Angelska nedelja

št. 18,
25.8.2013
Angelska nedelja
Angeli še obstajajo –
sredi med nami.
Na srečo!
Nimajo kril,
a imajo srce za ljudi,
ki jim ne gre dobro.
Imajo odprte oči za ljudi v stiski.
Pomagajo jim na noge.
Skrbijo za živež in pijačo.
Nagovarjajo osamljene.
Obiskujejo bolne in
umirajočih ne puščajo samih.
Ko jih ne bi bilo,
mnogi ne bi našli pomoči.
Še so angeli na svetu.
A ob številnih človeških stiskah
bi jih lahko bilo veliko več.
Tudi v tebi se skriva angel,
ki lahko nemočnim daje pogum.
Tudi v tvoji bližini so ljudje,
ki potrebujejo angela.
Ljudje, ki potrebujejo tebe!
Phil Bosmans
Zakaj svojim angelom
bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh
tvojih potih. Na rokah te
bodo nosili, da z nogo ne
zadeneš ob kamen.
Ps 91,11-12
Kdo so angeli?
Angeli so čisto duhovna,
od Boga ustvarjena bitja,
ki imajo razum in voljo.
Angeli niso telesni,
niso umrljivi in
navadno niso
vidni. Stalno
živijo v Božji
navzočnosti in
posredujejo ljudem
Božjo voljo ter Božje varstvo.
Iz življenja naše župnije
ZAČETEK NOVEGA PASTORALNEGA LETA
Šol­ska ma­ša za za­če­tek šo­le
in ve­rou­ka
Po­čit­ni­ce se bli­ža­jo h kon­cu. Z
an­gel­sko ne­de­ljo, ki je le­tos 1. sep­
tem­bra, za­če­nja­mo no­vo šol­sko, z
njim pa tu­di ve­rouč­no in sploh pa­
sto­ral­no le­to. Že se­daj va­bim vse
čla­ne ŽPS na pr­vo se­jo v no­vem pa­
sto­ral­nem le­tu, ki bo 9. 9. ob 20.00
v žup­niš­ču.
Šol­sko in ve­rouč­no le­to prič­ne­
mo vsa­ko le­to s šol­sko ma­šo, ki bo
le­tos za vse učen­ce ve­rou­ka in nji­
ho­ve star­še sku­paj v far­ni cerk­vi,
in si­cer v če­tr­tek, 5. sep­tem­bra, ra­
zen za učen­ce iz Kom­polj, kjer bo
za­čet­na ma­ša v to­rek. Po ma­ši bo
vpis otrok k ve­rou­ku, ta­ko v pr­vi
raz­red kot tu­di v dru­ge raz­re­de ti­
stih, ki so le­tos na no­vo v na­ši žup­
ni­ji. Star­ši naj pri­ne­se­jo dru­žin­sko
knji­ži­co, če te ni­ma­jo, pa ob­vez­no
po­tr­di­lo o kr­stu ali krst­ni list, ki
ga do­bi­te v žup­ni­ji, kjer je bil otrok
krš­čen.
Ves te­den od 1. do 8. sep­tem­bra
je mož­no v ve­rouč­ni so­bi po ma­šah
na­ba­vi­ti ve­rouč­ne knji­ge in zvez­
ke.
Kdaj in kje bo­do ime­li šo­lar­ji od
1. do 9. raz­re­da ve­rouk, bo­ste iz­ve­
de­li pri šol­ski ma­ši.
Prispevek za verouk
Zna­no je, ka­ko mar­sik­do jem­lje
ve­rouk ne­re­sno. Ne­ka­te­ri star­ši da­
jo otro­ka k ve­rou­ka sa­mo za­to, de
ne bo dru­ga­čen kot dru­gi. Na se­jah
ŽPS smo se že več­krat po­go­var­ja­li,
da bi po zgle­du dru­gih žup­nij tu­di
pri nas da­li star­ši nek pris­pe­vek,
po­dob­no kot pla­ča­jo glas­be­no šo­lo
ali dru­ge de­jav­no­sti. Od­lo­či­li smo
se, da bo­mo tu­di v na­ši žup­ni­ji z
le­toš­njim le­tom da­ja­li pris­pe­vek za
ve­rouk v zne­sku 20 evrov. Če ka­te­
ri star­ši te­ga ne zmo­re­jo, pa že­li­
jo, da nji­hov otrok obi­sku­je ve­rouk,
naj to po­ve­do, pa bo­mo ure­di­li dru­
ga­če.
Čaš­če­nje Najs­ve­tej­še­ga, ki smo
ga čez po­čit­ni­ce pre­ki­ni­li, bo spet
vsak po­ne­de­ljek. Kar le­po šte­vi­lo
ča­stil­cev se je z le­ti na­bra­lo. Ved­
no se naj­de­jo no­vi, ki se pri­dru­ži­jo
in pri­ha­ja­jo mo­lit in ča­stit Je­zu­sa
v ka­pe­lo žup­niš­ča. Hva­la Bo­gu, da
ved­no več lju­di ču­ti, ka­ko je mo­li­tev
po­treb­na in ka­ko je čas, ki ga na­
me­ni­mo Bo­gu, naj­bo­lje na­lo­žen.
