečena kazen prepovedi opravljanja funkcije, se na
njegovo mesto, za čas prepovedi, izvoli začasnega člana izvršnega odbora. Volitve se opravijo
po postopku iz prejšnjega odstavka.
11
36. člen
(predstavnik sekcije v organih društva)
(1) Predstavnik sekcije v organih društva je vodja sekcije, v njegovi odsotnosti pa njegov
namestnik.
(2) Če zaradi nezdružljivosti funkcij vodja sekcije te funkcije ne more opravljati, ga
nadomesti njegov namestnik.
(3) Če vodja sekcije in njegov namestnik sočasno opravljata druge, nezdružljive funkcije v
društvu, imenuje zbor članov izmed članov izvršnega odbora sekcije začasnega predstavnika
v organih društva.
VI. PRENEHANJE SEKCIJE
37. člen
(prenehanje sekcije)
(1) O prenehanju sekcije odloča zbor članov z večino glasov vseh članov sekcije. Če je
prenehanje izglasovano, prenese vodja sekcije predlog za prenehanje sekcije za to določenim
organom društva.
VII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA
38. člen
(predlog za spremembo pravilnika)
(1) Spremembo pravilnika lahko predlagajo vodja sekcije, izvršni odbor ali ena tretjina
članov.
(2) Zbor članov sekcije je dolžan spremeniti pravilnik, če tako zahteva pristojni organ društva.
(3) Predlog mora biti v skladu s statutom in ostalimi akti društva, o čemer odloča izvršni
odbor skupaj z ustreznimi organi društva.
39. člen
(sprememba pravilnika)
Zbor članov sprejme spremembo pravilnika z večino glasov vseh članov sekcije.
40. člen
(začetek veljavnosti spremembe)
Sprememba pravilnika prične veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani sekcije ali na
oglasni deski.
VIII. KONČNE DOLOČBE
12
41. člen
(mandatna doba organov društva)
(1) Izvršni odbor deluje do konca svojega mandata in v sestavi, ki jo je določal veljavni statut
sekcije ob njegovi izvolitvi.
(2) Organi, ki jih ta pravilnik ne pozna več, prenehajo delovati z dnem uveljavitve tega
pravilnika.
42. člen
(začetek veljavnosti)
Pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani sekcije.
43. člen
(prenehanje veljavnosti pravnih aktov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati statut Sekcije korantov pri Kulturnem
društvu Rogoznica iz dne 26.3.2011 in sklepi zbora članov, ki so s tem pravilnikom v
neskladju.
13