Ob pet­kih smo se tu­di čez po­čit­
ni­ce zbi­ra­li k mo­li­tvi eno uro pred
ma­šo. To bo­mo na­da­lje­va­li in vse
pri­srč­no va­bi­mo.
Bib­lič­na sku­pi­na ima sre­ča­nje
v po­ne­de­ljek, 2. 9. ob 20.00.
Praz­nik Ma­ri­ji­ne­ga rojs­tva –
ma­la ma­ša 8. 9. je le­tos na ne­de­ljo.
Žeg­na­nje v Pod­go­ri­ci za Za­go­ri­co
bo na sam praz­nik ob pol enaj­stih.
V Po­nik­vah pa je ta dan ma­ša
pri ka­pe­li­ci v do­mu. Kot vsa­ko le­to
bo­mo ime­li sve­to ma­šo ob de­ve­tih,
če bo ugod­no vre­me, tam.
Pev­ske va­je za oba me­ša­na zbo­
ra bo­sta že pr­vi te­den v sep­tem­
bru, in si­cer v Po­nik­vah v če­tr­tek
ob 20.00, na Vid­mu pa v pe­tek ob
20.00. Oba zbo­ra bo­sta ve­se­la no­
vih pev­cev. Po­gum­no se ji­ma pri­
dru­ži­te vsi, ki ima­te pev­ski dar in
bi ga ra­di da­li tu­di v Bož­jo čast.
Priz­na­nje
Iz Ljub­lja­ne sem do­bil od Ma­ri­
je Pri­ja­telj, na­še fa­ran­ke, kar­ti­co,
s ka­te­ro se naj­prej zah­va­lju­je za
le­po pri­prav­lje­no sre­ča­nje za os­ta­
re­le in bol­ne, na­to pa do­da­ja: »Kar
ne­kaj pri­ja­te­ljev in so­de­lav­cev me
je kli­ca­lo po te­le­vi­zij­skem pre­no­su
sv. ma­še iz na­še cerk­ve. Vsi kli­ci
so se zdru­ži­li v vi­so­ko pe­sem poh­
va­le in ob­ču­do­va­nja. Naj jih ne­kaj
za­pi­šem: Vse je bi­lo vpe­to v pri­srč­
no to­pel po­go­vor z Bo­gom. Ro­že so
dvi­ga­le gla­ve prav do Kri­ža­ne­ga v
ol­tar­ju. To­pla, umir­je­na žup­ni­ko­va
pe­sem in be­se­da je dvi­ga­la k Bo­gu.
Ljuds­tvo je v en glas pro­si­lo, da­ro­
va­lo, sla­vi­lo, se zah­va­lje­va­lo. Pev­ci
so vse s pe­smi­jo po­ve­za­li v ne­delj­
ski šo­pek, ki so ga bral­ci, da­ro­val­
ci, mi­ni­stran­ti s svo­jim žup­ni­kom
pri­na­ša­li na ol­tar. Pa ko­li­ko mla­di­
ne! Ve­se­la in po­no­sna sem bi­la ob
poh­va­li rojst­ne žup­ni­je.«
V ča­su, ko bolj po­red­ko sli­ši­mo
kaj do­bre­ga, ka­ko poh­va­lo, ta­ko
priz­na­nje do­bro de­ne. Ni­sem mi­slil,
da to­li­ko lju­di po Slo­ve­ni­ji sprem­lja
in se ve­se­li, če je na­re­je­ne­ga ne­kaj
le­pe­ga. Po­se­bej sem ve­sel, da ljud­
je opa­zi­jo du­hov­no na­rav­na­nost, ki
mo­ra od­se­va­ti iz vsa­ke ver­ske od­
da­je, še po­se­bej pre­no­sa sve­te ma­
še po TV. Na ta na­čin se Bo­gu da­je
re­snič­na čast tu­di pre­ko sred­stev
druž­be­ne­ga ob­veš­ča­nja. Naj bo to
spod­bu­da vsem v žup­ni­ji, da si bo­
mo pri­za­de­va­li vsa­ko ma­šo na­re­di­
ti čim lep­šo, pred­vsem pa du­hov­no
bo­ga­to, saj konč­no iz du­hov­ne­ga
bo­gas­tva vsi ži­vi­mo.
Po­čit­niš­ke du­hov­ne de­jav­no­sti
Mar­sik­do se je v po­čit­ni­cah
ude­le­žil ted­na du­hov­no­sti ali du­
hov­nih vaj ali ka­ke­ga du­hov­ne­ga
se­mi­nar­ja. Žup­ni­ja je dru­ži­na in v
dru­ži­ni je prav, da ve­mo, kaj se v
njej do­ga­ja. V žup­nij­ski sta­ti­sti­ki
je tu­di for­mu­lar, ko­li­ko lju­di se je
ude­le­ži­lo te­ga in one­ga. Za­to le­po
pro­sim, če mo­re­te na li­stek na­pi­
sa­ti svo­je ime in prii­mek ter če­sa
du­hov­ne­ga in kje ste se ude­le­ži­li.
Vr­zi­te to v naš na­bi­ral­nik ali pa
mi od­daj­te oseb­no.
Stič­na mla­dih bo le­tos 21. sep­tem­bra.
Mla­di, pla­ni­raj­te!
Na og­la­sni de­ski si tu­di og­lej­te o šo­li za
ani­ma­tor­je.
Ob smrti svojcev so darovali:
✝
Ob smr­ti MILANA PURKATA so da­li dar za
cer­kev in po 2 ma­ši že­na, sin Mi­lan in hči
Dar­ja, Pr­ha­je­vi iz Pred­strug in Škr­lje­vi iz
Zg. pa so da­li po 1 ma­šo.
Pon. 26. 8.
Tor. 27. 8.
Sre. 28. 8.
Čet. 29. 8.
Muč. J. K.
Pet. 30. 8.
Feliks
Sob. 31. 8.
Rajmund
Ned. 1. 9.
22. m. letom
ANGELSKA
Pon. 2. 9.
Marjeta
Tor. 3. 9.
Gregor Vel.
Sre. 4. 9.
Rozalija
Čet. 5. 9.
Mati Terezija
Pet. 6. 9.
Zaharija
PRVI PETEK
Sob. 7. 9.
Marko Križ.
Ned. 8. 9.
MARIJINO
ROJSTVO
Pon.
Vid.
Vid.
I. G.
Vid.
Pdg.
Vid.
Kom.
Vid.
Pon.
Vid.
Vid.
Vid.
Pon.
Vid.
Kom.
Vid.
Vid.
Vid.
Hoč.
Vid.
Pon.
Kom.
Vid.
Kom.
Vid.
Pon.
Vid.
Pdc.
Vid.
19.00 Neža Somrak
19.00 Milan Purkat, 8. dan
Cel. češč. v Strugah
19.00 Vsi Šporar in Gregorič
20.00 Anton in Terezija Frkulj
19.00 Anton Klinc, C., obl.
20.00 Anton Virant in starši, Pdg.
8.00 Jožefa in Anton Prijatelj, obl.
19.30 Druž. Grm in Strah.
7.30 Za farane
9.00 Marjan Prhaj, obl.
10.30 Vsi Krašna in Novak, Pdč., obl.
19.00 Vsi Blažičevi, Pdč., obl.
7.30 Franc Blatnik, Z. v. 20
19.00 Bambič Ivan, Ana in starši
19.00 Frenk Glač, B. v., obl.
19.00 Janez in Franč Brodnik, obl.
7.00 V zahvalo Z.
7.00 Za srečo v zakonu A.
19.00 V čast Sv. Duhu za razsvetljenje
20.00 Starši in vsi Strnad, H.16
19.00 Tone Novak, V. 7, obl.
20.00 Alojz Tekavec
19.30 Florijan Pirih, K. 51
8.00 Antonija in Franc Blatnik, Predstr.
19.30 Starši Kavčič, Hren, Rigler
7.30 Za farane
9.00 Rajko G., s. Lili, vsi iz doma
10.30 Anton Blatnik, Z. v. 2 A, obl.
10.30 Za Zagorico
19.00 Monika Hamler
Po­men te­le­snih
kre­tenj
Krš­čan­sko bo­go­služ­je
je pol­no sim­bo­li­ke kre­tenj,
de­janj, pre­mi­kov v pro­stor,
pro­ce­sij. Prav­za­prav je bo­
go­služ­je ena sa­ma mo­li­tev
te­le­sa, ki mu be­se­de in
mi­sli še­le sle­di­jo. Po­klek,
pri­kla­nja­nje,
se­de­nje,
vsta­ja­nje, po­da­ja­nje rok,
mo­li­tev z raz­pro­str­ti­mi
ro­ka­mi, po­la­ga­nje rok, ce­
lo le­ža­nje na tleh (pri spre­
je­ma­nju vseh treh sto­penj
za­kra­men­ta sve­te­ga re­da)
ali po­ljub in ce­lo ples – vse
to je mo­li­tev te­le­sa, če tem
de­ja­njem da­mo naš oseb­ni
izraz in v re­sni­ci že­li­mo
Bo­gu z nji­mi kaj po­ve­da­ti.
Pa glas in zvo­ki zvonč­kov,
vonj ka­di­la in naj­raz­lič­
nej­še li­tur­gič­ne bar­ve, tu­
di na nek na­čin spa­da­jo k
te­le­snim izra­zom na­še­ga
slav­lje­nja Bo­ga, saj jih vse
spre­je­ma­mo pre­ko te­le­
snih ču­tov in nas vzpod­
bu­ja­jo k za­vest­ni ko­mu­ni­
ka­ci­ji z Bo­gom.
Izdal: ŽU Dobrepolje-Videm. Tel.: 7807-207. Odg.: Franc Škulj, žpk. Tisk: Auroragraf, Videm